14 de abril en Bil­bo, Mani­fes­ta­ción por la dero­ga­ción de la cade­na per­pe­tua

Este sába­do día 14 de abril en Bil­bo y des­de las 5 y media y salien­do de La Casi­lla, mani­fes­ta­ción por el final de la cade­na­per­pe­tua con­tra las y los pri­sio­ne­ros póli­ti­cos vas­cos.

Boltxe lla­ma a acu­dir a esta mani­fes­ta­ción.

Bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra­ren aur­ka, Goa­zen Bil­bo­ra!

Herri­rak bat egin nahi larun­ba­tean Bil­bon buru­tu­ko den mani­fes­ta­zioa­re­kin:

Herri­ra Mugi­men­duak bat egin nahi du api­ri­la­ren 14an Bil­bon buru­tu­ko den mani­fes­ta­zio nazio­na­la­re­kin. Espai­nia­ko Entzu­te­gi Kons­ti­tu­zio­na­lak har­tu­ri­ko azken era­ba­kiak supo­sa­tu duen giza esku­bi­deen urra­ke­ta nabar­me­na­ren aurrean beha­rrez­koa ikus­ten dugu herri­ta­rrak batu eta giza esku­bi­deen alde­ko inda­rrak anto­latzea.

Eus­kal pre­so poli­ti­koen egoe­ra bene­tan kez­ka­ga­rria dela ohar­ta­ra­zi nahi dugu, eta honen era­kus­lea da prak­ti­kan bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra eza­rri die­te­la eus­kal pre­so poli­ti­ko asko­ri. Espetxeal­di luzeak eri­ta­su­nen sor­tzai­le dira, eta kasu asko­tan bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra eta gai­xo­ta­sun larriak esku­tik hel­du­ta doa­ze­la ikus­ten dugu.

Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Gober­nuek giza esku­bi­deen aur­ka­koa den espetxe poli­ti­ka hau man­ten­tzen dute gaur gaur­koz, Eus­kal Herri­ta­rren gehien­goa­ren boron­da­tea­ri muzin egi­nez.
Gober­nuek dituz­te espetxee­tan gil­tzak. Beraz, gure zere­gi­na da Gober­nuen­gan jarre­ra alda­ke­ta bul­tzatzea. Zen­tzu horre­tan, mobi­li­za­zioa beha­rrez­koa izan­go da pre­sioa area­gotzen joa­te­ko.
Ger­ni­ka­ko Akor­dio­ko bul­tzatzai­le iza­nik, herri­ta­rrak gon­bi­da­tu nahi ditu­gu mobi­li­za­zio­ra.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *