Lis­ta defi­ni­ti­va de las adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción por la Amnis­tía del 28 de noviembre

Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak borro­ka­ra bul­tza­tu zituz­ten arra­zoiek, hots, zapal­kun­tza nazio­na­lak eta sozia­lak, inda­rrean jarraitzen dute eta ihes­la­ri, depor­ta­tu eta pre­so poli­ti­koak ez dira ira­ga­ne­ko kon­tua. Gaur egun 430 eus­kal pre­so poli­ti­ko ingu­ru gel­ditzen dira, haien artean 30 urte­ko espetxeal­diak gel­ditzen zaiz­kien hain­bat. Bes­te batzuek, ordea, etxe­ra itzu­li ezi­nik jarraitzen dute atxi­lo­tuak izan litezkeelako.

Per­tso­na hauek mili­tan­te poli­ti­koak dira eta pen­tsatzen zute­na­re­kin kohe­ren­teak iza­tea­ga­tik dau­de pre­so, depor­ta­tu­ta ala ihe­sean. Mili­tan­te hauek hamar­ka­dak bizi­rik dara­matzan eta orain­dik ere mila­ka eta mila­ka jarraitzai­le dituen kul­tu­ra poli­ti­ko baten par­te dira. Hor­taz, errez ondo­rioz­ta dai­te­ke mili­tan­te poli­ti­ko hauek etxean libre ez dau­den bitar­tean gataz­ka ez dela kon­pon­du­ta egongo.

Soi­lik amnis­tiak eman die­zaio­ke behin beti­ko irten­bi­dea Eus­kal Herriak esta­tue­kin bizi duen gataz­ka­ri, izan ere guretzat, amnis­tiak pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen aska­ta­su­na ez ezik, gataz­ka­ren itur­bu­ru diren arra­zoien gain­ditzea bil­tzen bai­tu, zapal­kun­tza nazio­na­la eta sozia­la­ren gain­ditzea hain zuzen ere. Gataz­ka­ren arra­zoiak gain­ditzea eta erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­rik ez ego­tea txan­pon ber­be­ra­ren bi aldeak dira: erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak dau­den bitar­tean gataz­ka ezin­go da kon­pon­dutzat eman eta gataz­ka dagoen bitar­tean ezin­go dugu ber­ma­tu erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go ez egotea.

Hori dela eta, Eus­kal Herria­ri deia luza­tu nahi dio­gu aza­roa­ren 28an arratsal­de­ko 6etan (18:00), Bil­bo­ko Bihotz Sakra­tu­tik AMNISTIA alda­rri­katze­ko abia­tu­ko den mani­fes­ta­zioan par­te hartzeko.

Nor­ba­na­koak

 1. Abe­rri Baran­da­lla (Etxa­rri­ko EH Bil­du­ko zine­gotzia eta EHNE­ko kidea)
 2. Ager Uriar­te Bil­bao (lan­gi­lea)
 3. Aiboa Casa­res Etxe­ba­rria (Haur hezitzailea)
 4. Aina­ra Men­da­roz­ke­ta (Mugi­men­du Feminista)
 5. Ain­ge­ru Artetxe (Ira­kas­lea)
 6. Aitor Azkue (Eran­dio)
 7. Aitor Goros­ti­za (Dis­joc­kei, Bilbo)
 8. Aitor Zubie­ta Alba­rra­zin (Etxa­rri)
 9. Aitor Díez Alda­ma (Lan­gi­lea eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 10. Aitor gara­te Pagal­dai (Aia­ra­ko Koa­dri­lla­ko lehen­da­ka­ri ohia)
 11. Aitor Ola­be (ikas­lea)
 12. Aitor Urta­sun (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 13. Aitzi­ber Alcal­de Ber­ga­ra (Tek­ni­ka­ria)
 14. Alber­to Marin Etxe­ba­rria “Rupi“ (Tabernaria/​Deustu)
 15. Alber­to Bil­bao Bel­tra (jubi­la­tua)
 16. Alber­to Gar­cía Ria­ño (Jubi­la­tua)
 17. Alber­to Gar­men­dia (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 18. Alber­to Muñoz Zufia (ANV­ko ordez­ka­ria erbes­te­ko Eus­ko Jaur­la­ritzan, HBko Mahai Nazio­na­le­ko kide ohia)
 19. Alber­to Pio Oya­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko ohia)
 20. Alber­to Saa­ve­dra Mar­tí­nez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 21. Ale­jan­dro Eguía-Lis Guerrero
 22. Alex Atutxa Meña­ka (itsas-maki­na­ria)
 23. Alex Uriar­te (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 24. Alfon­so Angu­lo Diaz (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 25. Alfon­so Sas­tre (Dramaturgo/​Filosofo)
 26. Alfre­do Gri­mal­dos (Kaze­ta­ria /​Idaz­lea)
 27. Alfre­do Cima­vi­lla (Lan­ga­be­tua)
 28. Ali­cia Gui­nea Alda­ma (Eri­zai­na)
 29. Alitxu Mtz del Cam­po (Mugi­men­du Feminista)
 30. Amaia Duo Larrau­ri (etxe­koan­drea)
 31. Amaia Gra­cia Aris­te­gi (lan­gi­lea)
 32. Amaia Niko­las (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 33. Amaia Sagre­do Pala­cios (Arte Ede­rre­ta­ko ikaslea)
 34. Amaia Urre­so­la Basa­gu­ren (Ira­kas­lea)
 35. Amets Taber­na
 36. Ana Boli­na­ga (Ira­kas­lea)
 37. Ana Iras­tor­za Lertxun­di (Eus­ko Ekin­tza­ko kidea)
 38. Ana Mari Itu­rri­za­ga (jubi­la­tua, etxe­koan­drea –Bermeo-)
 39. Ana Maria Gogor­za Zuga­rra­mur­di (Seni­dea)
 40. Ana Pino Gue­rra (ESK- Correos-eko delegatua)
 41. Ana Vied­ma Mori­llas (CHN­ko jago­lea /​Eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren arreba)
 42. Ande­ka Jura­do Gar­cía (Lan­ga­be­tua, pre­so poli­ti­ko ohia)
 43. Ander Lertxun­di (Ikas­lea)
 44. Ando­ni Base­rri­go­rri (Eus­kal komu­nis­ta eta independentista)
 45. Ando­ni Pan­gua Bedia (Mili­tan­te soziala)
 46. Ando­ni Rodriguez
 47. Andrea Heusch­mid
 48. Andres Ezkia (Taber­na­ria, Iruñea)
 49. Andrés Váz­quez De Sola (Kaze­ta­ria /​Marraz­ki­la­ria)
 50. Andreu Gar­cia Rive­ra (Abo­ka­tua)
 51. Ane Bil­bao (lan­gi­lea, Bermeo)
 52. Ane Men­di­bil Orue (Lan­gi­lea)
 53. Ane Miren Agi­rre Gon­za­lez (lan­gi­lea)
 54. Ane San­chez Arbi­zu (Hez­kun­tza­ko Orien­tatzai­lea – Deierri)
 55. Ane Uriar­te Elor­dui (lan­gi­lea)
 56. Aner Gomez Agi­rre (amnis­tia­ren alde­ko militantea)
 57. Angel Erdo­zia Larra­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 58. Ánge­les Diez (Zien­tzia poli­ti­ko eta sozia­le­tan Dok­to­reae­ta UCM­ko irakaslea)
 59. Agur­tza­ne Ezke­rra (Pre­so gai­xo oiha)
 60. Ant­ton Azkar­gor­ta (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 61. Ant­ton Belo­ki Zubi­ria (lan­gi­lea)
 62. Ant­ton Men­di­za­bal Zulue­ta (jubi­la­tua)
 63. Antxon Men­di­za­bal Etxa­be (Eko­no­mi­la­ria)
 64. Antxon Gomez Loren­te (ANV-ko Idaz­ka­ri Nagu­si ohia, HBko Mahai Nazio­na­le­ko kidea ohia,04/2008 suma­rioan inpu­tatua ANVgatik)
 65. Antxo­ni Gal­dós Oro­noz (Eus­kal ema­ku­me ezkertiarra)
 66. Aran­tza Apa­riz (etxe­koan­drea, Bermeo)
 67. Aran­tza Aso­lo Bil­bao (lan­gi­lea)
 68. Aran­tza Bil­bao (lan­gi­lea, Bermeo)
 69. Aran­tza Men­di­za­bal (lan­gi­lea)
 70. Aratz Gallas­te­gi Sodu­pe( Errug­bi entrenatzailea)
 71. Ara­ze­li Gon­za­lez de Lan­ga­ri­ka (Ira­kas­lea)
 72. Aritz Arei­za­ga Gomez (Lan­gi­lea)
 73. Aritz Fer­nan­dez de Larri­noa (Lan­gi­lea)
 74. Aritza Lopez Revuel­ta (Lan­ga­be­tua)
 75. Arkaitz Fer­nan­dez Arrin­da (Lan­gi­lea /​Dele­ga­tu sindikala)
 76. Arkaitz Muna­rriz (Korri­ka­la­ria)
 77. Asier Gau­na Barre­netxea (Amu­rrio Club-eko jokalaria)
 78. Asier Guri­di Zalo­ña (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta ihes­la­ri politikoa)
 79. Asier Larri­na­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 80. Askoa Etxe­ba­rrie­ta “La Pul­ga” (Bai­lao­ra)
 81. Asun­ción G. Mari­das (jubi­la­tua)
 82. Bakar­ne Ara­men­di Ber­nao­la (Lan­gi­lea)
 83. Bau­tis­ta Baran­da­lla (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 84. Bego Arro­yo (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 85. Bego Fer­nan­dez Ami­ro­la (Gar­bitzai­lea)
 86. Bego Ren­te­ría Angu­lo (Lan­gi­lea)
 87. Bego­ña Azko­na Cruz (etxe­koan­drea)
 88. Bego­ña Cas­ti­llo (Mikel Cas­ti­llo­ren arreba)
 89. Bego­ña Larra­za­bal Gon­za­lez (Erre­fu­xia­tu poli­ti­ko ohia)
 90. Belén Ortue­ta (Ira­kas­lea)
 91. Bero­ni­ka Larre (Gizar­te laguntzailea-Lapurdi)
 92. Ber­ta Ordo­ri­ka Berrio­za­bal­goi­ti (etxe­koan­drea)
 93. Bien­ve­ni­do Pas­cual Bar­quín (Jubi­la­tua)
 94. Bixen­te Perez Bil­bao (lan­gi­lea, idazlea)
 95. Bizen­te Urres­ti (jubi­la­tua, Bermeo)
 96. Blan­ca Olar­te Beris­tain (den­da­ria)
 97. Boro (La Hai­ne-ko kazetaria)
 98. Brei­xo Pequenho (Orkoien­go EH Bil­di­ko zinegotzia)
 99. Bra­si Bar­to­lo­mé Tre­ce­ño (EAE-ANV­ko zine­gotzi ohia)
 100. Car­lo Fra­bet­ti (Idaz­lea)
 101. Car­los Fer­nán­dez Liria (Madril­go Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se-ko filo­so­fia irakaslea)
 102. Car­los Gon­za­lez Casa­no­va (lan­gi­lea, abertzalea)
 103. Car­los Ríos (Nación Anda­lu­za-ko koor­di­natzai­le nazionala)
 104. Car­los Rome­ro Rome­ro (Lan­gi­le Andaluziarra)
 105. Car­los Tena (Kaze­ta­ria)
 106. Car­men Sanz Val­dear­cos (EH Bil­du­ko zine­gotzi ohia)
 107. Car­men Gar­cía Gon­za­lez (Pen­tsio­du­na)
 108. Car­men Zulai­ka (jubi­la­tua, Bermeo)
 109. Chris­tophe Jou­gleux (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 110. Cipri Monas­te­rio Quin­ta­na (Taber­na­ria)
 111. Con­ra­do Gar­cia Napal (Jubi­la­tua. Larra­ga­ko Herri Bata­su­na­ren zine­gotzi ohia)
 112. Danel Mar­tin Arrua­ba­rre­na (Lan­gi­lea, Soroslea)
 113. David Sainz-Agui­rre (Lan­gi­lea)
 114. Deu­na­ri Gan­goi­tia Aso­lo (arran­tza­lea)
 115. Die­go Pare­des Manotas
 116. Die­go Vila Váz­quez (Lan­gi­lea-Gali­za)
 117. Dio­ni Dorron­so­ro (Ira­kas­lea)
 118. Dome­ka Gui­sa­so­la Mar­tín (Ama­rra­do­re­se­ko langilea)
 119. Eduar­do Gon­zá­lez (Fran­kis­moa­ren Kri­me­nen Kon­tra­ko Pla­ta­for­ma­ko eta Eus­kal Herri­ko Mugi­men­du Memo­ria­lis­ta­ko kidea)
 120. Eba Goie­netxea Iba­ñez (abo­ka­tua)
 121. Eder Ariz (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 122. Eduar­do Basa­be (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 123. Eduar­do Perez de Anu­zi­ta Urqui­jo (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 124. Edur­ne Mada­ria­ga Magu­re­gi (etxe­koan­drea)
 125. Eguz­ki­ñe Gar­cía Larra­za­bal (Zer­bitzue­ta­ko langilea)
 126. Eider López Rodri­guez (Ira­kas­lea)
 127. Ekaitz Lopez de Ber­ga­ra (Ikas­lea)< /​li>
 128. Ekaitz Zabal­za Gaz­te­lu (lan­gi­lea)
 129. Ele­der Cres­po Erkia­ga (Lan­ga­be­tua)
 130. Ele­na Bár­ce­na (Pre­so, depor­ta­tu eta ihes­la­ri poli­ti­ko ohia)
 131. Ele­na Herrán Iza­gi­rre (UPV/​EHUko irakaslea)
 132. Elias Fer­nan­dez Cas­ta­ña­res (lan­gi­lea, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 133. Elo Urru­ti­koetxea (Idaz­lea /​Femi­nis­ta)
 134. Eloy Ramos Are­nas (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 135. Emi­lio Mar­ti­nez de Mari­gor­ta (Depor­ta­do en Cabo verde)
 136. Emma­nuel Torre (Ira­kas­lea /​Baio­na)
 137. Eneko Ame­za­ga De Die­go (Ikas­lea /​Dan­tza­ria)
 138. Eneko Barre­na Gallas­te­gi (Ikas­lea)
 139. Eneko Bazi­ga­lu­pe (Meatza­ri Museo­ko laguntzailea)
 140. Eneko Laz­koz (Ber­tso­la­ria)
 141. Eneko Zes­tau Ara­ni­bar (Eus­ka­ra ira­kas­lea /​Pre­so ohia)
 142. Enri­ke Lopez ( UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 143. Enri­ke A. Zubia Elor­dui (Pin­to­rea /​Eskul­to­rea)
 144. Enri­que Arria­ga (Pen­tsio­du­na /​Liza­rra)
 145. Erro­se Ere­zu­ma (Jon Ere­zu­ma­ren arreba)
 146. Euge­nio Gon­dra (jubi­la­tua)
 147. Feli San Juan (jubi­la­tua)
 148. Felix Ama­ble Mugar­te­gi (arran­tza­le jubilatua)
 149. Felix Lertxun­di Arrio­la (pre­so poli­ti­ko ohia)
 150. Fer­min Abau­rrea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 151. Fer­min Balen­tzia (Abes­la­ria)
 152. Fer­min Gon­ge­ta (Sozio­lo­goa)
 153. Fer­min Napal Chue­ca (Lan­gi­le auto­no­moa, kamioilaria)
 154. Fer­min Ven­tu­ra Perez (Taber­na­ria Iruñea)
 155. Fer­min Xabier Santxez Agu­rru­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 156. Fer­nan­do Artze Kabia (HBko zine­gotzi ohia)
 157. Fer­nan­do Gar­cia (jubi­la­tua, Bermeo)
 158. Fer­nan­do Gezu­ra­ga “Kon­pi” (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 159. Fer­nan­do Lizea­ga Azkue (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 160. Fer­nan­do Sale­gi Mar­tí­nez (Lan­gi­lea)
 161. Flo­ren Naza­bal (Aiz­ko­la­ria)
 162. Fran­cis­ca Pérez (Erre­ti­ra­tua /​Seni­dea)
 163. Fran­cis­co Jabier Sagar­za­zu (lan­gi­lea)
 164. Fran­cis­co Javier Don­diz (jubi­la­tua, Bermeo)
 165. Fran­cis­co Javier Gezu­ra­ga Telle­ria (Itsas­gi­zon ohia /​Pen­tsio­du­na)
 166. Fran­cis­co Javier Iñi­go Sán­chez (Lan­gi­lea)
 167. Gaby Escri­bano (Jubi­la­tua-Kan­ta­bria)
 168. Gaiz­ka San­chez Andrino (lan­gi­lea)
 169. Gaiz­ka Zume­ta (lan­gi­lea)
 170. Gar­bi­ñe Asto­re­ka Ugal­de (gizar­te langilea)
 171. Gari­koitz Gar­cía Larra­za­bal (Tek­ni­ka­ria)
 172. Goia Toba­li­na (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 173. Goiatz Bil­bao Oje­da (ira­kas­lea)
 174. Goi­za Perez (Lan­ga­be­tua)
 175. Gor­ka Gor­ta­ri Fer­nan­dez (Iru­ña)
 176. Gor­ka Lare­ki (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 177. Gor­ka Oar Arte­ta (ira­kas­lea)
 178. Gor­ka Taber­na Bei­tia (jubi­la­tua)
 179. Gotzo­ne Rekon­do (Eus­ko Ekin­tza­ko kidea)
 180. Gre­go­ri Saa­ve­dra i Mar­ti­nez (Garraio­la­ria)
 181. Hai­zea Bela­rra Enete­rrea­ga (sukal­da­ria)
 182. Hai­zea Ramos Bil­bao (gizar­te hezitzailea)
 183. Hanot Karre­ra (EH Bil­du-ko zine­gotzia, Ibarra)
 184. Haritz Muna­rriz (Korri­ka­la­ria)
 185. Hec­tor Boni­lla Fon­se­ca (Hezitzai­le Soziala)
 186. Hele­na Gal­bis Obre­gon (jubi­la­tua)
 187. Hodei Sarroa (Lan­gi­lea)
 188. Ibai de Aya­la “Tuer­cas” (Taber­na­ria)
 189. Ibai Ede­rra Miran­da (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 190. Ibai Perez (Ikas­lea)
 191. Iban Arbi­zu Leza (Mer­ka­ta­ria)
 192. Iban Eli­zon­do Agi­rre­go­mez­kor­ta (lan­gi­lea)
 193. Iban Fer­nan­dez (lan­gi­lea, Bermeo)
 194. Ibon Perez Zilua­ga (Tomas Pérez Revi­lla “Toma­son”, ETA­ko eus­ko guda­ria­ren semea)
 195. Idoia Ira­go­rri Petu­ya (Lan­ga­be­tua)
 196. Igor Galar­za Beun­za (Neka­za­ria-Ode­ritz, Nafarroa)
 197. Igor Gar­cía Otxoa (Pre­so ohia eta epai­ke­ta­ren zain)
 198. Igor Mar­tín Niño (Lan­gi­lea)
 199. Iker Arze­luz Angio­zar (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 200. Iker Ben­goetxea Olai­zo­la (lore­zai­na)
 201. Iker Espar­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 202. Iker Men­di­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 203. Iker Oiar­bi­de Mun­dua­te (Lego­rre­ta)
 204. Iker Txa­bi Gau­na Barre­netxea (Arte Ede­rre­tan graduatuta)
 205. Ima­nol Lau­ci­ri­ca Furun­da­re­na (Eus­ko Ekin­tza­ko militantea)
 206. Ima­nol Urru­tia Baran­di­ka (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 207. Inma Andui­za (lan­gi­lea)
 208. Imma­cu­la­da Grà­cia Mon­ge (Lan­gi­lea)
 209. Iña­ki Baños Ola­ba­rri (Ihes­la­ri ohia-Haza­par­ne, Lapurdi)
 210. Iña­ki Basa­so­ro Tolosa
 211. Iña­ki Egi­luz Sagas­ti­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 212. Iña­ki Herrán Bil­bao (Pre­son­de­gian egon­da­ko eus­kal militantea)
 213. Iña­ki Gil de San Vicen­te (Ezker Aber­tza­le­ko militantea)
 214. Iña­ki Lertxun­di (Ikas­lea)
 215. Iňa­ki Mar­tin Mar­do­nes (Garraio­la­ri, Eus­ko Ekin­tza­ko mili­tan­tea eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 216. Iña­ki Muñoz “Mano­lo” (Lan­gi­lea)
 217. Iña­ki Oiar­bi­de (LABe­ko dele­ga­tu sindikala)
 218. Iña­ki San José (Lan­ga­be­tua)
 219. Iña­ki Urdiain Ziri­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 220. Iña­ki Urretxu Barre­nen­goa (Lan­gi­lea)
 221. Iñi­go Aldai Peron (lan­gi­lea, arraunlaria)
 222. Iñi­go Lemos (Mugi­men­du soziala)
 223. Iñi­go Leza (Mugi­men­du Eko­lo­gis­ta­ko kidea)
 224. Iñi­go Olaetxea (Ber­tso­la­ria)
 225. Iñi­go Ripoll Estar­ta (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 226. Iñi­go San Anton Agi­rre (ira­kas­lea, gitarrista)
 227. Iñi­go Urres­ti Itu­rria­ga (sukal­da­ria)
 228. Ion Beas­koa (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 229. Ion Iurre­ba­so (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 230. Isi Caba­lle­ro Loren­te (Komer­tzian­tea. Ezker Aber­tza­le­ko kidea ‑Liza­rra-)
 231. Isi­do­ro Igle­sias Piñe­ro (Eus­ko Ekintza)
 232. Iraitz Zufiau­rre (Uzta­ritze)
 233. Iratxe Gar­men­dia (ira­kas­lea, Bermeo)
 234. Iratxe Reto­la­za Gutie­rrez (EHU­ko irakaslea)
 235. Itziar Reto­la­za Urbi­na (Donos­tia)
 236. Isa­bel Alda­ma Lan­da­zu­ri (Abel­tzai­na)
 237. Isa­bel Arrio­la Diaz (Abel­tzai­na)
 238. Itziar Aiz­pu­rua (Eus­kal mili­tan­te historikoa)
 239. Itziar Liza­rral­de (Jon Liza­rral­de­ren arreba)
 240. Iza­ro Gar­men­dia (Potxin Patxin Artistak)
 241. Izas­kun Aso­lo Bego­ña (lan­gi­lea)
 242. Izas­kun Lafuen­te (dele­ga­tu sindikala)
 243. Izas­kun San­tia­go (Lan­gi­lea)
 244. Izas­kun Villa­nue­va (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 245. J. Andres Lina­za (jubi­la­tua)
 246. J.M. Alber­di (ANV­ko zine­gotzi ohia, Gernika)
 247. J.M. Aspiun­za R. “Iru­la” (Zine­gotzi ohia, Abe­sa­la­ria, Bermeo)
 248. J.Mª Men­di­nue­ta Flo­res (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 249. Jabier Ara­na (jubi­la­tua, Bermeo)
 250. Jabier Bil­bao (auto­mo­zioa, Bermeo)
 251. Jabier Muni­tiz Bulu­kua (jubi­la­tua)
 252. Jago­ba Apao­la­za (Ber­tso­la­ria)
 253. Jaio­ne Beas­koetxea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 254. Jaio­ne Sagar­za­zu Naza­bal (Lan­gi­lea)
 255. James Petras (New York-eko Binghan­ton Uni­ver­sity eta Pen­sil­va­nia­ko Uni­ber­tsi­ta­te­ko ira­kas­lea, Kana­da­ko Hari­fax-eko Saint Mar­y’s Uni­ver­sity-ko ira­kas­le adjuntua)
 256. Javi Fer­nan­dez de Liger (pen­tsio­du­na)
 257. Javier Gon­za­lez Bus­tin­za (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 258. Jesus Mª Repa­raz Liza­rra­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 259. Joa­kin «Toki» Irai­zoz (Oltza­ko Zan­da­ko zine­gotzi ohia)
 260. Joel Sis­tia­gue (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 261. John Cata­li­not­to (Wor­kers World ‑AEB-)
 262. Jokin Zerain (Pre­so poli­ti­ko ohia)
 263. Jokin San­cho Biu­rrun (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 264. Jon Alda­na Zelaia (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 265. Jon Ander Etxe­ba­rria (behar­gi­na, Bermeo)
 266. Jon Astra­la­ga Larrau­ri (lan­gi­lea)
 267. Jon Beris­tain Lizar­di (Mutri­ku­ko gida­ri solidarioa)
 268. Jon Bil­bao Urru­tia (jubi­la­tua)
 269. Jon Bote­llo Navar­te (itur­gi­na)
 270. Jon Etxe­ba­rria Larra­bi­de (aba­dea, Bermeo)
 271. Jon Goi­koetxea (men­di­za­lea ‑Iba­rra-)
 272. Jon Kere­je­ta (His­to­ria­la­ria eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 273. Jon Gurutxe (Lan­gi­lea)
 274. Jon Itu­rria­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 275. Jon Men­dio­lea Peña­fiel (Ira­kas­lea)
 276. Jon Odrio­zo­la (Kaze­ta­ria)
 277. Jon Zapi­rain (Taber­na­ria)
 278. Jone Zallo Uri­ba­rri (etxe­koan­drea)
 279. Jor­ge Beins­tein (Uni­ver­si­dad Nacio­nal de la Pla­ta-ko ira­kas­le eme­ri­tua ‑Argen­ti­na-)
 280. Jor­ge Gon­za­lez (Ikas­lea)
 281. Jose A. Irion­do “Txus­ta”
 282. Jose Anto­nio Azpe­nia (itsas­gi­zon ohia)
 283. Jose Anto­nio Beña­ran Urru­tia (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 284. Jose Anto­nio Bera­sa­te­gi Esku­de­ro (Seni­dea)
 285. Jose Anto­nio Eki­so­ain Zal­ba «Titin» (Expre­si­den­te de El Bulli­cio Pamplones/​Iruñeko Algara)
 286. Jose Anto­nio Hur­ta­do (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 287. Jose Feliz Alda­ma Lan­da­zu­ri (Abel­tzai­na)
 288. Jos
  e Gon­za­lo Karea­ga (lan­gi­lea)
 289. Jose I. San­chez Lai­se­ra (arran­tza­lea)
 290. Jose Igna­cio Egi­luz Sagas­ti­za­bal (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 291. Jose Javier Ses­to­rain (Artzai­na, Leitza)
 292. Jose Luis Erdo­zia Mau­leon (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 293. José Luis Goñi Urru­tia (Etxau­ri­ko EH Bil­du­ko zinegotzia)
 294. Jose Luis Herre­ro (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 295. Jose Mari Loren­zo Espi­no­sa (Idaz­lea /​His­to­ria­la­ria)
 296. Jose Miguel Barre­do Torres (taber­na­ria)
 297. Jose Ramón Ber­gan­za Alda­ma (Lan­gi­lea)
 298. Jose Ramón Mar­tí­nez Gar­cía (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 299. Jose Ramon San Juan (jubi­la­tua, Bermeo)
 300. Jose Tomás Bus­ta­man­te Men­cia (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 301. Josean Sagar­dui Ursua (arran­tza­lea)
 302. Jose­ba Agu­do Man­zi­si­dor (abo­ka­tua)
 303. Jose­ba Azpi­tar­te Orte­ga (eri­zain lagun­tzai­lea, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 304. Jose­ba Bel­tza (Ber­tso­la­ria)
 305. Jose­ba Esparza
 306. Jose­ba Goi­bu­ru (Ezker Aber­tza­le­ko zine­gotzi ohia)
 307. Jose­ba Iba­rro­la Men­die­ta (Lan­ga­be­tua)
 308. Jose­ba Pabon (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 309. Jose­ba Robles Berrio­za­bal (lan­ga­be­tua)
 310. Jose­ba Zen­go­ti­ta­ben­goa (ira­kas­lea eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 311. Jose­be Zulue­ta (etxe­koan­drea, Bermeo)
 312. Josu Bari­na­ga­rre­men­te­ria Gan­dia­ga (taber­na­ria ‑Bal­ma­se­da-)
 313. Josu Elgea Ibá­ñez (Lan­gi­lea /​Delegatu Sindikala)
 314. Josu Gue­rra Tolo­sa (arran­tza­ko kapitaina)
 315. Josu Lega­rre­ta (lan­gi­lea)
 316. Josu Otze­rin­jau­re­gi Aspia­zu (Txo­ri Barro­te Konpartsakidea)
 317. Josu Rivas Her­nan­dez (lan­gi­lea)
 318. Josu­ne Barre­netxea Egia (Admi­nis­tra­ri laguntzailea)
 319. Josu­ne Gue­rre­ro (neka­za­ria)
 320. Joxean Kor­ta­di Alus­ti­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 321. Joxe­mi Cam­pi­llo Robles (Ira­kas­lea)
 322. Juan Igna­zio Zaba­le­ta (jubi­la­tua)
 323. Juan Car­los Cáce­res Nava­rro (Suhil­tzai­lea /​CCOO­ko afiliatua)
 324. Juan José Arraiago
 325. Juan Jose Bil­bao Alva­rez (jubi­la­tua)
 326. Juan Kar­los Goi­netxea Bei­tia (Alka­te Ohia, Bermeo)
 327. Juan Kar­los Uriar­te (lan­gi­lea)
 328. Juan Luis Napal Chue­ca (Herri Bata­su­na­ko mahai­ki­de oiha)
 329. Juan Luis Napal Villa­nue­va (Disei­natzai­le grafikoa)
 330. Juan Manuel Rodri­guez (ate­zai­na)
 331. Juan Pablo Die­guez (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 332. Juan Zuri­men­di Zubi­za­rre­ta (Mol­datzai­lea)
 333. Jua­nan Camino (Langilea/​LABe­ko afiliatua)
 334. Juan­jo Sainz Sanz (Enkar­te­rri eta Ezke­rral­de­ko Ezker Batu­ko ordez­ka­ria Batzar Nagusietan)
 335. Juan­ma Idoia­ga Erkia­ga (Kaze­ta­ria)
 336. Juan­ma­ri Mada­ria­ga (Itzul­tzai­lea /​Zarautz)
 337. Juantxo Saenz (Sukal­da­ria)
 338. Julen Zama­ko­la Bas­ka­ran (Ingie­na­ria eta rugbilaria)
 339. Julen Zelaie­ta (Ber­tso­la­ria)
 340. Julia Itoiz Jime­nez «La Txu­la Potra» (Abes­la­ria)
 341. Jus­to de la Cue­va (Sozio­lo­goa)
 342. Kar­los Fer­nan­dez Gon­za­lez (Lan­gi­lea ‑Bal­ma­se­da-)
 343. Kar­me­le Dorron­so­ro (Begi­ra­lea /​Gipuz­koa)
 344. Kar­me­le Velas­co Garro (Ira­kas­lea)
 345. Kar­me­lo Alda­ma Are­na (Lan­gi­lea)
 346. Kat­ta­lin Mada­ria­ga Mar­kuar­tu (EHAK-ko par­la­men­ta­ri oiha Gas­teiz­ko Legebiltzarrean)
 347. Kegrea (Marraz­ki­la­ria, Paris)
 348. Klaus Arm­brus­ter
 349. Kol­do Ala­ña Arrin­da (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 350. Kol­do Ama­tria Zudaire
 351. Kol­do Gra­cia López (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 352. Kol­do Moreno Fer­nan­dez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 353. Kol­do Urki­za Expó­si­to (Osta­la­ria-Nafa­rroa)
 354. Kontxi Llo­rens (etxe­koan­drea, Bermeo)
 355. Kris Zezia­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 356. Lan­der Beto­la­za (Lan­gi­lea)
 357. Lan­der Fer­nan­dez (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 358. Lau­ra Gar­cía Bei­tia (Lan­gi­lea)
 359. Lau­ra Zoba­ran Arrio­la (Abel­tzai­na)
 360. Lau­ren­ce Har­douin Torre (Abo­ka­tua /​Baio­na)
 361. Lei­re Zaba­la (Ira­kas­lea)
 362. Lorea Zezia­ga (Ihes­la­ri Poli­ti­ko Ohia)
 363. Lore­na Lopez Diez (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 364. Luis A. Zaba­lo Bil­bao (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 365. Lukas Peria­ñez Alva­rez (Sukal­da­ria)
 366. Lur­des Rodri­guez (Ira­kas­le jubilatua)
 367. Luz Divi­na Váz­quez Váz­quez (Lan­gi­le autonomoa)
 368. Mai­te de Miguel (Ges­to­ra – Madril)
 369. Mª Ange­les Iru­re Arre­gi (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 370. Mª Car­men Mada­ria­ga (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 371. Mª Jexux Sale­gi (Josu Zaba­la­ren ama)
 372. Mª Lui­sa Andui­za (sare­gi­ne, Bermeo)
 373. Mª Luz Mato Arrien (Karran­tza­ko Herri Bata­su­na­ko fun­datzai­lee­ta­ri­ko bat)
 374. Mª Paz Gal­deano Jua­na­be­rria (Sor­tu­ko kidea)
 375. Mª Pilar Bego­ña (jubi­la­tua, Bermeo)
 376. Mª Rosa­rio Sasiain Aies­ta­ran (etxe­koan­drea)
 377. Mai­te Aso­lo Bil­bao (etxe­koan­drea)
 378. Mai­te Iba­rro­la­za (lan­gi­lea)
 379. Mai­te Leke­ri­ka (Eus­kal Herri­ta­rrok-eko zine­gotzi ohia)
 380. Mai­te Orma­za Agi­rre (jubi­la­tua)
 381. Manuel Angel Gon­za­lez Por­ti­lla (Ezker Aber­tza­le­ko zine­gotzia 1987tik 2000ra)
 382. Manuel Losa­da Gómez (Anda­lu­zia­ko Osa­sun Zer­bitzu­ko tek­ni­ka­ri elektrizista)
 383. Mari Feli Aron­do (Jubi­la­tua)
 384. Mari Tere Kami­rua­ga Expó­si­to (Etxe­koan­drea – Astrabudua)
 385. Maria Anto­nia Bas­te­rretxea Soto (lan­gi­lea)
 386. Maria del Car­men Fer­nan­dez (Ama, eus­kal pre­so poli­ti­koen lagu­na eta haie­kin solidarioa)
 387. Maria Pania­gua (lan­gi­lea, Bermeo)
 388. Mari­bel Men­di­bil Orue (Lan­gi­lea)
 389. Mari­le­na Cas­ti­llo (Kaze­ta­ria – Nikaragua)
 390. Mari­sa Uriar­te Elor­dui (etxe­ko andrea)
 391. Maritxu Oli­ber (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 392. Mar­kel Erdo­zia Raz­kin (Fut­bo­la­ria – Arbizu)
 393. Mar­ta Han­ne­ker (Idaz­le mar­xis­ta ‑Txi­le-)
 394. Mar­tin Etxe­ga­rai Men­di­gu­ren (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 395. Martxe­lo Alvarez(Oroimen His­to­ri­koa­ren herri mugi­men­du­ko partaidea)
 396. Mertxe Ugal­de Erauz­kin (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 397. Michel Collon (Nazioar­te­ko Harre­ma­ne­tan adi­tua ‑Bel­gi­ka-)
 398. Miguel Angel San­ga­lo Gri­jal­bo (1984−1987 tar­tean Herri Bata­su­na­ko zine­gotzia Ata­rra­bia­ko uda­lean eta LAB Pen­tsio­du­na­k’en sindikalista)
 399. Miguel Angel Goi­koetxea Fra­dua “Txo” (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 400. Miguel Angel Jau­re­gi Una­nue (Lan­ga­be­tua)
 401. Mikel Armen­tia (Ikas­lea)
 402. Mikel Asto­re­ka Ugal­de (lan­gi­lea)
 403. Mikel Auza Makutso (lan­gi­lea)
 404. Mikel Ban­dres (Dele­ga­do de LAB, Iruñea)
 405. Mikel Bas­te­rra (Ahol­ku­la­ria)
 406. Mikel Burua­ga (lan­gi­lea)
 407. Mikel Isas­men­di (Pilo­ta­ria)
 408. Mikel Jau­re­gi Agi­rre­za­ba­la (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 409. Mikel Lapey­re (Kaze­ta­ria, kanbo)
 410. Mikel Mour­guiart (Baio­na)
 411. Mikel San­ga­lo Arto­la (LABe­ko dele­ga­tua eta Nafa­rroa­ko SAPA Extru­sión-eko Batzor­de­ko Idazkaria)
 412. Mikel Sara­le­gi (jubi­la­tua)
 413. Mila Etxe­ba­rria (Eran­dio­ko Uda­le­ko langilea)
 414. Miren Gan­goi­ti Aso­lo (Lan­gi­lea – Bermeo)
 415. Miren Kar­me­le Aka­rre­gi (lan­ga­be­tua)
 416. Miren Lekun­be­rri (Haur zaintzailea)
 417. Miren Tira­pu Goi­koetxea (Akto­rea)
 418. Miren­lur Gue­rra (eri­zai­na, Bermeo)
 419. Nat Caza­rré (kaze­ta­ria, Baiona)
 420. Nati­vi­dad Abril (UPV­ko irakaslea)
 421. Neka­ne Basal­dua (etxe­koan­drea, Bermeo)
 422. Neka­ne Jura­do (Eko­no­mis­ta /​Psi­ko­lo­go kli­ni­koa – Gasteiz)
 423. Nere Alber­di
 424. Nines Maes­tro (Mili­tan­te de Red Roja-ko militantea)
 425. Neka­ne Men­dez Ormaetxea (Zine­gotzi ohia, jubi­la­tua, Bermeo)
 426. Nere Azka­ra­te Ispi­zua (admi­nis­tra­ría)
 427. Nerea eta Iñi­go Gan­za­rain (Acti­vi­da­des Multimedia)
 428. Oia­ne Eiz­men­di Gar­cía (Lan­gi­lea)
 429. Niko­las Xamar­do (UPV­ko irakaslea)
 430. Ohia­na Are­nal Gar­cia (ira­kas­lea)
 431. Ohia­na Serrano Urki­di (ira­kas­lea)
 432. Oier Lakun­tza (Ber­tso­la­ria)
 433. Olaia Artze Kami­rua­ga (Etxe­koan­drea – Astrabudua)
 434. Olga Aba­roa (gero­kul­to­rea, Bermeo)
 435. Olga Oje­da (jubi­la­tua, etxekoandrea)
 436. Oskar Caba­lle­ro Bil­bao (Bede­la)
 437. Oscar Corro­za (LAB-eko­de­le­ga­tua-Iru­ña)
 438. Oscar Estei­ba­riz Arte­ta (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 439. Oscar Lasa (Pilo­ta­ria – Etxarri)
 440. Oskar Telletxea Ber­ga­ra (LABe­ko sin­di­ka­lis­ta, Nafarroa)
 441. Oskar Gutie­rrez Tre­jo (lan­gi­lea)
 442. Pablo Kalo­ca (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 443. Pablo Yarri­tu Loi­za­ga (Lan­gi­lea)
 444. Pako Bela­rra Lague­ra (EHK-ko militantea)
 445. Patrik Unzu­rrun­za­ga Gara­te (Pen­tsa­la­ri librea)
 446. Patxi Bis­quert (Akto
  rea)
 447. Patxi Eskitxa­bel Etxe­be­rria (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 448. Phi­li­pe «Nenex» Benech (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 449. Pie­dad Agus­tín (Eus­ko Ekin­tza­ko militantea)
 450. Rafa Carri­llo Mar­quez (Lan­gi­lea)
 451. Rakel Ondo­bi­lla Gui­ja­rro (Lan­gi­lea ‑Bal­ma­se­da-)
 452. Raul Gar­tzia (Eus­kal Herri­ta­rra eta Ezker Aber­tza­le­ko mili­tan­tea – Aña­na eskual­dea, Araba)
 453. Rober­to Cres­po Zubi­za­rre­ta (Sin­di­ca­to Uni­ta­rio-ko mili­tan­te ohia)
 454. Rosa Larra­za­bal Meno­yo (Etxe­koan­drea)
 455. Rosa­na Moreno Balan­za­te­gi (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 456. Ruben Ollo López «Tigrillo_​LH» (La Hai­ne­ko kazetaria)
 457. Ruben Sán­chez Bakai­koa (inter­na­zio­na­lis­ta, ber­tso­la­ria ‑Gas­teiz-)
 458. Saioa Zerain (hezitzai­lea)
 459. San­dra Aba­roa Gar­cía (jubi­la­tua)
 460. San­tia­go Gon­za­lez (Abo­ka­tua – Bilbo)
 461. San­tia­go Malun­bres (jubi­la­tua, Bermeo)
 462. San­tos Gan­goi­ti Etxe­ba­rria (jubi­la­tua)
 463. Sara Floun­dres (Inter­na­tio­nal Action Center)
 464. Sen­doa Jura­do (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 465. Ser­gei Gar­tzia (Eri­zai­na­ren laguntzailea)
 466. Ser­gio López Apez­te­gia «Topi» (Lan­gi­lea)
 467. Shan­ti Zur­bano Villa­te (Behar­gi­na)
 468. Sonia Sainz Sanz ( Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea )
 469. Sonia Domin­guez (etxe­koan­drea, Bermeo)
 470. Sonia Gon­za­lez Por­ti­lla (Ile­ga­li­za­tu­ta­ko karran­tza­ko Haran Berrian pla­ta­for­ma­ko hautesgaia )
 471. Sue Loren­zo (Lan­gi­lea)
 472. Suso Cela Seoa­ne (GRA­PO­ko pre­so ohia)
 473. Tere­sa López (eus­kal pre­so poli­ti­ko baten senidea)
 474. Tania Corral (Lan­gi­lea)
 475. Teo Badi­llo Rubio (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 476. Tere­xa Etxe­be­rria (Ira­kas­lea – Lapurdi)
 477. Tommy McKear­ney (IRA­ko pre­so ohia /​Gose gre­ba­la­ria /​Lan­gi­le Inde­pen­den­teen Bata­su­ne­ko kidea)
 478. Tri­ni Mato Arrien (Karran­tza­ko Herri Bata­su­na­ko fun­datzai­lee­ta­ri­ko bat)
 479. Txa­bi Bran­ka (blo­ge­roa, kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka­koa, mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea, …)
 480. Txar­li Gon­zá­lez Llo­ren­te (Eus­ko Aber­tza­le Ekin­tza­ko Idaz­ka­ri Nagu­sia /​Garraio­la­ria)
 481. Txa­ro Sán­chez Jare­ro (Larrial­di sani­ta­rio­tan tek­ni­koa – Catalunya)
 482. Txa­bi Gau­na Caba­lle­ro (Herri Baga­su­na eta Eus­kal Herri­ta­rrok-eko par­la­men­ta­ri ohia)
 483. Txe­ma Este­ban (Marraz­ki­la­ria – Iruñea)
 484. Txe­ma Uriar­te (His­to­ria­la­ria)
 485. Txu­ma Pui Lekun­be­rri (pre­son­de­gian egon­da­ko eus­kal militantea)
 486. Unai Fer­nan­dez Moreno (Ikas­lea)
 487. Unai Iol­di (Lan Harre­ma­ne­ta­ko ikaslea)
 488. Unai Mon­tes Sal­va­tie­rra (Ikas­lea)
 489. Unatz Zea­rre­ta Goie­netxea (lan­gi­lea)
 490. Urtzi Gain­za Sali­nas (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 491. Usta­ritz Zaba­lon­do Oian­gu­ren (Lan­gi­lea)
 492. Vicen­te Barre­netxea Egia (Lan­gi­lea)
 493. Vic­tor Luis San Vicen­te Cres­po “ Soxky “ (Fun­tzio­na­rioa ‑Bal­ma­se­da-)
 494. Xabier Arri­lu­zea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 495. Xabier Bayón Gar­cia (Lan­gi­lea)
 496. Xabier César Casal (Gali­za)
 497. Xabier Dorron­so­ro (Ener­gia sek­to­re­ko langilea)
 498. Xabier Herre­ra Urru­tia (Lan­gi­lea)
 499. Xabier Pérez Lekue (Ihes­la­ri poli­ti­ko ohia)
 500. Xabier Sil­vei­ra (Ber­tso­la­ria)
 501. Xabier Uria­ge­re­ka (kon­tsul­to­rea)
 502. Xabier Urki­xo (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 503. Xabier Zal­dua Arotzena
 504. Xar­lo Etxezaharreta
 505. Yolan­da Duval Jimeno (Armiar­na Ope­ra­zioan Inpu­tatua – Lizarra)
 506. Yulen Galar­za Otxoa (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 507. Zaloa Res­pal­di­za Ondo­vi­lla (LABe­ko afiliatua)
 508. Zigor Larre­don­da Muñoz (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 509. Zior­tza Fer­nan­dez Larra­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 510. Zorion Zama­ko­la (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 511. Zuri­ñe Peral Lopez (lan­gi­lea)

Era­gi­le Sozialak

 1. Action Anti­fas­cis­te Pau (Pau, Occitania)
 2. Alaitze­ko Ikas­le Aber­tza­leak (Bara­ñain)
 3. Arrano Elkar­tea (Iru­ñea)
 4. Asam­blea Ciu­da­da­na por Torre­la­ve­ga ACPT (Can­ta­bria)
 5. Asam­blea de parad@s (Eran­dio)
 6. Asam­blea Local de la CUP El Ven­drell (Cata­lun­ya)
 7. Aurre­ra Lan­gi­le­ria anto­la­kun­de marxista-leninista
 8. Bara­kal­do­ko Gaz­te Asanblada
 9. Basa­gu­re Tal­de Eko­lo­gis­ta (Basau­ri)
 10. Basau­ri­ko Antifaxistak
 11. Basau­ri­ko Gaztetxea
 12. Bas­ka­le (Eus­ko-ale­ma­niar elkar­te soziokulturala)
 13. Bea­sain­go Gaztetxea
 14. Berriotxoak (Baz­ter­ke­ta sozia­la­ren aur­ka­ko asan­bla­da – Barakaldo)
 15. Bil­bo Zaha­rre­ko Gaz­te Asanblada
 16. Bil­boal­de­ko Luba­ki Agen­da Taldea
 17. Boltxe Kolek­ti­boa
 18. Boy­kon­sian (Hip-hop eta Rap banatzai­lea, Paris)
 19. CEIVAR orga­nis­mo popu­lar anti-repressivo
 20. Colec­ti­vo Anti­rre­pre­si­vo 27 de Sep­tirm­bre (Bur­gos)
 21. Comi­te de Empre­sa Ama­rra­do­res Puer­to de Bilbao
 22. Comi­té Inter­cen­tros de Lami­na­cio­nes Arre­gui-Cel­sa Atlantic
 23. Comi­tes de Eus­kal Herria por un Soco­rro Rojo Internacional
 24. Comi­tés por un Soco­rro Rojo Inter­na­cio­nal (esta­tu mailan)
 25. Egia, Jus­ti­zia eta Oroitzapena
 26. Ermu­ko Gaz­te Asanblada
 27. Etxa­rri Gaz­tetxea (Erre­kal­de – Bilbo)
 28. Eus­kal Herri­ko Antin­pe­ria­lis­tak sarea
 29. Eus­kal Herri­ko Mumia­ren Lagu­nak (Ami­gos de Mumia Abu-Jamal)
 30. Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak (EHK)
 31. Eus­ko Ekintza
 32. Eus­ko Lurra
 33. Ezke­rral­dea Antifaxista
 34. G.K.Z. tal­dea (Goie­rri­ko gaz­teak, Gipuzkoa)
 35. Hamahi­ru (13) Bil­bo­ko Oku­pa­zioa­ren Alde­ko Mugimendua
 36. Fun­da­ción Paki­to Arria­ran (Vene­zue­la)
 37. Herri Nor­te Taldea
 38. Herri Gorri Kolektiboa
 39. Hika Ate­neoa (Bil­bo)
 40. Indar Gorri Taldea
 41. Iñar Gaz­te Asan­bla­da (Zabal­ga­na, Gasteiz)
 42. Ipar Eus­kal Herri­ko Antifaxistak
 43. Iraul­tza Garaia
 44. Iru­ñe­ko Aiz­pil­tze Kul­tur Elkartea
 45. IRSP (Irish Repu­bli­can Socia­list Party – Alder­di Erre­pu­bli­kar Sozia­lis­ta Irlandarra)
 46. Joven Guar­dia Bolchevique
 47. Kakitzat
 48. Karran­tza Irau­ten Kolektiboa
 49. Karri Kes­tu (Etxa­rri Arantz)
 50. Kimetz Kolek­ti­boa
 51. Kitzi­ka (Etxa­rri Aranatz)
 52. Kitzi­kan (Sexu aska­pe­ne­ra­ko antolakundea)
 53. Komantxe Kon­par­t­sa
 54. Komi­te Internazionalistak
 55. Leitza­ko Elkar­ta­sun Taldea
 56. Meson de la Tor­ti­lla (Iru­ñea)
 57. Muji­ka Taldea
 58. Mutri­ku­ko Erral­doi eta Buruhan­dien Konpartsa
 59. Mutri­ku­ko Gida­ri Solidarioak
 60. Nación Anda­lu­za
 61. Ore­re­ta­ko Gaz­te Blo­ke Antifaxista
 62. Ortuon­do Gaz­tetxea (Gal­da­kao)
 63. Ortuon­do Irra­ti Librea (Gal­da­kao)
 64. Palan­ka Eus­ka­ra Tal­dea (Bil­bo Zaharra)
 65. Par­ti­do Mar­xis­ta Leni­nis­ta (Recons­truc­ción Comunista)
 66. RASH Ipar Eus­kal Herria
 67. Red Roja
 68. Res­cat (Col-lec­tiu de suport als pre­sos i pre­ses polí­ti­ques catalanes)
 69. Rua – Resis­ten­cia Urba­na Anticapitalista
 70. Sagu­zar Gaz­tetxea (Bil­bo Zaharra)
 71. Sare Anti­fa­xis­ta
 72. Street Warriors (Banatzai­le antifaxista)
 73. Su Berri Taber­na (Iru­ñea)
 74. Sugar Gorri Kul­tur Elkar­tea (Ale­gria-Dulan­tzi, Araba)
 75. Tau­pa­ka (Eus­kal Sor­kun­tza­ren sus­ta­pe­ne­ra­ko kul­tur elkartea)
 76. Tolo­sa­ko Eus­kal Herria Sozia­lis­ta Aldizkaria
 77. Txa­rras­ka Gaz­te Asanblada
 78. Txir­bi­le­nea Kul­tur­gu­ne Askea (Ses­tao)
 79. Ugao­ko Gaz­te Asanblada
 80. Zaz­pi Katu Gaz­tetxea (Bil­bo­ko Alde Zaharra)
 81. Zien­tzie­ta­ko Ika­se Asan­bla­da (Leioa-EHU)
 82. Ziri­katzen For­ma­kun­tza Tal­dea (Deus­tu )
 83. Zollo­ko Gaz­te Asanblada

Musi­ka Taldeak

 1. Aitor Goros­ti­za (Dis­joc­kei, Bilbo)
 2. Aker­jen­be Sound Sis­te­ma (Erre­kal­de)
 3. Akra­ta (Gas­teiz)
 4. Aler­ta Gorria (Arbi­zu)
 5. Ama­rau­na (Urka­bus­taiz, Zuia)
 6. Arta­za Com­bat (Bil­bo)
 7. Asta­la­po (Punk Rock – Izarra)
 8. Baler­di Baler­di (Rock – Iruñea)
 9. Ban­da Bas­sot­ti (Roma, Italia)
 10. Barre Ika­ra (Por­tu­ga­le­te)
 11. Bil­bo­ma­tiks (Bil­bo)
 12. Boot­Boys (Punk Rock – Legutio)
 13. Bri­ga­da del Vicio (Zara­go­za)
 14. Cas­set­te (Rap Kon­ba­ti­boa – Bartzelona)
 15. Civic (Rap – Iruñea)
 16. Cor Fort (Paï­sos Catalans)
 17. Daki­da­rria (Gali­za)
 18. Dis­tor­sion (Bara­kal­do)
 19. El Puto Ior ta Kontrakulturlariak
 20. El Soni­do de la Metra­lla (Nafa­rroa)
 21. Esca­ra­ba­jos rock (Iru­ña)
 22. Etsaiak (Lekei­tio)
 23. Eupho­nik (Rap)
 24. Fal­tons (Por­tu­ga­le­te)
 25. Gati­lla­zo (Agu­rain)
 26. Gathon (Rap taldea)
 27. H‑FACTORY-DXE
  (lite­ra­tu­ra eta arte banda)
 28. Habeas Cor­pus
 29. Habe­mus Papa(m) (Amu­rrio)
 30. Ham­mer Killers (Bermeo)
 31. Her­doil (Iru­ñea)
 32. Hitzez Huts (Gas­teiz)
 33. Idi Bihotz (Bil­bo)
 34. Ikaä­ra (Zara­ta /​Aia­ral­dea)
 35. Inda­rrap (Hip-Hop- Araba)
 36. Inedi­tuak (Gal­da­kao)
 37. Inku­bo (Bil­bo)
 38. Ins­tin­to Agre­si­vo (Sego­via)
 39. Jare (Bil­bo)
 40. Jhon Dee­re Extrem Elektroniks
 41. K‑Listo (Rap, Thionville)
 42. K.B.K.S. (Zara­go­za)
 43. K.O. (Ke Ostias)
 44. Kaos Urbano (Madrid)
 45. Kate­ke­si­se (Onda­rroa)
 46. Kao­ti­ko (Nafa­rroa)
 47. Kel­toi (Vigo – Galiza)
 48. Knie­ves (Bil­bo)
 49. Knoc­kout (Madrid)
 50. Kru­ders (Aba­di­ño)
 51. La Cau­sa del Odio (Bar­tze­lo­na)
 52. Lur‑J (Nafa­rroa)
 53. Los Chi­cos del Maíz (Valen­tzia)
 54. MadS­kins (Algor­ta)
 55. Maka­bi (Por­tu­ga­le­te)
 56. Malas Car­tas (Bar­tze­lo­na)
 57. Mani­fa (Bil­bo)
 58. Mano­lo Cabe­za­bo­lo y los que no dan pie con bolo (Zara­go­za)
 59. Mos­sin Nagant (Gas­teiz)
 60. Non Ser­vium (Madrid)
 61. Nucleo Ter­co (Madrid)
 62. Nzo (Rap, Nancy)
 63. Obse­sión Fatal (Bara­kal­do)
 64. Ohian­la­riak (Bil­bo)
 65. Ori­gi­nal Tonio (Rap)
 66. Pablo Hasel (Llei­da)
 67. Pre­mie­re Lig­ne (Rap, Paris 93)
 68. Pri­me­ros Auxi­lios (Bil­bo)
 69. Putakas­ka (Bil­bo)
 70. Radi­kal Hard Core (Bil­bo)
 71. Radio­cri­men (Bil­bo)
 72. Ratzin­ger (Bil­bo)
 73. Rèpli­ca (Paï­sos Catalans)
 74. Rude Pri­de (Madrid)
 75. Sem­bran­do Kaos (Bil­bo)
 76. Sept VII (Rape­roa /​Baio­na)
 77. Siro­ka
 78. Ska­bi­dean (Nafa­rroa)
 79. Sol­te (Bil­bo)
 80. Suaia eta La Hai­ne Hip- hop taldea
 81. Sucio 13 (Madrid)
 82. Sus­pen­ders (Bil­bo)
 83. Txa­ran­ga­zo (Por­tu­ga­le­te)
 84. Toni Metra­lla y Los Anti­ba­las (Bil­bo)
 85. Tonino Caro­to­ne (Iru­ña)
 86. Tur­bo­fuc­kers (Bil­bo)
 87. Txi­mino (rock taldea)
 88. Últi­ma neu­ro­na (Eran­dio)
 89. Unde­ci­mo Man­da­mien­to (Bil­bo)
 90. Unfit (Mar­sei­lle)
 91. Vomi­tan­do Des­per­di­cios (Ses­tao)
 92. Xai­ko (Nafa­rroa)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *