Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les notí­cies més segui­des per les lec­to­res han estat del més varia­des. En pri­mer lloc, el més seguit ha estat l’ar­ti­cle on s’ex­pli­ca­va que el secre­ta­ri de Rela­cions Inter­na­cio­nals de CDC, Car­les Llo­rens, havia legi­ti­mat els crims de l’e­xèr­cit marro­quí al Sàha­ra. Aquest ho va fer en un arti­cle al dia­ri Ara on qües­tio­na­va les matan­ces de civils durant el «des­allot­ja­ment» dels terri­to­ris ocupats.

A més, no tenint-ne prou amb això, Car­les Llo­rens en aquest arti­cle cul­pa­bi­litza­va els perio­dis­tes, l’Is­lam i els pro­pis sah­rauís de la mata­nça d’Al-Aaiun. La sego­na notí­cia més segui­da d’a­quests últims set dies, ha estat la nova ocu­pa­ció de l’As­sem­blea de Joves de les Corts. Des­prés del des­allot­ja­ment del Casal Popu­lar de les Corts 285, l’AJLC ha ocu­pat un espai al carrer Taquí­graf Serra nº 27 de Bar­ce­lo­na, on podran con­ti­nuar el pro­jec­te que van come­nçar fa 4 anys.

Una altra notí­cia segui­da de la set­ma­na ha estat en la que la CUP de Bar­ce­lo­na es soli­da­ritza­va amb els joves de l’AJLC detin­guts per inten­tar ocu­par un immo­ble de la Colò­nia Cas­tells. L’AJLC tenia inten­ció de reha­bi­li­tar-lo i obrir-hi un nou casal. Uns dies més tard, agents dels Mos­sos d’Es­qua­dra van dete­nir a dos joves que esta­ven reha­bi­li­tant l’es­pai. No obs­tant, aquests van ser alli­be­rats sen­se cap càrrec degut a que es va trac­tar d’u­na deten­ció il·legal. És per això que la CUP ha mos­trat el seu suport als qui volen «sal­var la Colò­nia Cas­tells de l’ur­ba­nis­me sal­vat­ge i depre­da­dor de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na» i els ani­men a «seguir llui­tant en defen­sa del patri­mo­ni his­tò­ric i obrer de la ciutat».

A part d’a­ques­tes, hi ha hagut altres notí­cies impor­tants aques­ta set­ma­na. Entre elles des­ta­quen com col·lectius del País Valen­cià s’or­ga­nitzen per dema­nar prem­sa en cata­là, l’estre­na de la boti­ga on-line del grup alcoià Verd­Cel mit­ja­nçant la web de Més­de­mil, la pro­pos­ta de la CUP de Giro­na d’instal·lar de cen­drers públics a les pape­re­res, la repe­ti­ció de la per­for­man­ce femi­nis­ta de Cau de Llu­nes repri­mi­da fa 2 anys, com «Tan­quem Con­frents» ha pro­mo­gut una cam­pan­ya a la xar­xa per evi­tar la reno­va­ció de la lli­cèn­cia o la bici­cle­ta­da con­tra les reta­lla­des socials que es va fer a Palma. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *