Dato­rren igan­dean Bil­bon dau­ka­gu zita saha­ra­rre­kin- Askapena

Otsai­la­ren 27, igan­dean Bil­bo­ko Moyua pla­za­tik mani­fes­tal­di bat egin­go da saha­ra­rren esku­bi­deen alde, 35 pasa bai­ti­ra jadanik,

Saha­rar Erre­pu­bli­ka Demo­kra­ti­koa alda­rri­ka­tu zute­la. Aska­pe­nak bat egi­ten du deial­dia­re­kin eta eus­kal inter­na­zio­na­lis­toi dei egi­ten die ber­ta­ratze­ko, izan ere, egin dai­te­keen guz­tia gutxi da hain­bes­te urte­ta­ko erre­pre­sio eta giza esku­bi­deen urra­ke­ta eten­ga­bean. Hone­taz gain eki­men inter­es­ga­rri baten berri ere eman nahi dizue, izan ere musi­kahe­rriak «bi herri irrin­tzi bat» dis­koa zuze­nean aur­kez­tu­ko bai­tu aste hone­tan. Dis­ko hau, saha­rar herria­ri elkar­ta­su­nez ekoiz­tu zuten hain­bat tal­dek eta gaur Bil­bo­ko Bil­bo­rock are­toan aur­kez­tu­ko dute 21:00etan, eta gaur zor­tzi 21:30tan Donos­tia­ko Guardaetxean.

Bi herri irrin­tzi bat !

Herriok inde­pen­den­tzia!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *