1990eko otsai­la­ren 11an ate­ra zen espetxe­tik Rolih­la­la Nel­son Man­de­la Afri­ka­ko Kon­gre­su Nazio­na­le­ko (ANC) bes­te buruzagi…

1990eko otsai­la­ren 11an ate­ra zen espetxe­tik Rolih­la­la Nel­son Man­de­la Afri­ka­ko Kon­gre­su Nazio­na­le­ko (ANC) bes­te buru­za­gi batzue­kin bate­ra. 27 urte baino gehia­go pasa­tu zituen kar­tze­lan.

1940eko hamar­ka­dan ANCe­ko gaz­te­ria sor­tu zuen. Sinetsi­ta zegoen bide ez bio­len­toen bidez aparthei­da­ren sis­te­ma ez zute­la ordez­ka­tu­ko. Hori dela eta, 50eko hamar­ka­da erdial­de­tik aurre­ra alder­di­ko buru­za­giak horre­taz kon­ben­tzitzen saia­tu zen. ANCe­ko goi kar­gu­du­nak eta Hegoa­fri­ka­ko Alder­di Komu­nis­ta kon­tra ager­tu ziren arren, alder­di­ko bes­te kide batzue­kin bate­ra Man­de­lak Umkhon­to we Siz­we (MK) sor­tu zuen. ‘Nazioa­ren lan­tza’ herri arra­zia­li­za­tua­ren auto­de­fen­tsa­ra­ko eta aparthei­da­ren men­pe­ko­ta­su­ne­tik askatze­ko tal­de arma­tua zen. 

Albert Luthu­li ANCe­ko buru­za­giak Bakea­ren Nobel saria jaso zuen bide baketsu eta ez bio­len­to­ei irmo­ki eus­tea­ga­tik. Aste­be­te­ra, 1961eko aben­duan, 5 leher­gai­luk eztan­da egin zuten herrial­de­ko hain­bat hiri­ta­ko gober­nua­ren erai­ki­ne­tan. MKren lehen ekin­tza izan zen. Den­bo­ra gutxi­ra Man­de­la Arge­lia eta Etio­pia­ra joan zen for­ma­kun­tza mili­ta­rra jasotze­ra. Urte bete beran­dua­go buel­tatzean, bes­te kide batzue­kin bate­ra pre­so har­tu zuten eta bizi oso­ra­ko kon­de­na eza­rri zioten.

Borro­ka arma­tuak aurre­ra egin zuen. 80ko hamar­ka­dan zehar, erre­gi­men hegoa­fri­ka­rrak, nazioar­te­ko babe­sa gal­tzen ari zela, Man­de­la­ri nego­ziatze­ko auke­ra eskai­ni zion, beti ere bio­len­tzia­ri eta ira­ga­nean buru­tu­ta­ko ekin­tza arma­tuei uko egi­tea­ren bal­din­tza­pean. Man­de­lak ezetz esan zien beti. Azken auke­ra eta sona­tue­na 1985eko otsai­la­ren 10ekoa izan zen. Orduan hona­ko adie­raz­pe­na egin zuen Man­de­lak: ‘Soi­lik gizon askeek nego­zioa deza­ke­te. Pre­so dagoen inork ezin du akor­dio­rik sina­tu, ez bai­ta­go ber­din­ta­sun bal­din­tze­tan. Asko esti­matzen dut nire aska­ta­su­na, bai­na are gehia­go esti­matzen dut nire herria­ren aska­ta­su­na’. 18 pre­sok onar­tu zuten akor­dioa. Nel­son Man­de­lak 5 urte gehia­go egin zituen kar­tze­lan. 71 urte­re­kin ate­ra zen. Ia hiru hamar­ka­da ziren inork bere aur­pe­gia iku­si ez zue­la. Ordu­ra­ko legaliz

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *