Suruç-eko sarras­kia salatze­ko eta Kur­dis­ta­ne­kin gure elkar­ta­su­na adie­raz­ke­to, kalera!

BILBO. Elka­rre­ta­ratzea «ISIS eta Erdo­ga­nek 32 inter­na­zio­na­lis­tak erail dituz­te. Kur­dis­tan-ekin elkar­ta­su­na!» Uztai­lak 24, osti­ra­la 19:30etan
Astear­tean, Tur­kiak oku­pa­tu­ri­ko Kur­dis­ta­nen, Daesh/​estatu isla­mi­ko­ko indar inte­gris­tek 32 kide inter­na­zio­na­lis­ta hil zituz­ten. Tur­kiar esta­tuak irmo kon­tro­la­tu­ri­ko lurral­dean ger­ta­tu da hau.
Komi­te Inter­na­zio­na­lis­te­ta­tik gogor sala­tu nahi ditu­gu bi era­gi­leak. Era­so hau era­so zaba­la da. Alde bate­tik, Koba­ne kan­toia­ren erre­ku­pe­ra­zioa­ren aur­ka­ko era­soa, eta hor­taz, Roja­van (Hego Kur­dis­tan) garatzen ari den alter­na­ti­ba iraul­tzai­lea­ren aur­ka­koa. Bes­tal­de, nazioar­te­ko elkar­ta­su­na­ren aur­ka­ko era­soa, bere­zi­ki kol­pa­tu nahi izan bai­ti­tuz­te lagun­tze­ra ger­tu­ra­tu­ta­ko mili­tan­te gaz­teak. Gutxi balitz, era­so honek tur­kiak Ipar Kur­dis­ta­ne­ra­ko bake pro­ze­sua leher­ta­raz­te­ko dara­man estra­te­gia­re­kin ere egi­ten du bat.
Eus­kal Herri­ko txo­koe­ta­tik, geu­re gogoa hara zuzen­tzen dugu. Kol­pa­tu dituz­ten gure kideei, atze­ra ez egi­te­ko inda­rra ema­ten digu­te­nei. Eta bai­ta hil­tzai­leei ere. Impe­ria­lis­moa­ren aurrean, bizitza berria erai­kitzen eta era­so guz­tiak gure sen­titzen jarrai­tu­ko dugu.
Hone­ga­tik guz­tia­ga­tik, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tek ere, osti­ra­lean Bil­bon egin­go den elka­rre­ta­ratze­ra deitzen dugu.
 
suc
 
 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.