Eus­kal Herria­ren his­to­ria­ri buruz­ko ikas­ta­roa anto­la­tu du GITE-IPES-ek

Hogei­ta hama­lau urte haue­tan GITE-IPESen lan ildo nagu­sia izan da Eus­kal Herria­ren His­to­ria lan­tzea, gure herria­ren his­to­ria berres­ku­ratzea eta zabal­tzea. Zen­tzu hone­tan, orain arte bil­du­ta­ko ekar­pe­nak berri­kus­te­ko eta osatze­ko aha­le­gi­na da ikas­ta­ro hau. Alde Zaha­rre­ko Bol­sa auzo etxean izan­go da eta sarre­ra ire­kia da. EGITARAUA BARRUAN.

Otsai­lak 5, larun­ba­ta. 9:30etan
“Vas­co­nes y sus veci­nos en la Antiguedad”
  • “El con­tex­to pre­ro­mano” Xabier Peñal­ver arkeologoa
  • “Pre­sen­cia roma­na: arqueo­lo­gia” Mertxe Urtea­ga arkeologoa
  • “Vas­co­nes, visi­go­dos y fran­cos” Javier Arce irakaslea

Otsai­lak 8, astear­tea. 19:00etan

“Rela­cio­nes y con­flic­tos socia­les en los terri­to­rios vas­cos en el mar­co del feu­da­lis­mo”, Jon Ando­ni Fer­nan­dez de Larrea irakaslea

Otsai­lak 10, oste­gu­na. 19:00etan

“Eus­kal Herria­ren His­to­ria mer­kan­ti­lis­moa­ren garaian”, Jose­ba Zua­zo, His­to­ria Moder­noa­ren ira­kas­lea Letren Fakul­ta­tean. EHU

Otsai­lak 15, astear­tea. 19:00etan

“Fran­tzia­ko iraul­tza­tik indus­tria iraul­tza­ra Eus­kal herrian”, Txe­ma Uriar­te His­to­rian doktorea

Otsai­lak 19, larun­ba­ta. 9:30etan

“Eus­kal XX. men­dea­ri buruz: erron­kak, itxa­ro­pe­nak eta lor­pe­nak”, Eneko Bide­gain eus­kal idaz­le eta kaze­ta­ria, eta Josu Txue­ka His­to­ria Garai­ki­dea­ren ira­kas­lea Gizar­te eta Komu­ni­ka­zio Zien­tzien Fakul­ta­tean. EHU

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *