14 de abril en Bil­bo, Mani­fes­ta­ción por la dero­ga­ción de la cade­na perpetua

Este sába­do día 14 de abril en Bil­bo y des­de las 5 y media y salien­do de La Casi­lla, mani­fes­ta­ción por el final de la cade­na­per­pe­tua con­tra las y los pri­sio­ne­ros póli­ti­cos vascos.

Boltxe lla­ma a acu­dir a esta manifestación.

Bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra­ren aur­ka, Goa­zen Bilbora!

Herri­rak bat egin nahi larun­ba­tean Bil­bon buru­tu­ko den manifestazioarekin:

Herri­ra Mugi­men­duak bat egin nahi du api­ri­la­ren 14an Bil­bon buru­tu­ko den mani­fes­ta­zio nazio­na­la­re­kin. Espai­nia­ko Entzu­te­gi Kons­ti­tu­zio­na­lak har­tu­ri­ko azken era­ba­kiak supo­sa­tu duen giza esku­bi­deen urra­ke­ta nabar­me­na­ren aurrean beha­rrez­koa ikus­ten dugu herri­ta­rrak batu eta giza esku­bi­deen alde­ko inda­rrak antolatzea.

Eus­kal pre­so poli­ti­koen egoe­ra bene­tan kez­ka­ga­rria dela ohar­ta­ra­zi nahi dugu, eta honen era­kus­lea da prak­ti­kan bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra eza­rri die­te­la eus­kal pre­so poli­ti­ko asko­ri. Espetxeal­di luzeak eri­ta­su­nen sor­tzai­le dira, eta kasu asko­tan bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra eta gai­xo­ta­sun larriak esku­tik hel­du­ta doa­ze­la ikus­ten dugu.

Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Gober­nuek giza esku­bi­deen aur­ka­koa den espetxe poli­ti­ka hau man­ten­tzen dute gaur gaur­koz, Eus­kal Herri­ta­rren gehien­goa­ren boron­da­tea­ri muzin eginez.
Gober­nuek dituz­te espetxee­tan gil­tzak. Beraz, gure zere­gi­na da Gober­nuen­gan jarre­ra alda­ke­ta bul­tzatzea. Zen­tzu horre­tan, mobi­li­za­zioa beha­rrez­koa izan­go da pre­sioa area­gotzen joateko.
Ger­ni­ka­ko Akor­dio­ko bul­tzatzai­le iza­nik, herri­ta­rrak gon­bi­da­tu nahi ditu­gu mobilizaziora.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.