Oier Gomez, repre­sa­lia­do poli­ti­co vas­co falle­ce tras años de enfermedad,cárcel y sufrimiento

«Iraul­tza horren par­te izan behar nue­la oso argi izan dut beti»

«Siem­pre he teni­do muy cla­ro que debía for­mar par­te de esa revolución»

Oier Gómez

[EUS]

Oier Gomez Miel­go eus­kal guda­ria­ren heriotza­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere elkar­ta­su­na eta dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kie haren seni­de eta lagu­nei. Era berean, gure mugi­men­duak ger­tae­ra honen aurrean sen­titzen duen mina, amo­rrua eta ezin­ta­su­na adie­ra­zi nahi ditu.

Oier Baio­nan zegoen bizitzen, Eus­kal Herrian beraz, 2017ko api­ri­lean Esta­tu Fran­tse­sak eza­rri­ta­ko zigo­rra eten eta kar­tze­la­tik irten zene­tik, bai­na gure herria bi Esta­tuek bana­tu­ta ego­nik, ezin izan du Gas­teiz bere jaio­te­rri­ra itzu­li berri­ro ere atxi­lo­tua ez iza­te­ko. Bost urte lehe­na­go min­bi­zia antze­man zio­ten, kar­tze­lan horre­la­ko gai­xo­ta­sun bat tra­tatze­ko Esta­tuek ezar­tzen dituz­ten zail­ta­sun guz­tie­kin. Are gehia­go, eza­gu­na da Fran­tziak pre­so erie­ki­ko era­kus­ten duen utzikeria.

2001ean Guar­dia Zibi­lak Oier atxi­lo­tu, tor­tu­ra­tu eta adin­ga­be­koen kar­tze­lan sar­tu zuten. 2006an PNVren Poli­zia Auto­no­mi­ko Espai­no­lak atxi­lo­tu zuen berri­ro eta urte erdiz egon zen pre­so. Geroa­go klan­des­ti­ni­ta­te­ra alde egin zuen, 2011. urtean Itziar More­no­re­kin bate­ra Poli­zia Fran­tse­sa­ren kon­trol bat saihes­ten saia­tu eta berriz espetxe­ra­tu zuten arte.

Bizitza osoa borro­ka­ri lotu­ta eman du Oie­rrek, eta elkar­ta­su­na­ren eta esku­za­bal­ta­su­na­ren ere­du da. 2016an pre­so erien aska­ta­su­na­ren alde hain­bat pre­so poli­ti­kok abia­tu­ta­ko txan­da­ka­ko gose gre­ban har­tu zuen par­te, aste­be­tez jatea­ri uko egi­nez. Pro­tes­tal­di horre­tan sala­tu zuen, hain zuzen ere, Fran­tzia eta Espai­nia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koak erail­tzen zituz­te­la asis­ten­tzia medi­ku eza­ren bitar­tez. «Iraul­tza horren par­te izan behar nue­la oso argi izan dut beti», adie­ra­zi zion Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri orain dela bi hila­be­te eskas eskai­ni­ta­ko elka­rriz­ke­tan (https://​www​.amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.com/​e​u​/​i​r​i​t​z​i​a​/​o​i​e​r​-​g​o​m​e​z​-​i​r​a​u​l​t​z​a​-​h​o​r​r​e​n​-​p​a​r​t​e​-​i​z​a​n​-​b​e​h​a​r​-​n​u​e​l​a​-​o​s​o​-​a​r​g​i​-​i​z​a​n​-​d​u​t​-​b​eti).

His­to­ri­ko­ki, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koen osa­su­na era­bi­li dute Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka bal­din­tzatze­ko, eta orain­dik ere horre­tan jarraitzen dute, izan ere pre­so hauek askatze­ko bal­din­tzen pro­po­sa­me­nak ez bai­ti­ra medi­kun­tza arra­zoie­tan oina­rritzen, arra­zoi poli­ti­koe­tan bai­zik: «Damu­tu zai­tez eta zure irtee­ra erraz­tu­ko dugu. Damu­tu zai­tez ala hil».

Pre­so erie­kin egi­ten duten xan­taia esta­tu terro­ris­moa­ren bes­te for­ma bat gehia­go da, mili­tan­te poli­ti­koa­ren boron­da­tea­ren haus­tu­ra bilatzen duen tor­tu­ra kro­ni­koa. Pre­so poli­ti­koak psi­ko­lo­gi­ko­ki eta fisi­ko­ki apur­tze­ko gure etsaiek era­bil­tzen dituz­ten meto­doak anitzak dira, bai­na dene­tan kru­de­le­na da kate-begi ahu­le­na diren pre­so erie­kin era­bil­tzen dute­na, mili­tan­te esku­za­ba­le­nen damutzea lor­tu­ta inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka­ri era­so egin asmoz.

Bukatze­ko, pre­so erien auzian auto­kri­ti­ka egin behar dugu bes­te behin ere, herri moduan porrot argia bai­ta per­tso­na hauek bizi­rik eta aske etxe­ra itzul­tze­ko era­kus­ten ari garen ezin­ta­su­na. Soi­lik borro­ka­ren bitar­tez izan­go da posi­ble arlo hone­tan garai­pe­nak lor­tzea, aspal­di lor­tzen zire­nen modu­koak. Ber­piz­tu deza­gun borro­ka, hori bai­ta mili­tan­te hauei zor die­gun mini­moa. Agur eta oho­re, Oier!

Eus­kal Herria, 2019ko urta­rri­la­ren 26a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Oier Gomez eus­ko guda­ria­ren azken hitzak eus­kal herri langileari:

Eus­kal Herri inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta bat lor­tze­ko, bere bizitza ema­te­ko beti prest dagoen eus­kal herri­tar xume bat baino ez naiz.

Oso gaz­te nin­tze­nean, herri hone­tan iraul­tza bor-borian zegoen eta horrek nire bar­ne guz­tiak mugi­tu eta horrek nire hezi­ke­ta poli­ti­koa has­te­ra bul­tza­tu nin­duen. Gai­ne­ra iraul­tza horren par­te izan behar nue­la oso argi izan dut beti.

Argi gera­tu dadi­la, nire mili­tan­tzia guz­tia­ga­tik beti burua ten­te bizi nai­ze­la eta bere­zi­ki ETA­ki­dea iza­teaz guz­tiz harro nagoela.

Nire ustez, gaur egun, ni gaz­te nin­tze­nean dena ema­te­ra bul­tza­tu nin­du­ten ara­zo eta borro­ka guz­tiek, lor­tu gabe segitzen dute, beraz borro­kan jarrai­tu behar dugu. Gai­ne­ra dena eman duten eta ema­ten segitzen duten iraul­tzai­le guz­tiak ezin ditu­gu ahaz­tu, guretza­ko guda­riak direlako!

2018-11-24

Espetxeak erail­da­ko 31 eus­kal pre­so poli­ti­koen zerrenda

Kar­tze­lan hil­da­ko eus­kal pre­so poli­ti­koen zerrenda.

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981−06−19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985−0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986−06−08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988−03−02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988−06−15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990−11−30)
 • Jean Groix (1991−01−27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993−05−15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997−02−07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997−07−20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004−07−07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005−10−31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006−02−27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006−03−03)
 • Xabier Lopez Peña (2013−03−30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014−02−05)
 • Kepa del Hoyo (2017−07−31)
 • Xabier Rey Urme­ne­ta (2018−03−06)

Kar­tze­la­tik kan­po hil­tze­ko aska­tu­ta­ko pre­sok poli­ti­koak edo­ta etxean pre­so hildakoak.

 • Juan Jose Etxa­be (1996−07−11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987−05−19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995−06−17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997−08−25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997−10−27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999−09−26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002−10−23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004−04−26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011−04−07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008−11−11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015−01−16)
 • Belen Gon­za­lez Peñal­ba (2017−11−15)
 • Oier Gomez Miel­go (2019−01−26)

[ES]

Ante el falle­ci­mien­to del guda­ri vas­co Oier Gómez Miel­go, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re hacer lle­gar su soli­da­ri­dad y sus con­do­len­cias a la fami­lia y amigxs. Asi­mis­mo, nues­tro movi­mien­to quie­re expre­sar el dolor, la rabia y la impo­ten­cia que sien­te ante este hecho.

Oier esta­ba vivien­do en Baio­na y por lo tan­to en Eus­kal Herria, des­de que en abril del 2017 el Esta­do Fran­cés sus­pen­die­ra la con­de­na que le había impues­to y salie­ra de la cár­cel, aun­que como con­se­cuen­cia de la divi­sión gene­ra­da por los dos Esta­dos, para evi­tar ser de nue­vo dete­ni­do no ha podi­do regre­sar a su Gas­teiz natal. Cin­co años antes le habían diag­nos­ti­ca­do cán­cer, con todas las difi­cul­ta­des que los Esta­dos ponen para tra­tar en la cár­cel una enfer­me­dad como esa. Es más, es cono­ci­da la deja­ción que el Esta­do Fran­cés hace de lxs presxs enfermxs.

En el año 2001 Oier fue dete­ni­do y tor­tu­ra­do por la Guar­dia Civil, y fue ence­rra­do en una cár­cel para meno­res. En 2006 fue dete­ni­do por la Poli­cía Auto­nó­mi­ca Espa­ño­la del PNV y fue encar­ce­la­do duran­te medio año. Pos­te­rior­men­te huyó a la clan­des­ti­ni­dad, has­ta que tras inten­tar elu­dir jun­to con Itziar Moreno un con­trol de la Poli­cía Fran­ce­sas, fue dete­ni­do de nuevo.

Oier ha pasa­do toda su vida liga­do a la lucha, y es ejem­plo de soli­da­ri­dad y gene­ro­si­dad. En 2016 par­ti­ci­pó en la huel­ga de ham­bre rota­ti­va ini­cia­da por varixs presxs polí­ticxs en deman­da de la liber­tad de lxs presxs enfermxs, negán­do­se a comer duran­te una sema­na. En esa pro­tes­ta denun­ció, pre­ci­sa­men­te, que los Esta­dos Espa­ñol y Fran­cés ase­si­na­ban a los pre­sos polí­ti­cos por medio de la des­asis­ten­cia médica.«Siempre he teni­do muy cla­ro que debía for­mar par­te de esa revo­lu­ción», es lo que decla­ró en la entre­vis­ta con­ce­di­da al Movi­mien­to Pro Amnis­tía hace esca­sos dos meses (https://​www​.amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.com/​e​u​/​i​r​i​t​z​ia/oier-gomez-iraul­tza-horren-par­te-izan-behar-nue­la-oso-argi-izan-dut-beti).

His­tó­ri­ca­men­te, los Esta­dos Espa­ñol y Fran­cés han uti­li­za­do la salud de lxs presxs polí­ticxs para con­di­cio­nar la lucha de libe­ra­ción de Eus­kal Herria, y aún hoy siguen en ello, ya que las con­di­cio­nes pro­pues­tas para libe­rar a estxs presxs no se basan en razo­nes médi­cas, sino en razo­nes polí­ti­cas: «Arre­pién­te­te y faci­li­ta­re­mos tu sali­da. Arre­pién­te­te o muere».

El chan­ta­je que lle­van a cabo con lxs presxs enfermxs es otra for­ma más del terro­ris­mo de esta­do, una tor­tu­ra cró­ni­ca que per­si­gue que­brar la volun­tad de estxs mili­tan­tes. Los méto­dos que nues­tros enemi­gos uti­li­zan para frac­tu­rar psi­co­ló­gi­ca­men­te y físi­ca­men­te a lxs presxs polí­ticxs son varia­dos, paro el más cruel de todos es el que uti­li­zan con lxs presxs enfermxs, que son el esla­bón más débil de la cade­na, con la inten­ción de ata­car a la lucha por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo logran­do el arre­pen­ti­mien­to de lxs mili­tan­tes más generosxs.

Para ter­mi­nar, debe­mos vol­ver a hacer una auto­crí­ti­ca en el tema de lxs presxs enfermxs, ya que como pue­blo es un cla­ro fra­ca­so la inca­pa­ci­dad que esta­mos mos­tran­do para con­se­guir que estas per­so­nas vuel­van a casa vivas y libres. Solo median­te la lucha será posi­ble con­se­guir vic­to­rias en esta mate­ria, como se con­se­guían anta­ño. Reavi­ve­mos la lucha, por­que eso es lo míni­mo que debe­mos a estxs mili­tan­tes. Agur eta oho­re, Oier!

En Eus­kal Herria, a 26 de enero de 2019.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

Últi­mas pala­bras del lucha­dor vas­co Oier Gomez al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vasco:

Solo soy un vas­co humil­de que siem­pre ha esta­do dis­pues­to a dar la vida por una Eus­kal Herria inde­pen­dien­te y socialista.

Cuan­do era muy joven, en este pue­blo la revo­lu­ción esta­ba en ebu­lli­ción, lo cual hizo mover algo en mi inte­rior y eso me empu­jó a ini­ciar mi for­ma­ción polí­ti­ca. Siem­pre he teni­do muy cla­ro que tenía que ser par­te de esa revolución.

Que que­de cla­ro que siem­pre he vivi­do con la cabe­za alta debi­do a toda mi mili­tan­cia, y espe­cial­men­te estoy ple­na­men­te orgu­llo­so de haber sido mili­tan­te de ETA.

A mi enten­der, hoy en día, todos los pro­ble­mas que me impul­sa­ron a dar­lo todo cuan­do era joven per­ma­ne­cen y los obje­ti­vos de la lucha siguen sin lograr­se, por lo que tene­mos que con­ti­nuar con ella. Ade­más, no pode­mos olvi­dar a los y las revo­lu­cio­na­rias que lo han dado todo y lo siguen dan­do, por­que para noso­tros son gudaris.

2018-11-24

Lis­ta de lxs 31 presxs polí­ticxs ase­si­nadxs por la cárcel.

Lis­ta de presxs polí­ticxs vascxs muertxs en prisión.

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981−06−19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985−0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986−06−08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988−03−02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988−06−15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990−11−30)
 • Jean Groix (1991−01−27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993−05−15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997−02−07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997−07−20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004−07−07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005−10−31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006−02−27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006−03−03)
 • Xabier Lopez Peña (2013−03−30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014−02−05)
 • Kepa del Hoyo (2017−07−31)
 • Xabier Rey Urme­ne­ta (2018−03−06)

Presxs polí­ticxs libe­radxs para morir fue­ra de la cár­cel o presxs en casa.

 • Juan Jose Etxa­be (1996−07−11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987−05−19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995−06−17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997−08−25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997−10−27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999−09−26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002−10−23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004−04−26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011−04−07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008−11−11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015−01−16)
 • Belen Gon­za­lez Peñal­ba (2017−11−15)
 • Oier Gomez Miel­go (2019−01−26)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *