CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, ORGANICEMOS LAS CAPACIDADES SOCIALISTAS – ITAIA

A raíz del día en con­tra de la vio­len­cia machis­ta, des­de ITAIA hemos que­ri­do hacer públi­co nues­tro aná­li­sis polí­ti­co sobre la vio­len­cia machis­ta. Para ello, nos ha sido impres­cin­di­ble con­si­de­rar la situa­ción tan­to polí­ti­ca como eco­nó­mi­ca que ha con­di­cio­na­do por com­ple­to el con­tex­to de la pan­de­mia. Por lo tan­to, vemos

CONTRE LA VIOLENCE MACHISTE, ORGANISONS LES CAPACITÉS SOCIALISTES – ITAIA

Sui­te à la jour­née inter­na­tio­na­le de lut­te con­tre la vio­len­ce à l’égard des fem­mes, ITAIA a souhai­téren­dre public son analy­se poli­ti­que de la vio­len­ce machis­te. Pour ce fai­re, il nous a été indis­pen­sa­bled’examiner la situa­tion à la fois poli­ti­que et éco­no­mi­que con­di­tion­née tota­le­ment par le con­tex­te dela pan­dé­mie. Nous considérons

CONTRE LA VIOLENCE MACHISTE, ORGANISONS LES CAPACITÉS SOCIALISTES – ITAIA

Sui­te à la jour­née inter­na­tio­na­le de lut­te con­tre la vio­len­ce à l’égard des fem­mes, ITAIA a souhai­téren­dre public son analy­se poli­ti­que de la vio­len­ce machis­te. Pour ce fai­re, il nous a été indis­pen­sa­bled’examiner la situa­tion à la fois poli­ti­que et éco­no­mi­que con­di­tion­née tota­le­ment par le con­tex­te dela pan­dé­mie. Nous considérons

BIZITZA BIOLENTOEN AURREAN, GAITASUN SOZIALISTAK ANTOLATU! – ITAIA

Indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka­ko egu­na­ren hari­ra, ITAIA­ren ize­nean bio­len­tzia matxis­ta­ren gai­ne­ko gure ana­li­si poli­ti­koa argi­ta­ra­tu nahi izan dugu. Aur­ten­goan, ezin­bes­te­koa izan dugu pan­de­mia­ren tes­tuin­gu­rua era­bat bal­din­tza­tu duen egoe­ra eko­no­mi­ko eta poli­ti­koa kon­tuan har­tzea. Beraz, beha­rrez­koa iru­ditzen zai­gu indar­ke­riak sis­te­ma kapi­ta­lis­tan betetzen duen fun­tzioa ana­li­zatzeaz gain, gaur gaur­koz zein for­ma har­tzen dituen

BIZITZA BIOLENTOEN AURREAN, GAITASUN SOZIALISTAK ANTOLATU! – ITAIA

Indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka­ko egu­na­ren hari­ra, ITAIA­ren ize­nean bio­len­tzia matxis­ta­ren gai­ne­ko gure ana­li­si poli­ti­koa argi­ta­ra­tu nahi izan dugu. Aur­ten­goan, ezin­bes­te­koa izan dugu pan­de­mia­ren tes­tuin­gu­rua era­bat bal­din­tza­tu duen egoe­ra eko­no­mi­ko eta poli­ti­koa kon­tuan har­tzea. Beraz, beha­rrez­koa iru­ditzen zai­gu indar­ke­riak sis­te­ma kapi­ta­lis­tan betetzen duen fun­tzioa ana­li­zatzeaz gain, gaur gaur­koz zein for­ma har­tzen dituen

GAITASUNAK ANTOLATU! – ITAIA

Bi urte iga­ro dira jada ITAIA ema­ku­me sozia­lis­ten sarea sor­tu genue­ne­tik. Ema­ku­me lan­gi­leon pro­ble­ma­ti­ka pano­ra­ma poli­ti­koan lekua egi­tea zen gure asmoa; jasa­ten ditu­gun zapal­kun­tza feno­meno oro iden­ti­fi­ka­tu eta hauei aurre egi­te­ko pro­po­sa­men poli­ti­koa garatzen ari­tu gara. Momen­tu­ko ger­ta­ka­ri eta auzi poli­­ti­­ko-teo­­ri­­koen aurre­ko ana­li­si kri­ti­koa gure lana­ren erdi­gu­nean jarri dugu, hori