La CUP de Sit­ges realitza­rà un punt de tro­ba­da al carrer des­prés de cada ple muni­ci­pal – Lli​ber​tat​.cat

La CUP de Sit­ges realitza­rà un punt de tro­ba­da cada dime­cres de la set­ma­na pos­te­rior al Ple muni­ci­pal per expli­car la ses­sió i la seva posi­ció res­pec­te els acords pre­sos, tant a l’A­jun­ta­ment com al Con­sell Comar­cal, així com les tas­ques que es realitza­ran al carrer. 

La inten­ció d’a­quests Punts de Tro­ba­da és la d’a­pro­par la polí­ti­ca muni­ci­pal a la ciu­ta­da­nia i inci­tar al debat polí­tic per por­tar noves pro­pos­tes al con­sis­to­ri i expli­car les ja pre­ses. Durant aques­tes tro­ba­des es podran deba­tre les dife­rents actua­cions, pre­sen­tar quei­xes, pro­pos­tes o fer pre­gun­tes als mem­bres de la formació.

La CUP ha expli­cat que en aquest punt de tro­ba­da dona­rà comp­tes de l’ac­tua­ció de la CUP en l’úl­tim ple, expli­ca­rà els eixos de tre­ball, accep­ta­rà tot tipus de pre­gun­tes, crí­ti­ques, pro­pos­tes i demandes.

Barri a barri

Una de les par­ti­cu­la­ri­tats d’a­quests punts de tro­ba­da és que es realitza­ran en els dife­rents barris de la ciu­tat un cop al mes. Aques­tes rodes de prem­sa han de ser­vir, segons apun­ta la for­ma­ció, «per­què la pobla­ció comen­ci a par­ti­ci­par d’al­gu­na mane­ra en aquest pro­jec­te d’U­ni­tat Popu­lar i per tal de apro­par una mica la polí­ti­ca a la socie­tat, fer-la par­tí cep d’a­ques­ta i incen­ti­var el sa debat polític».

Opo­si­ció als pac­tes CiU-PP

En el pri­mer punt de tro­ba­da que es va cele­brar dime­cres pas­sat, la CUP va expli­car la seva posi­ció res­pec­te al nou govern, i en aquest sen­tit va cri­ti­car els nome­na­ments dels con­sells muni­ci­pals on era pre­sent el PP. «Des de la CUP veiem amb gran preo­cu­pa­ció el pac­te CiU-PP, tant pel que res­pec­te a les reta­lla­des socials com als drets nacio­nals i ha estat la nos­tra for­ma de mos­trar el nos­tre rebuig al pac­te de dre­tes a la nos­tra vila», assenyala.

Així mateix, s’ha opo­sat a les retri­bu­cions del govern ja que la reduc­ció realitza­da «enca­ra dis­ta força d’a­llò desit­ja­ble», remar­ca, «en un moment on les clas­ses popu­lars estan pagant dura­ment la cri­si, amb uns index d’a­tur insos­te­ni­bles, des­no­na­ments, etcè­te­ra». Al seu torn, tam­bé va expli­car el rao­na­ment del vot en con­tra del nome­na­ment dels càrrecs de con­fia­nça nome­nats per l’ac­tual govern. La CUP no con­si­de­ra jus­ti­fi­ca­da l’e­xis­tèn­cia d’a­quest tipus de nome­na­ments a dit.

Cam­pan­ya de denún­cia de les retallades

Sobre les acti­vi­tats que la CUP realitza­rà a nivell de carrer, va pre­sen­tar la cam­pan­ya de denún­cia de les reta­lla­des socials, «que tenen com a tàc­ti­ca fer pagar els efec­tes de la cri­si a les capes popu­lars, dei­xant fora a les capes més adi­ne­ra­des, i que té com a fina­li­tat el des­man­te­lla­ment de l’es­tat del benes­tar amb una pro­gres­si­va pri­va­titza­ció dels ser­veis públics o bui­dant-los per tal que la pobla­ció que s’ho pugui per­me­tre corri cap a les empre­ses pri­va­des de serveis».

La CUP ha ence­tat la cam­pan­ya amb la pre­sen­ta­ció de car­tells con­tra el tan­ca­ment de l’as­sis­tèn­cia con­ti­nua­da al cap de la vila i amb la denún­cia d’a­quest fet mit­ja­nçant escrits ja publi­cats en dife­rents mit­jans de comunicació.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *