Un govern de con­ten­ció – eco­nò­mi­ca­ment libe­ral i polí­ti­ca­ment espan­yol – Lli​ber​tat​.cat

l govern d’Artur Mas és una barre­ja que pot sem­blar estran­ya dins la tra­di­ció dels governs recents de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya, però que s’entén molt bé si s’analitza en fun­ció de la tas­ca de con­ten­ció que ha de fer.

Si par­tim de la con­si­de­ra­ció que els dos “perills” que ame­na­cen l’“estabilitat” de la socie­tat cata­la­na (segons els sec­tors domi­nants) són, d’una ban­da, la cri­si finan­ce­ra, que no ha estat abor­da­da a fons; i, d’altra ban­da, la volun­tat d’independència d’una part crei­xent de la pobla­ció, aquest govern s’ha pen­sat per a abor­dar aquests “dos pro­ble­mes” amb solu­cions libe­rals i espanyoles.

No cal dir que, tal com ha estat anun­ciat, aquest govern farà pagar la cri­si cau­sa­da per les mal­ves­tats de la ban­ca, a la pobla­ció assa­la­ria­da i res­trin­gint drets socials, come­nçant per la Sani­tat. I pel que fa a la volun­tat d’independència, aquest govern ha expres­sat la seva volun­tat de no sor­tir del marc poli­ti­co­ju­rí­dic espan­yol, incor­po­rant a Jus­tí­cia una per­so­na que s’ha des­ta­cat per opo­sar-se a les Con­sul­tes sobre la Inde­pen­dèn­cia i situant a Cul­tu­ra una per­so­na amb men­ta­li­tat espan­yo­la i regio­na­lis­ta cata­la­na, i que més ha tre­ba­llat per fre­nar l’independentisme des de les seves posi­cions fal­sa­ment fede­ra­lis­tes. Aquest con­text con­tri­bui­rà a dema­nar pacièn­cia i més pacièn­cia al poble cata­là que es va mani­fes­tar el 10 de juliol pas­sat. És una cla­ra frus­tra­ció d’una espe­ra­nça. si mai algú va creu­re equi­vo­ca­da­ment en Artur Mas. Les con­di­cions eco­nò­mi­ques i polí­ti­ques no sem­bla, però, que aju­din a aques­ta pacièn­cia. Aquest govern, però, ho intentarà.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *