Aza­roa­ren 28ko ikas­le gre­ba deial­dia­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­lea­ken oha­rra : Ikas­le Abertzaleak

“Gora Ikas­leon Borroka”-k sina­tu­ta, aza­roa­ren 28rako eus­kal hez­kun­tza sis­te­ma pro­pio baten alde­ko ikas­le gre­ba deial­dia egin dute Eus­kal Herri­ko zen­bait ikas­tetxe­tan, eta, gre­ba deial­dia­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­de­tik gure ikus­pun­tu poli­ti­koa azal­du nahi dugu. Ezer azal­tzen hasi aurre­tik ordea, gure erres­pe­tua adie­ra­zi nahi die­gu hez­kun­tza kapi­ta­lis­ta­ren aur­ka mobi­li­zatze­ko hau­tua egi­ten duten guz­tiei; kasu hone­tan, gre­ba deial­dian par­te har­tu­ko duten ikas­leei. Mobi­li­za­zioa­ren eta oro­ko­rrean borro­ka­ren alde­ko hau­tua egi­tea guretzat erres­pe­ta­ga­rria eta txa­lo­ga­rria da.

Lehe­nik eta behin, azal­du nahi dugu gre­ba­ren deitzai­lea den “Gora Ikas­leon Borro­ka” ez dela ikas­tetxee­ta­ko asan­bla­de­ta­tik sor­tu den saretze­ko beha­rra­ren ondo­rio. Aurre­ko ikas­tur­tean Ernaik abia­tu zuen “Ikas­leok Zorrotz” dina­mi­ka­ren ondo­ren sor­tu da, eta “Ikas­leok Zorrotz” dina­mi­kak zituen hel­bu­ruen jarrai­pe­na da, ikas­tetxee­tan Ernai­ren kol­trol­pe­ko tal­deak sor­tze­ko hel­bu­rua­ren jarrai­pe­na, beraz.

Ikas­le Aber­tza­leak 31 urtez hezi­gu­nee­tan bes­teak bes­te femi­nis­moa eta eus­kal hez­kun­tza sis­te­ma pro­pioa eli­katzen dituen anto­la­kun­dea da. Fun­tsean, Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren erai­kun­tza pro­ze­suan dihar­duen anto­la­kun­dea da. Ikas­lee­ki­ko zin­tzo­ta­sun eta erres­pe­tuz­ko ari­ke­tak Ikas­le Aber­tza­lea­ken jar­dun poli­ti­koa­re­kin dituz­ten des­ados­ta­su­nak azal­tzea eskatzen du. Sor­tu berri den edo­zein anto­la­kun­tza­ren lehen zere­gi­na bere iza­te­ko arra­zoia azal­tzean datza, eta beraien ustez Ikas­le Aber­tza­lea­kek zer­ga­tik ez dituen zerren­da­tu­ta­ko hel­bu­ru poli­ti­koak betetzen azal­du behar­ko luke­te. Ari­ke­ta hau ez egi­teak ezta­bai­da­ra­ko pres­tu­ta­sun fal­ta adie­raz­ten due­la­koan gaude.

Gre­ba deitzai­leen zin­tzo­ta­sun fal­ta eta Ernai­ren kol­trol­pe­ko tal­deak sor­tze­ko asmoak ez ditu­gu babes­ten, eta ondo­rioz, Ikas­le Aber­tza­lea­kek ez du hel­bu­ru horiek bul­tzatze­ko gre­ba deial­di eta mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tu­ko. Izan ere, mobi­li­za­zio horien bitar­tez ikas­le lan­gi­leon bizi bal­din­tzak hobe­tu eta epe luze­ra­ko anto­la­kun­tza kul­tu­ra sor­tu ordez, anto­la­kun­de eta agen­da ins­ti­tu­zio­nal zehatzak indar­tze­ko fun­tzioa betetzen du. Gai­ne­ra, mobi­li­za­zio ere­du horrek ez ditu hel­bu­ru zehatzak gau­za­ga­rri egi­ten, eta epe luze­ra ikas­leen des­mo­ti­ba­zioa eta des­mo­bi­li­za­zioa area­gotzen ditue­la­koan gaude.

Aza­roa­ren 28ko ikas­le gre­ba deial­diak ez du azken urtee­ta­ko gre­ba eta mobi­li­za­zio espe­rien­tzie­ta­tik ika­si­ta mobi­li­za­zio ere­dua­ren ezta­bai­dan eman ditu­gun aurre­ra­pau­soe­tan ekar­pe­nik egi­ten. Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren alde­ko inda­rrak bil­tze­ko bidean ikas­le lan­gi­leak hobe­kun­tza mate­ria­len alde­ko borro­ka era­gin­ko­rren bidez poli­ti­za­tu eta anto­latze­ko apus­tua egin dugu. Kon­tra­ra, pro­po­sa­men poli­ti­ko abs­trak­tuak eta edu­kiz hutsa­lak dira aza­roa­ren 28ko gre­ba deial­dia­ren alda­rri­ka­pe­nak, hel­bu­ru horiek gau­zatze­ko bideo­rria­ren ingu­ru­ko pro­po­sa­me­nik ez bai­tu egiten.

Bide batez, garatzen ari garen gre­ba ere­dua­ren zein prak­ti­ka poli­ti­koa­ren adie­raz­le diren eta nora­bi­de honen zuzen­ta­su­na era­kus­ten digu­ten hain­bat borro­ka pro­ze­su aipa­tu nahi ditu­gu amai­tu aurre­tik. Izan ere, pasa den ikas­tur­te amaie­ran argi­ta­ra­tu genuen idatzian azal­du genuen beza­la, doze­na­tik gora kasu­tan lor­tu zuen Ikas­le Mugi­men­duak alda­rri­ka­tu­ta­ko hel­bu­rua gau­zatzea. Eus­kal Herri­ko ikas­tetxe ezber­di­ne­tan, Auto­de­fen­t­sa Sareen borro­ka­ren ondo­rio izan ziren garai­pen horiek ikas bal­din­tze­tan hobe­kun­tzak apli­katzea eka­rri zuten kasu guz­tie­tan. Hala nola, eba­lua­zio iriz­pi­de eta ordu­te­giak hobetzean edo kon­trol sozia­la­ren gutxitzean eman ziren aurre­ra­pau­soak. Borro­ka pro­ze­suen bitar­tez ikas bal­din­tzak hobetze­ko era­gin­kor­ta­su­na­ri eta azken urtee­tan Ikas­le Mugi­men­dua­ren par­te diren ikas­le kopu­rua­ren gora­ka­da, bide onean lanean ari garen zan­tzuak dire­la uste dugu. Joe­ra hau naba­ria da Ikas­le Mugi­men­dua­ren par­te diren Ikas­le Auto­de­fen­t­sa Sareen jar­du­nean, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dean edo Ikas­le Asan­bla­den lanean.

Aza­roa­ren 28ko gre­ba deial­di­ra itzu­liz eta gure posi­zioa labur­bil­tze­ko hel­bu­rua­re­kin, adie­ra­zi nahi dugu Ikas­le Aber­tza­lea­kek ez due­la gre­ba deial­di honen hari­ra anto­la­tu diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tu­ko. Esan beza­la, lan­gi­le mugi­men­dua­ren tres­na his­to­ri­koa den gre­ba par­te­katzen ez dugun ikus­pun­tu par­ti­ku­lar bat indar­tze­ko hel­bu­ru soi­la­re­kin era­bil­tzea ez dugu­la babes­tu­ko adie­ra­zi nahi dugu. Horre­kin bate­ra, ikas­le lan­gi­leon intere­se­ko hobe­kun­tzak lor­tze­ko borro­ka pro­ze­suak akti­ba­tu eta indar­tze­ko kon­pro­mi­soan berres­ten gara, hala behar iza­te­ko­tan borro­ka horiek bul­tzatze­ko gre­ba deial­diak egi­te­ko kon­pro­mi­soa adie­raz­tea­re­kin bate­ra. Hone­kin, Eus­kal Herri­ko ikas­le lan­gi­leon defen­tsan egi­ten diren dina­mi­kak babes­tu eta elkar­la­na sus­tatze­ko apus­tua egi­ten dugu, bai­ta bideo­rria­ren eta mobi­li­za­zio ere­duen ezta­bai­da eli­katze­koa ere, beti ere abia­pun­tu zin­tzo eta zuzen bate­tik. Ikas­le lan­gi­leon anto­la­kun­tzak eta egu­ne­ro­ko­ta­su­nean honen alde­ko borro­ka­re­kin dau­ka­gun kon­pro­mi­so­ak soi­lik ahal­bi­de­tu­ko digu­te Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren erai­kun­tzan aurre­ra egitea.

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *