Hello world!

Wel­co­me to Word­Press. This is your first post. Edit or dele­te it, then start wri­ting! Jato­rria /​Ori­gen

O25 | MOBILIZAZIOAK – ITAIA

Ehun­da­ka lagun mobi­li­za­tu gara Bil­bon, Iru­ñean eta Donos­tian zain­tza eta gar­bi­ke­ta­ko lan­gi­leon egoe­ra sala­tu eta denon­tza­ko kali­ta­tez­ko lan eta bizi bal­din­tza ber­di­nak iza­tea alda­rri­katze­ko. Argi gera­tu da batzuen abe­ras­ta­su­na ber­matze­ko ema­ku­me lan­gi­leon mutu­rre­ko esplo­ta­zioa beha­rrez­koa dela: sol­da­ta baxuak, gehie­giz­ko ratioak, esku­bi­de polit­koen urra­ke­ta, eze­gon­kor­ta­su­na… Hau guz­tia admi­nis­tra­zio publi­koa­ren kon­pli­zi­ta­tea­re­kin gau­zatzen da, beraiek bai­ti­ra enpre­sa hauek […]

M8 MOBILIZAZIOAK – ITAIA

Aur­ten ere, martxoa­ren 8an mobi­li­za­zioak egin­go ditu­gu Eus­kal Herri­ko hain­bat toki­tan eta haue­ta­ra ber­ta­ra­ze­ko beha­rrez­ko­ta­su­na azpi­ma­rratzen dugu. Izan ere, kri­si tes­tuin­gu­ruan ema­ku­me lan­gi­leon bizi bal­din­tzek oke­rre­ra egin dute eta pro­le­ta­ri­zaio pro­ze­su honek ema­ku­me lan­gi­leon aur­ka­ko zapal­kun­tza indar­tzen du arlo eko­no­mi­ko eta kul­tu­ra­lean. Alder­di poli­ti­ko ins­ti­tu­zio­na­lek poli­ti­ka femi­nis­tak sus­ta­tu arren, ez dute ber­din­ta­sun errea­lik ezar­tze­ko interesik. […]

PROPOSAMEN POLITIKOA – ITAIA

Ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza­ren ana­li­si ego­kia egi­te­ko, beha­rrez­koa da ema­ku­me lan­gi­leok zapal­du­ta man­ten­tzen gai­tuz­ten egin­behar eta inpo­si­zio sozia­lak txer­ta­tu­ta age­ri diren oso­ta­sun edo errea­li­ta­te sozia­la uler­tzea; hau da, gizar­te kapi­ta­lis­tan zapal­kun­tzak berak betetzen duen lekua azter­tzea. Modu horre­tan, kapi­ta­lis­moa ezau­ga­rritzen duen kla­se domi­na­zioa­ren bai­tan koka­tu deza­ke­gu zapal­kun­tza eta uler­tu, bote­re bur­ge­sa­ren beti­kotze pro­ze­suan era­gin­ko­rra bihur­tu dela […]

ZAINTZA ETA GARBIKETA SEKTOREKO EMAKUMEOK BORROKARA! – ITAIA

Zain­tza eta gar­bi­ke­ta sek­to­rea­ren egoe­ra azter­tu eta haren ingu­ru­ko ezta­bai­da eman ostean, ezin­bes­te­koa iku­si dugu honi aurre egi­te­ko zen­bait alda­rri­ka­pen pla­za­ratzea. Esa­te­ra­ko, sol­da­tak igotzea, ratioak jeis­tea edo ta lan bal­din­tzak oker­tzen dituz­ten enple­gu agen­tzia zein azpi­kon­tra­te­kin amaitzea. Sek­to­re­ko lan bal­din­tza pena­ga­rriak beha­rrez­koak zaiz­kie patro­nal eta enpre­sa sareei urtean mili­oi­ka euro­ko ira­ba­zia iza­te­ko eta ins­ti­tu­zio zein […]

Jar­du­nal­diak 21 – 22

2022eko ekai­na­ren 4ean, biga­rren jar­du­nal­di nazio­na­la egin genuen Her­na­nin. Ber­tan 1000 per­tso­na­tik gora batu ginen, ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza gain­ditze­ko komu­nis­moa­ren erai­kun­tza­ren beha­rrez­ko­ta­su­naz haus­nar­tze­ko. Jato­rria /​Ori­gen

Indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko anto­la­tu! – ITAIA

Ema­ku­me lan­gi­leok egu­ne­ro­koan indar­ke­ria for­ma ezber­di­nakpai­ratzen ditu­gu eta egun­go kri­si tes­tuin­gu­ruan indar­ke­ria are gehia­gonor­ma­li­zatzen ari da. Iku­sen­tzu­te­ko pla­ta­for­mak gai­len­du diren garai haue­tan indar­ke­ria for­ma berriakgara­tu dira, zapal­kun­tza indar­tuz. Ins­ti­tu­zioek ara­zo horren aurrean martxan jarri­ta­ko erra­min­tek hutsu­nenabar­me­nak iza­teaz gain, argi izan behar dugu ez dute­la ema­ku­me lan­gi­leokjasa­ten ditu­gun zapal­kun­tza gain­ditze­ko boron­da­te errea­lik. Horren aurrean gure kabuz ekitea […]

Pro­po­sa­men Poli­ti­koa – ITAIA

Ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza­ren ana­li­si ego­kia egi­te­ko, beha­rrez­koa da ema­ku­me lan­gi­leok zapal­du­ta man­ten­tzen gai­tuz­ten egin­behar eta inpo­si­zio sozia­lak txer­ta­tu­ta age­ri diren oso­ta­sun edo errea­li­ta­te sozia­la uler­tzea; hau da, gizar­te kapi­ta­lis­tan zapal­kun­tzak berak betetzen duen lekua azter­tzea. Modu horre­tan, kapi­ta­lis­moa ezau­ga­rritzen duen kla­se domi­na­zioa­ren bai­tan koka­tu deza­ke­gu zapal­kun­tza eta uler­tu, bote­re bur­ge­sa­ren beti­kotze pro­ze­suan era­gin­ko­rra bihur­tu dela […]