Un govern de con­ten­ció – eco­nò­mi­ca­ment libe­ral i polí­ti­ca­ment espan­yol – Lli​ber​tat​.cat

l govern d’Artur Mas és una barre­ja que pot sem­blar estran­ya dins la tra­di­ció dels governs recents de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya, però que s’entén molt bé si s’analitza en fun­ció de la tas­ca de con­ten­ció que ha de fer.

Si par­tim de la con­si­de­ra­ció que els dos “perills” que ame­na­cen l’“estabilitat” de la socie­tat cata­la­na (segons els sec­tors domi­nants) són, d’una ban­da, la cri­si finan­ce­ra, que no ha estat abor­da­da a fons; i, d’altra ban­da, la volun­tat d’independència d’una part crei­xent de la pobla­ció, aquest govern s’ha pen­sat per a abor­dar aquests “dos pro­ble­mes” amb solu­cions libe­rals i espanyoles.

No cal dir que, tal com ha estat anun­ciat, aquest govern farà pagar la cri­si cau­sa­da per les mal­ves­tats de la ban­ca, a la pobla­ció assa­la­ria­da i res­trin­gint drets socials, come­nçant per la Sani­tat. I pel que fa a la volun­tat d’independència, aquest govern ha expres­sat la seva volun­tat de no sor­tir del marc poli­ti­co­ju­rí­dic espan­yol, incor­po­rant a Jus­tí­cia una per­so­na que s’ha des­ta­cat per opo­sar-se a les Con­sul­tes sobre la Inde­pen­dèn­cia i situant a Cul­tu­ra una per­so­na amb men­ta­li­tat espan­yo­la i regio­na­lis­ta cata­la­na, i que més ha tre­ba­llat per fre­nar l’independentisme des de les seves posi­cions fal­sa­ment fede­ra­lis­tes. Aquest con­text con­tri­bui­rà a dema­nar pacièn­cia i més pacièn­cia al poble cata­là que es va mani­fes­tar el 10 de juliol pas­sat. És una cla­ra frus­tra­ció d’una espe­ra­nça. si mai algú va creu­re equi­vo­ca­da­ment en Artur Mas. Les con­di­cions eco­nò­mi­ques i polí­ti­ques no sem­bla, però, que aju­din a aques­ta pacièn­cia. Aquest govern, però, ho intentarà.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *