Lli​ber​tat​.cat pre­sen­ta una nova pàgi­na web amb motiu del seu 5è aniversari

https://lh4.googleusercontent.com/-nHuE4mIHlzk/TsMfavI2H5I/AAAAAAAAIOE/3tKgcnLitwk/h120/banerLliberat1.9.gif


Lli​ber​tat​.cat pre­sen­ta una nova pàgi­na web amb motiu del seu 5è aniversari

El por­tal inde­pen­den­tis­ta realitza­rà una xerra­da i un sopar dis­sab­te al Casal de Sants, on pre­sen­ta­rà la seva nova interfície

Lli​ber​tat​.cat ence­ta una nova eta­pa. Una eta­pa que el por­tal posa en mar­xa coin­ci­dint amb el 5è ani­ver­sa­ri de nai­xe­ment d’aquest mit­jà infor­ma­tiu que cer­ca ofe­rir a l’independentisme una eina de difu­sió i debat. Al llarg d’aquests cinc anys el pro­jec­te ha anat crei­xent fins a con­so­li­dar-se com un alta­veu de refe­rèn­cia per al movi­ment inde­pen­den­tis­ta dels Paï­sos Catalans.

Lli​ber​tat​.cat arri­ba a la mit­ja dèca­da grà­cies a l’impuls de la seva comu­ni­tat de lec­tors, que hi han col·laborat de diver­ses mane­res i grà­cies als quals el por­tal ha anat crei­xent en nom­bre de visi­tes i ha pogut anar intro­duint can­vis i apli­cant millo­res. Ara, amb motiu del cin­què ani­ver­sa­ri, Lli​ber​tat​.cat vol apro­fi­tar per fer un salt enda­vant. Impul­sats per la fide­li­tat dels lec­tors, el mit­jà vol apro­fi­tar el crei­xe­ment dels darrers anys, que s’ha plas­mat en un aug­ment nota­ble del nom­bre de visi­tes, que ja són unes 1.800 entra­des úni­ques diàries.

Un dels can­vis més impor­tants serà la pre­sen­ta­ció, aquest dis­sab­te 19 de novem­bre, d’una nova pàgi­na web, com­ple­ta­ment dife­rent a l’actual. Lli​ber​tat​.cat vol enca­rar així una nova eta­pa amb un can­vi de for­mat, amb una inter­fí­cie reno­va­da grà­fi­ca­ment i perio­dís­ti­ca­ment, total­ment inte­gra­da a les noves eines i adap­ta­da al llen­guat­ge mul­ti­mè­dia. Tot però, man­te­nint intac­tes els sig­nes d’identitat que han defi­nit sem­pre el mit­jà: la voca­ció nacio­nal i el com­pro­mís amb les llui­tes popu­lars. La remo­de­la­ció, que afec­ta totes les sec­cions del dia­ri, prio­ritza els fets més des­ta­cats de l’actualitat del país i els adap­ta a les noves fun­cio­na­li­tats, incor­po­rant ele­ments mul­ti­mè­dia i faci­li­tant la difu­sió a les xar­xes socials.

Acte d’a­ni­ver­sa­ri al Casal de Sants

Lli​ber​tat​.cat cele­bra­rà el seu cin­què ani­ver­sa­ri el pro­per dis­sab­te 19 de novem­bre amb un acte al Casal Inde­pen­den­tis­ta de Sants, on entre altres acti­vi­tats s’o­fe­ri­rà un sopar popu­lar. Per assis­tir al sopar cal reser­var lloc enviant un correu a [email protected]​llibertat.​cat amb el nom i cog­noms o bé tru­cant al telè­fon 620160026. Atès que la fina­li­tat de l’ac­te és cele­brar el cin­què ani­ver­sa­ri d’a­quest mit­jà infor­ma­tiu, el sopar es realitza­rà per un preu sim­bò­lic de cinc euros al mateix Casal de Sants.
Abans del sopar s’a­bor­da­rà el paper dels mit­jans en el pro­cés inde­pen­den­tis­ta amb la xerra­da «Cons­truc­ció nacio­nal a tra­vés dels mit­jans de comu­ni­ca­ció». En la ter­tú­lia hi inter­vin­dran Vicent Par­tal, direc­tor de Vila­Web; Miquel Almi­rall, mem­bre de Con­tras­tantRoger Palà, mem­bre del con­sell de redac­ció de Mèdia.cat; Xavi Roi­jals, mem­bre d’Enfo​cant​.net, i Laia Alta­rri­ba, mem­bre de L’Ac­cent. Apun­ta’t a l’esde­ve­ni­ment del Face­book i uti­litza l’e­ti­que­ta de Twit­ter #llibertat5anys.

L’ac­te come­nça­rà a les set de la tar­da amb la xerra­da i con­ti­nua­rà amb el Lliu­ra­ment de pre­mis Lli​ber​tat​.cat, que pre­mien cinc inde­pen­den­tis­tes com­pro­me­sos. Pos­te­rior­ment es pro­jec­ta­rà un vídeo que Lli​ber​tat​.cat ha ela­bo­rat expres­sa­ment amb motiu d’a­quests 5 anys de tra­jec­tò­ria infor­ma­ti­va i es pre­sen­ta­rà la nova pàgi­na web del mit­jà, que ha vol­gut estre­nar tam­bé coin­ci­dint amb l’a­ni­ver­sa­ri. L’ac­te de cele­bra­ció fina­litza­rà amb amb una actua­ció musi­cal de Mar­cel Case­llas, músic i com­po­si­tor d’Es­plu­gues de Llobregat.

Per a més infor­ma­ció: [email protected]​llibertat.​cat – 620160026

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *