[Eusk/​Cast] Bagoaz Eus­kal Herria­ren buru­ja­betza feministarantz!

Eus­ke­ra
Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta hete­ro­pa­triar­ka­la­ren kri­si sako­na bizi dugu. Moder­ni­ta­te­ko ins­ti­tu­zio, harre­man sozia­len eta hauek sor­tzen duten ima­gi­na­rio kolek­ti­boan alda­ke­tak ema­ten ari dira kapi­ta­lis­moa­ren berro­satze pro­ze­su hone­tan. Poli­ti­ka eko­no­mi­ko neo­li­be­ra­lek bul­tza­tu duten erre­for­ma eta murriz­ke­ta neu­rriek guz­tiz pre­ka­ri­za­tu dituz­te herri­ta­rron bizi bal­din­tzak, pobre eta abe­ratsen arte­ko amil­de­gian sakon­duz, eta lehia­kor­ta­sun sozia­la han­di­tuz. Orain, inoiz baino gehia­go, sor­tze­ko, anto­latze­ko, erai­kitze­ko eta era­gi­te­ko dugun gai­ta­su­nean sinis­tu behar dugu. Eus­kal Herrian alda­ke­ta­ra­ko aba­gu­nea ire­kitzen den hone­tan femi­nis­moa­ren soka­ri hel­du eta eral­da­ke­ta sozia­la nora­bi­detze­ko ordua da, orain da momen­tua! Ipa­rra argi dugu, Bagoaz Eus­kal Herria­ren buru­ja­betza feministarantz!Proiektu femi­nis­ta bat behar dugu Eus­kal Herria­ren­tzat, sexu bereiz­ke­ria eta zapal­kun­tza espa­rru guz­tie­tan gain­ditze­ko, eta per­tso­nen zein bizi garen ingu­rua­ren bizitzak erdi­gu­nean jarri­ko dituen ere­dua erai­kitze­ko. Buru­ja­betza femi­nis­taz ari gare­nean pro­ze­su indi­bi­dual eta kolek­ti­bo batez ari gara. Buru eta jabe, per­tso­na­le­tik: Eus­kal Herria osatzen dugun sub­jek­tuon buru­ja­betza bul­tza­tu­ko duen ahal­dun­tzea nahi dugu, gor­putzak (emo­zio, desirak, beha­rrak, pen­tsa­me­duak) eta harre­ma­nak eral­da­ke­ta pro­ze­sua­ren erdi­gu­nean jar­tzen ditue­na. Kolek­ti­bo­ra: komu­ni­ta­tea­ren sorre­ra, herri­gin­tzan, herri­ta­rron par­te har­tzean, Eus­kal Herria­ren aska­pen pro­ze­su eta gataz­ken kon­pon­bi­dean era­gi­ten duen ahal­dun­tze pro­ze­sua, guta­su­nak egi­ten gai­tue­la­ko libre. Buru eta jabe, gure era­ba­kitze­ko esku­bi­dea­ren, adie­raz­te­ko eta poli­ti­ko­ki era­gi­te­ko gai­ta­su­na­ren, herri alter­na­ti­bak sor­tze­ko eta eral­da­ke­ta­ra­ko dugun bote­rea­ren jabe izan nahi dugu­la­ko.

Eus­kal Herrian buru­ja­betza femi­nis­ta erai­kitze­ko femi­nis­tok kalean kon­tra­bo­te­rea arti­ku­la­tu­zea­re­kin bate­ra, bote­rea­ren jabe izan behar dugu. Bote­rea har­tzea gai­ta­sun poli­ti­koa eta intzi­den­tzia ira­baz­tea dela uler­tzen dugu, mapa poli­ti­koa bal­din­tza­tu ahal iza­te­ko, har­tzen ari diren era­ba­ki eta neu­rrie­tan era­gi­te­ko eta alda­ke­ta sozia­la­ren oina­rriak mar­ka­tu ahal iza­te­ko. Honez gain, bote­re har­tzea ahal­dun­tze per­tso­nal eta kolek­ti­boa­re­kin ere lotzen dugu. Horre­ta­ra­ko, Mugi­men­du Femi­nis­ta­ren aitor­tza poli­ti­koa lor­tu behar dugu, lider­go femi­nis­ta bat osa­tuz eta bote­re guneak ira­ba­ziz. Hau epe motzean lor­tu deza­ke­gu alian­tza eta estra­te­gia komu­nak eza­rriz gero, eta Eus­kal Herrian femi­nis­mo­tik era­gin­go duen gune femi­nis­ta iraun­ko­rra osatuz.

Hauek dira Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­tak Eus­kal Herria femi­nis­mo­tik erai­kitze bidean har­tzen dituen kon­pro­mi­so­ak: Eus­kal Herria­ren buru­ja­betza femi­nis­ta­ren pro­ze­sua defi­ni­tu eta ezau­ga­rritze­ko ezta­bai­da sus­tatzea, eta ere­du sozia­la­ren eral­da­ke­tan eta alter­na­ti­ben erai­kun­tzan femi­nis­mo­tik pro­po­sa­me­nak lan­tzea. Zen­tzu horre­tan, ongi bizitzea­ren ezta­bai­da eta prak­ti­kan sakon­tze­ko bitar­te­ko teo­ri­ko eta prak­ti­koak sor­tzen jarraitzea.

Lider­go femi­nis­ta­ren osa­ke­tan urratsak ema­te­ko inda­rrak jar­tzea. Horre­ta­ra­ko, bate­tik, sub­jek­tu femi­nis­ten ezta­bai­dan sakon­tzen jarrai­tu behar dugu, alian­tza anitzak arti­ku­la­tu ahal iza­te­ko. Bes­te­tik, ezin­bes­te­koa den ema­ku­meen anto­la­kun­tza eta ahal­dun­tze poli­ti­ko­ra­ko espa­zioak sor­tzen jarrai­tu­ko dugu. Bukatze­ko, Mugi­men­du Femi­nis­ta­ren aitor­tza poli­ti­koa­ren ber­me izan­go den gune femi­nis­ta iraun­ko­rra martxan jar­tze­ko bal­din­tzak sor­tze­ko gure kon­pro­mi­soa azal­tzen dugu.

Bai­me­nik eta bar­ka­me­nik eska­tu gabe, eus­kal femi­nis­tok bagoaz!

Ema­ku­me kur­duak buru­ja­betza eta anto­la­kun­tza femi­nis­ta­ren ere­du ditu­gu, beraz, Eus­kal Herri­ko eta Kur­dis­tan­go buru­ja­betza femi­nis­ta­ranz­ko pro­ze­suak lotze­ko, Kur­dis­tan­go herriak pai­ratzen duen zapal­kun­tza sala­tu, elkar­ta­su­na adie­ra­zi eta bere anto­la­kun­tza eta aska­pen pro­ze­sua­ren ere­dua aitor­tu nahi­ko genu­ke egun hone­tan. Aur­ten, Ema­ku­me Mun­du Martxa­ko V. Nazioar­te­ko Ekin­tza­ko Euro­pa­ko birak, hain jux­tu, bere ibil­bi­dea Kur­dis­tan­dik abia­tu­ko bai­tu Martxoa­ren 8an. Eus­kal Herri­tik irai­la­ren 28tik urria­ren 4era pasa­ko da kara­ba­na femi­nis­ta “Gure gor­putzak, gure terri­to­rioak. Martxan jarrai­tu­ko dugu denok aske izan arte!” lelo­pean. Martxa­ren sin­bo­lo nagu­sia haziak izan­go dira, herri eta ema­ku­meon­tzat ezin­bes­te­koa den eli­ka­du­ra­ren buru­ja­betza­ren borro­ka iru­di­katze­ko, nahiz eta alda­rri anitzak batu­ko zaizkion.

Honen­bes­tez, dei egin nahi genu­ke egun haue­tan anto­la­tu­ko diren eki­me­ne­tan par­te hartzera.

indizea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *