Ha mort Josep de Calas­sa­nç Serra «Cala», fun­da­dor de Terra Lliu­re i his­tò­ric independentista

Josep de Calas­sa­nç Serra «Cala», mili­tant inde­pen­den­tis­ta que resi­dia a Bao ‑prop de Per­pin­yà- des que es va haver de refu­giar a la Cata­lun­ya Nord el 1979, ha mort aquest matí a Mont­pe­ller des­prés d’u­na ope­ra­ció de cor. Durant aquest any havia estat inter­vin­gut a Bar­ce­lo­na a cau­sa d’u­na altra afec­ció mèdica.

El «Cala» va ser un mem­bre des­ta­cat i fun­da­dor de Terra Lliu­re, orga­nitza­ció arma­da de la qual fou expul­sat el 1983, des­prés de la II Assem­blea, jun­ta­ment amb altres mili­tants que man­te­nien un posi­cio­na­ment tàc­tic dife­ren­ciat amb la res­ta de l’organització.

Ante­rior­ment havia pas­sat llar­gues tem­po­ra­des refu­giat a la Cata­lun­ya-Nord, espe­cial­ment els anys 1975 i 1978, per­se­guit per la poli­cia espan­yo­la per la seva mili­tàn­cia independentista.

Tam­bé va ser un dels pri­mers mili­tants fun­da­dors del PSAN el 1969, junt amb les seves ger­ma­nes Eva i Blan­ca Serra. Pos­te­rior­ment, el 1974, va pas­sar a for­mar part del PSAN-Pro­vi­sio­nal, essent-ne un dels seus impul­sors prin­ci­pals. Durant el pro­cés de con­fluèn­cia del PSAN‑P i l’O­SAN que dona­rien lloc al par­tit Inde­pen­den­tis­tes dels Paï­sos Cata­lans (IPC), el «Cala» va assu­mir el paper de dina­mitza­dor d’u­na orga­nitza­ció arma­da inde­pen­den­tis­ta, sobre la qual ja s’ha­via teo­ritzat anys abans amb texos del PSAN‑P.

A cau­sa d’a­quest com­pro­mís va haver de fugir junt amb la seva com­pan­ya Dolors Serra i esta­blir-se a la Cata­lun­ya Nord arran de la mort de Fèlix Goñi men­tre par­ti­ci­pa en una acció amb explo­sius el juny del 1979.

Actual­ment era el pre­si­dent del Casal Jau­me I de Per­pin­yà i un acti­vis­ta cul­tu­ral, polí­tic i social vin­cu­lat a l’in­de­pen­den­tis­me cata­là. Tam­bé va par­ti­ci­par en la pri­me­ra Con­fe­rèn­cia que va donar lloc a l’ANC.

Durant les dèca­des que ha vis­cut a la Cata­lun­ya Nord ha exer­cit d’e­di­tor i lli­bre­ter, pro­mo­cio­nant la recu­pe­ra­ció de la cul­tu­ra cata­la­na. Entre els seus tre­balls cal des­ta­car l’e­la­bo­ra­ció del lli­bre Qui sem els cata­lans del nord.

Ha par­ti­ci­pat acti­va­ment en la vida social i cul­tu­ral nord-cata­la­na impul­sant l’as­so­cia­ció cul­tu­ral Aire Nou de Bao, a la Coor­di­na­do­ra d’As­so­cia­cions per la Llen­gua cata­la­na (CAL) i a l’e­quip Cri­te­ri, així com a Ràdio Arrels. En aquest sen­titt, el 2002 va rebre el Pre­mi d’Ac­tua­ció Cívi­ca de la Fun­da­ció Lluís Caru­lla per la seva apor­ta­ció a la llui­ta per la cata­la­ni­tat de Cata­lun­ya Nord.

L’any 2005 va tor­nar a ser detin­gut i denun­ciat per la Guàr­dia Civil, aquest cop per por­tar un CAT a la matrí­cu­la quan tra­ves­sa­va la fron­te­ra de la Jon­que­ra amb la seva parella.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *