ETA era­kun­deak Patxi Ruiz mili­tan­te pre­soa kan­po­ra­tu du /​La orga­ni­za­ción ETA expul­sa al mili­tan­te pre­so Patxi Ruiz

2016ko uztai­lean «Denak ez du balio» izen­bu­rua zera­man arti­ku­lua argi­ta­ra­tu nuen (https://​www​.boltxe​.eus/​n​o​– t​o​d​o​– v​a​l​e​/​#​EUS). Arti­ku­lu hone­tan nire ize­nean «sor­gin ehi­za­rik» ez egi­te­ko deia egi­ten nuen. Hori dela eta, orain arte mili­tan­tea izan nai­zen era­kun­deak, ETAk ale­gia, nire mili­tan­tzia behin behi­ne­ko ete­nal­dian uzten zue­la jaki­na­ra­zi zidan. Aipa­tu­ta­ko gutu­na idaz­tea­ga­tik, Era­kun­dea nire­kin jarri zen kon­tak­tuan hiru arau hautsi nitue­la esanez […]

El ejem­plo Maru­lan­da y Are­nas sigue intac­to en nues­tra mochi­la de com­ba­te por la Revo­lu­ción Galega

[ES] Resul­ta para­dó­ji­co que en el 100 ani­ver­sa­rio de la Revo­lu­ción Bol­che­vi­que y en el 50 ani­ver­sa­rio del ase­si­na­to del Che en Boli­via, pro­si­ga el goteo de deser­cio­nes del mar­­xi­s­­mo-leni­­ni­s­­mo para el espa­cio del amor­fis­mo pro­gre­sis­ta. Que ejem­pla­res y heroi­cas fuer­zas des­ta­ca­das del cam­po revo­lu­cio­na­rio a esca­la inter­na­cio­nal, opten por renun­ciar a sus prin­ci­pios, tran­si­tan­do para la des­vir­tua­ción y adulteración […]

Alde Zaha­rrak Gaz­tetxea lor­tu du!

[EUS] 2007-ko maiatzean, Iru­ñe­rria­ko gaz­te­riak espa­zio auto­ges­tio­na­tua ira­baz­te­ko era­ba­kia har­tu zuten. Bai pro­pie­ta­te pri­ba­tuak bai bote­re publi­koek aban­do­na­tu­rik utzi­ta­ko Mar­ques de Roza­le­jo Jau­re­gia oku­pa­tu zuten. Erre­sis­ten­tzia han­di­ko orduen ostean, hus­tutzea gau­za­tu zen. 40 atxi­lo­tu egon ziren. Urteak pasa dira, gaz­teak ez gara jada­nik lehen bezain gaz­te, belau­nal­di erre­bel­de berriak datoz. Lan­gi­le­ria kri­siak gogor­ki jota dago eta […]

30 urte borro­kak uztar­tzen, Herriok burujabe!

[EUS] Badi­ra 30 urte Aska­pe­na Eus­kal Herri­ko era­kun­de inter­na­zio­na­lis­ta jaio zela. Hamai­ka dira urte horie­tan guz­tie­tan buru­tu­ta­ko dina­mi­kak, kan­pai­nak, elka­r­­ta­­sun-kei­­nuak, eta nola ez, babes­tu­ta­ko aska­­pen-pro­­ze­­suak. Herri mugi­men­du­tik, Eus­kal Herri­ko kaleak inter­na­zio­na­lis­moz bus­titzea izan dugu hel­bu­ru. Eus­kal Herria sozia­lis­ta, femi­nis­ta eta inter­na­zio­na­lis­ta erai­kitze bidean, mun­du­ko herrien aska­­pen-pro­­ze­­suen bide­la­gun iza­teaz gain, gure herri­ko aska­pen nazio­nal eta sozialari […]