CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, ¡UNIDAD DE CLASE! – ITAIA

Es lamen­ta­ble que la infor­ma­ción que encon­tra­mos al bus­car la defi­ni­ción del machis­mo, la vio­len­cia machis­ta o la vio­len­cia de gene­ro solo res­pon­da a la tipo­lo­gía y con­se­cuen­cias de esta for­ma de vio­len­cia: acti­tud de pre­po­ten­cia de los varo­nes res­pec­to de las muje­res, for­ma de sexis­mo carac­te­ri­za­da por la pre­va­len­cia del varón, con­jun­to de actitudes […]

LAN DOMESTIKOAREN KOLEKTIBIZAZIO ESPERIENTZIA SOBIETARRA – ITAIA

Ema­ku­me eta gizo­nen artean ezber­din­ta­su­nak dau­de­la, batzuek bes­teek baino pri­bi­le­gio gehia­go dituz­te­la eta hor­taz apro­betxatzen dire­la, edo­ta batzuek bes­teek baino zapal­kun­tza gehia­go pai­ratzen dituz­te­la maiz aipa­tu izan diren ideiak dira, femi­nis­moa­ren ingu­ru­ko lan­ke­ta bat egi­ten den edo­zein espa­rru­tan: etxe­ko lana­ren bana­ke­ta eta agu­re zein hau­rren zain­tza des­kon­pen­tsa­tua dela ema­ku­me eta gizo­nen artean, ordain­du gabe­ko lan […]

HARREMAN SOZIALEN ALDAKETEZ ETA INDARKERIA MATXISTAZ – ITAIA

“Beti izan da, eta beti izan­go da.” Baiez­ta­pen hori akats sako­na da. Horren fal­tsu­ta­su­naz kon­tu­ratze­ko, ira­ga­ne­ko jen­dea nola bizi zen ira­kur­tzea bes­te­rik ez dugu, eta bereha­la ikus­ten dugu nola dagoen dena alda­ke­ta­ren men­pe, eta nola ez dagoen ez ohi­tu­ra­rik, ez era­kun­de poli­ti­ko­rik, ez mora­lik, fin­ko eta aldae­zin man­ten­tzen denik.Alek­san­dra Kollon­tai, 1920 Bizi garen for­ma­zio sozia­laz ari […]

%99AREN POLITIKA ALA KLASE POLITIKA – ITAIA

2018ko martxoa­ren 8an eza­gu­tu zuen mun­duak azke­nal­dian hain eza­gu­nak egin diren aka­de­mia­tik dato­zen hiru ema­ku­me­ren pro­po­sa­men poli­ti­koa: femi­nis­moa %99aren alde, mani­fes­tu bat. [1]Nancy Fra­ser, Cin­zia Arruz­za eta Tithi Bhat­ta­char­yak, 2011an gara­tu zen Occupy Wall Street mugi­men­duak ins­pi­ra­tu­rik, femi­nis­mo libe­ra­la zalan­tzan jarri nahi duen femi­nis­mo “anti-kapi­­ta­­li­s­­ta” indar­tzea dute hel­bu­ru. Horre­la “egun­go posi­zioek ezku­tatzen dituz­ten auke­ra emantzipatzaileak […]

SUMAS QUE RESTAN – ITAIA

El mun­do cono­ció, el 8 de mar­zo de 2018, la pro­pues­ta polí­ti­ca de tres muje­res, pro­ce­den­tes de la aca­de­mia, que tan popu­la­res se han hecho en los últi­mos tiem­pos: mani­fies­to de un femi­nis­mo para el 99%. Nancy Fra­ser, Cin­zia Arruz­za y Tithi Bhat­ta­char­ya, ins­pi­ra­das por el movi­mien­to Occupy Wall Street desa­rro­lla­do en 2011, pre­ten­den reforzar […]

ADDITIONS THAT SUBTRACT – ITAIA

On the 8th of March 2018, three women from the aca­de­mia with gro­wing fame published a poli­ti­cal mani­fes­to: “Femi­nism for the %99: A Mani­fes­to” which spread their poli­ti­cal cam­paign through the world. Nancy Fra­ser, Cin­zia Arruz­za and Tithi Bhat­ta­char­ya, ins­pi­red by the “Occupy Wall Street” move­ment deve­lo­ped in 2011, had the inten­tion to ques­tion libe­ral femi­nism by […]

HOBEKUNTZEN INERTZIAN AZALEKO BEGIRADA BAT – ITAIA

Alda­ke­ta eten­ga­bean bizi garen hone­tan, egi­tu­ra sozia­lak eta honen erre­pro­duk­zio moduek ere for­ma ezber­di­nak har­tzen dituz­te, momen­tuan momen­tu­ko eta tokian toki­ko bal­din­tzei aha­lik eta hobe­ren ego­kitze­ko. Egi­tu­ra sozial honen par­te den gene­ro zapal­kun­tzak ere logi­ka ber­di­na jarrai­tu izan du his­to­rian zehar, hau da, alda­ke­ta eten­ga­bean egon da ema­ku­meak zuzen­ki era­sotzen gai­tuen zapal­kun­tza moda­li­ta­tea, eta horren […]

Día Con­tra la Tor­tu­ra: 39 años del ase­si­na­to de Joxe Arregi

Este 13 de febre­ro se cum­plen 39 años des­de que que Joxe Arre­gi murie­ra en la cár­cel de Cara­ban­chel como con­se­cuen­cia de las heri­das cau­sa­das por las tor­tu­ras que la Poli­cía Espa­ño­la le infli­gió duran­te el perio­do de deten­ción. Des­de enton­ces y cada año, el 13 de febre­ro en Eus­kal Herria ha sido el Día contra […]