%99AREN POLITIKA ALA KLASE POLITIKA – ITAIA

2018ko martxoa­ren 8an eza­gu­tu zuen mun­duak azke­nal­dian hain eza­gu­nak egin diren aka­de­mia­tik dato­zen hiru ema­ku­me­ren pro­po­sa­men poli­ti­koa: femi­nis­moa %99aren alde, mani­fes­tu bat. [1]Nancy Fra­ser, Cin­zia Arruz­za eta Tithi Bhat­ta­char­yak, 2011an gara­tu zen Occupy Wall Street mugi­men­duak ins­pi­ra­tu­rik, femi­nis­mo libe­ra­la zalan­tzan jarri nahi duen femi­nis­mo “anti-kapi­ta­lis­ta” indar­tzea dute hel­bu­ru. Horre­la “egun­go posi­zioek ezku­tatzen dituz­ten auke­ra eman­tzi­patzai­leak ikus­ga­rri eta gau­za­ga­rri egin nahi dituz­te” (Arruz­za, Bhat­ta­char­ya & Fra­ser, 2019, p.84)

Auto­reek dio­te­nez, egun, eli­te poli­ti­koen sines­ga­rri­ta­su­na­ren kolap­soak, femi­nis­mo “anti­ka­pi­ta­lis­ta” pen­tsatze­ko bal­din­tzak utzi ditu. 2016an Hillary Clin­ton-en porro­tak, femi­nis­mo libe­ra­la­ren gain­behe­ra eka­rri zue­la azpi­ma­rratzen dute, azal­duz Clin­ton-ek goi kar­gue­ta­ra iritsi­ta­ko ema­ku­meen eta gehien­goen bizitzen onu­ra­ren arte­ko arra­ka­la per­tso­ni­fi­katzea izan zela horren arra­zoia. Horre­la, porrot horrek, auzia ezke­rre­tik lan­tze­ko auke­ra ire­ki zue­la dio­te (Arruz­za et al., 2019).

Harritze­koa da bai­na, Hillary Clin­ton-en porro­te­tik, bere alder­diak bi Ema­ku­me Mun­du Martxa, Ema­ku­me Gre­ba bat eta MeToo kan­pai­na sus­ta­tu iza­na, mani­fes­tua­ren auto­reek eten­ga­be femi­nis­mo anti­ka­pi­ta­lis­ta­ren adi­bi­de gisa­ra dituz­ten feno­me­noak iza­ki hauek. Hori uler­tze­ko, azpi­ma­rratze­koa da, 80. hamar­ka­da­tik, aka­de­mian gara­tu­ri­ko teo­riek kla­sea­ren kon­tzep­tua albo­ra­tu zute­ne­tik, Alder­di Demo­kra­tak bere pro­po­sa­men elek­to­ra­lak bes­te iden­ti­ta­te batzue­ta­ra bide­ra­tu iza­na, fun­da­zio sare baten bitar­tez kolek­ti­bo ezber­di­nak finan­tza­tuz eta bere­ga­na­tuz (Baraho­na, 2018). Horren ondo­rio gisa uler­tu gene­za­ke, 2016an, Hillary Clin­ton-ek Trump-en aurrean gal­du ondo­ren, azken honen kon­tra­ko mobi­li­za­zio masi­boa anto­la­tu iza­na: Washing­ton-eko Ema­ku­me Martxa. Baraho­nak (2018) dioe­na­ren ara­be­ra, age­rral­di horrek hasie­ra­tik hain­bat balia­bi­de­ren lagun­tza izan zuen, horien artean Open Society Foun­da­tion[2]-era lotu­ri­ko Move On[3]pla­ta­for­ma­ren babe­sa, azken hau hau­tes­le demo­kra­ten osa­ke­ta eta sus­ta­pe­nean buru-bela­rri ibi­li dela­rik. Izan zuen arra­kas­ta iku­si­rik, mobi­li­za­zioa­ren sus­tatzai­leek ez zuten asko itxa­ron eta den­bo­ra gutxian zirri­bo­rra­tua zuten martxoa­ren 8an ospatze­ko Ema­ku­meen Gre­ba Inter­na­zio­na­la.

2018ko urta­rri­lean biga­rren­goz anto­la­tu­ri­ko Ema­ku­me Mun­du Martxa aldiz, inon­go estal­ki­rik gabe aur­kez­tu zitzai­gun Power to the Polls (bote­rea hau­tes­ton­tziei) lema­pean. Horren ondo­rioak gar­bi iku­si ahal izan geni­tuen urte ber­di­ne­ko aza­roan, Esta­tu Batue­ta­ko sena­tu­ra­ko hau­tes­kun­dee­tan inoiz iku­si ez den aniz­ta­su­nak argiz­ta­tu gin­tue­nean (260 ema­ku­me hau­tes­le). “Ema­ku­mez­koen ola­tu aurre­ra­koia” beza­la izen­da­tu zuten batzuek feno­meno hura eta Fra­ser bera ere ez zen atzean gera­tu, Alder­di Demo­kra­ta­ko ema­ku­me hauek herrial­de­ko fun­tzio­na­men­duan egin nahi zuten alda­ke­ta estruk­tu­ra­la dela azal­duz eta ema­ku­me “anti­sis­te­ma” gisa­ra defi­ni­tuz. Beraz, nahi­ko kon­trae­san­ko­rra suer­tatzen da femi­nis­mo “anti-kapi­ta­lis­ta” garatze­ko bal­din­tzak sor­tu zituen Clin­to­nen femi­nis­mo libe­ra­la­ren hutse­gi­tea iza­tea, era berean, femi­nis­mo “anti-kapi­ta­lis­ta­ren” adi­bi­de nagu­si.

Bai­na tira, gai­ra buel­ta­tuz, esan gene­za­ke Esta­tu Batue­ta­ko egoe­ra poli­ti­ko kon­kre­tu horrek eta mun­du mai­lan kri­siak era­gin­da­ko lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­ko ofen­tsi­ba berriak, auke­ra sor­tu due­la “%99 femi­nis­moa” beza­la­ko pro­po­sa­men poli­ti­koak mahai-gai­ne­ratze­ko. Auto­reek dio­te­nez (2019): “%99ren alde­ko femi­nis­moak egun­go eta etor­ki­zu­ne­ko mugi­men­duak oina­rri zaba­le­ko mun­du mai­la­ko matxi­na­da batean batzea du hel­bu­ru” (p.78). Horre­ta­ra­ko “batez ere 99%a defen­datzen duten mugi­men­du guz­tie­ta­ko ezke­rre­ko korron­te anti­ka­pi­ta­lis­te­kin alian­tzak sor­tu behar ditu­gu” adie­raz­ten dute (p.75).

Aka­de­mia­tik dato­zen ema­ku­me hauek dio­te, azken urtee­tan gara­tu den “gre­ba” kon­tzep­tu berriak, poli­ti­ka egi­te­ko for­ma berrie­tan era­gi­na izan due­la, batez ere, “lana­ren” uler­me­na bera zabal­du due­la eta ondo­rioz, “lan­gi­le kla­sea” zer den ere bir­de­fi­ni­tu dela. Ados gau­de, lan­gi­le kla­sea­ren ira­kur­ke­ta eko­no­mi­zis­ta gara­tu duten ezker mugi­men­duak akats larrian ero­ri dire­la. Horren aldean, guk ere, lan­gi­lea­ren defi­ni­zio estruk­tu­ra­la, honek kapi­ta­la­ren pro­ze­su glo­ba­lean betetzen duen lekuan kokatzen dugu, hau da, bizi­rau­te­ko sol­da­ta baten beha­rra duen oro lan­gi­le kla­se­ko kide da. Horrek kapi­ta­la eta lana­ren arte­ko kon­trae­sa­na, bi kla­seen arte­ko interes anta­go­ni­koa, age­rian uzten du.

Hala ere, kla­sea­ren ana­li­si horre­ta­tik %99aren alde­ko apus­tua egi­te­ra iris­te­ko, auto­reek (2019) kri­si garaian, bal­din­tza objek­ti­boek izan duten gara­pe­nak sor­tu­ri­ko kon­trae­sa­nak begiz­tatzen dituz­te, horien era­gi­na iza­nik, pro­po­sa­men poli­ti­ko honen sub­jek­tua defi­nitzen due­na: “egun kapi­ta­lis­moa­ren kon­trae­san guz­tiak ira­ki­te pun­tu gore­ne­ra hel­du dira. Prak­ti­kan -%1a sal­bu- inor ez da nahas­te poli­ti­koen, pre­ka­rie­ta­te eko­no­mi­koa­ren eta neke sozio-erre­pro­duk­ti­boa­ren era­gi­ne­tik libratzen” (p.88).

Pun­tu hone­ta­ra iritsi­ta, argi­pen zehatza­go­rik azal­tzen ez duen pro­po­sa­men estra­te­gi­ko honek jada, hain­bat akatsi eran­tzu­ten die­la naba­ria da. Alde bate­tik, kla­sea bera sol­da­ta­pe­ko lan­gi­le­tik hara­ta­go zabal­tzeak, ezin gai­tu kla­se iden­ti­ta­te zehaz­tu­ga­beak erai­kitze­ra era­man, kasu hone­tan, %99a. Ara­zoa %1arengan kokatzeak, errea­li­ta­tea­ren ira­kur­ke­ta guz­tiz irreal bat egi­te­ra gara­matza. Hemen aipatze­koa da, ekoiz­pen modu kapi­ta­lis­ta, kla­se kon­po­si­zio kon­kre­tu batean oina­rritzen bada ere ‑Mar­xek kapi­tal harre­ma­na beza­la iden­ti­fi­ka­tu zue­na: kapi­ta­lis­ta eta sol­da­ta­pe­ko lan­gi­le kate­go­rien opo­si­zioa­ren bitar­tez defi­nitzen den kla­se-kon­po­si­zioa- (Yeni­koy, 2019), XX. men­dea­ren biga­rren erdi­tik, men­de­bal­de­ko herrial­dee­tan eza­gu­tu izan diren Ongi­za­te Esta­tuek auke­ra sor­tu zute­la lan­gi­le-aris­to­kra­zia­ren feno­me­noa gau­za­tu zedin. Azken hau lan­gi­le kla­sea­ren egi­tu­ra his­to­ri­koa­ren par­te bada ere, pro­le­tal­goa­re­kin kon­pa­ra­tuz, diru-meta­ke­ta gai­ta­sun han­die­na duen estra­tua da: esta­tu ere­du hauek (Ongi­za­te Esta­tuek) izan zituz­ten inber­tsio publi­koak dire­la eta, sol­da­ten dirua aurrez­te­ko auke­ra izan zuen sek­to­re sozia­la. Beraz, aurre­tik aipa­tu beza­la, defi­ni­zio objek­ti­bo batek sub­jek­tuek ekoiz­pen pro­ze­suen bai­tan duten posi­zio sozia­la­ri erre­pa­ratzen badio­te ere, hau bi kla­se anta­go­ni­koen arte­ko ana­li­si­tik hara­ta­go doa egun.

Bes­te­tik, ana­li­si poli­ti­ko bat garatze­ko, beha­rrez­koa dugu kla­sea­ren defi­ni­zio poli­ti­koa eza­gutzea, posi­zio tek­ni­koak ez bai­tu de fac­to honen posi­zio poli­ti­koa fin­katzen. Beraz, zehaz­ta­pen sub­jek­ti­boak, kla­se sozia­lek sub­jek­tu poli­ti­ko beza­la eki­tea­ri eran­tzun­go lio­ke. Kasu hone­tan, lan­gi­le aris­to­kra­zia­ren auziak bere­bi­zi­ko garran­tzia har­tzen du, sek­to­re sozial honek lor­tu­ri­ko bizi bal­din­tzek, honen­gan era­gin dituen desioek, “kla­se-ertai­na­ren” feno­me­noa­ri ateak ire­ki diz­kio eta. Hau da, lan­gi­le-aris­to­kra­ziak bere intere­sak bur­ge­sia-txi­kia­re­na­re­kin kon­pa­ratze­ko auke­ra izan due­nean, hauen arte­ko blo­ke poli­ti­ko­ra­ko auke­rak sor­tu izan dira, lehe­nen­goa saia­ke­ra iraul­tzai­leen aurrean posi­zio poli­ti­ko erreak­zio­na­rioak har­tze­ra bide­ra­tuz.

Hori dela eta, esan gene­za­ke, kapi­ta­la­ren bar­ne kon­trae­sa­nen ondo­rioak pai­ratzeak ez due­la zuze­nean sub­jek­tu hori iraul­tzai­le bihur­tzen. Asko­tan aipa­tu izan dugu, esa­te­ra­ko, egun ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tzak oina­rri mate­rial bati eran­tzu­ten badio ere, honen ondo­rio kul­tu­ral eta juri­di­koek ema­ku­me guz­tien­gan dute­la era­gi­na. Horrek aldiz, ez ditu kla­se jabe­du­ne­ta­ko ema­ku­meak alia­tu bila­katzen, euren posi­zio sozia­la man­ten­tze­ko beha­rrez­koa duten zapal­kun­tza­ren ondo­rioak onar­tzen bai­ti­tuz­te. Beraz, %99a kla­se ikus­pe­gia gara­tu nahi duen estra­te­gia poli­ti­ko baten sub­jek­tu beza­la zehaz­tea zen­tzu­ga­bea bihur­tzen da.

Sub­jek­tua modu horre­tan defi­ni­tu­ta, mani­fes­tua­ren sor­tzai­leek ondo­ren­go ana­li­sia pla­za­ratzen dute (2019): %99aren pro­po­sa­me­nak “zuze­nean egi­ten dio aurre kapi­ta­lak orain eskain­tzen dituen bi auke­ra nagu­siei. Popu­lis­mo erreak­zio­na­rioa ez ezik, neo­li­be­ra­lis­mo aurre­ra­koia ere arbuiatzen dugu” (p.75). “Gure pro­po­sa­me­na kapi­ta­lis­moa­ren alde­ko bi blo­ke poli­ti­koe­ta­ko lan­gi­le kla­sea­ren frak­zioak ira­baz­tea da. Horre­la, gizar­tea eral­da deza­keen indar anti­ka­pi­ta­lis­ta han­di eta bote­retsu bat erai­ki nahi dugu” p.76). Errea­li­ta­tean aldiz, for­ma poli­ti­ko neo­li­be­ra­len kri­sia­ri ez zaio soi­lik popu­lis­mo erreak­zio­na­rioa kon­tra­jar­tzen. Aitzi­tik, demo­kra­zia kapi­ta­lis­ta­ren sos­ten­gu diren bes­te auke­ra poli­ti­ko batzuk exis­titzen dira, horien artean nabar­me­na sozial­de­mo­kra­zia edo ezke­rre­ko popu­lis­moa. Pro­po­sa­men poli­ti­ko hauek kla­se ertai­na­ren feno­me­noa­ren isla izan ohi dira, bere sta­tu quo‑a man­ten­tze­ko lan­gi­le aris­to­kra­ziak Ongi­za­te Esta­tu­ra buel­ta­ra­ko egi­ten duen hau­tua. Sines­gaitza diru­di auto­reek honen ingu­ruan hitzik ere esan ez iza­na, kon­tuan izan­da Ber­nie San­ders [4]litza­te­kee­la honen adi­bi­de esta­tu­ba­tuar gar­bie­na (“sozia­lis­mo demo­kra­ti­koa­ren[5]” ordez­ka­ria) eta Fra­ser-ek behin­tzat publi­ko­ki hau­ta­gai hone­ki­ko apus­tua egi­ten due­la adie­ra­zi due­la. Ez al dira bada, beraiek izan­go auke­ra poli­ti­ko honen adie­raz­pen? Hain zuzen ere, kla­se ertai­na­ren apo­lo­gia da (nahiz eta modu disi­mu­la­tuan), kla­se borro­ka pro­le­ta­rioa­ren egu­ne­ro­ko kon­trae­sa­nak ezku­ta­tu eta kla­se iden­ti­ta­te zehaz­tu­ga­beak sor­tzen ditue­na: pue­blo con­tra oli­gar­quia edo %99a vs. %1a beza­la­koak (Alda­lur, 2019).

Dagoe­ne­ko ika­sia dugun lezioa da kla­se estra­te­gia bat gara­tu nahi duen pro­po­sa­men poli­ti­koak ezin die­la bes­te­rik gabe deia luza­tu behe­tik jaiotzen diren borro­ken aniz­ta­su­na­ri [6](Arruz­za et al., 2019), teo­ria inter­sek­zio­na­la­ren ideiei eran­tzu­ten dien buru­ta­pen horrek, ez bai­tu ber­me­rik ema­ten borro­ka horien prin­tzi­pio eta pro­po­sa­men tak­ti­ko-estra­te­gi­koek pro­le­tal­goa­ren intere­sei eran­tzun­go die­te­nik. Beraz, indar sozia­la lan­gi­leon intere­sen bai­tan anto­la­tu nahi duen auke­ra poli­ti­koak, arre­ta bere­zia jarri behar du “kla­se-etsaiak garai eta une his­to­ri­ko bakoitzean bere bote­rea egi­ka­ritze­ko garatzen duen anto­la­ke­ta ere­duan” (Yeni­koy, 2019, p.14). Hau da, iraul­tza­ren objek­tua den kla­se-etsaia iden­ti­fi­katzeaz gain, honen intere­sak (modu inkon­tzien­tean bada ere) bar­ne­ra­tu eta defen­datzen dituz­ten horiek nor diren jakin behar du, horiek iza­ten bai­ti­ra egi­tas­mo iraul­tzai­leen lehen ozto­po edo era­goz­pen. “Honen hari­ra esan gene­za­ke azken sei hamar­ka­daz lan­gi­le aris­to­kra­ziak bila­ka­tu izan due­la hege­mo­ni­ko “men­de­bal­de­ko” ongi­za­te-esta­tue­ta­ko lan­gi­le estra­tu ezber­di­nen artean, eta oro har lan­gi­le­ria­ren bai­tan, bur­ge­sia­ren pro­gra­ma poli­ti­koa” (Yeni­koy, 2019, p.15).

Egun­go kri­si tes­tuin­gu­ruan aldiz, gizar­tea­ren for­ma eko­no­mi­koa, lana­ren mun­dua, eral­da­ke­ta pro­ze­suan dago, era berean, kla­se kon­po­si­zioa ere alda­tuz. Horrek ezau­ga­rri berriak izan­go dituen meta­ke­ta ziklo berria gal­de­gi­teaz gain, ziklo poli­ti­ko berri baten aurrean kokatzen gai­tu eta horrek egoe­ra­ren ana­li­si zehatza exijitzen du. Bal­din­tza objek­ti­boak pix­ka­na­ka hel­tzen ari dira, sis­te­ma­ren bar­ne kon­trae­sa­nak naba­ri heda­tuz, auto­reek adie­ra­zi duten moduan. Horren adi­bi­de da, ema­ku­me eta gizo­nen arte­ko ber­din­ta­sun lega­lean eman diren aurre­ra­pe­nak aipatze­koak diren bitar­tean, sek­to­re pro­le­ta­ri­za­tue­ne­tan bio­len­tzia matxis­tak izan duen gora­ka­da. Hala ere, ezin pen­t­sa gene­za­ke, bal­din­tza eko­no­mi­koen gara­pe­nak meka­ni­ko­ki eta modu para­le­loan bal­din­tza sub­jek­ti­boak garatzen ditue­nik. Ikus gene­za­ke ordea, objek­tuak tar­te­ka bere zere­gin his­to­ri­koa­re­kin kohe­ren­tzian espre­satzen den sub­jek­tua bera­re­kin daka­rre­la (Sama­nie­go, 2019). Bai­na, bere esplo­ta­zio bal­din­tza medio, sub­jek­tu honek bere poten­tzian due­na askatze­ko beha­rrez­ko pre­mi­sa dugu lan bana­ke­ta sozial ego­kia asmatzea, hau da, anto­la­kun­tza era­gin­ko­rra. Bere­bi­zi­ko garran­tzia har­tzen du hone­tan inde­pen­den­tzia orga­ni­za­ti­boa­ren auziak, bote­re erla­zio bur­ge­sak badi­tu­gu jomu­ga, bur­ge­sia­ren fak­zio guz­tiak borro­ka­tu behar ditu­gu eta, estruk­tu­ra­lak, zein poli­ti­koak.

Hori dela eta, kapi­ta­lis­moa­ren gain­di­pe­na hel­bu­ru gisa duen femi­nis­moak, hel­bu­ru kon­kre­tuak iden­ti­fi­ka­tu eta horiek lor­tze­ko bide-orri zehatzak asma­tu behar ditu. Hau da, ema­ku­me lan­gi­leen interes zehatzen ara­be­ra­ko pro­gra­ma poli­ti­koa gara­tu eta zapal­kun­tza guz­tien aur­ka­ko borro­ka­ra­ko lan­gi­le bata­su­na gor­puz­tea du erron­ka. Horre­ta­ra­ko, ema­ku­me lan­gi­lea akti­bo mili­tan­te bila­katzea xede duten anto­la­kun­tza for­mak osatzea dela­rik lehen­ta­su­nez­ko des­afio.

BIBLIOGRAFIA:

– Alda­lur, B. (2019÷06÷05). Des­mo­bi­li­za­zioa eta iden­ti­ta­te poli­ti­kak. Recu­pe­ra­do de: https://​gedar​.eus/​k​o​i​u​n​t​u​r​a​/​b​e​n​a​t​a​l​d​a​l​u​r​/​d​e​s​m​o​b​i​l​i​z​a​z​i​o​a​-​e​t​a​-​i​d​e​n​t​i​t​a​t​e​-​p​o​l​i​t​i​kak

– Alda­lur, B. (2019÷09÷11). G7a Bia­rritzen, kla­se ana­li­si­ra­ko ekar­pen labu­rra. Recu­pe­ra­do de: https://​gedar​.eus/​k​o​i​u​n​t​u​r​a​/​b​e​n​a​t​a​l​d​a​l​u​r​/​g​7​a​-​b​i​a​r​r​i​t​z​e​n​-​k​l​a​s​e​-​a​n​a​l​i​s​i​r​a​k​o​-​e​k​a​r​p​e​n​-​l​a​b​u​rra

– Alda­lur, B. (2019÷11÷05). Kla­se iden­ti­ta­teak eta pro­ze­su sozia­lis­ta: gau­za bera ote dira? Recu­pe­ra­do de: https://​gedar​.eus/​k​o​i​u​n​t​u​r​a​/​b​e​n​a​t​a​l​d​a​l​u​r​/​k​l​a​s​e​-​i​d​e​n​t​i​t​a​t​e​a​k​-​e​t​a​-​p​r​o​z​e​s​u​-​s​o​z​i​a​l​i​s​t​a​-​g​a​u​z​a​-​b​e​r​a​-​o​t​e​-​d​ira

– Arruz­za, C., Bhat­ta­char­ya T. & Fra­ser N. (2019). Mani­fies­to de un femi­nis­mo para el 99%. Bar­ce­lo­na: Her­der.

– Andra­de, A. & De Sus, E. (2019÷04÷03). “Nece­si­ta­mos una defi­ni­ción total­men­te dife­ren­te del con­cep­to de cla­se tra­ba­ja­do­ra” Nancy Fra­ser. Reupe­ra­do de: https://​ctxt​.es/​e​s​/​2​0​1​9​0​4​0​3​/​P​o​l​i​t​i​c​a​/​2​5​3​7​4​/​n​a​n​c​y​-​f​r​a​s​e​r​-​f​e​m​i​n​s​i​m​o​-​t​r​u​m​p​-​a​d​r​i​a​n​a​-​m​-​a​n​d​r​a​d​e​-​e​l​e​n​a​-​d​e​-​s​u​s​.​htm

– Baraho­na, T. (2018÷01÷30). La mar­cha inter­na­cio­nal de las muje­res o la arte­ra ins­tru­men­ta­li­za­ción del femi­nis­mo. Recu­pe­ra­do de: https://​www​.lahai​ne​.org/​m​m​_​s​s​_​m​u​n​d​o​.​p​h​p​/​l​a​-​m​a​r​c​h​a​-​i​n​t​e​r​n​a​c​i​o​n​a​l​-​d​e​-​las

– D’atri, A. & Muri­llo, C. (2019÷07÷28). Femi­nis­mo para el 99%: estra­te­gias en deba­te. Recu­pe­ra­do de: http://​www​.izquier​da​dia​rio​.es/​F​e​m​i​n​i​s​m​o​-​p​a​r​a​-​e​l​-​9​9​-​e​s​t​r​a​t​e​g​i​a​s​-​e​n​-​d​e​b​ate

– Sama­nie­go, M. (2019÷06÷26). Sor­ta­su­nez­ko komu­nis­moa eta ziklo poli­ti­ko edo ziklo eko­no­mi­ko berria. Recu­pe­ra­do de: https://​gedar​.eus/​k​o​i​u​n​t​u​r​a​/​m​a​r​k​e​l​s​a​m​a​n​i​e​g​o​/​s​o​r​t​a​s​u​n​e​z​k​o​-​k​o​m​u​n​i​s​m​o​a​-​e​t​a​-​z​i​k​l​o​-​p​o​l​i​t​i​k​o​-​e​d​o​-​m​e​t​a​k​e​t​a​-​z​i​k​l​o​-​b​e​r​ria

– Yeni­koy (2019). Kapi­ta­la­ren des­po­tis­moa eta pro­le­ta­riotza. Recu­pe­ra­do de: https://​gedar​.eus/​p​d​f​/​l​z​/​2​0​1​9​1​1​1​9​_​K​a​p​i​t​a​l​a​r​e​n​_​d​e​s​p​o​t​i​s​m​o​a​_​e​t​a​_​p​r​o​l​e​t​a​r​i​o​t​z​a​.​pdf

[1] Jato­rriz­ko hiz­kun­tzan: Femi­nism for the 99%: A Mani­fes­to

[2] Geor­ge Soros mag­na­teak sor­tu­ri­ko sare inter­na­zio­na­la da. Gizar­te zibi­le­ko tal­deak finan­tziatzea du fun­tzio gisa. Ikus: https://​www​.open​so​ciety​foun​da​tions​.org/

[3] Mobi­li­za­zioen anto­la­kun­tza eta ges­tioa gau­zatzen dituen pla­ta­for­ma da. Beraien orrial­dean argi adie­raz­ten da Alder­di Demo­kra­ta­re­kin duen lotu­ra, 2020rako beraien hau­ta­gaitza ikus­tea bes­te­rik ez dago: “In the 2020 elec­tion cycle, MoveOn is com­mit­ted to making sure that a pro­gres­si­ve, ins­pi­ring, and com­pe­ti­ti­ve Demo­cra­tic nomi­nee who is accoun­ta­ble to the broa­der move­ment emer­ges from the pre­si­den­tial pri­ma­ries to defeat Donald Trump.” Ikus: https://​front​.moveon​.org/​a​b​o​u​t​/​?​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​f​r​o​n​t​&​u​t​m​_​c​o​n​t​e​n​t​=​nav

[4] 2015 – 2016an Alder­di Demo­kra­ta­re­kin aur­kez­tu zen. Hala ere, Esta­tu Batue­ta­ko Kon­gre­su­ko his­to­rian inde­pen­den­te gisa­ra antzi­na­ta­sun mar­ka dau­ka.

[5] Honen ingu­ruan sakon­tze­ko, ikus: http://​cana​rias​-sema​nal​.org/​a​r​t​/​2​5​0​6​5​/​f​e​m​i​n​i​s​m​o​-​d​e​l​-​9​9​-​l​a​-​u​l​t​i​m​a​-​e​s​t​r​a​t​e​g​i​a​-​p​a​r​a​-​d​e​s​p​i​s​t​a​r​-​a​-​l​a​s​-​t​r​a​b​a​j​a​d​o​ras edo http://​cana​rias​-sema​nal​.org/​a​r​t​/​2​5​7​0​5​/​e​n​-​l​o​s​-​e​s​t​a​d​o​s​-​u​n​i​d​o​s​-​e​l​-​s​o​c​i​a​l​i​s​m​o​-​t​e​-​l​o​-​t​r​a​e​-​e​l​-​d​e​p​a​r​t​a​m​e​n​t​o​-​d​e​-​e​s​t​ado

[6] Mani­fes­tuan hitzez hitz: “hemos pro­pues­to un uni­ver­sa­lis­mo que adquie­re su for­ma y con­te­ni­do des­de la mul­ti­pli­ci­dad de luchas que nacen des­de aba­jo.” p.106

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *