Eus­kal Herria­ren his­to­ria­ri buruz­ko ikas­ta­roa anto­la­tu du GITE-IPES-ek

Hogei­ta hama­lau urte haue­tan GITE-IPESen lan ildo nagu­sia izan da Eus­kal Herria­ren His­to­ria lan­tzea, gure herria­ren his­to­ria berres­ku­ratzea eta zabal­tzea. Zen­tzu hone­tan, orain arte bil­du­ta­ko ekar­pe­nak berri­kus­te­ko eta osatze­ko aha­le­gi­na da ikas­ta­ro hau. Alde Zaha­rre­ko Bol­sa auzo etxean izan­go da eta sarre­ra ire­kia da. EGITARAUA BARRUAN.

Otsai­lak 5, larun­ba­ta. 9:30etan
“Vas­co­nes y sus veci­nos en la Antiguedad”
  • “El con­tex­to pre­ro­mano” Xabier Peñal­ver arkeologoa
  • “Pre­sen­cia roma­na: arqueo­lo­gia” Mertxe Urtea­ga arkeologoa
  • “Vas­co­nes, visi­go­dos y fran­cos” Javier Arce irakaslea

Otsai­lak 8, astear­tea. 19:00etan

“Rela­cio­nes y con­flic­tos socia­les en los terri­to­rios vas­cos en el mar­co del feu­da­lis­mo”, Jon Ando­ni Fer­nan­dez de Larrea irakaslea

Otsai­lak 10, oste­gu­na. 19:00etan

“Eus­kal Herria­ren His­to­ria mer­kan­ti­lis­moa­ren garaian”, Jose­ba Zua­zo, His­to­ria Moder­noa­ren ira­kas­lea Letren Fakul­ta­tean. EHU

Otsai­lak 15, astear­tea. 19:00etan

“Fran­tzia­ko iraul­tza­tik indus­tria iraul­tza­ra Eus­kal herrian”, Txe­ma Uriar­te His­to­rian doktorea

Otsai­lak 19, larun­ba­ta. 9:30etan

“Eus­kal XX. men­dea­ri buruz: erron­kak, itxa­ro­pe­nak eta lor­pe­nak”, Eneko Bide­gain eus­kal idaz­le eta kaze­ta­ria, eta Josu Txue­ka His­to­ria Garai­ki­dea­ren ira­kas­lea Gizar­te eta Komu­ni­ka­zio Zien­tzien Fakul­ta­tean. EHU

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *