Al-Nak­ba egu­na, maiatza­ren 15ean, Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko deialdia

63 urte bete­ko dira dato­rren igan­dean maiatza­ren 15ean Israel­go esta­tua sor­tu zene­tik, pales­ti­na­rrek “Hon­da­men­dia” izen­da­tu zuten egu­na. Urte­ro beza­la Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­su­na lan­tzen dugun era­gi­leok mobi­li­za­zio eta eki­me­nak anto­la­tu ditu­gu Eus­kal Herri osoan zehar. Beraz ekin elkar­ta­su­na­ri eta par­te hartu!

Sala­ke­ta eki­men ezber­di­nak sio­nis­moa babes­ten dute­nen aur­ka. Adi mobi­li­za­zioei!

Bil­bo: maiatza­ren 14ean larun­ba­ta­re­kin 12:00etan, kon­zen­tra­zioa Indautxu­ko Ima­gi­na­rium jos­tai­lu den­dea­ren aurrean «Ez jolas­tu Pales­ti­na­rren zapal­kun­tza­re­kin» kan­pai­na­ren barruan.Iganderako Bil­bo­ko Arria­gan pan­kar­ta han­di bat eske­gi­ko dugu.

Deial­dia eus­ke­raz y en cas­te­llano

Gas­teiz: Maiatza­ren 14ean, larun­ba­ta 12:30tan, «Ima­gi­na­rium» den­da­ren aurrean (Dato kalea 34) Gas­teiz­ko deial­dia eta argaz­kia

Bermeo: maiatza­ren 15ean igan­dea­re­kin, 12:00etatik aurre­ra Lame­ran, Arrain Azo­kan Aska­pe­na­ko jai­ma­ren ondoan, te pales­ti­na­rra, fala­fel eta humus das­tatze­ko aukera

Iza­rra: maitza­ren 14ean Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­sun eguna

Nak­ba oroitze­ko soi­nu deia entzun eta deskargatu

Bai­ta Hala Bedi irra­ti­ko «A desalam­brar» irra­ti saioan bi pales­ti­nar erre­fu­xia­tuei egi­ni­ko elka­rriz­ke­ta entzun­gai ere:

2005eko uztai­lean pales­ti­nar gizar­te­ko 200 elkar­te baino gehia­gok nazioar­tea­ri deial­dia egin zio­ten. Deial­di hark, pales­ti­nar herria­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­tea eta Israe­le­ko esta­tua­ri boi­ko­ta, desin­ber­tsioak eta zigo­rrak bul­tzatzea zuen xede. Mun­du zaba­le­ko era­kun­de eta elkar­te askok deial­di horren leku­koa har­tu eta elkar­ta­sun deial­di horri eran­tzu­te­ko kon­pro­mi­soa har­tu dugu.

PACBI doku­men­tua Israel­go esta­tua­ri boi­ko­ta, desin­ber­tsioak eta zigo­rrak ezar­tzean datza, hurren­go hau ger­tatzen den bitartean:

-Pales­ti­nar erre­fu­xia­tuen itzu­le­ra esku­bi­dea erres­pe­tatzen ez den bitartean.
‑Pales­ti­nar herria­ren esku­bi­de zibil eta poli­ti­koak uka­tuak dau­den bitar­tean, israe­len bizi diren pales­ti­na­rrei apartheid arauak ezar­tzen zaien bitartean.
‑Zis­jor­da­nia eta Gaza­ren oku­pa­zio mili­ta­rra eta kolo­ni­za­zioak dirauen bitar­tean, nazioar­te­ko lege­dia eta NBE­ren ebaz­pe­nak bortxatuz.

Al Nak­ba egu­na­ren bez­pe­ran, maiatza­ren 14an goi­ze­ko 12etan, kon­zen­tra­zio bat deitzen dugu. Mobi­li­za­zioa Indautxu­ko Ima­gi­na­rium den­da­ren aurrean buru­tu­ko dugu (Dr. Atxu­ka­rro kalean), Ima­gi­na­rium-eko den­da­ri Israe­le­ko pro­duk­tuak ez sal­tze­ko eta era berean, esta­tu horre­tan egun dituen inber­tsioak eten ditza­la eskatze­ko esta­tu horrek pales­ti­nar herria­ren esku­bi­de zibil, poli­ti­ko eta giza esku­bi­deak erres­pe­tatzen ez dituen bitartean.

“Made in Israel” pro­duk­tuak dituen Ima­gi­na­rium den­da pales­ti­nar herria­ren esku­bi­deak bortxatzen dituen esta­tu baten kola­bo­ratzai­lea da eta pales­ti­na­rren egoe­ra jasan­gaitza­ren kon­pli­zea bila­katzen da. Horre­ga­tik, Ima­gi­na­rium den­da­ri Israel­go esta­tu sio­nis­ta­re­kin dituen akor­dio komer­tzia­lak ete­te­ko eskatzen dio­gu. Bitar­tean, Ima­gi­na­rium eta bera beza­la Israe­le­kin akor­dio komer­tzia­lak dituz­te­nei boi­ko­ta eskatzen jarrai­tu­ko diegu.

Gora Pales­ti­na askatuta!

En julio de 2005 la socie­dad civil pales­ti­na repre­sen­ta­da en más de 200 aso­cia­cio­nes hizo un lla­ma­mien­to a la soli­da­ri­dad con el pue­blo pales­tino y en pro­mul­gar el boi­cot, la des­in­ver­sión y las san­cio­nes a Israel. Han sido muchas orga­ni­za­cio­nes y aso­cia­cio­nes del mun­do ente­ro quie­nes hemos cogi­do ese tes­ti­go y hemos acti­va­do ese lla­ma­mien­to a la solidaridad.

El docu­men­to PACBI vie­ne recla­man­do el boi­cot, la des­in­ver­sión y las san­cio­nes a Israel mientras:

-No se res­pe­te el dere­cho de retorno de los refu­gia­dos palestinos.

-Sigan nega­dos los dere­chos civi­les y polí­ti­cos del pue­blo pales­tino, como la apli­ca­ción de segre­ga­ción por moti­vo de raza (apartheid) a los pales­ti­nos resi­den­tes en el esta­do israelí.

-Siga la ocu­pa­ción mili­tar y colo­ni­za­ción de Cis­jor­da­nia y Gaza, vio­lan­do así el dere­cho inter­na­cio­nal y las reso­lu­cio­nes de la ONU.

En vís­pe­ras del día de la Nak­ba, este sába­do 14 de mayo vamos a orga­ni­zar una con­cen­tra­ción en fren­te a la tien­da Ima­gi­na­rium de Indautxu (Calle Dr. Achu­ca­rro) a las 12:00 para recla­mar­le a la tien­da Ima­gi­na­rium que no ven­da pro­duc­tos de Israel y que no invier­ta en ese esta­do tal como lo hace en la actua­li­dad mien­tras este no se com­pro­me­ta con los dere­chos civi­les, polí­ti­cos y huma­nos del pue­blo palestino.

Ima­gi­na­rium ven­de en sus tien­das de Bil­bao pro­duc­tos “Made in Israel». Ima­gi­na­rium está cola­bo­ran­do con un esta­do que ase­si­na los dere­chos del pue­blo pales­tino y se con­vier­te en cóm­pli­ce de la situa­ción insos­te­ni­ble de las/​os palestinas/​os. Es por ello, que deman­da­mos a Ima­gi­na­rium que cese en sus acuer­dos comer­cia­les con el esta­do sio­nis­ta de Israel. Mien­tras tan­to, segui­re­mos recla­man­do el boi­cot a Ima­gi­na­rium y a quie­nes como Ima­gi­na­rium tie­nen acuer­dos comer­cia­les con Israel.

Gora Pales­ti­na askatuta!

1948ko maiatza­ren 15ean Israel­go Esta­tua sor­tu zenean, pales­ti­na­rren­tza­ko Nak­ba (Hon­da­men­dia) izan zen. Baz­ter­ke­rian oina­rritzen sio­nis­moa ideo­lo­gia izan zen sor­tu berria zen Israel­go Esta­tua­ren ezau­ga­rri nagu­sia. Soi­lik judu­ta­rren­tzat izan­go zen Esta­tu bat sor­tu nahi zuten, bes­te guz­tiei oina­rriz­ko esku­bi­deak uka­tuz. Eta inda­rrez ekin zio­ten hel­bu­ru horri. Deir Ias­sin herrian israel­da­rrek egin zuten sarras­kia pales­ti­na­rrek euren etxeak uzte­ko izua zabal­tzea zuen helburu.Horren ondo­rioz, mila­ka pales­ti­nar erre­fu­xia­tu bila­ka­tu zen, euren etxeak utzi ondo­ren Gaza eta Zis­jor­da­nian ez ezik ingu­ru­ko herrial­dee­tan ere. Egun ia lau mili­oi dira erre­fu­xia­tu pales­ti­na­rrak, 1948an euren etxeak utzi behar izan zute­nen oinordekoak.

Erre­fu­xia­tuen afe­ra kon­pon­tzea Pales­ti­nak bizi duen gataz­ka gain­ditze­ko ezin­bes­te­koa da. Hori da hain zuzen ere Israe­li boi­kot nazioar­te­ko eki­me­nak egi­ten duen alda­rri­ka­pe­ne­ta­ko bat, erre­fu­xia­tuak euren etxee­ta­ra etor­tze­ko esku­bi­dea gauzatzea.

Hegoa­fri­kak urte­tan pai­ra­tu zuen apartheid sis­te­ma­re­kin amaitze­ko borro­kan nazioar­te­ko boi­ko­tak era­gin haun­dia izan zuen, eta ildo horre­ta­tik abia­tu­ta Pales­ti­na­ko era­gi­le uga­rik Israe­li boi­ko­ta egi­te­ko deial­dia egin zuten.

Orohar, Israe­lek pales­ti­na­rren esku­bi­deak erres­pe­tatzen ez dituen bitar­tean Esta­tu adie­raz­pe­nik ez onar­tzea da boi­ko­ta­ren egi­tas­moa. Eus­kal Herrian ere Aska­pe­nak eta era­gi­le uga­rik bat egi­ten dugu boi­ko­ta­re­kin eta ez dugu Esta­tu sio­nis­ta­ren adie­raz­pe­nik gure artean onartuko.

Hone­kin bate­ra, Pales­ti­na­ko eta Eus­kal Herri­ko kul­tur, kul­tur, hez­kuntz eta kirol era­gi­leen arte­ko harre­ma­nak, elka­re­za­gutza eta elkar­ta­su­na bul­tzatze­ko kon­pro­mi­soa har­tzen dugu.
Ildo hone­tan, Aska­pe­nak dial­dia egi­ten du Eus­kal Herrian zehar Nak­ba gogo­ratze­ko anto­la­tu diren eki­me­ne­tan par­te hartzeko.

Nak­ba, pales­ti­na­rren hon­da­men­di egu­na dela eta , dei bere­zia egi­ten dizue­gu larun­ba­tean, maitza­ren 14an, egin­go den elkar­ta­ratzean par­te hartzeko.Imaginarium (Dato kalean) aurrean bil­du­ko gara, izan ere enpre­sa honek, bes­te batzuen artean, jos­tai­lu israel­da­rrak sal­tzen ditu. Aur­ten­goan oku­pa­zioa­ren eta hon­da­men­dia­ren 63. urteu­rre­na gogo­ra­raz­ten dute pales­ti­na­rrek eta Eus­kal Herrian ere sala­ke­ta egun bila­ka­tu nahi dugu, hain jus­tu, zapal­kun­tza­ren ardu­ra­dun eta kon­pli­zeei ardu­rak eskatuz.

Hone­ga­tik, israel­dar jos­tai­luen aur­ka­ko kan­pai­na hasi dugu, eta behin den­da katai hauen zuzen­da­riei inter­pe­la­zio gutu­na eman ostean, salatze­ko eta aski da esa­te­koa garaia hel­du da:

Maiatzak 14 larun­ba­ta Ima­gi­na­rium aurrean (Dato kalea) 12:30tan

Ez jolas­tu pales­ti­na­rren zapalkuntzarekin!
Gora pales­ti­na askatua!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *