Dato­rren igan­dean Bil­bon dau­ka­gu zita saha­ra­rre­kin- Askapena

Otsai­la­ren 27, igan­dean Bil­bo­ko Moyua pla­za­tik mani­fes­tal­di bat egin­go da saha­ra­rren esku­bi­deen alde, 35 pasa bai­ti­ra jadanik,

Saha­rar Erre­pu­bli­ka Demo­kra­ti­koa alda­rri­ka­tu zute­la. Aska­pe­nak bat egi­ten du deial­dia­re­kin eta eus­kal inter­na­zio­na­lis­toi dei egi­ten die ber­ta­ratze­ko, izan ere, egin dai­te­keen guz­tia gutxi da hain­bes­te urte­ta­ko erre­pre­sio eta giza esku­bi­deen urra­ke­ta eten­ga­bean. Hone­taz gain eki­men inter­es­ga­rri baten berri ere eman nahi dizue, izan ere musi­kahe­rriak «bi herri irrin­tzi bat» dis­koa zuze­nean aur­kez­tu­ko bai­tu aste hone­tan. Dis­ko hau, saha­rar herria­ri elkar­ta­su­nez ekoiz­tu zuten hain­bat tal­dek eta gaur Bil­bo­ko Bil­bo­rock are­toan aur­kez­tu­ko dute 21:00etan, eta gaur zor­tzi 21:30tan Donos­tia­ko Guardaetxean.

Bi herri irrin­tzi bat !

Herriok inde­pen­den­tzia!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *