GREBA OROKORRERAKO DEIALDIAREN HARIRA IKASLE ABERTZALEON OHARRA : Ikas­le Abertzaleak

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea urta­rri­la­ren 30erako dei­tua dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra batzen dela adie­ra­zi nahi dugu. Horre­ga­tik, DBH eta batxi­ler­go­ko, lan­bi­de hezi­ke­ta­ko eta uni­ber­tsi­ta­te­ko Eus­kal Herri­ko ikas­le­ria lan­gi­lea gre­ba egi­te­ra eta ondo­ren­go lerroe­tan zehaz­tu­ko ditu­gun mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ra deitzen dugu.

Azken urtee­tan kri­si eko­no­mi­koa­ren era­gi­nak hez­kun­tza­ren ere­muan modu naba­rian bizitzen ari gara, bai­ta ikas­le lan­gi­leon kasuan ere, sek­to­re kol­pa­tue­ne­ta­koa bai­ka­ra. Izan ere, bizitze­ko gutxie­ne­ko bal­din­tza eko­no­mi­ko eta sozia­lak lor­tze­ko eskatzen zai­gun ikas­ke­ta mai­la geroz eta altua­goa da, hots, belau­nal­diz belau­nal­di ikas­ke­ta pro­ze­sua geroz eta luzea­goa da. Bes­tal­de, mai­la altu­ko ikas­ke­te­kin etor­ki­zun egon­kor bat ber­ma­tua ez iza­teaz gain, ikas­ke­ta pro­ze­sua­ren kos­tuak gero eta han­dia­goak dira. Esa­te­ra­ko, uni­ber­tsi­ta­te­ko tasen, ikas­le pisuen, garraio kos­tuen eta ikas­ke­ta mate­ria­la­ren pre­zioek gares­titzen jarraitzen dute, lan­gi­le fami­lien eros­te­ko ahal­me­na modu berean haz­ten ez den bitartean.

Kri­si eko­no­mi­koa­ren ondo­rioak asko­ta­ri­koak dira, eta, nabar­me­ne­nak agian, edu­kia­ren kali­ta­tea­ren kas­kar­tzea eta lan­gi­le­ria­ren sek­to­re geroz eta zaba­la­go bat ikas­ke­ta pro­ze­su­tik kan­po­ratze­ko joe­ra izan dira. Lehe­nen­goa­ri dago­kio­nean, begi-bis­ta­koa da kri­si garai­ko murriz­ke­tek era­gin zuze­na izan dute­la hez­kun­tza­ko edu­kia­ren kali­ta­tea­ren oker­tzean, idatzi hone­tan sakon­du ezin dugun hain­bat aspek­tu­tan ikus dai­te­keen moduan. Ira­kas­leen egoe­ra eze­gon­ko­rrak kali­ta­tean izan duen era­gin nega­ti­boa, adi­bi­dez, nabar­me­na da. Lan­gi­le­ria­ren zati geroz eta han­dia­go bat ikas­ke­ta pro­ze­su­tik kan­po geratzea­ri dago­kio­nean, aipa­ga­rria da lan­gi­le fami­lien eze­gon­kor­ta­sun eko­no­mi­koak ikas­leok ikas­ke­ta pro­ze­sua behar beza­la gara­tu ahal iza­tea ozto­pa­tu due­la, sek­to­re pro­le­ta­ri­za­tue­nei goi mai­la­ko ikas­ke­te­ta­ra­ko sar­bi­dea ukatze­ra helduz.

Egoe­ra horren adie­raz­pen gor­di­ne­ne­ta­koa Eus­kal Herri­ko hain­bat hezi­gu­ne­tan ger­tatzen den hez­kun­tza segre­ga­zioa­ren feno­me­noa da. Nagu­si­ki biga­rren hez­kun­tza­ko ikas­tetxe publi­ko eta pri­ba­tuen arte­ko bana­ke­tan nabar­men­tzen da, eta ikas­leen artean kla­se posi­zioa­ren ara­be­ra­ko bana­ke­tak sor­tzean datza. Horrek ikas­ke­ta pro­ze­sua garatze­ko orduan fami­lia pro­le­ta­ri­za­tue­ne­ta­ko ikas­leek dituz­ten ozto­po­etan gehia­ga­rri bat supo­satzen du, kasu gehie­ne­tan ikas­le horien ikas­ke­ta pro­ze­sua garatzea ezi­nez­ko bihur­tuz. Kri­si eko­no­mi­koa­ren ondo­rioz, ikas­leok belau­nal­diz belau­nal­di egoe­ra horren mutu­rre­ko adie­raz­pe­nak eza­gutzen ari gara.

Zen­tzu horre­tan, aipatze­koa da kri­si eko­no­mi­koak izan duen era­gi­na hez­kun­tza espa­rru­ko pro­le­tar­goa­ren lan bal­din­tze­tan. Egoe­ra horren adie­raz­le argie­nak, agian, uni­ber­tsi­ta­te­ko gar­bitzai­leen urte­ta­ko borro­ka dui­na eta iker­la­rien egoe­ra­ri loto­tu­ta­ko alda­rri­ka­pe­nak izan dai­tez­ke, mobi­li­za­zioa­ren bitar­tez beraien egoe­ra kas­ka­rra­ren berri eman baitigute.

Egoe­ra horren aurrean, borro­ka­ren hau­tua egi­tea ezin­bes­te­koa dela uler­tzen dugu, bai­ta lan­gi­le bata­su­na gor­puz­te­ko pau­suak ema­tea ere. Hel­bu­ru horre­kin eta kri­si kapi­ta­lis­ta­ren ondo­rioei eran­tzu­nez, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea, bes­te zen­bait era­gi­le­re­kin bate­ra, ikas­tetxe eta uni­ber­tsi­ta­tee­ta­ko hain­bat borro­ka pro­ze­su­ren par­te da. Ildo bere­tik, Gre­ba Oro­ko­rra ikas­le lan­gi­leon alda­rri­ka­pe­ne­tan aurre­ra pau­su bat ema­te­ko auke­ra dela uste dugu: bes­teak bes­te, lan­gi­le sek­to­re ezber­di­nen arte­ko lan­ki­detza­ra­ko bal­din­tzak sor­tzen ditue­la­ko, ikas­le lan­gi­leon alda­rri­ka­pen eta pro­ble­ma­ti­kak sozia­li­zatze­ko auke­ra ema­ten due­la­ko eta horren anto­la­kun­tza­ra­ko auke­rak ire­kitzen dituelako.

Gre­ba babes­ten dugu­non artean ikus­pe­gi eta pro­po­sa­men poli­ti­ko ezber­di­nak dau­de­la begi-bis­ta­koa da. Bete­tik, gre­ba eta lan­gi­le borro­ka pak­tu sozia­la berre­rai­kitze­ko indar beza­la era­bi­li nahi duen ikus­pe­gi poli­ti­koa pre­sen­te dago. Bes­te­tik, lan­gi­le borro­ka Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta eta Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren erai­kun­tza­ra­ko indar beza­la egi­ka­ri­tu nahi duen ikus­pe­gia ere pre­sen­te dago. Ikas­le Aber­tza­leak azken horre­tan kokatzen da: gure ustez, kri­siak era­gin­da­ko haus­tu­ra sozioe­ko­no­mi­koa­ren tes­tuin­gu­ruan sor­tzen ari garen ikas bal­din­tzen eta lan bal­din­tzen alde­ko lan­gi­le dina­mi­kek, lan­gi­le bata­su­na eta Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta eli­ka­tu behar dute hala­beha­rrez, azken hau bai­ta lan­gi­le­ria­ren ongi­za­te­ra­ko ber­me bakarra.

Beraz, nora­bi­de horre­tan uler­tzen ditu­gu guk ikas­le eta lan­gi­le borro­ka oro­ko­rrean, eta gre­ba deial­di hau kon­kre­tuan. Ondo­rioz, aipa­tu­ta­ko bide-orria­ri eta ikus­pun­tu poli­ti­koa­ri eran­tzu­ten dio­ten dina­mi­kak eli­katze­ko deial­dia luzatzen dio­gu ikas­le­ria­ri, egu­ne­ro­ko­ta­su­nean Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na eta Ikas­le Auto­de­fen­t­sa Sareak beza­la­ko era­gi­leen borro­ke­tan par­te har­tuz, eta Gre­ba Oro­ko­rra­ren egu­nean mobi­li­za­zio haue­tan par­te hartuz:

1- Ikas­le Aber­tza­leok dei­tu­ta, goi­ze­ko lehe­nen­go orduan Gas­teiz­ko, Leioa­ko, Bil­bo­ko eta Donos­tia­ko uni­ber­tsi­ta­tee­tan zein Eus­kal Herri­ko ikas­tetxe ezber­di­ne­tan egin­go diren piketeak.

2- Eguer­dian, Donos­tian, Bil­bon, Gas­tei­zen eta Iru­ñean egin­go diren mani­fes­ta­zioe­tan, “Ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta­ren aurrean lan­gi­le batsu­na”, “Lan­gi­leon intere­sen alde kla­se bata­su­na”, “Ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta­ren aurrean lan­gi­leok haus­tu­ra poli­ti­koa” eta “pro­le­tal­goa gre­ba­ra” lema­pean anto­la­tu diren blokeak.

IKASLE BALDINTZEN HOBEKUNTZAN LANGILE BATASUNA!

2020.urteko urta­rri­lean.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *