Lan­gi­leok Borro­kan: Eus­kal Herria alda­ke­ta bidean

b_345_119_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_05_17_maiatzarenLehena.png
Eus­kal Herria alda­ke­ta bidean¿Quién dijo que no era posi­ble? Eus­kal Herria cami­na hacia el cam­bio, gra­cias a la lucha de los y las trabajadoras.
Con­ti­nua­mos defen­dien­do los dere­chos labo­ra­les y socia­les en los dife­ren­tes con­flic­tos abier­tos en las empre­sas de Eus­kal Herria. Naci­mos en la lucha, con­ti­nua­mos en ella, y este Pri­me­ro de Mayo que­re­mos hacer pro­ta­go­nis­ta y rei­vin­di­car la labor de los y las tra­ba­ja­do­ras que continúan pelean­do sin descanso.
El ata­que a la cla­se tra­ba­ja­do­ra no cesa. Tan­to en nues­tro pues­to de tra­ba­jo como en la calle nos quie­ren en silen­cio y con las manos ata­das, nos quie­ren sin dere­chos. A día de hoy el sis­te­ma finan­cie­ro y las mul­ti­na­cio­na­les son las que deci­den las políticas a seguir, han des­re­gu­la­do el mer­ca­do labo­ral; han con­ver­ti­do la pre­ca­rie­dad, el des­em­pleo y la pobre­za en epi­de­mia. De no ser por la lucha de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, el capi­tal camparía a sus anchas apli­can­do la ley del más fuer­te abo­can­do a la cla­se tra­ba­ja­do­ra a la miseria.Hoy la lucha sin­di­cal es más nece­sa­ria que nunca.
El sin­di­ca­lis­mo vas­co ha logra­do con­te­ner el ata­que hacia la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Y, además, no nos hemos con­for­ma­do con eso. Rei­vin­di­ca­mos otro mode­lo social, políticoy económico, y la construcción de esa alter­na­ti­va ya ha comenzado.
El Pri­me­ro de Mayo siem­pre ha sido impor­tan­te para el sin­di­ca­to. Este año es espe­cial, cele­bra­mos el 40 ani­ver­sa­rio de la creación de LAB. Con la expe­rien­cia cose­cha­da en nues­tra anda­du­ra y con el impul­so reci­bi­do de los y las tra­ba­ja­do­ras estas últimas elec­cio­nes toca mirar al futu­ro. Se nos pre­sen­ta un gran reto. Toca deba­tir sobre el mode­lo sin­di­cal, deba­tir para esta­ble­cer y mate­ria­li­zar el sin­di­ca­lis­mo que Eus­kal Herria demanda.Toca dar con­ti­nui­dad al camino ini­cia­do con res­pon­sa­bi­li­dad, com­pro­mi­so e ilusión. Nues­tra prio­ri­dad es la defen­sa de todos y todas las tra­ba­ja­do­ras, y para ello no reafir­ma­mos en el com­pro­mi­so de ofre­cer y pro­po­ner herra­mien­tas efi­ca­ces para la lucha.Con la mejor mili­tan­cia de mun­do, y con la fuer­za de miles de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras vas­cas, lo lograremos.

Nork esan zuen ezi­nez­koa zela? Eus­kal Herria alda­ke­ta bidean da, borro­kan garen lan­gi­le guz­tioi esker. Lan­to­kie­tan ire­ki­ta­ko hamar­na­ka gataz­ke­tan lan esku­bi­deen eta esku­bi­de sozia­len defen­tsan jarraitzen dugu. Borro­kak egin gai­tu, borro­kan jarraitzen dugu, eta hain zuzen ere aur­ten­go Maiatza­ren Lehe­nean borro­kan diren lan­gi­leen pro­ta­go­nis­moa eta ekar­pe­na aitor­tu eta alda­rri­ka­tu­ko dugu.

Eus­kal lan­gi­leon kon­tra­ko era­soal­dia ez da bare­tu. Lan­to­kian zein kalean, esku­lo­tu­ta eta mutu, esku­bi­de­rik gabe­ko herri­tar nahi gai­tuz­te. Finan­tza sis­te­mak eta mul­ti­na­zio­na­lek era­ba­kitzen dituz­te gaur poli­ti­kak, lan mer­ka­tua des­arau­tu dute, pre­ka­rie­ta­tea, lan­ga­be­zia eta pobre­zia izu­rri­te bila­ka­tu dituz­te. Lan­gi­le borro­ka­ri esker ez balitz, oiha­ne­ko legea kapi­ta­la­ren­tzat eta basa­mor­tu gorria lan­gi­leon­tzat, bes­te­rik ez genu­ke izango.

Borro­ka sin­di­ka­la­ren pre­mia gaur inoiz baino age­ria­go­koa da. Eus­kal sin­di­kal­gin­tzak harre­sia jarri dio eus­kal lan­gi­leen kon­tra­ko olda­rral­dia­ri. Eta, gai­ne­ra, ez gara horre­kin kon­for­ma­tu. Bes­te­la­ko ere­du sozial, poli­ti­ko eta eko­no­mi­koa alda­rri­katzen dugu, eta alter­na­ti­ba horren erai­kun­tza gaur­da­nik martxan da.
Maiatza­ren Lehe­na beti da garran­tzitsua sin­di­ka­tua­ren­tzat. Aur­ten­goa bere­zia dugu, LABen sorre­ra­ren 40.urteurrena ospatzen ari gare­la­ko. Egin­da­ko ibil­bi­deak eman digun eskar­men­tu­tik eta aur­ten­go hau­tes­kun­de sin­di­ka­le­tan lor­tu­ta­ko babe­sa­ren bul­tza­da­re­kin, etor­ki­zu­ne­ra begi­ra jar­tze­ko unea dugu orain. Eta tamai­na­ko erron­ka dugu esku artean: ere­du sin­di­ka­la­ren ezta­bai­da, Eus­kal Herriak behar duen sin­di­kal­gin­tza ere­dua fin­ka­tu eta gauzatzeko.

Ardu­raz, kon­pro­mi­soz eta ilu­sioz, bidea egi­ten jarraitzea dago­ki­gu. Lan­gi­le guz­tien defen­t­sa da gure egin­ki­zun behi­ne­na, eta horre­ta­ra­ko lan­to­kie­tan zein kalean, borro­ka­ra­ko eskain­tza eta pro­po­sa­men era­gin­ko­rrak egi­ten jarraitze­ko kon­pro­mi­so irmoa dugu.

Mun­du­ko mili­tan­tzia­rik one­na­re­kin, eta mila­ka eus­kal lan­gi­le borro­ka­la­ri­ren inda­rra­re­kin, lor­tu­ko dugu.

Gora lan­gi­le borrokalariak!
Gora LAB!

deialdiakM1.jpg
BIZKAIA
b_130_50_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_04_16_mailatzarenLehena.png

BILBO
Bil­bo, 12:00etan Manifestazioa
Zabal­bu­ru pla­za­tik udaletxeraino

BUSTURIA-LEA ARTIBAI
Lekei­tio, 12:30etan
mani­fes­ta­zioa Eskolapetik
Bermeo, 12:30etan
mani­fes­ta­zioa Goi­ko Plazatik

EZKERRALDEA
Bara­kal­do, 12:00etan
mani­fes­ta­zioa Bide Oneratik

ESKUMALDEA
Eran­dio, 12:00etan
mani­fes­ta­zioa Astrabuduako
Josu Murue­tan plazan

DURANGALDEA
Duran­go, 11:30ean Gaz­te Blo­kea Andra Mari­ko Eliz­pe­tik Txi­ki Otae­gi Plazara
Duran­go, 12:00tan Txi­ki Otae­gi pla­za­tik manifestazioa

HEGO-URIBE
Gal­da­kao, 12.30etan pla­za­ko etxe­tik manifestazioa

GIPUZKOA
b_130_50_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_04_16_mailatzarenLehena.png

DONOSTIA
Donos­tia, 12 :30etan Bule­ba­rre­tik manifestazioa

DEBALDEA
Eibar, 12:00etan manifestazioa

BURUNTZA-GOIERRI
Bea­sain, 12:00etan mani­fes­ta­zioa Zubu­mu­zu plazatik
Tolo­sa, 12:00etan mani­fes­ta­zioa Triangelutik
Her­na­ni, 12:00etan mani­fes­ta­zioa Guda­rien Plazatik

OARSO BIDASOA
Ore­re­ta, 12:30etan mani­fes­ta­zioa Alamedatik

KOSTA UROLA
Zes­toa, 12:00etan pla­za­tik mani­fes­ta­zioa (bi zutabe)

IPAR EUSKAL HERRIA
b_130_50_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_04_16_mailatzarenLehena.png


BAIONA

13:30etan mani­fes­ta­zioa Réduit Plazatik

MAULE
11:00etan mani­fes­ta­zioa Kurutze Xurian

ZIBURU
11:00etan mani­fes­ta­zioa Frontoitik

ARABA
b_130_50_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_04_16_mailatzarenLehena.png

GASTEIZ
Gas­teiz, 12:30etan mani­fes­ta­zioa Bil­bo Plazatik

AIARA
Lau­dio, 12:00etan mani­fes­ta­zioa Lamu­za Plazan

OION
Oion, 12:30etanmanifestazioa Nagu­si Plazatik

NAFARROA
b_130_50_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_04_16_mailatzarenLehena.png

IRUÑERRIA
9:30ean Pota­sa­se­tik Iru­ñe­ra Martxa
Iru­ñea, 12:00etan mani­fes­ta­zioa Auto­bus Gel­to­ki­tik Gaz­te­lu Plazara

BORTZIRIA
Bera, 12etan mani­fes­ta­zioa Fun­ve­ra paretik

ERDIALDE-ERRIBERA
Liza­rra, 12etan mani­fes­ta­zioa bus geltokitik
Tafa­lla, 12:30etan mani­fes­ta­zioa Nafa­rroa­ko Plazatik
Tute­ra, 12:00etan mani­fes­ta­zioa Foru Plazatik

SAKANA
Altsa­sun, 12:00etan mani­fes­ta­zioa Foruen Plazan

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.