Suruç-eko sarras­kia salatze­ko eta Kur­dis­ta­ne­kin gure elkar­ta­su­na adie­raz­ke­to, kalera!

BILBO. Elka­rre­ta­ratzea «ISIS eta Erdo­ga­nek 32 inter­na­zio­na­lis­tak erail dituz­te. Kur­dis­tan-ekin elkar­ta­su­na!» Uztai­lak 24, osti­ra­la 19:30etan
Astear­tean, Tur­kiak oku­pa­tu­ri­ko Kur­dis­ta­nen, Daesh/​estatu isla­mi­ko­ko indar inte­gris­tek 32 kide inter­na­zio­na­lis­ta hil zituz­ten. Tur­kiar esta­tuak irmo kon­tro­la­tu­ri­ko lurral­dean ger­ta­tu da hau.
Komi­te Inter­na­zio­na­lis­te­ta­tik gogor sala­tu nahi ditu­gu bi era­gi­leak. Era­so hau era­so zaba­la da. Alde bate­tik, Koba­ne kan­toia­ren erre­ku­pe­ra­zioa­ren aur­ka­ko era­soa, eta hor­taz, Roja­van (Hego Kur­dis­tan) garatzen ari den alter­na­ti­ba iraul­tzai­lea­ren aur­ka­koa. Bes­tal­de, nazioar­te­ko elkar­ta­su­na­ren aur­ka­ko era­soa, bere­zi­ki kol­pa­tu nahi izan bai­ti­tuz­te lagun­tze­ra ger­tu­ra­tu­ta­ko mili­tan­te gaz­teak. Gutxi balitz, era­so honek tur­kiak Ipar Kur­dis­ta­ne­ra­ko bake pro­ze­sua leher­ta­raz­te­ko dara­man estra­te­gia­re­kin ere egi­ten du bat.
Eus­kal Herri­ko txo­koe­ta­tik, geu­re gogoa hara zuzen­tzen dugu. Kol­pa­tu dituz­ten gure kideei, atze­ra ez egi­te­ko inda­rra ema­ten digu­te­nei. Eta bai­ta hil­tzai­leei ere. Impe­ria­lis­moa­ren aurrean, bizitza berria erai­kitzen eta era­so guz­tiak gure sen­titzen jarrai­tu­ko dugu.
Hone­ga­tik guz­tia­ga­tik, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tek ere, osti­ra­lean Bil­bon egin­go den elka­rre­ta­ratze­ra deitzen dugu.
 
suc
 
 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *