Oier Gome­zen mili­tan­tzia poli­ti­koa azpi­ma­rra­tu eta pre­so erien aska­ta­su­na gal­de­gin dute Gas­tei­zen /​Des­ta­can la mili­tan­cia polí­ti­ca de Oier Gómez y exi­gen la liber­tad de lxs presxs enfermxs en Gasteiz

Gaur arratsal­dean Gas­tei­zen Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­duak pre­so gai­xoen alde­ko eta Oier Gome­zen oroi­me­nean mani­fes­ta­zioa buru­tu du. Hemen ira­ku­rri­ta­ko agiria:

Arratsal­de on guztioi!

Has­te­ko, Oier Gome­zen seni­de eta lagun guz­tiei gure dolu­mi­nik sen­ti­ko­rre­nak hela­ra­zi nahi diz­kie­gu. Ani­mo eta besar­ka­da bat! Gogoan zai­tu­gu Oier!

Gaur Oier Gomez gogo­ra­tu eta espetxe­ra­tu­ta jarraitzen duten 21 pre­so poli­ti­ko gai­xoak askatzea alda­rri­katze­ko mobi­li­za­tu gara. His­to­ri­ko­ki, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koen osa­su­na era­bi­li dute Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka bal­din­tzatze­ko, eta orain­dik ere horre­tan jarraitzen dute. Pre­so hauek askatze­ko bal­din­tzen pro­po­sa­me­nak ez bai­ti­ra medi­kun­tza arra­zoie­tan oina­rritzen, arra­zoi poli­ti­koe­tan bai­zik: “Damu­tu zai­tez eta zure irtee­ra erraz­tu­ko dugu. Damu­tu zai­tez ala hil”.

Oie­rrek ez zuen inoiz etsi. Xan­taien gai­ne­tik bere kon­bik­zioe­tan duin man­ten­du zen eta bere mili­tan­tzia poli­ti­koaz harro eta burua ten­te joan da. Herri pre­sioa­ri esker, 2017an, Fran­tzian eza­rri­ta­ko zigo­rra eten eta Baio­nan bizi ahal izan zuen piratzen zuen gai­xo­ta­su­na bal­din­tza hobea­goe­tan arta­tu ahal zie­zaio­ten. Bai­na gai­xo­ta­sun larri eta sen­dae­zi­na pai­ra­tu­ta ere, ezin izan zuen Gas­tei­ze­ra itzu­li azken egu­nak bere fami­lia eta lagu­nen­gan­dik hur­bil pasa­tu ahal iza­te­ko. Bai Fran­tzia­ko Esta­tuak zein Espai­nia­koak eta Por­tu­ga­le­koak ere hur­bi­le­tik zela­tatzen zuten, badaez­pa­da one­ra egi­ten bazuen, berriz ere giltzaperatzeko.

Oie­rrek ezin izan du eta gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­koek ere ezin­go dute aske irten amnis­tia osoa­ren alde inda­rrak batzen ez badi­tu­gu. Oso hel­bu­ru zai­la badi­ru­di ere, bidean aur­kitzen ditu­gun ozto­po­ak aur­ki­tu­ta ere, horren alde borro­ka egin ezean ezin­go dugu lor­tu. Anto­latze­ko eta aska­ta­sun kolek­ti­boa­ren alde dena ema­tea era­ba­ki zute­nen aska­ta­su­na alda­rri­katze­ko garaia da. Guda­riak dire­la­ko amnis­tia osoa!

Eta ezin gara hitzer­di­ka ibi­li gataz­ka poli­ti­ko baten ondo­rioen kon­pon­bi­dean. Edo mili­tan­te poli­ti­ko horiek borro­ka­ra lotu zire­ne­ko arra­zoiak kon­pon­tzen dira, edo gataz­ka beti­ko­tu­ko da, borro­kak jarrai­tu­ko du eta bai­ta ondo­rioak ere. Amnis­tia­rik gabe bake­rik ez!

Oier eza­gu­tu genue­non­tzat egun tris­teak dira hauek. Lagun eta kide bat joan zai­gu. Lagun eta kide han­di bat. Buruz, gor­putzez eta batez ere bihotzez han­dia zena! Bes­te askok beza­la, zeu­kan one­na eskai­ni zuen aska­ta­sun kolek­ti­bo baten mese­de­tan, gaz­te­ta­tik oso argi baitzeu­kan iraul­tza­ren par­te izan nahi zue­la. Eske­rrik asko zure esku­za­bal­ta­su­na­ga­tik Oier, beti­ra­ko geratzen zara gure bihotze­tan, bur­ki­de mai­tea! Agur eta ohore!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *