Alde Zaha­rrak Gaz­tetxea lor­tu du!

[EUS]

2007-ko maiatzean, Iru­ñe­rria­ko gaz­te­riak espa­zio auto­ges­tio­na­tua ira­baz­te­ko era­ba­kia har­tu zuten. Bai pro­pie­ta­te pri­ba­tuak bai bote­re publi­koek aban­do­na­tu­rik utzi­ta­ko Mar­ques de Roza­le­jo Jau­re­gia oku­pa­tu zuten. Erre­sis­ten­tzia han­di­ko orduen ostean, hus­tutzea gau­za­tu zen. 40 atxi­lo­tu egon ziren.

Urteak pasa dira, gaz­teak ez gara jada­nik lehen bezain gaz­te, belau­nal­di erre­bel­de berriak datoz. Lan­gi­le­ria kri­siak gogor­ki jota dago eta bere­zi­ki gaz­te­ria. Gure bizi bal­din­tzak behe­ra egin dute modu naba­rian. Bai­na ozto­poen gai­ne­tik, borro­ka anda­na piz­tu ditu­gu den­bo­ran zehar eta horren era­kus­ga­rri da gaur egun­go egoe­ra: Espai­niar eskui­na ins­ti­tu­zio gehie­ne­ta­tik kan­po­ratzea lor­tu dugu. Naba­ria den alda­ke­tak ordea, ez du era­gin orain due­la 10 urte gaz­teak Mar­ques de Roza­le­jo oku­patze­ra bul­tza­tu zituen beha­rra­ren desagertzea.

Bide­ga­bea da luxuz­ko hote­lak erai­kitzea Gaz­tetxe­rik ez dagoen artean. Bide­ga­bea da Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na erai­kitzea Gaz­tetxe­rik ez dagoen artean. Bide­ga­bea da erai­kin publi­ko anda­na hutsik eta era­bi­le­ra­rik gabe man­ten­tzea Gaz­tetxe­rik ez dagoen artean. Horre­ga­tik, oku­pa­tu eta 10 urte­ra, gure aitzin­da­rien tes­ti­gua har­tu eta ateak ire­ki ditu­gu berri­ro. Erai­ki­na 20 urte pasa man­ten­du dute itxi­rik, hon­datzen eta ustel­tzen, per­tso­nen oina­rriz­ko beha­rrak bete gabe dirau­te bitar­tean. Ekin­tza honen bidez hipo­kre­sia ama­ta­tu eta gure ara­zoei eran­tzun azkar eta era­gin­ko­rra ema­te­ko gai gare­la adie­ra­zi nahi dugu.

Auzo­ta­rrak garen hei­nean kapi­ta­lis­moak pla­ni­fi­ka­tu duen auzo ere­dua­ren kon­tra gau­de. Interes espe­ku­latzai­leen aur­ka borro­katzen dugu. Turis­ten, kon­tsu­mitzai­le eta ban­kuen one­ra­ko disei­na­tu­ta­ko auzo ere­dua­ren aur­ka borro­katzen dugu. Auzo­ta­rren egoe­ra­ri nego­zioa gain­ja­rri dion ere­dua­ren aur­ka. Mul­ti­na­zio­na­len fran­ki­ziak bul­tzatzen dituen ere­dua­ren aur­ka, alo­kai­ruak igotzen diren artean luxuz­ko etxe­bi­zitzak bul­tzatzen dituen ere­dua­ren aur­ka, denon kalea oku­patzen duten terra­zak bul­tzatzen dituen ere­dua­ren aur­ka. Zure mugi­men­du oro kame­re­kin kon­tro­latzen eta alda­rri­ka­pen oro jaza­rri duen ere­dua­ren aur­ka. Gaz­te­ria­ri loka­lean edo taber­nan ese­ri bes­te auke­ra­rik uzten ez dion ere­dua­ren aur­ka. Auzo ere­dua erro­tik aldatze­ra lagun­tzen dugu ekin­tza honen bidez. Espa­zio hila libra­tu eta bizia ema­ten dio­gu. Espe­ku­la­zioa­ren hatza­pa­rre­ta­tik ate­ra eta auzo­ta­rren bote­re herri­koia­ren eskue­tan jar­tzen dugu.

Roza­le­jo-ko ateak ire­ki ditu­gu berriz auzo­tar oro­ren­tzat, beha­rrez­koa duten auzo­ko eta hiri­ko kolek­ti­bo herri­koien­tzat, alda­ke­ta sozia­la erro­tik erai­kitze­ra lagun­du nahi duten per­tso­na oro­ren­tzat. Ara­zo errea­lak auto­ges­tioa­ren bide­tik auzoa­ren­tzat kon­pon­tze­ko ordua hel­du da.

Guz­tion artean, guztia!
Auto­ges­tioaz Herri Bote­rea eraiki!

[ES]

En mayo de 2007 jóve­nes de Iru­ñe­rria toma­ron la deci­sión de con­quis­tar un espa­cio auto­ges­tio­na­do. Oku­pa­ron el Pala­cio de Mar­qués de Roza­le­jo, aban­do­na­do des­de hacía varios años por la pro­pie­dad pri­va­da y los pode­res públi­cos. Des­pués de inten­sas horas de resis­ten­cia, el des­alo­jo se sal­dó con más de 40 detenidxs. 

Ha llo­vi­do mucho des­de enton­ces, lxs jóve­nes ya no somos tan jóve­nes y hemos dado paso a nue­vas gene­ra­cio­nes rebel­des. La cri­sis ha gol­pea­do de lleno a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y espe­cial­men­te a la juven­tud, nues­tras con­di­cio­nes de vida se han vis­to dete­rio­ra­das con­si­de­ra­ble­men­te. Pero a pesar de estos obs­tácu­los, muchas han sido las luchas que hemos encen­di­do duran­te este tiem­po, y fru­to de ello es la situa­ción polí­ti­ca actual: hemos logra­do des­pla­zar a la dere­cha espa­ño­la de gran par­te de sus ins­ti­tu­cio­nes. No obs­tan­te, a pesar del cam­bio apre­cia­do, las nece­si­da­des por las cua­les hoy hace diez años se oku­pó Mar­qués de Roza­le­jo, siguen aún vigentes. 

No tener Gaz­tetxe mien­tras se cons­tru­yen hote­les de lujo es injus­to. No tener Gaz­tetxe mien­tras cons­tru­yen el Tren de Alta Velo­ci­dad es injus­to. No tener Gaz­tetxe mien­tras dece­nas de edi­fi­cios públi­cos per­ma­ne­cen en desuso o en aban­dono es injus­to. Por eso hoy, 10 años des­pués de que se oku­pa­ra, hemos toma­do el rele­vo de nuestrxs ante­ce­so­res y hemos vuel­to a abrir las puer­tas. Más de 20 años son que el edi­fi­co está cerra­do, en con­ti­nuo dete­rio­ro, pudrién­do­se, mien­tras las nece­si­da­des más bási­cas de las per­so­nas siguen sin cubrir­se. Con este acto se quie­re poner fin a la hipo­cre­sía y demos­trar que pode­mos dar res­pues­tas efec­ti­vas y rápi­das a nues­tros problemas.

Como veci­nas lucha­mos con­tra el mode­lo que el capi­ta­lis­mo ha pla­ni­fi­ca­do en este barrio, lucha­mos con­tra el mode­lo de los intere­ses espe­cu­la­ti­vos, lucha­mos con­tra un mode­lo de barrio pen­sa­do para el turis­ta, para el con­su­mi­dor y para la ban­ca. Un mode­lo don­de pri­ma el nego­cio sobre el vecin­da­rio. Un mode­lo don­de se impul­san fran­qui­cias de mul­ti­na­cio­na­les, vivien­das de lujo mien­tras los alqui­le­res suben, terra­zas pri­va­das que ocu­pan la calle. Un mode­lo don­de las cáma­ras vigi­lan cada paso que das, se per­si­gue todo ras­tro de rei­vin­di­ca­ción y don­de la juven­tud no tie­ne otra opción que sen­tar­se en una baje­ra o en un bar. Con este acto con­tri­bui­mos a cam­biar el mode­lo de barrio des­de la raíz. Libe­ra­mos un espa­cio muer­to y lo devol­ve­mos a la vida. Lo arran­ca­mos de las manos de la espe­cu­la­ción y lo pone­mos en las manos del poder popu­lar del vecindario. 

Las puer­tas de Roza­le­jo vuel­ven a estar abier­tas a todo el vecin­da­rio, a todos los colec­ti­vos popu­la­res del barrio y de la ciu­dad que lo nece­si­tan, a todas aque­llas per­so­nas que quie­ren con­tri­buir a cons­truir el cam­bio social des­de los cimien­tos. Ha lle­ga­do la hora de resol­ver pro­ble­mas reales des­de la auto­ges­tión y para el barrio.

Entre todxs, todo!
Auto­ges­tioaz Herri Bote­rea eraiki!

Des­obe­dien­tziaz Gaz­tetxea eraiki!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *