Oier Gomez, repre­sa­lia­do poli­ti­co vas­co falle­ce tras años de enfermedad,cárcel y sufrimiento

«Iraul­tza horren par­te izan behar nue­la oso argi izan dut beti»

«Siem­pre he teni­do muy cla­ro que debía for­mar par­te de esa revolución»

Oier Gómez

[EUS]

Oier Gomez Miel­go eus­kal guda­ria­ren heriotza­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere elkar­ta­su­na eta dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kie haren seni­de eta lagu­nei. Era berean, gure mugi­men­duak ger­tae­ra honen aurrean sen­titzen duen mina, amo­rrua eta ezin­ta­su­na adie­ra­zi nahi ditu.

Oier Baio­nan zegoen bizitzen, Eus­kal Herrian beraz, 2017ko api­ri­lean Esta­tu Fran­tse­sak eza­rri­ta­ko zigo­rra eten eta kar­tze­la­tik irten zene­tik, bai­na gure herria bi Esta­tuek bana­tu­ta ego­nik, ezin izan du Gas­teiz bere jaio­te­rri­ra itzu­li berri­ro ere atxi­lo­tua ez iza­te­ko. Bost urte lehe­na­go min­bi­zia antze­man zio­ten, kar­tze­lan horre­la­ko gai­xo­ta­sun bat tra­tatze­ko Esta­tuek ezar­tzen dituz­ten zail­ta­sun guz­tie­kin. Are gehia­go, eza­gu­na da Fran­tziak pre­so erie­ki­ko era­kus­ten duen utzikeria.

2001ean Guar­dia Zibi­lak Oier atxi­lo­tu, tor­tu­ra­tu eta adin­ga­be­koen kar­tze­lan sar­tu zuten. 2006an PNVren Poli­zia Auto­no­mi­ko Espai­no­lak atxi­lo­tu zuen berri­ro eta urte erdiz egon zen pre­so. Geroa­go klan­des­ti­ni­ta­te­ra alde egin zuen, 2011. urtean Itziar More­no­re­kin bate­ra Poli­zia Fran­tse­sa­ren kon­trol bat saihes­ten saia­tu eta berriz espetxe­ra­tu zuten arte.

Bizitza osoa borro­ka­ri lotu­ta eman du Oie­rrek, eta elkar­ta­su­na­ren eta esku­za­bal­ta­su­na­ren ere­du da. 2016an pre­so erien aska­ta­su­na­ren alde hain­bat pre­so poli­ti­kok abia­tu­ta­ko txan­da­ka­ko gose gre­ban har­tu zuen par­te, aste­be­tez jatea­ri uko egi­nez. Pro­tes­tal­di horre­tan sala­tu zuen, hain zuzen ere, Fran­tzia eta Espai­nia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koak erail­tzen zituz­te­la asis­ten­tzia medi­ku eza­ren bitar­tez. «Iraul­tza horren par­te izan behar nue­la oso argi izan dut beti», adie­ra­zi zion Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri orain dela bi hila­be­te eskas eskai­ni­ta­ko elka­rriz­ke­tan (https://​www​.amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.com/​e​u​/​i​r​i​t​z​i​a​/​o​i​e​r​-​g​o​m​e​z​-​i​r​a​u​l​t​z​a​-​h​o​r​r​e​n​-​p​a​r​t​e​-​i​z​a​n​-​b​e​h​a​r​-​n​u​e​l​a​-​o​s​o​-​a​r​g​i​-​i​z​a​n​-​d​u​t​-​b​eti).

His­to­ri­ko­ki, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koen osa­su­na era­bi­li dute Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka bal­din­tzatze­ko, eta orain­dik ere horre­tan jarraitzen dute, izan ere pre­so hauek askatze­ko bal­din­tzen pro­po­sa­me­nak ez bai­ti­ra medi­kun­tza arra­zoie­tan oina­rritzen, arra­zoi poli­ti­koe­tan bai­zik: «Damu­tu zai­tez eta zure irtee­ra erraz­tu­ko dugu. Damu­tu zai­tez ala hil».

Pre­so erie­kin egi­ten duten xan­taia esta­tu terro­ris­moa­ren bes­te for­ma bat gehia­go da, mili­tan­te poli­ti­koa­ren boron­da­tea­ren haus­tu­ra bilatzen duen tor­tu­ra kro­ni­koa. Pre­so poli­ti­koak psi­ko­lo­gi­ko­ki eta fisi­ko­ki apur­tze­ko gure etsaiek era­bil­tzen dituz­ten meto­doak anitzak dira, bai­na dene­tan kru­de­le­na da kate-begi ahu­le­na diren pre­so erie­kin era­bil­tzen dute­na, mili­tan­te esku­za­ba­le­nen damutzea lor­tu­ta inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka­ri era­so egin asmoz.

Bukatze­ko, pre­so erien auzian auto­kri­ti­ka egin behar dugu bes­te behin ere, herri moduan porrot argia bai­ta per­tso­na hauek bizi­rik eta aske etxe­ra itzul­tze­ko era­kus­ten ari garen ezin­ta­su­na. Soi­lik borro­ka­ren bitar­tez izan­go da posi­ble arlo hone­tan garai­pe­nak lor­tzea, aspal­di lor­tzen zire­nen modu­koak. Ber­piz­tu deza­gun borro­ka, hori bai­ta mili­tan­te hauei zor die­gun mini­moa. Agur eta oho­re, Oier!

Eus­kal Herria, 2019ko urta­rri­la­ren 26a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Oier Gomez eus­ko guda­ria­ren azken hitzak eus­kal herri langileari:

Eus­kal Herri inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta bat lor­tze­ko, bere bizitza ema­te­ko beti prest dagoen eus­kal herri­tar xume bat baino ez naiz.

Oso gaz­te nin­tze­nean, herri hone­tan iraul­tza bor-borian zegoen eta horrek nire bar­ne guz­tiak mugi­tu eta horrek nire hezi­ke­ta poli­ti­koa has­te­ra bul­tza­tu nin­duen. Gai­ne­ra iraul­tza horren par­te izan behar nue­la oso argi izan dut beti.

Argi gera­tu dadi­la, nire mili­tan­tzia guz­tia­ga­tik beti burua ten­te bizi nai­ze­la eta bere­zi­ki ETA­ki­dea iza­teaz guz­tiz harro nagoela.

Nire ustez, gaur egun, ni gaz­te nin­tze­nean dena ema­te­ra bul­tza­tu nin­du­ten ara­zo eta borro­ka guz­tiek, lor­tu gabe segitzen dute, beraz borro­kan jarrai­tu behar dugu. Gai­ne­ra dena eman duten eta ema­ten segitzen duten iraul­tzai­le guz­tiak ezin ditu­gu ahaz­tu, guretza­ko guda­riak direlako!

2018-11-24

Espetxeak erail­da­ko 31 eus­kal pre­so poli­ti­koen zerrenda

Kar­tze­lan hil­da­ko eus­kal pre­so poli­ti­koen zerrenda.

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981−06−19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985−0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986−06−08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988−03−02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988−06−15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990−11−30)
 • Jean Groix (1991−01−27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993−05−15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997−02−07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997−07−20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004−07−07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005−10−31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006−02−27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006−03−03)
 • Xabier Lopez Peña (2013−03−30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014−02−05)
 • Kepa del Hoyo (2017−07−31)
 • Xabier Rey Urme­ne­ta (2018−03−06)

Kar­tze­la­tik kan­po hil­tze­ko aska­tu­ta­ko pre­sok poli­ti­koak edo­ta etxean pre­so hildakoak.

 • Juan Jose Etxa­be (1996−07−11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987−05−19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995−06−17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997−08−25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997−10−27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999−09−26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002−10−23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004−04−26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011−04−07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008−11−11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015−01−16)
 • Belen Gon­za­lez Peñal­ba (2017−11−15)
 • Oier Gomez Miel­go (2019−01−26)

[ES]

Ante el falle­ci­mien­to del guda­ri vas­co Oier Gómez Miel­go, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re hacer lle­gar su soli­da­ri­dad y sus con­do­len­cias a la fami­lia y amigxs. Asi­mis­mo, nues­tro movi­mien­to quie­re expre­sar el dolor, la rabia y la impo­ten­cia que sien­te ante este hecho.

Oier esta­ba vivien­do en Baio­na y por lo tan­to en Eus­kal Herria, des­de que en abril del 2017 el Esta­do Fran­cés sus­pen­die­ra la con­de­na que le había impues­to y salie­ra de la cár­cel, aun­que como con­se­cuen­cia de la divi­sión gene­ra­da por los dos Esta­dos, para evi­tar ser de nue­vo dete­ni­do no ha podi­do regre­sar a su Gas­teiz natal. Cin­co años antes le habían diag­nos­ti­ca­do cán­cer, con todas las difi­cul­ta­des que los Esta­dos ponen para tra­tar en la cár­cel una enfer­me­dad como esa. Es más, es cono­ci­da la deja­ción que el Esta­do Fran­cés hace de lxs presxs enfermxs.

En el año 2001 Oier fue dete­ni­do y tor­tu­ra­do por la Guar­dia Civil, y fue ence­rra­do en una cár­cel para meno­res. En 2006 fue dete­ni­do por la Poli­cía Auto­nó­mi­ca Espa­ño­la del PNV y fue encar­ce­la­do duran­te medio año. Pos­te­rior­men­te huyó a la clan­des­ti­ni­dad, has­ta que tras inten­tar elu­dir jun­to con Itziar Moreno un con­trol de la Poli­cía Fran­ce­sas, fue dete­ni­do de nuevo.

Oier ha pasa­do toda su vida liga­do a la lucha, y es ejem­plo de soli­da­ri­dad y gene­ro­si­dad. En 2016 par­ti­ci­pó en la huel­ga de ham­bre rota­ti­va ini­cia­da por varixs presxs polí­ticxs en deman­da de la liber­tad de lxs presxs enfermxs, negán­do­se a comer duran­te una sema­na. En esa pro­tes­ta denun­ció, pre­ci­sa­men­te, que los Esta­dos Espa­ñol y Fran­cés ase­si­na­ban a los pre­sos polí­ti­cos por medio de la des­asis­ten­cia médica.«Siempre he teni­do muy cla­ro que debía for­mar par­te de esa revo­lu­ción», es lo que decla­ró en la entre­vis­ta con­ce­di­da al Movi­mien­to Pro Amnis­tía hace esca­sos dos meses (https://​www​.amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.com/​e​u​/​i​r​i​t​z​ia/oier-gomez-iraul­tza-horren-par­te-izan-behar-nue­la-oso-argi-izan-dut-beti).

His­tó­ri­ca­men­te, los Esta­dos Espa­ñol y Fran­cés han uti­li­za­do la salud de lxs presxs polí­ticxs para con­di­cio­nar la lucha de libe­ra­ción de Eus­kal Herria, y aún hoy siguen en ello, ya que las con­di­cio­nes pro­pues­tas para libe­rar a estxs presxs no se basan en razo­nes médi­cas, sino en razo­nes polí­ti­cas: «Arre­pién­te­te y faci­li­ta­re­mos tu sali­da. Arre­pién­te­te o muere».

El chan­ta­je que lle­van a cabo con lxs presxs enfermxs es otra for­ma más del terro­ris­mo de esta­do, una tor­tu­ra cró­ni­ca que per­si­gue que­brar la volun­tad de estxs mili­tan­tes. Los méto­dos que nues­tros enemi­gos uti­li­zan para frac­tu­rar psi­co­ló­gi­ca­men­te y físi­ca­men­te a lxs presxs polí­ticxs son varia­dos, paro el más cruel de todos es el que uti­li­zan con lxs presxs enfermxs, que son el esla­bón más débil de la cade­na, con la inten­ción de ata­car a la lucha por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo logran­do el arre­pen­ti­mien­to de lxs mili­tan­tes más generosxs.

Para ter­mi­nar, debe­mos vol­ver a hacer una auto­crí­ti­ca en el tema de lxs presxs enfermxs, ya que como pue­blo es un cla­ro fra­ca­so la inca­pa­ci­dad que esta­mos mos­tran­do para con­se­guir que estas per­so­nas vuel­van a casa vivas y libres. Solo median­te la lucha será posi­ble con­se­guir vic­to­rias en esta mate­ria, como se con­se­guían anta­ño. Reavi­ve­mos la lucha, por­que eso es lo míni­mo que debe­mos a estxs mili­tan­tes. Agur eta oho­re, Oier!

En Eus­kal Herria, a 26 de enero de 2019.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

Últi­mas pala­bras del lucha­dor vas­co Oier Gomez al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vasco:

Solo soy un vas­co humil­de que siem­pre ha esta­do dis­pues­to a dar la vida por una Eus­kal Herria inde­pen­dien­te y socialista.

Cuan­do era muy joven, en este pue­blo la revo­lu­ción esta­ba en ebu­lli­ción, lo cual hizo mover algo en mi inte­rior y eso me empu­jó a ini­ciar mi for­ma­ción polí­ti­ca. Siem­pre he teni­do muy cla­ro que tenía que ser par­te de esa revolución.

Que que­de cla­ro que siem­pre he vivi­do con la cabe­za alta debi­do a toda mi mili­tan­cia, y espe­cial­men­te estoy ple­na­men­te orgu­llo­so de haber sido mili­tan­te de ETA.

A mi enten­der, hoy en día, todos los pro­ble­mas que me impul­sa­ron a dar­lo todo cuan­do era joven per­ma­ne­cen y los obje­ti­vos de la lucha siguen sin lograr­se, por lo que tene­mos que con­ti­nuar con ella. Ade­más, no pode­mos olvi­dar a los y las revo­lu­cio­na­rias que lo han dado todo y lo siguen dan­do, por­que para noso­tros son gudaris.

2018-11-24

Lis­ta de lxs 31 presxs polí­ticxs ase­si­nadxs por la cárcel.

Lis­ta de presxs polí­ticxs vascxs muertxs en prisión.

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981−06−19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985−0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986−06−08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988−03−02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988−06−15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990−11−30)
 • Jean Groix (1991−01−27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993−05−15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997−02−07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997−07−20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004−07−07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005−10−31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006−02−27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006−03−03)
 • Xabier Lopez Peña (2013−03−30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014−02−05)
 • Kepa del Hoyo (2017−07−31)
 • Xabier Rey Urme­ne­ta (2018−03−06)

Presxs polí­ticxs libe­radxs para morir fue­ra de la cár­cel o presxs en casa.

 • Juan Jose Etxa­be (1996−07−11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987−05−19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995−06−17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997−08−25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997−10−27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999−09−26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002−10−23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004−04−26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011−04−07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008−11−11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015−01−16)
 • Belen Gon­za­lez Peñal­ba (2017−11−15)
 • Oier Gomez Miel­go (2019−01−26)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *