Lenin Egu­na-2012 de nue­vo se cele­bra­rá en Otxarkoaga

De nue­vo, un año mas el barrio popu­lar y obre­ro bil­bo­ta­rra de Otxar­koa­ga va a aco­ger el Lenin Egu­na, even­to que ya tie­ne una tra­yec­to­ria en el calen­da­rio mili­tan­te vasco.

El pró­xi­mo día 17 de noviem­bre, prác­ti­ca­men­te coin­ci­dien­do con el ani­ver­sa­rio de la pri­me­ra revo­lu­ción socia­lis­ta triun­fan­te de la his­to­ria, l@s comu­nis­tas aber­tza­les vasc@s, se van a reu­nir, no para año­rar a los revo­lu­cio­na­rios de ayer, sino plan­tear las tareas de l@s revolucionari@s y l@s comu­nis­tas de hoy en la Eus­kal Herria que anhe­la­mos inde­pen­dien­te y socialista.

La cita comen­za­ra a las 10 de la maña­na en el cen­tro cívi­co de Otxar­koa­ga, don­de se dará el deba­te que cen­tra­ra lo que es el Lenin Egu­na de este año.

A las dos del medio­día se rea­li­za­ra la ofren­da flo­ral ante la esta­tua de Marx y Lenin en la pla­za Kepa Enbei­tia de Otxarkoaga.

Pos­te­rior­men­te a las tres de la tar­de se fina­li­za­ra la jor­na­da con la comi­da popu­lar, que como bien indi­ca su nom­bre ten­drá pre­cios popu­la­res. Para quien quie­ra apun­tar­se a la comi­da solo tie­ne que enviar un correo elec­tró­ni­co a Boltxe wwwboltxekolektiboa@​gmail.​com

Sin más des­de Boltxe solo desear que os ani­méis a asis­tir, a par­ti­ci­par del deba­te y a dis­fru­tar de una jor­na­da popu­lar en un barrio entra­ña­ble como es Otxar­koa­ga. Tam­bién que­re­mos agra­de­cer a Pa Yá Kon­par­t­sa su cola­bo­ra­ción, ani­mo­si­dad y par­ti­ci­pa­ción en el evento.

Atzo­ko iraul­tzai­le eta komu­nis­tak gogo­ra­tu eta etor­ki­zu­ne­ko “Eus­kal Herri inde­pen­dien­te eta sozia­lis­ta erai­kitze­ko” zere­gi­nak zehaz­tea du hel­bu­ru eki­men honek. Goi­zean hitzal­dia egin­go dute udal­te­gian, ondo­ren lore-eskain­tza Mar­xen eta Leni­nen eskul­tu­ran eta amaitze­ko, herri bazkaria.

Bes­te urte batez Lenin egu­na ospa­tu­ko dute Otxar­koa­ga­ko auzoan. Aur­ten­go hitzor­dua aza­roa­ren 17an izan­go da, dato­rren larun­ba­tean. Eki­me­nak ibil­bi­de luzea du eta, garai­le ate­ra zen his­to­ria­ko lehen iraul­tza sozia­lis­ta­ren urte­mu­ga balia­tu­ta, atzo­ko iraul­tzai­le aber­tza­leak gogo­ra­tu eta “Eus­kal Herri inde­pen­dien­te eta sozia­lis­ta erai­ki­ko duten iraul­tzai­leen eta komu­nis­ten egin­ki­zu­nak fin­katze­ko” egu­na izan­go da.

Aur­ten goi­ze­ko 10:00etan hasi­ko da Boltxe Kolek­ti­boak Pa Ya! kon­par­tsa­ren lagun­tza­re­kin egi­ni­ko eki­me­na. Aurre­ko edi­zioe­tan beza­la, udal­te­gian hitzal­dia anto­la­tu­ko dute. Eguer­dian, berriz, Otxar­koa­ga­ko Kepa Enbei­ta pla­zan Karl Mar­xen eta Leni­nen ome­ne altxa­tu­ta­ko oroi­ta­rrian lore-eskain­tza egin­go dute.

Eki­me­na­ri amaie­ra ema­te­ko herri baz­ka­ria egin­go dute pla­zan. Ize­na ema­te­ko boltxekolektiboa@​gmail.​com hel­bi­de­ra mezu bat bidal­tzea nahi­koa da.

www​.boltxe​.info

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *