Valo­ra­ció dels resul­tats elec­to­rals del 21D /​Valo­ra­ción de los resul­ta­dos elec­to­ra­les del 21D


[CAT]

El govern espan­yol va con­vo­car les elec­cions auto­nò­mi­ques amb l’objectiu de derro­tar elec­to­ral­ment l’independentisme i subs­ti­tuir el govern auto­nò­mic per un nou govern for­mat per par­tits d’àmbit espan­yol. Amb els resul­tats a la mà, el govern espan­yol ha fracassat.

L’independentisme ha estat capaç de resis­tir aques­ta ofen­si­va i obte­nir una sego­na vic­tò­ria elec­to­ral con­se­cu­ti­va en unes elec­cions auto­nò­mi­ques, que es sumen a la vic­tò­ria social i elec­to­ral del refe­rèn­dum de l’1 d’octubre.

Com mate­ria­litzem la República?

Ara bé, l’independentisme con­ti­nua tenint el mateix pro­ble­ma que es va plan­te­jar el 27 d’octubre. Mal­grat que hi hagi una majo­ria social con­tras­ta­da par­ti­dà­ria del pro­jec­te inde­pen­den­tis­ta, no hi ha la sufi­cient corre­la­ció de for­ces, ni res­pec­te l’estat ni en el sí de l’independentisme, per a poder trans­for­mar aques­tes vic­tò­ries elec­to­rals i aques­ta majo­ria social en una repú­bli­ca independent.

Els resul­tats elec­to­rals han pre­miat, en el sí de l’independentisme, la can­di­da­tu­ra de Car­les Puig­de­mont. Per tant, és ell a qui per­to­ca donar res­pos­ta a com es pre­tén mate­ria­litzar la Repú­bli­ca. És ell qui ha d’explicar qui­nes estra­tè­gies pro­po­sa per a cap­gi­rar la corre­la­ció de for­ces que actual­ment impe­deix mate­ria­litzar la Repú­bli­ca. És ell qui ha de res­pon­dre amb sin­ce­ri­tat si pre­tén man­te­nir una via uni­la­te­ral per mate­ria­litzar la Repú­bli­ca o bé la seva estra­tè­gia pas­sa per ges­tio­nar l’autonomia i man­te­nir l’enfrontament polí­tic amb l’estat en vis­ta a forçar un pro­cés de nego­cia­ció. És ell qui ha de res­pon­dre amb sin­ce­ri­tat si plan­te­ja que el pro­cés cons­ti­tuent només es pot fer amb pos­te­rio­ri­tat a la rup­tu­ra o bé es vol con­ver­tir el pro­cés cons­ti­tuent en un debat polí­tic col·lectiu sen­se tra­duc­ció efec­ti­va direc­ta en el marc d’una ges­tió auto­nò­mi­ca. Ja no val dema­nar con­fia­nça cega a un poble que ha posat el seu cos per a defen­sar els seus drets fonamentals.

Per tant, con­si­de­rem que par­lar de «govern repu­bli­cà» sen­se tenir aques­tes res­pos­tes és un error i és tor­nar a cau­re en la tram­pa emo­cio­nal que explo­ta les pors de l’independentisme a tra­vés de l’espantall del fra­càs per cul­pa de «man­ca d’unitat». Creiem que l’esquerra inde­pen­den­tis­ta només pot afron­tar el debat sobre el «govern repu­bli­cà» un cop tin­gui res­pos­ta sobre qui­na és l’estratègia que plan­te­ja Car­les Puig­de­mont, de for­ma públi­ca i trans­pa­rent, evi­tant el secre­tis­me dels últims temps i les deci­sions a por­ta tan­ca­da a Palau que han por­tat a xan­tat­ges i a dis­jun­ti­ves entre el «tot o res».

Els resul­tats des d’una òpti­ca d’esquerres

Els resul­tats elec­to­rals no per­me­ten mos­trar la dimen­sió real de la volun­tat de can­vi social en un sen­tit d’esquerres, ja que aquest no s’ha tra­duït auto­mà­ti­ca­ment en un vot a opcions que tin­gues­sin un pro­gra­ma explí­cit de can­vi social. Així, bona part dels votants d’ERC i JxCAT han assu­mit un dis­curs anti­oli­gàr­quic i una crí­ti­ca a la UE estran­yes a aques­tes dues tra­di­cions polí­ti­ques. De la matei­xa mane­ra, Ciu­ta­dans ha silen­ciat com­ple­ta­ment el seu pro­gra­ma neo­li­be­ral per a pre­sen­tar-se com el vot útil i cir­cums­tan­cial per atu­rar la independència.

Sí que és evi­dent que amb els resul­tats elec­to­rals la capa­ci­tat de fer val­dre els plan­te­ja­ments d’esquerres en el debat par­la­men­ta­ri que­da­ran toca­des, però l’experiència dels darrers cinc anys ens demos­tra que aques­ta capa­ci­tat depèn molt més de la con­flic­ti­vi­tat que es pot gene­rar al carrer que no pas de la corre­la­ció de for­ces par­la­men­tà­ries. Els decrets i lleis sus­pe­ses pel TC sobre pobre­sa ener­gè­ti­ca, habi­tat­ge, frac­king o impos­tos a les nuclears van ser eme­ses en la legis­la­tu­ra 2012 – 2015, quan el pes deter­mi­nant de l’esquerra al par­la­ment era menor però la mobi­litza­ció al carrer era molt major.

Pel que fa als resul­tats elec­to­rals de Ciu­ta­dans, cons­ta­tem la capa­ci­tat d’una opció pro­pul­sa­da pels mit­jans de comu­ni­ca­ció per a cap­tar vot de dre­tes i d’esquerres, en zones riques i zones pobres, en base a la capi­ta­litza­ció de la iden­ti­tat nacio­nal espanyola.

La can­di­da­tu­ra de Ciu­ta­dans ha reco­llit un vot que difí­cil­ment hagues­sin reco­llit con­jun­ta­ment PSOE i PP amb tota la motxi­lla que por­ten des­prés de nou anys de cri­si. Aquest triomf creiem que es basa en dos fac­tors, i en cap d’ells exis­teix una recep­ta màgi­ca per a rever­tir-lo. D’una ban­da, la potèn­cia i l’arrelament de la iden­ti­tat nacio­nal espan­yo­la entre amplis sec­tors de la pobla­ció cata­la­na. De l’altra, la difi­cul­tat de pene­tra­ció dels dis­cur­sos d’esquerres en un con­text de des­apa­ri­ció o mino­ritza­ció de les orga­nitza­cions popu­lars a les zones metro­po­li­ta­nes de clas­se tre­ba­lla­do­ra. Aquests dos fac­tors, que als Paï­sos Cata­lans sota admi­nis­tra­ció espan­yo­la està capi­ta­litzant actual­ment Ciu­ta­dans, són simi­lars a pro­ces­sos que es viuen en altres paï­sos euro­peus i als quals l’esquerra cata­la­na sovint hem pres­tat poca atenció.

Rebut­gem fron­tal­ment el dis­curs que cul­pa­bi­litza l’independentisme, i en espe­cial la CUP, de la puja­da de Ciu­ta­dans. I rebut­gem igual­ment la tesi que si no hi hagués obert el con­flic­te nacio­nal les for­ces d’esquerres hagues­sin estat les cla­res ven­ce­do­res de les elec­cions. Creu­re això és en pri­mer lloc negar cap opció a un pro­gra­ma de rup­tu­ra ‑que sem­pre gene­ra for­tes opo­si­cions en con­tra, i molt sovint pro­vi­nents d’una part de les clas­ses popu­lars. I en segon lloc, és tan­car els ulls davant l’evidència que des­prés de l’experiència gre­ga de l’estiu de 2015 els pro­gra­mes polí­tics de l’esquerra sobi­ra­nis­ta tenen unes enor­mes difi­cul­tats per a gene­rar adhe­sions i credibilitat.

En aques­ta con­jun­tu­ra, els resul­tats elec­to­rals tor­nen a demos­trar la neces­si­tat que el pro­jec­te de Repú­bli­ca comp­ti amb un pro­gra­ma clar de millo­ra de les con­di­cions mate­rials de vida. Només des d’una pro­pos­ta polí­ti­ca cla­ra i con­cre­ta que abor­di temes estruc­tu­rals com els ser­veis públics, les pen­sions, l’habitatge, els sala­ris i les con­di­cions de tre­ball des d’un punt de vis­ta de recu­pe­ra­ció de les sobi­ra­nies serà pos­si­ble tren­car els dics de con­ten­ció que les dife­rents cares de l’espanyolisme han sabut posar a l’expansió del pro­jec­te independentista.

Valo­ra­ció dels resul­tats elec­to­rals de la CUP-Cri­da Constituent

Els resul­tats elec­to­rals que hem obtin­gut la CUP-Cri­da Cons­ti­tuent són uns mals resul­tats elec­to­rals. Ho són per­què la nos­tra posi­ció deter­mi­nant en l’articulació de majo­ries par­la­men­tà­ries ha per­dut força i ven­tall de pos­si­bi­li­tats. I ho són per­què no hem pogut arri­bar a nous seg­ments d’electorat situats fora del bloc inde­pen­den­tis­ta. Asso­lir aquests dos objec­tius era molt impor­tant per a cap­gi­rar la corre­la­ció de for­ces, con­cre­tar la rup­tu­ra i mate­ria­litzar la Repú­bli­ca de l’1 d’octubre.

Per con­tra, cal posar en valor que mal­grat el con­text elec­to­ral­ment advers en tots els sen­tits, gai­re­bé 200.000 per­so­nes hagin optat per la CUP-CC. Aques­ta és la base sobre la qual podem cons­truir les noves pas­ses i a la qual hem de donar eines d’enquadrament, par­ti­ci­pa­ció i auto­or­ga­nitza­ció que vagin més enllà de votar cada qua­tre anys o par­ti­ci­par pas­si­va­ment a les assem­blees ober­tes de la candidatura.

Al nos­tre enten­dre, els mals resul­tats elec­to­rals no són fruit de cap càs­tig a l’estratègia de la CUP-CC en matè­ria d’autodeterminació, sinó de fac­tors de con­jun­tu­ra i de plan­te­ja­ment de l’oferta electoral.

El vot per­dut per la CUP-CC ha estat un vot que en bona mesu­ra ha esco­llit refo­rçar les opcions majo­ri­tà­ries en la pug­na amb Ciu­ta­dans i tam­bé expres­sar una lògi­ca anti­rre­pres­si­va i anti155. Però aquest mateix vot que al final no ha optat per la CUP, molt majo­ri­tà­ria­ment creu que la CUP ha estat deter­mi­nant per a que hi hagi hagut 1 d’octubre i 27 d’octubre, i ava­la la tas­ca feta per la CUP en matè­ria d’autodeterminació en aques­ta darre­ra legis­la­tu­ra. Això no només és l’apreciació sub­jec­ti­va que rep la nos­tra mili­tàn­cia en les con­ver­ses quo­ti­dia­nes d’aquests darrers dies, sinó que tam­bé es plas­ma en tots els estu­dis demos­cò­pics de les darre­res set­ma­nes, on l’índex de sim­pa­tia i la valo­ra­ció de les cares visi­bles de la CUP és molt ele­vat en bona part del votant independentista.

Hi havia un ampli con­sens al sí de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta sobre el fet que capi­ta­litza­ríem elec­to­ral­ment haver estat claus en la con­vo­ca­tò­ria del refe­rèn­dum. Aques­ta per­cep­ció s’ha demos­trat equi­vo­ca­da. En un con­text en què hem arros­se­gat, amb el reco­nei­xe­ment i l’aprovació de la majo­ria de l’independentisme, el govern auto­nò­mic a man­te­nir obert el con­flic­te amb l’estat, aques­ta majo­ria inde­pen­den­tis­ta ha optat per refo­rçar elec­to­ral­ment aquest govern auto­nò­mic. Per con­tra, tenim el con­ven­ci­ment que si Puig­de­mont hagués con­vo­cat elec­cions el 26 d’octubre, els resul­tats de la CUP-CC hagues­sin super­at amb escreix els obtin­guts l’any 2015. Però alesho­res la derro­ta de l’independentisme hagués estat molt difí­cil d’esmenar i de poc hagues­sin ser­vit uns excel·lents resul­tats elec­to­rals de la CUP-CC.

Esme­nar els errors, con­ti­nuar la cons­truc­ció de la uni­tat popular

Per tant, creiem que cal que fem un pro­cés d’anàlisi pro­fund sobre les cau­ses que no ens han per­mès asso­lir els objec­tius polí­tics que ens plan­te­jà­vem en aques­tes elec­cions, i tam­bé sobre com dur a ter­me tàc­ti­ques polí­ti­ques i orga­nitza­ti­ves que ens per­me­tin cons­truir i ampliar la uni­tat popular.

Aquest pro­cés d’anàlisi i debat, però, creiem que no pot basar-se en lec­tu­res esbiai­xa­des o en lec­tu­res sim­plis­tes que aca­ben refo­rçant tòpics que para­litzen qual­se­vol ave­nç tàc­tic. I sobre­tot pen­sem que aquest pro­cés no pot donar ales a cap pul­sió liquidacionista.

Avui podem afir­mar que obte­nir bons resul­tats en el con­text en que ens movíem era molt difí­cil. Però sí que creiem poder assen­ya­lar ja alguns errors que, de no haver-los fet, ens hagues­sin de ben segur per­mès acos­tar-nos més als nos­tres objec­tius. Aquests errors no podem atri­buir-los en exclu­si­va al dis­seny tèc­nic-pro­pa­gan­dís­tic de la cam­pan­ya elec­to­ral, sinó que en essèn­cia pro­ve­nen d’inèrcies i plan­te­ja­ments que fa dos o tres anys que estan en marxa.

Creiem que els errors que hem comès són prin­ci­pal­ment quatre:

 • No haver sabut posar el nos­tre pro­jec­te de rup­tu­ra al cen­tre del debat polí­tic, de mane­ra que interpel·lés i posés en con­tra­dic­ció les for­ces majo­ri­tà­ries, i així refor­cés la idea que el vot a la CUP-CC era impres­cin­di­ble per a garan­tir que es mate­ria­litza­ria la República.

 • Un tan­ca­ment de files mono­lí­tic amb la res­ta de bloc inde­pen­den­tis­ta que ens ha impe­dit poder dispu­tar seg­ments elec­to­rals nous. La con­jun­tu­ra anti­re­pres­si­va i la lògi­ca de col·laboració amb el govern des de l’aprovació dels pres­su­pos­tos pel 2017 han difi­cul­tat reva­li­dar la imat­ge de la CUP com una orga­nitza­ció que ata­ca de cara els polí­tics corrup­tes i els poders fàc­tics, sobre­tot en aquells seg­ments de pobla­ció que no com­par­tei­xen el dis­curs inde­pen­den­tis­ta majoritari.

 • Un plan­te­ja­ment del dis­curs mas­sa enfo­cat a remar­car els aspec­tes demo­crà­tics en detri­ment dels aspec­tes mate­rials del con­flic­te obert amb l’estat. Hem cre­gut, per­què ho hem patit, que la repres­sió i la con­cul­ca­ció dels drets demo­crà­tics de la pobla­ció serien un motor prou potent per a poder arri­bar a nous seg­ments, però això no ha estat així. L’efecte de la pro­pa­gan­da tele­vi­si­va sobre el «cop d’estat sepa­ra­tis­ta» ha con­tra­rres­tat les imat­ges de l’1 d’octubre. En can­vi, un dis­curs molt més enfo­cat als aspec­tes mate­rials, molt més anti­oli­gàr­quic i d’atac al poder eco­nò­mic ens hagués per­mès posar en major difi­cul­tat el dis­curs espanyolista.

 • Una renún­cia implí­ci­ta a sor­tir a dispu­tar-li a Ciu­ta­dans un deter­mi­nat vot jove, urbà i de clas­se tre­ba­lla­do­ra. Això, a més, hagués per­mès impri­mir un aire nou al nos­tre dis­curs i resol­dre bona part de les man­can­ces pro­vo­ca­des pels ante­riors errors, ja que hagués obli­gat a tren­car la lògi­ca dis­cur­si­va de l’independentisme majo­ri­ta­ri i intro­duir molts més aspec­tes mate­rials en el dis­curs polític.

Per poder esme­nar aquests qua­tre errors, creiem que les cau­ses cal anar a bus­car-les en inèr­cies polí­ti­ques que fa més de dos anys que ens arros­se­guen. Pen­sem que aques­tes són:

 • La des­mo­bi­litza­ció de les estruc­tu­res d’autoorganització social cons­trui­des entre 2010 – 2013, que tan­ta impor­tàn­cia van tenir en l’èxit elec­to­ral de 2012, ha difi­cul­tat poder con­ti­nuar incor­po­rant nous seg­ments socials a la cons­truc­ció de la uni­tat popular.

 • Un dis­curs i una pràc­ti­ca cada vega­da més reclo­sa i endo­gà­mi­ca en l’àmbit par­la­men­ta­ri. En aques­ta sego­na legis­la­tu­ra hem tin­gut una cer­ta difi­cul­tat en ampli­fi­car les pro­ble­mà­ti­ques del carrer a tra­vés de l’altaveu par­la­men­ta­ri. Això ha estat fruit tant d’una des­mo­bi­litza­ció del carrer com d’una inèr­cia que ha foca­litzat la tas­ca de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta exces­si­va­ment en l’àmbit ins­ti­tu­cio­nal, ja sigui muni­ci­pal o autonòmic.

 • Mal­grat haver cri­ti­cat l’independentisme màgic, hem prac­ti­cat el «pro­cés-cons­ti­tuen­tis­me» màgic. És a dir, hem subli­mat les qües­tions de clas­se que pro­vo­ca­ven con­tra­dic­cions en la nos­tra tàc­ti­ca d’autodeterminació en un pro­cés cons­ti­tuent que ho havia de resol­dre tot. Creiem que això ens ha allun­yat de fer creï­bles o de tre­ba­llar amb més rigor diver­sos fronts de llui­ta social.

 • La difi­cul­tat per a expo­sar pro­jec­tes i estra­tè­gies polí­ti­ques alter­na­ti­ves o anta­gò­ni­ques a l’independentisme majo­ri­ta­ri sen­se que això supo­si un con­flic­te intern que aca­ba des­di­bui­xant aques­tes pro­pos­tes i la prò­pia imat­ge del movi­ment. Més enllà de les deci­sions con­jun­tes amb la can­di­da­tu­ra de Junts pel Sí i les vota­cions tàc­ti­ques de cada moment, la crí­ti­ca als dife­rents pas­sos fets per les dues for­ma­cions majo­ri­tà­ries que inte­gra­ven la can­di­da­tu­ra (ERC i PDe­CAT) amb els quals no està­vem d’acord s’ha que­dat mas­sa vega­des por­tes endins i no s’han visua­litzat les dis­cre­pàn­cies clau amb deter­mi­na­des apos­tes del Govern.

Totes aques­tes erra­des i inèr­cies ens interpel·len i són res­pon­sa­bi­li­tat de tota la mili­tàn­cia i totes les orga­nitza­cions del movi­ment, i des d’Endavant les assu­mim amb totes les seves con­se­qüèn­cies. Tot i que algu­nes d’elles ja les havíem assen­ya­lat ante­rior­ment, no hem tin­gut la capa­ci­tat o l’encert per a rever­tir-les a la pràc­ti­ca. Ara toca resol­dre-les entre tots i totes.

I mal­grat que els resul­tats no han estat bons, creiem que no cal per­dre de vis­ta que el paper de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta al par­la­ment ha estat clau per a poder plan­te­jar la bata­lla que el nos­tre poble està lliu­rant con­tra l’estat. Sen­se qües­tio­nar la pre­si­dèn­cia d’Artur Mas, sen­se haver fet una lec­tu­ra crí­ti­ca del 9N, sen­se haver-nos plan­tat i ame­naçat que o es con­vo­ca­va un refe­rèn­dum o s’acabava la legis­la­tu­ra, sen­se la pres­sió feta per tal que el refe­rèn­dum es mate­ria­litzés… tenim el con­ven­ci­ment que l’escenari que esta­ríem vivint no seria l’actual sinó algun de molt més des­fa­vo­ra­ble per als inter­es­sos del pro­jec­te inde­pen­den­tis­ta d’esquerres. I aques­ta és la tas­ca que creiem que con­ti­nua­ran fent els dipu­tats i dipu­tades de la CUP-CC al par­la­ment de Catalunya.

Paï­sos Cata­lans, 2 de gener de 2018

Enda­vant

[ES]

El Gobierno con­vo­có a las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas con el obje­ti­vo de derro­tar elec­to­ral­men­te el inde­pen­den­tis­mo y sus­ti­tuir el gobierno auto­nó­mi­co por un nue­vo gobierno for­ma­do por par­ti­dos de ámbi­to espa­ñol. Con los resul­ta­dos en la mano, el gobierno espa­ñol ha fracasado.

El inde­pen­den­tis­mo ha sido capaz de resis­tir esta ofen­si­va y obte­ner una segun­da vic­to­ria elec­to­ral con­se­cu­ti­va en unas elec­cio­nes auto­nó­mi­cas, que se suman a la vic­to­ria social y elec­to­ral del refe­rén­dum del 1 de octubre.

¿Como mate­ria­li­za­mos la República?

Aho­ra bien, el inde­pen­den­tis­mo sigue tenien­do el mis­mo pro­ble­ma que se plan­teó el 27 de octu­bre. A pesar de que haya una mayo­ría social con­tras­ta­da par­ti­da­ria del pro­yec­to inde­pen­den­tis­ta, no hay la sufi­cien­te corre­la­ción de fuer­zas, ni res­pec­to del esta­do ni en el seno del inde­pen­den­tis­mo, para poder trans­for­mar estas vic­to­rias elec­to­ra­les y esa mayo­ría social en una repú­bli­ca independiente.

Los resul­ta­dos elec­to­ra­les han pre­mia­do, en el seno del inde­pen­den­tis­mo, la can­di­da­tu­ra de Car­les Puig­de­mont. Por lo tan­to, es él a quien corres­pon­de dar res­pues­ta a cómo se pre­ten­de mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca. Es él quien debe expli­car qué estra­te­gias pro­po­ne para cam­biar la corre­la­ción de fuer­zas que actual­men­te impi­de mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca. Es él quien debe res­pon­der con sin­ce­ri­dad si pre­ten­de man­te­ner una vía uni­la­te­ral para mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca o bien su estra­te­gia pasa por ges­tio­nar la auto­no­mía y man­te­ner el enfren­ta­mien­to polí­ti­co con el esta­do en orden a for­zar un pro­ce­so de nego­cia­ción. Es él quien debe res­pon­der con sin­ce­ri­dad si plan­tea que el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te sólo pue­de hacer­se con pos­te­rio­ri­dad a la rup­tu­ra o bien se quie­re con­ver­tir el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te en un deba­te polí­ti­co colec­ti­vo sin tra­duc­ción efec­ti­va direc­ta en el mar­co de una ges­tión auto­nó­mi­ca. Ya no vale pedir con­fian­za cie­ga a un pue­blo que ha pues­to su cuer­po para defen­der sus dere­chos fundamentales.

Por lo tan­to, con­si­de­ra­mos que hablar de «gobierno repu­bli­cano» sin tener estas res­pues­tas es un error y es vol­ver a caer en la tram­pa emo­cio­nal que explo­ta los mie­dos del inde­pen­den­tis­mo a tra­vés del espan­ta­jo del fra­ca­so por cul­pa de «fal­ta de uni­dad ». Cree­mos que la izquier­da inde­pen­den­tis­ta solo pue­de afron­tar el deba­te sobre el «gobierno repu­bli­cano» una vez ten­ga res­pues­ta sobre cuál es la estra­te­gia que plan­tea Car­les Puig­de­mont, de for­ma públi­ca y trans­pa­ren­te, evi­tan­do el secre­tis­mo de los últi­mos tiem­pos y las deci­sio­nes a puer­ta cerra­da en Palau que han lle­va­do a chan­ta­jes y dis­yun­ti­vas entre el «todo o nada».

Los resul­ta­dos des­de una ópti­ca de izquierdas

Los resul­ta­dos elec­to­ra­les no per­mi­ten mos­trar la dimen­sión real de la volun­tad de cam­bio social en un sen­ti­do de izquier­das, ya que este no se ha tra­du­ci­do auto­má­ti­ca­men­te en un voto a opcio­nes que tuvie­ran un pro­gra­ma explí­ci­to de cam­bio social. Así, bue­na par­te de los votan­tes de ERC y JxCAT han asu­mi­do un dis­cur­so anti­oli­gár­qui­ca y una crí­ti­ca a la UE extra­ñas a estas dos tra­di­cio­nes polí­ti­cas. Del mis­mo modo, Ciu­da­da­nos ha silen­cia­do com­ple­ta­men­te su pro­gra­ma neo­li­be­ral para pre­sen­tar­se como el voto útil y cir­cuns­tan­cial para dete­ner la independencia.

Sí es evi­den­te que con los resul­ta­dos elec­to­ra­les la capa­ci­dad de hacer valer los plan­tea­mien­tos de izquier­das en el deba­te par­la­men­ta­rio que­da­rán toca­das, pero la expe­rien­cia de los últi­mos cin­co años nos demues­tra que esta capa­ci­dad depen­de mucho más de la con­flic­ti­vi­dad que se pue­de gene­rar en el calle que de la corre­la­ción de fuer­zas par­la­men­ta­rias. Los decre­tos y leyes sus­pen­di­das por el TC sobre pobre­za ener­gé­ti­ca, vivien­da, frac­king o impues­tos a las nuclea­res fue­ron emi­ti­das en la legis­la­tu­ra 2012 – 2015, cuan­do el peso deter­mi­nan­te de la izquier­da en el par­la­men­to era menor pero la movi­li­za­ción en la calle era mucho mayor.

En cuan­to a los resul­ta­dos elec­to­ra­les de Ciu­da­da­nos, cons­ta­ta­mos la capa­ci­dad de una opción pro­pul­sa­da por los medios de comu­ni­ca­ción para cap­tar voto de dere­chas y de izquier­das, en zonas ricas y zonas pobres, en base a la capi­ta­li­za­ción de la iden­ti­dad nacio­nal española.

La can­di­da­tu­ra de Ciu­da­da­nos ha reco­gi­do un voto que difí­cil­men­te hubie­ran reco­gi­do con­jun­ta­men­te PSOE y PP con toda la mochi­la que lle­van tras nue­ve años de cri­sis. Este triun­fo cree­mos que se basa sobre dos fac­to­res, y en nin­guno de ellos exis­te una rece­ta mági­ca para rever­tir­lo. Por un lado, la poten­cia y el arrai­go de la iden­ti­dad nacio­nal espa­ño­la entre amplios sec­to­res de la pobla­ción cata­la­na. Por otro, la difi­cul­tad de pene­tra­ción de los dis­cur­sos de izquier­das en un con­tex­to de des­apa­ri­ción o mino­ri­za­ción de las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res en las zonas metro­po­li­ta­nas de cla­se tra­ba­ja­do­ra. Estos dos fac­to­res, que en los Paï­sos Cata­lans bajo admi­nis­tra­ción espa­ño­la está capi­ta­li­zan­do actual­men­te Ciu­da­da­nos, son simi­la­res a pro­ce­sos que se viven en otros paí­ses euro­peos y los que la izquier­da cata­la­na menu­do hemos pres­ta­do poca atención.

Recha­za­mos fron­tal­men­te el dis­cur­so que cul­pa­bi­li­za al inde­pen­den­tis­mo, y en espe­cial la CUP, de la subi­da de Ciu­da­da­nos. Y recha­za­mos igual­men­te la tesis de que si no hubie­ra abier­to el con­flic­to nacio­nal las fuer­zas de izquier­das hubie­ran sido las cla­ras ven­ce­do­ras de las elec­cio­nes. Creer esto es en pri­mer lugar negar nin­gu­na opción a un pro­gra­ma de rup­tu­ra ‑que siem­pre gene­ra fuer­tes opo­si­cio­nes en con­tra, y muy a menu­do pro­ve­nien­tes de una par­te de las cla­ses popu­la­res. Y, en segun­do lugar, es cerrar los ojos ante la evi­den­cia de que des­pués de la expe­rien­cia grie­ga de verano de 2015 los pro­gra­mas polí­ti­cos de la izquier­da sobe­ra­nis­ta tie­nen unas enor­mes difi­cul­ta­des para gene­rar adhe­sio­nes y credibilidad.

En esta coyun­tu­ra, los resul­ta­dos elec­to­ra­les vuel­ven a demos­trar la nece­si­dad de que el pro­yec­to de Repú­bli­ca cuen­te con un pro­gra­ma cla­ro de mejo­ra de las con­di­cio­nes mate­ria­les de vida. Solo des­de una pro­pues­ta polí­ti­ca cla­ra y con­cre­ta que abor­de temas estruc­tu­ra­les como los ser­vi­cios públi­cos, las pen­sio­nes, la vivien­da, los sala­rios y las con­di­cio­nes de tra­ba­jo des­de un pun­to de vis­ta de recu­pe­ra­ción de las sobe­ra­nías será posi­ble rom­per los diques de con­ten­ción que las dife­ren­tes caras del espa­ño­lis­mo han sabi­do poner a la expan­sión del pro­yec­to independentista.

Valo­ra­ción de los resul­ta­dos elec­to­ra­les de la CUP-Cri­da Constituent

Los resul­ta­dos elec­to­ra­les que hemos obte­ni­do la CUP-Cri­da Cons­ti­tuent son unos malos resul­ta­dos elec­to­ra­les. Lo son por­que nues­tra posi­ción deter­mi­nan­te en la arti­cu­la­ción de mayo­rías par­la­men­ta­rias ha per­di­do fuer­za y aba­ni­co de posi­bi­li­da­des. Y lo son por­que no hemos podi­do lle­gar a nue­vos seg­men­tos de elec­to­ra­do situa­dos fue­ra del blo­que inde­pen­den­tis­ta. Alcan­zar estos dos obje­ti­vos era muy impor­tan­te para cam­biar la corre­la­ción de fuer­zas, con­cre­tar la rup­tu­ra y mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca del 1 de octubre.

Por el con­tra­rio, hay que poner en valor que a pesar del con­tex­to elec­to­ral­men­te adver­so en todos los sen­ti­dos, casi 200.000 per­so­nas hayan opta­do por la CUP-CC. Esta es la base sobre la que pode­mos cons­truir las nue­vas pasos y a la que debe­mos dar herra­mien­tas de encua­dre, par­ti­ci­pa­ción y auto­or­ga­ni­za­ción que vayan más allá de votar cada cua­tro años o par­ti­ci­par pasi­va­men­te a las asam­bleas abier­tas de la candidatura.

A nues­tro enten­der, los malos resul­ta­dos elec­to­ra­les no son fru­to de nin­gún cas­ti­go a la estra­te­gia de la CUP-CC en mate­ria de auto­de­ter­mi­na­ción, sino de fac­to­res de coyun­tu­ra y de plan­tea­mien­to de la ofer­ta electoral.

El voto per­di­do por la CUP-CC ha sido un voto que en bue­na medi­da ha ele­gi­do refor­zar las opcio­nes mayo­ri­ta­rias en la pug­na con Ciu­da­da­nos y tam­bién expre­sar una lógi­ca anti­re­pre­si­va y anti155. Pero este mis­mo voto que al final no ha opta­do por la CUP, muy mayo­ri­ta­ria­men­te cree que la CUP ha sido deter­mi­nan­te para que haya habi­do 1 de octu­bre y 27 de octu­bre, y ava­la la labor rea­li­za­da por la CUP en mate­ria de auto­de­ter­mi­na­ción en esta últi­ma legis­la­tu­ra. Esto no sólo es la apre­cia­ción sub­je­ti­va que reci­be nues­tra mili­tan­cia en las con­ver­sa­cio­nes coti­dia­nas de estos últi­mos días, sino que tam­bién se plas­ma en todos los estu­dios demos­có­pi­cos de las últi­mas sema­nas, don­de el índi­ce de sim­pa­tía y la valo­ra­ción de las caras visi­bles de la CUP es muy ele­va­do en bue­na par­te del votan­te independentista.

Había un amplio con­sen­so en el seno de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta sobre el hecho de que capi­ta­litza­rían elec­to­ral­men­te el haber sido cla­ves en la con­vo­ca­to­ria del refe­rén­dum. Esta per­cep­ción se ha demos­tra­do equi­vo­ca­da. En un con­tex­to en el que hemos arras­tra­do, con el reco­no­ci­mien­to y la apro­ba­ción de la mayo­ría del inde­pen­den­tis­mo, el gobierno auto­nó­mi­co a man­te­ner abier­to el con­flic­to con el esta­do, esta mayo­ría inde­pen­den­tis­ta ha opta­do por refor­zar elec­to­ral­men­te este gobierno auto­nó­mi­co. Por el con­tra­rio, tene­mos el con­ven­ci­mien­to de que si Puig­de­mont hubie­ra con­vo­ca­do elec­cio­nes el 26 de octu­bre, los resul­ta­dos de la CUP-CC hubie­ran supe­ra­do con cre­ces los obte­ni­dos en 2015. Pero enton­ces la derro­ta del inde­pen­den­tis­mo hubie­ra sido muy difí­cil de enmen­dar y de poco hubie­ran ser­vi­do unos exce­len­tes resul­ta­dos elec­to­ra­les de la CUP-CC.

Sub­sa­nar los erro­res, con­ti­nuar la cons­truc­ción de la uni­dad popular

Por lo tan­to, cree­mos que debe­mos hacer un pro­ce­so de aná­li­sis pro­fun­do de las cau­sas que no nos han per­mi­ti­do alcan­zar los obje­ti­vos polí­ti­cos que nos plan­teá­ba­mos en estas elec­cio­nes, y tam­bién sobre cómo lle­var a cabo tác­ti­cas polí­ti­cas y orga­ni­za­ti­vas que nos per­mi­tan cons­truir y ampliar la uni­dad popular.

Este pro­ce­so de aná­li­sis y deba­te, sin embar­go, cree­mos que no pue­de basar­se en lec­tu­ras ses­ga­das o en lec­tu­ras sim­plis­tas que aca­ban refor­zan­do tópi­cos que para­li­zan cual­quier avan­ce tác­ti­co. Y sobre todo pen­sa­mos que este pro­ce­so no pue­de dar alas a nin­gu­na pul­sión liquidacionista.

Hoy pode­mos afir­mar que obte­ner bue­nos resul­ta­dos en el con­tex­to en que nos movía­mos era muy difí­cil. Pero sí cree­mos poder seña­lar ya algu­nos erro­res que, de no haber­los hecho, nos hubie­ran segu­ro per­mi­ti­do acer­car­nos más a nues­tros obje­ti­vos. Estos erro­res no pode­mos atri­buir­les en exclu­si­va al dise­ño téc­ni­co-pro­pa­gan­dís­ti­co de la cam­pa­ña elec­to­ral, sino que en esen­cia pro­vie­nen de iner­cias y plan­tea­mien­tos que hace dos o tres años que están en marcha.

Cree­mos que los erro­res que hemos come­ti­do son prin­ci­pal­men­te cuatro:

 • No haber sabi­do poner nues­tro pro­yec­to de rup­tu­ra en el cen­tro del deba­te polí­ti­co, por lo que inter­pe­la­ra y pusie­ra en con­tra­dic­ción las fuer­zas mayo­ri­ta­rias, y así refor­za­ra la idea de que el voto a la CUP-CC era impres­cin­di­ble para garan­ti­zar que se mate­ria­li­za­ría la República.

 • Un cie­rre de filas mono­lí­ti­co con el res­to de blo­que inde­pen­den­tis­ta que nos ha impe­di­do poder dispu­tar seg­men­tos elec­to­ra­les nue­vos. La coyun­tu­ra anti­re­pre­si­va y la lógi­ca de cola­bo­ra­ción con el gobierno des­de la apro­ba­ción de los pre­su­pues­tos para 2017 han difi­cul­ta­do reva­li­dar la ima­gen de la CUP como una orga­ni­za­ción que ata­ca de cara a los polí­ti­cos corrup­tos y los pode­res fác­ti­cos, sobre todo en aque­llos seg­men­tos de pobla­ción que no com­par­ten el dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta mayoritario.

 • Un plan­tea­mien­to del dis­cur­so dema­sia­do enfo­ca­do a remar­car los aspec­tos demo­crá­ti­cos en detri­men­to de los aspec­tos mate­ria­les del con­flic­to abier­to con el esta­do. Hemos creí­do, por­que lo hemos sufri­do, que la repre­sión y la con­cul­ca­ción de los dere­chos demo­crá­ti­cos de la pobla­ción serían un motor lo sufi­cien­te­men­te poten­te para poder lle­gar a nue­vos seg­men­tos, pero esto no ha sido así. El efec­to de la pro­pa­gan­da tele­vi­si­va sobre el «gol­pe de esta­do sepa­ra­tis­ta» ha con­tra­rres­ta­do las imá­ge­nes del 1 de octu­bre. En cam­bio, un dis­cur­so mucho más enfo­ca­do a los aspec­tos mate­ria­les, mucho más anti­oli­gár­qui­ca y de ata­que al poder eco­nó­mi­co nos hubie­ra per­mi­ti­do poner en mayor difi­cul­tad el dis­cur­so españolista.

 • Una renun­cia implí­ci­ta a salir a dispu­tar­le a Ciu­da­da­nos un deter­mi­na­do voto joven, urbano y de cla­se tra­ba­ja­do­ra. Esto, ade­más, hubie­ra per­mi­ti­do impri­mir un aire nue­vo a nues­tro dis­cur­so y resol­ver bue­na par­te de las caren­cias pro­vo­ca­das por los ante­rio­res erro­res, ya que hubie­ra obli­ga­do a rom­per la lógi­ca dis­cur­si­va del inde­pen­den­tis­mo mayo­ri­ta­rio e intro­du­cir muchos más aspec­tos mate­ria­les en el dis­cur­so político.

Para poder sub­sa­nar las cau­sas de estos cua­tro erro­res, cree­mos que hay que ir a bus­car­las en iner­cias polí­ti­cas que hace más de dos años que nos arras­tran. Pen­sa­mos que estas son:

 • La des­mo­vi­li­za­ción de las estruc­tu­ras de auto­or­ga­ni­za­ción social cons­trui­das entre 2010 – 2013, que tan­ta impor­tan­cia tuvie­ron en el éxi­to elec­to­ral de 2012, ha difi­cul­ta­do poder con­ti­nuar incor­po­ran­do nue­vos seg­men­tos socia­les en la cons­truc­ción de la uni­dad popular.

 • Un dis­cur­so y una prác­ti­ca cada vez más reclui­da y endo­gá­mi­ca en el ámbi­to par­la­men­ta­rio. En esta segun­da legis­la­tu­ra hemos teni­do una cier­ta difi­cul­tad en ampli­fi­car las pro­ble­má­ti­cas de la calle a tra­vés del alta­voz par­la­men­ta­rio. Esto ha sido fru­to tan­to de una des­mo­vi­li­za­ción de la calle como de una iner­cia que ha foca­li­za­do la tarea de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta exce­si­va­men­te en el ámbi­to ins­ti­tu­cio­nal, ya sea muni­ci­pal o autonómico.

 • A pesar de haber cri­ti­ca­do el inde­pen­den­tis­mo mági­co, hemos prac­ti­ca­do el «pro­ce­so-cons­ti­tuen­tis­me» mági­co. Es decir, hemos subli­ma­do las cues­tio­nes de cla­se que pro­vo­ca­ban con­tra­dic­cio­nes en nues­tra tác­ti­ca de auto­de­ter­mi­na­ción en un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te que lo tenía que resol­ver todo. Cree­mos que esto nos ha ale­ja­do de hacer creí­bles o de tra­ba­jar con más rigor varios fren­tes de lucha social.

 • La difi­cul­tad para expo­ner pro­yec­tos y estra­te­gias polí­ti­cas alter­na­ti­vas o anta­gó­ni­cas al inde­pen­den­tis­mo mayo­ri­ta­rio sin que ello supon­ga un con­flic­to interno que ter­mi­na des­di­bu­jan­do estas pro­pues­tas y la pro­pia ima­gen del movi­mien­to. Más allá de las deci­sio­nes con­jun­tas con la can­di­da­tu­ra de Junts pel Sí y las vota­cio­nes tác­ti­cas de cada momen­to, la crí­ti­ca a los dife­ren­tes pasos dados por las dos for­ma­cio­nes mayo­ri­ta­rias que inte­gra­ban la can­di­da­tu­ra (ERC y PDe­CAT) con los que no está­ba­mos de acuer­do ha que­da­do dema­sia­das veces puer­tas aden­tro y no se han visua­li­za­do las dis­cre­pan­cias cla­ve con deter­mi­na­das apues­tas del Gobierno.

Todos estos erro­res e iner­cias nos inter­pe­lan y son res­pon­sa­bi­li­dad de toda la mili­tan­cia y todas las orga­ni­za­cio­nes del movi­mien­to, y des­de Enda­vant las asu­mi­mos con todas sus con­se­cuen­cias. Aun­que algu­nas de ellas ya las había­mos seña­la­do ante­rior­men­te, no hemos teni­do la capa­ci­dad o el acier­to para rever­tir­las a la prác­ti­ca. Aho­ra toca resol­ver entre todos y todas.

Y a pesar de que los resul­ta­dos no han sido bue­nos, cree­mos que no hay que per­der de vis­ta que el papel de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta en el par­la­men­to ha sido cla­ve para poder plan­tear la bata­lla que nues­tro pue­blo está entre­gan­do con­tra el esta­do. Sin cues­tio­nar la pre­si­den­cia de Artur Mas, sin haber hecho una lec­tu­ra crí­ti­ca del 9N, sin haber­nos plan­ta­do y ame­na­za­do que o se con­vo­ca­ba un refe­rén­dum o se aca­ba­ba la legis­la­tu­ra, sin la pre­sión hecha para que el refe­rén­dum se mate­ria­li­za­ra… tene­mos el con­ven­ci­mien­to de que el esce­na­rio que esta­ría­mos vivien­do no sería el actual sino alguno mucho más des­fa­vo­ra­ble para los intere­ses del pro­yec­to inde­pen­den­tis­ta de izquier­das. Y esta es la tarea que cree­mos que con­ti­nua­rán hacien­do los dipu­tados y dipu­tadas de la CUP-CC en el Par­la­men­to de Catalunya.

Paï­sos Cata­lans, 2 de enero de 2018

Enda­vant

[wpdm_​package id=«94304» template=«58c3078637808»]

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *