La CUP de Sit­ges realitza­rà un punt de tro­ba­da al carrer des­prés de cada ple muni­ci­pal – Lli​ber​tat​.cat

La CUP de Sit­ges realitza­rà un punt de tro­ba­da cada dime­cres de la set­ma­na pos­te­rior al Ple muni­ci­pal per expli­car la ses­sió i la seva posi­ció res­pec­te els acords pre­sos, tant a l’A­jun­ta­ment com al Con­sell Comar­cal, així com les tas­ques que es realitza­ran al carrer. 

La inten­ció d’a­quests Punts de Tro­ba­da és la d’a­pro­par la polí­ti­ca muni­ci­pal a la ciu­ta­da­nia i inci­tar al debat polí­tic per por­tar noves pro­pos­tes al con­sis­to­ri i expli­car les ja pre­ses. Durant aques­tes tro­ba­des es podran deba­tre les dife­rents actua­cions, pre­sen­tar quei­xes, pro­pos­tes o fer pre­gun­tes als mem­bres de la formació.

La CUP ha expli­cat que en aquest punt de tro­ba­da dona­rà comp­tes de l’ac­tua­ció de la CUP en l’úl­tim ple, expli­ca­rà els eixos de tre­ball, accep­ta­rà tot tipus de pre­gun­tes, crí­ti­ques, pro­pos­tes i demandes.

Barri a barri

Una de les par­ti­cu­la­ri­tats d’a­quests punts de tro­ba­da és que es realitza­ran en els dife­rents barris de la ciu­tat un cop al mes. Aques­tes rodes de prem­sa han de ser­vir, segons apun­ta la for­ma­ció, «per­què la pobla­ció comen­ci a par­ti­ci­par d’al­gu­na mane­ra en aquest pro­jec­te d’U­ni­tat Popu­lar i per tal de apro­par una mica la polí­ti­ca a la socie­tat, fer-la par­tí cep d’a­ques­ta i incen­ti­var el sa debat polític».

Opo­si­ció als pac­tes CiU-PP

En el pri­mer punt de tro­ba­da que es va cele­brar dime­cres pas­sat, la CUP va expli­car la seva posi­ció res­pec­te al nou govern, i en aquest sen­tit va cri­ti­car els nome­na­ments dels con­sells muni­ci­pals on era pre­sent el PP. «Des de la CUP veiem amb gran preo­cu­pa­ció el pac­te CiU-PP, tant pel que res­pec­te a les reta­lla­des socials com als drets nacio­nals i ha estat la nos­tra for­ma de mos­trar el nos­tre rebuig al pac­te de dre­tes a la nos­tra vila», assenyala.

Així mateix, s’ha opo­sat a les retri­bu­cions del govern ja que la reduc­ció realitza­da «enca­ra dis­ta força d’a­llò desit­ja­ble», remar­ca, «en un moment on les clas­ses popu­lars estan pagant dura­ment la cri­si, amb uns index d’a­tur insos­te­ni­bles, des­no­na­ments, etcè­te­ra». Al seu torn, tam­bé va expli­car el rao­na­ment del vot en con­tra del nome­na­ment dels càrrecs de con­fia­nça nome­nats per l’ac­tual govern. La CUP no con­si­de­ra jus­ti­fi­ca­da l’e­xis­tèn­cia d’a­quest tipus de nome­na­ments a dit.

Cam­pan­ya de denún­cia de les retallades

Sobre les acti­vi­tats que la CUP realitza­rà a nivell de carrer, va pre­sen­tar la cam­pan­ya de denún­cia de les reta­lla­des socials, «que tenen com a tàc­ti­ca fer pagar els efec­tes de la cri­si a les capes popu­lars, dei­xant fora a les capes més adi­ne­ra­des, i que té com a fina­li­tat el des­man­te­lla­ment de l’es­tat del benes­tar amb una pro­gres­si­va pri­va­titza­ció dels ser­veis públics o bui­dant-los per tal que la pobla­ció que s’ho pugui per­me­tre corri cap a les empre­ses pri­va­des de serveis».

La CUP ha ence­tat la cam­pan­ya amb la pre­sen­ta­ció de car­tells con­tra el tan­ca­ment de l’as­sis­tèn­cia con­ti­nua­da al cap de la vila i amb la denún­cia d’a­quest fet mit­ja­nçant escrits ja publi­cats en dife­rents mit­jans de comunicació.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *