[Fotos] Acción tea­tral en Her­na­ni con­tra el TAV- La Hai­ne. Eus­kal Herria

[Eusk/Cast]Porque el TAV no es solo un tren, sino una for­ma de enten­der el mun­do, y por­que nos nega­mos a lle­var el fére­tro de nues­tra madre…

AHTren aur­ka­ko antzer­ki-ekin­tza Hernanin


Irai­la­ren 10ean per­tso­na uga­rik antzer­ki-ekin­tza bat buru­tu zuten
Her­na­ni­ko kax­koan, ber­ta­ko AHTren obren iritsie­ra antzeztuaz.
Segu­ra­tez babes­tu­ri­ko lan­gi­leak, topo­gra­fo­ak eta diruz gainezka
zebi­len poli­ti­ka­ri edo­ta enpre­sa­ri­ren batzuek alde zaha­rre­ko 2 kale
nagu­sie­nak moz­tu zituz­ten, oinez­koen bidea ozto­pa­tu eta herremintekin
seku­la­ko zara­ta ate­raz. Aldi berean, pai­la­zo negar­ti, goi­bel eta
beti­lun batzuek ger­tu­ra­tu­ri­ko jen­dea­ri eskuo­rriak bana­tu zizkieten,
AHTren obren iritsie­raz eta Ama­lu­rra­ren txi­ki­zioaz kexu ziren
bitartean.

Ekin­tza honen hel­bu­rua, Her­na­nin iris­tear dau­den AHTren obrei buruz
ohar­ta­ra­zi eta dato­rren urria­ren 16an Her­na­nin buru­tu­ko den AHTren
aur­ka­ko egu­nean par­te har­tze­ko deial­dia egi­tea izan da.

Bana­tu­ri­ko idatzia:

Gaur­ko ekin­tza hone­kin, AHTak Her­na­nin eta Eus­kal Herri­ko beste
herrial­dee­tan daka­rren txi­ki­zioa kale­ra­tu nahi izan dugu. Gure mendi,
ibai, erre­ka, bailarak,…suntsitzen ari dira gara­pe­na­ren ize­nean eta
sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren itzalpean.
Eus­ko Jaur­la­ritzak due­la gutxi proiek­tua­ren bes­te hiru zati­tan obrak
has­tea lizi­ta­tu du: Her­na­ni, Urnie­ta, Andoain, Ezkio-Itsa­so eta
Antzuo­la herriak bil­tzen dituz­ten tra­moak. Beraz, hemen­dik gutxira
Her­na­nin izan­go ditu­gu berri­ro ere putreak, geratzen diren baserritar
gutxiei lurrak lapur­tzen eta Her­na­nin lan­da ere­mu baka­nak zementuz
estaltzen.
Sekre­tis­moa eus­ka­rritzat har­tuz, obra asko­ren hasie­ra ezku­ta­tu dute;
hor dugu adi­bi­de bat, Her­na­ni­ko uda­letxeak orain­dik obra pla­nik jaso
eza­re­na da, AHTren obrak aur­ten­go aben­du­ra­ko aurrei­kus­ten badituzte
ere.
Bis­ta­koa da, izku­tuan ibil­tzea­ren arra­zoiak, proiek­tua­ren legitimitate
fal­ta, zein herriak proiek­tua­re­ki­ko duen gaitzes­pe­na direla.
AHTa iada hasi da Eus­kal Herri­ko bes­te herri batzue­tan bere arrastoa
bor­tiz­ki uzten: Gas­teiz, Urbi­na eta Luko beza­la­ko herrie­tan Araban,
Biz­kaia­ko bai­la­re­tan, Goie­rri edo­ta Tolo­sal­dean hasiak bai­ti­ra obrak.
Her­na­ni­ko zatiak txi­ki­zio eroa dakar: Urnie­ta­tik Her­na­ni­ra doan
tune­lak 2517m izan­go ditu, 170m ko bia­duk­tu bate­kin bat egin­go du Uban
erre­ka zehar­ka­tuz. Aurre­ra­go men­dia zula­tu­ko luke eta ondo­ren 780m ko
bes­te bia­duk­tu bat erai­ki nahi dute Altzue­ta eta Iparragirre
sagar­do­te­gien gai­nean. Jarrai­pe­na Ziku­ña­ga­ko men­di­tik Akarregirainoko
769m ko tunel baten bidez Asti­ga­rra­ga­ko tra­moa­re­kin elkar­tu­ko litzake.

Txi­kitzio hau gutxi balitz…! izan ere, ez dugu ahaz­tu behar AHTren
arras­toa zaba­la­goa dela: azpie­gi­tu­ra burutze­ko kamioien­tza­ko pistak,
eskon­bre­rak, kanterak,…ezinbestekoak baitira.
Hau burutze­ko, 80 mili­oi­ko aurre­kon­tua eta 34 hila­be­tean egi­te­ko epea.
Eta guz­ti hau iro­ni­koa da, ez? ez al da ba kri­si­rik obra faraoniko
hauek egiteko?
Ama­lu­rra era­sotzen duten bakoitzean, gu ere era­sotzen gaituzte;
horre­ga­tik ez dugu eta ezin die­gu utzi Ama­lu­rra berri­ro ere
bortxatzen; zil­bor bere­tik jaioak baikara.
AHTak daka­rren txi­ki­zioak dimen­tsio han­die­giak ditu, bai­na ezin dugu
ahaz­tu AHT sis­te­ma kapi­ta­lis­ta eli­katzen duen bes­te azpie­gi­tu­ra bat
bes­te­rik ez dela.
Herrien eki­men eta auto­or­ga­ni­za­zio­tik abia­tuz, asan­bla­dak borroka
orga­nu beza­la era­bi­liz eta ekin­tza zuze­na­ren eta desobedientziaren
bidez, desa­rro­llis­mo ero honi aurre egin behar dio­gu azken hatsa
arnas­tu arte.

AHTa ez bai­ta tren bat soi­lik, mun­dua uler­tze­ko era bat bai­zik eta ez
die­gu­la­ko utzi­ko gure ama­ren hil­kutxa eraikitzen…

AHTrik Ez eta Kitto!
Desa­rro­llis­moa­ri egurra!

URRIAK 16, AHTren Kon­tra­ko Egu­na Her­na­nin! Denok borrokara!


Acción tea­tral en Her­na­ni con­tra el TAV

El 10 de Sep­tiem­bre varias per­so­nas rea­li­za­ron una acción tea­tral en
el cas­co vie­jo de Her­na­ni repre­sen­tan­do la lle­ga­da de las obras del
TAV a este pue­blo. Los obre­ros acom­pa­ña­dos de segu­ra­tas, topó­gra­fos y
algún que otro polí­ti­co o empre­sa­rio unta­do de dine­ro cor­ta­ron las dos
prin­ci­pa­les calles del cas­co vie­jo, entor­pe­cien­do el paso de los
pea­to­nes y pro­du­cien­do un rui­do ensor­de­ce­dor con herra­mien­tas de obra.
Al mis­mo tiem­po, unos paya­sos gri­ses, tris­tes y llo­ro­sos repartían
octa­vi­llas a todas las per­so­nas allí con­cen­tra­das mien­tras se
lamen­ta­ban de la lle­ga­da de las obras del TAV y la des­truc­ción de
Amalurra.

Dicha acción fue rea­li­za­da para aler­tar a la gen­te de la inminente
lle­ga­da de las obras del TAV en Her­na­ni y para hacer un lla­ma­mien­to a
par­ti­ci­par el pró­xi­mo 16 de Octu­bre a un AHTren aur­ka­ko Eguna.

Tex­to repartido:

Con esta acción en la calle hemos que­ri­do trans­mi­tir el impac­to que
supo­ne la cons­truc­ción del TAV a su paso por Her­na­ni y en otros puntos
de Eus­kal Herria. No hace fal­ta que el des­tro­zo ven­ga a nuestras
calles para saber que los mon­tes, rios y valles van a ser arra­sa­dos en
nom­bre del pro­gre­so y en bene­fi­cio del Capital.

Recien­te­men­te el Gobierno Vas­co ha lici­ta­do tres nue­vos tra­mos de la Y
Vas­ca a su paso por Her­na­ni, Urnie­ta, Andoain, Ezkio-Itsa­so y
Antzuo­la, por lo que no tar­da­rán mucho en venir a robar las tie­rras de
los base­rri­ta­rras y en des­truir por com­ple­to el entorno rural de
Her­na­ni. Todo esto con el mayor secre­tis­mo posi­ble, ya que ni siquiera
los ayun­ta­mien­tos han reci­bi­do plan de obra alguno. Es evi­den­te que si
tan­to ocul­tan la cons­truc­ción de esta infra­es­truc­tu­ra es por la poca
legi­ti­mi­dad que tie­ne y a sabien­das del gran recha­zo social que
produce.

Son muchos los des­tro­zos que han pro­vo­ca­do las obras del TAV en otros
herrial­des de Eus­kal Herria, des­de las loca­li­da­des ala­ve­sas cer­ca­nas a
Gas­teiz como Urbi­na, Luko, etc., has­ta la gran can­ti­dad de mon­tes en
Biz­kaia, pasan­do por zonas de Goie­rri has­ta Tolosaldea.

Los impac­tos en Her­na­ni serán de gran enver­ga­du­ra, rea­li­zan­do un túnel
des­de Urnie­ta a Her­na­ni de 2157m segui­do de un via­duc­to de 170m sobre
la rega­ta Uban, más allá entra por el mon­te crean­do una enorme
trin­che­ra y desem­bo­ca en otro via­duc­to de 780m sobre las sidre­rias de
Altzue­ta e Ipa­rra­gi­rre y don­de cru­za el Uru­mea, para des­pués entrar en
otro tunel de 769m que conec­ta­rá con el tra­mo de Asti­ga­rra­ga a la
altu­ra de Aka­rre­gi. Ade­mas de esto, Ama­lu­rra ten­drá que soportar
nue­vas pis­tas de acce­so por el mon­te, tone­la­das de escom­bros creando
nue­vos mon­tes muer­tos y miles de camio­nes cir­cu­lan­do y contaminando
todos los dias.

No pode­mos ni debe­mos tole­rar el daño que le estan hacien­do a
Ama­lu­rra, por­que si nos matan la natu­ra­le­za, nos matan a todxs. Es por
eso que una vez más, lla­ma­mos al pue­blo a con­cien­ciar­se sobre el grave
daño que pro­du­ce el TAV y lo per­ju­di­cial que resul­ta el sistema
capi­ta­lis­ta que los sus­ten­ta. Des­de la auto­or­ga­ni­za­cióm popu­lar, desde
las asam­bleas como orga­nos de lucha, tene­mos que hacer fren­te, hasta
el últi­mo alien­to, median­te la acción direc­ta y la des­obe­dien­cia a
esta locu­ra desarrollista.

Por­que el TAV no es solo un tren, sino una for­ma de enten­der el mundo,
y por­que nos nega­mos a lle­var el fére­tro de nues­tra madre…

AHTrik Ez eta Kitto!
Desa­rro­llis­moa­ri egurra!

16 de OCTUBRE, Día con­tra el TAV en Her­na­ni, todxs a la lucha!!Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *