KLASE SUBJEKTUA BERE DIMENTSIO GUZTIETAN ERAIKIZ – ITAIA

Ema­ku­mea­ren zapal­kun­tza hain­bat ikus­pun­tu­ta­tik iker­tu­ta­ko gaia izan da his­to­rian zehar. Horrek auke­ra eman du lan-hipo­­te­­si des­ber­di­nak gara­tu dituz­ten ezta­bai­de­tan sakon­tze­ko: zapal­kun­tza­ren jato­rri­tik hasi­ta, betetzen dituen fun­tzio edo­ta eli­katzen dituen intere­se­ta­raino. Tesi horiek, argi eta gar­bi, hain­bat pro­po­sa­men poli­ti­ko eka­rri dituz­te esku­tik, asko­tan kon­tra­ja­rriak izan dire­nak eta, zein bere ikus­pe­gi­tik, ara­zoa­ri

CONSTRUYENDO EL SUJETO DE CLASE EN TODAS SUS DIMENSIONES – ITAIA

La opre­sión de la mujer ha sido un tema muy estu­dia­do duran­te la his­to­ria des­de pun­tos de vis­ta diver­sos. Esto ha dado la opción a deba­tes sobre el tema que han ido desa­rro­llan­do dife­ren­tes hipó­te­sis de tra­ba­jo que res­pon­den des­de el ori­gen de la opre­sión, has­ta las fun­cio­nes que cum­ple

FORMING THE CLASS SUBJECT IN ALL ITS DIMENSIONS? – ITAIA

Gen­der oppres­sion has his­to­ri­cally been exten­si­vely stu­died from diver­se points of view. This has made way for deba­tes on the mat­ter that have deve­lo­ped dif­fe­rent wor­king hypot­he­ses over time, addres­sing issues ran­ging from the ori­gin of said oppres­sion to the role it plays or the inter­ests it ser­ves. The­se the­ses

CONSTRUIRE LE SUJET DE CLASSE DANS TOUTES SES DIMENSIONS – ITAIA

L’oppression des fem­mes a été un sujet très étu­dié tout au long de l’histoire depuis dif­fé­rents points de vue. Cela a don­né la pos­si­bi­li­té de débats sur le sujet, qui sont allés en déve­lop­pant dif­fé­ren­tes hypot­hè­ses de tra­vail qui répon­dent notam­ment à l’origine de l’oppression, aux fon­ctions qu’elle exer­ce ou

AHALDUNTZE POLITIKOAZ HAUSNARTZEKO MATERIALA – ITAIA

0. SARRERA OROKORRA Lan­gi­le kla­sea­ren des­po­li­ti­za­zioa: Jaki­tun gara egun ez dau­ka­gu­la gure bizitzen gai­ne­ko kon­trol errea­lik; bur­ge­siak bere bote­rea­ren beti­kotze­ra­ko era­bil­tzen dituen meka­nis­mo ezber­di­nen artean kokatzen dugu lan­gi­le­ria­ren des­po­li­ti­za­zio gero eta age­ri­koa­goa. Bate­tik, orde­na bur­ge­sa man­ten­tzea­ren ber­me diren sub­jek­tuak hez­ten ditue­la­ko eta, bes­te­tik, lan­gi­le kla­sea­ren bai­tan zati­ke­tak era­gi­ten ditue­la­ko, honen

PLURALISME ET IDENTITÉS – ITAIA

Dans le post de ce mois-ci, nous par­le­rons des prin­ci­paux courants du mou­ve­ment de gau­che. Le sujet en ques­tion sera la pro­po­si­tion poli­ti­que qui s’est déve­lop­pée dès les années 60 et 70 jusqu’à aujourd’hui. Nous expo­se­rons notre vision de ces ten­dan­ces poli­ti­ques en pro­po­sant, plus pré­ci­sé­ment, notre cri­ti­que à l’égard

PLURALISM AND IDENTITIES – ITAIA

In this month’s post we are going to talk about the main currents of the lef­tist move­ment. The sub­ject mat­ter will be the poli­ti­cal pro­po­sal deve­lo­ped from the deca­de of the ‘60 – 70s until nowa­days. We will outli­ne our view on the­se poli­ti­cal trends and offer, more spe­ci­fi­cally, our cri­ti­que of

EMAKUME LANGILEON NAZIOARTEKO EGUNA: ANTOLAKUNTZAN DATZA IRAULTZA – ITAIA

1910ean pro­po­sa­tu zuen Cla­ra Zet­ki­nek Ema­ku­me Sozia­lis­ten Mun­du Mai­la­ko II.Konferentzian ema­ku­me lan­gi­leon nazioar­te­ko egu­na burutzea. Kon­fe­ren­tziak urte­ro, herrial­de guz­tie­tan anto­latzea onar­tu zuen, “ema­ku­mea­ren boz­kak gure inda­rrak batu­ko ditu sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­kan” lelo­pean. Indus­tria­li­za­zio garai­tik ema­ku­me lan­gi­lea­ren egoe­ra objek­ti­boak eral­da­ke­ta nabar­me­nak jasan zituen, horrek ondo­rio bereiz­ga­rriak izan zitue­la­rik eratzen ari zen

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA: LA REVOLUCIÓN CONSISTE EN LA ORGANIZACIÓN – ITAIA

Cla­ra Zet­kin pro­pu­so en la II. Con­fe­ren­cia Mun­dial de Muje­res Socia­lis­tas de 1910 crear el día de la mujer tra­ba­ja­do­ra. La Con­fe­ren­cia acep­tó orga­ni­zar este día anual­men­te bajo el lema “el voto de la mujer auna­rá nues­tras fuer­zas en la lucha por el socia­lis­mo.” Des­de la épo­ca de la indus­tria­li­za­ción,

ANIZTASUNA ETA IDENTITATEAK – ITAIA

Hila­be­te hone­ta­ko sarre­ran, ezker mugi­men­dua­ren korron­te nagu­sien ingu­ruan jar­dun­go dugu. Zehaz­ki, 60. – 70. hamar­ka­da­tik hona gara­tu den pro­po­sa­men poli­ti­koa da jorra­tu­ko dugu­na. Guk joe­ra poli­ti­ko hauen ingu­ruan dugun ikus­pun­tua pla­za­ra­tu­ko dugu, zehaz­kia­go, iden­ti­ta­te poli­ti­kak, plu­ra­lis­moa zein demo­kra­zia erra­di­ka­la­ren gai­ne­ko gure kri­ti­ka pro­po­sa­tuz. Ezker mugi­men­dua­ren bai­tan, kla­se sozia­lak defi­nitze­ko eta hauen osae­ra­ren