Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies. Aques­ta set­ma­na les mira­des de les lec­to­res s’han situat, sobre­tot, cap a les sec­cions de drets i lli­ber­tats, polí­ti­ca, inter­na­cio­nal i CUP.

Aques­ta set­ma­na mol­tes mira­des s’han vist enfo­ca­des cap al des­allot­ja­ment del Casal de les Corts por­tat a ter­me el dimarts pas­sat. El Casal es tro­ba a una anti­ga colò­nia obre­ra però, actual­ment, es tro­ba greu­ment ame­naça­da per l’es­pe­cu­la­ció de l’Ajuntament.

Aquest Casal, va ser obert per l’As­sem­blea de joves de les Corts fa 4 anys, i és per això que aquests amb una sei­xan­te­na de per­so­nes més, enca­de­nant-se i atu­rant el tràn­sit, han acon­se­guit que un jut­ge atu­ri «momen­tà­nia­ment» el desallotjament.
En segon lloc, gran nom­bre de lec­to­res ha seguit la notí­cia on la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) s’ha des­mar­cat del grup «Ente­sa nacio­nal», creat per donar suport elec­to­ral a ERC. Aquest grup, havia estès rumors sobre un supo­sat suport de mem­bres pro­vi­nents de dife­rents orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, tot i que tal i com s’ha cone­gut només hi ha hagut una per­so­na d’u­na can­di­da­tu­ra vin­cu­la­da a la CUP que donés suport a aques­ta pla­ta­for­ma. La CUP, per tant, apro­fi­ta la situa­ció per dei­xar clar que no dona­rà suport a cap for­ma­ció polí­ti­ca a les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya ja que no n’hi ha «cap que defen­si un pro­gra­ma de cons­truc­ció nacio­nal i de trans­for­ma­ció social per als Paï­sos Catalans».

En ter­cer lloc, i com no podia ser d’al­tre mane­ra, gran part de les mira­des d’a­ques­ta set­ma­na han anat diri­gi­des al Sàha­ra, que en els últims dies ha patit una gran repres­sió per part del govern marro­quí. Dimarts pas­sat, la poli­cia marro­qui­na va ata­car a al-Aaiun uti­litzant foc real, gasos lacri­mò­gens, pals, pedres i canons d’ai­gua con­tra la pobla­ció civil. Arran d’a­quest atac, el Front Poli­sa­ri, ha fet un recomp­te de víc­ti­mes, on de moment hi ha 159 sah­rauís des­apa­re­guts, 723 ferits i 11 morts. Això ha cau­sat el rebom­bo­ri de la pobla­ció dels Paï­sos Cata­lans i de la CUP en par­ti­cu­lar, que dona suport a totes les mobi­litza­cions de suport que es facin arreu dels Paï­sos Cata­lans. Entre aques­tes mobi­litza­cions, des­ta­quen les de Mata­ró, Vila­no­va i la Gel­trú, Giro­na, Saba­dell i Vic entre d’altres.

Final­ment, aques­tes 4 sec­cions no han estat les úni­ques impor­tants de la set­ma­na, ja que hi ha altres sec­cions on hi ha notí­cies des­ta­ca­bles. Entre aques­tes tro­bem que la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal (COS) ha guan­yat les elec­cions sin­di­cals de l’an­ti­ga empre­sa Tallers Casals de Ripoll, una empre­sa del sec­tor del metall amb 63 tre­ba­lla­dors que actual­ment es tro­ba en mans d’un empre­sa­ri d’o­ri­gen rus. Tam­bé és remar­ca­ble el nai­xe­ment de Hèmtv Aran, un nou canal de TV per Inter­net en occi­tà, així com tam­bé el suï­ci­di d’un veí de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat abans de ser des­no­nat per ADIGSA, la dupli­ca­ció del nom­bre d’a­jun­ta­ments que donen suport al Corre­llen­gua, sobre­pas­sant els 100, les mobi­litza­cions del SEPC a Valèn­cia per un ensen­ya­ment públic i con­tra les reta­lla­des i la denún­cia d’U­nió de Page­sos sobre els pre­us del conill per sota dels fixats a Lidl i Carrefour. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *