3.000 per­so­nes es mani­fes­ten a Pal­ma per dema­nar una terra lliu­re- LLi​ber​tat​.Cat

capcaleraMés de 3.000 han reco­rre­gut aquest dijous 30 de des­em­bre els carrers de Pal­ma de Mallor­ca per rei­vin­di­car la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans al crit de «Vis­ca Terra Lliu­re», «Mallor­ca no és Espan­ya», «Ni Fra­nça ni Espan­ya, Paï­sos Catalans».

La mani­fes­ta­ció, con­vo­ca­da per la pla­ta­for­ma 31D, ha comp­tat amb un bloc for­mat per l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca (EIM), així com blocs de par­tits polí­tics i d’en­ti­tats. A més, no han fal­tat les càrre­gues de la poli­cia espan­yo­la, expe­ri­men­ta­da en boi­co­tar i gene­rar cris­pa­ció en actes independentistes.

La mar­xa ha estat l’ac­te cen­tral de la Dia­da de Mallor­ca, que es cele­bra aquest diven­dres i que com­me­mo­ra l’en­tra de les tro­pes del rei Jau­me I per con­que­rir l’illa.

eimEl lema esco­llit per l’EIM ha estat «Pels nos­tres drets socials i nacio­nas, Inde­pen­dèn­cia Paï­sos Cata­lans», men­tre que el lema que enca­pça­la­va la mar­xa tam­bé era níti­da­ment inde­pen­den­tis­ta: «Som una nació, auto­de­ter­mi­na­ció». Altres pan­car­tes que s’han pogut lle­gir han estat «Amb la uni­tat popu­lar, cap a la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me» i «Deien que Espan­ya era eter­na però ja li que­da poc».

La pro­tes­ta de l’EIM ha girat a l’en­torn tam­bé de la trans­for­ma­ció social, a més de la inde­pen­dèn­cia, lluint pan­car­tes en què es lle­gia «Con­tra la refor­ma labo­ral, el jovent unit». A més, s’ha cre­mat un car­tró en el qual es podia lle­gir «Refor­ma labo­ral» i «Cons­ti­tu­ció Espanyola».

Sah­rauís lle­gei­xen el mani­fest independentista

Aques­ta mani­fes­t­sa se cele­bra des del 1986 i es fa per com­me­mo­rar la Fes­ta de l’Es­ten­dard, que aquest anys cele­bra 780 anys d’his­tò­ria. El mani­fes­ta final ha anat a càrrec dels joves sah­rauís d’Es­co­la en Pau han lle­git el mani­fest redac­tat per la pla­ta­for­ma Ava­nçam, for­ma­da per regi­dors de les Illes Balears pel Dret de Deci­dir. En fina­litzar la mar­xa, a la plaça dels Patins, han salu­dat d’al­tres mobi­litza­cions com la de l’On­ze de Setem­bre a Bar­ce­lo­na i el Nou d’Oc­tu­bre a Valèn­cia, i han cele­brat l’è­xit de la mani­fes­ta­ció inde­pen­den­tis­ta del 10 de juliol a Barcelona.

«Que nin­gú no s’e­qui­vo­qui, avui ens mani­fes­tam amb la fer­me­sa i el con­ven­ci­ment de que les nos­tres aspi­ra­cions polí­ti­ques i les nos­tres con­vic­cions demo­crà­ti­ques són més pro­fun­des, més sanes i més sin­ce­res que la d’a­quells que s’obs­ti­nen en negar el nos­tre dret a exis­tir com a poble», han reblat. En aquest sen­tit, han dei­xat clar que no pen­sen defa­llir «en la nos­tra legí­ti­ma aspi­ra­ció d’es­de­ve­nir una nació lliu­re per­què aques­ta és la nos­tra raó de ser­com a poble; per­què només hi ha una mane­ra dig­na de ser, que ésser lliure».

De la seva ban­da, tam­bé han con­dem­nat les agres­sions lin­güís­ti­ques que patei­xen els cata­la­no­par­lants. Els hi han enviat un mis­sat­ge: «Sapi­gueu que qual­se­vol d’a­quests menys­preus par­ti­cu­lars són una ofen­sa a tota la nació i que tro­ba­ran l’o­po­si­ció de tot un poble», han advertit.

Càrre­ga policial

La poli­cia espan­yo­la ha carre­gat amb vio­lèn­cia con­tra els mani­fes­tants des­prés de la lec­tu­ra d’un mani­fest per part de l’EIM i Mau­lets, i men­tre enca­ra esta­va en mar­xa la mani­fes­ta­ció. El suc­cés s’ha pro­duït des­prés que alguns pro­tes­tants cales­sin foc a una ban­de­ra espan­yo­la, fet que ha encès els agents i no s’han pogut estar de treu­re les porres, que han ferit algu­nes persones.

Per saber-ne més:

Comen­cen els actes per com­me­mo­rar la Dia­da de Mallorca 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *