[Fotos] 7.000 mani­fes­tan­tes en Bar­ce­lo­na: Soli­dez de la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta duran­te la Dia­da!- L Accent

[Cat]

Aques­ta demos­tra­ció de soli­de­sa i força coin­ci­dia amb la pug­na pel vot inde­pen­den­tis­ta que van esce­ni­fi­car ahir les tres for­ma­cions que es pre­sen­ten a les elec­cions del 28 de novem­bre (ERC, Soli­da­ri­tat Cata­la­na i Reagru­pa­ment) i que tam­bé van ser a la mani­fes­ta­ció de la tarda.

La mar­xa de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta l’o­bria una pan­car­ta amb les sigles de totes les orga­nitza­cions con­vo­cants (la CUP, Enda­vant, la CAJEI, Mau­lets i el SEPC) i el lema «Davant les reta­lla­des socials i nacio­nals: inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me, Paï­sos Catalans».

Els milers de per­so­nes que van mani­fes­tar-se amb l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta van recó­rrer, com és tra­di­ció, la ron­da de Sant Pere fins a l’arc de Triomf i des­prés van tom­bar cap al pas­seig del Born, on es va cele­brar l’ac­te polític.

Xevi Safont i Joan Sebas­tià Colo­mer van par­lar en repre­sen­ta­ció de les orga­nitza­cions con­vo­cants al final de la manifestació.

Des de l’es­ce­na­ri on aca­ba­va la mani­fes­ta­ció d’a­quest movi­ment polí­tic, Joan Sebas­tià Colo­mer i Xevi Safont (regi­dor de la CUP de Mata­ró), en nom de totes les orga­nitza­cions con­vo­cants, van emplaçar els qui escol­ta­ven que l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta té mol­ta fei­na aquest curs, i van traçar les prio­ri­tats: la mobi­litza­ció al carrer per atu­rar les reta­lla­des socials i nacio­nals, que la clas­se tre­ba­lla­do­ra cata­la­na faci seu el dis­curs inde­pen­den­tis­ta i poten­ciar la CUP arreu dels Paï­sos Catalans.

La mar­ca elec­to­ral de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta, la CUP, va deci­dir en assem­blea fa més d’un any no pre­sen­tar-se a les elec­cions auto­nò­mi­ques d’a­ques­ta tar­dor. El motiu és que prio­ritzen refo­rçar la base muni­ci­pa­lis­ta d’a­ques­tes can­di­da­tu­res de cara a les elec­cions muni­ci­pals de la pri­ma­ve­ra del 2011 per tal de plan­te­jar-se salts superiors més enda­vant amb una major soli­de­sa i quan el pro­jec­te tin­gui un major abast nacio­nal. Això sign­fi­ca que, men­tre les tres for­ma­cions inde­pen­den­tis­tes que es pre­sen­ten als comi­cis del novem­bre pug­na­ven ahir per atrau­re elec­tors, l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta es va cen­trar en recor­dar als seus mili­tants i sim­pa­titzants que el seu pro­jec­te és cons­truir el movi­ment des de la base, i va cons­ta­tar que cada any acon­se­gueix aple­gar més gent i bas­tir un pro­jec­te més sòlid arreu dels Paï­sos Catalans.

Els mani­fes­tants can­ten els Sega­dors en aca­bar la mani­fes­ta­ció de l’Es­que­rra Independentista.

Des de la tari­ma, Xevi Safont va cri­ti­car les noves for­ma­cions inde­pen­den­tis­ta que en el seu pro­gra­ma tenen úni­ca­ment la inde­pen­dèn­cia com a objec­tiu i que asse­gu­ren que l’e­man­ci­pa­ció suc­cei­rà en qua­tre dies: «No es pot fer un brin­dis al sol dient que l’any que ve tin­drem la inde­pen­dèn­cia, ni tam­poc es pot des­pu­llar el dis­curs inde­pen­den­tis­ta de con­tin­gut polí­tic». A més, va lamen­tar que els líders d’a­ques­tes for­ma­cions «es bara­llen des del seu ego per buta­ques al Parlament».

A més, Joan Sebas­tià Colo­mer va recor­dar que la pro­pe­ra cita mobi­litza­do­ra per atu­rar les reta­lla­des que està patint en tots els àmbits la pobla­ció cata­la­na és la vaga gene­ral con­vo­ca­da el 29 de setembre.


[Cast]

Esta demos­tra­ción de soli­dez y fuer­za coin­ci­día con la pug­na por el voto inde­pen­den­tis­ta de las tres for­ma­cio­nes que se pre­sen­tan a las elec­cio­nes del 28 de noviem­bre (ERC, Soli­da­ri­dad Cata­la­na y Reagru­pa­ment) y que tam­bién fue­ron a la mani­fes­ta­ción de la tarde.

La mar­cha de la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta la abría una pan­car­ta con las siglas de todas las orga­ni­za­cio­nes con­vo­can­tes (la CUP, Ade­lan­te, la CAJEI, Mau­lets y el SEPC) y el lema «Ante los recor­tes socia­les y nacio­na­les: inde­pen­den­cia, socia­lis­mo, Paí­ses Catalanes».

Las miles de per­so­nas que se mani­fes­ta­ron con la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta reco­rrie­ron, como es tra­di­ción, la ron­da de Sant Pere has­ta el arco de Triun­fo y lue­go se diri­gie­ron hacia el paseo del Born, don­de se cele­bró el acto político.

Des­de el esce­na­rio don­de ter­mi­na­ba la mani­fes­ta­ción de este movi­mien­to polí­ti­co, Joan Sebas­tià Colo­mer y Xevi Safont (con­ce­jal de la CUP de Mata­ró), en nom­bre de todas las orga­ni­za­cio­nes con­vo­can­tes, empla­za­ron a los que escu­cha­ban que la izquier­da inde­pen­den­tis­ta tie­ne mucha tra­ba­jo en este cur­so. Y tra­za­ron las prio­ri­da­des: la movi­li­za­ción en la calle para parar los recor­tes socia­les y nacio­na­les, que la cla­se tra­ba­ja­do­ra cata­la­na haga suyo el dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta y poten­ciar la CUP en los Paï­sos Catalanes.

La mar­ca elec­to­ral de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta, la CUP, deci­dió en asam­blea hace más de un año no pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas de este oto­ño. El moti­vo es que prio­ri­zan refor­zar la base muni­ci­pa­lis­ta de estas can­di­da­tu­ras de cara a las elec­cio­nes muni­ci­pa­les de la pri­ma­ve­ra de 2011 para plan­tear­se sal­tos supe­rio­res más ade­lan­te con una mayor soli­dez y cuan­do el pro­yec­to ten­ga un mayor alcan­ce nacional.

Esto sig­ni­fi­ca que, mien­tras las tres for­ma­cio­nes inde­pen­den­tis­tas que se pre­sen­tan a los comi­cios de noviem­bre pug­na­ban ayer por atraer elec­to­res, la izquier­da inde­pen­den­tis­ta se cen­tró en recor­dar a sus mili­tan­tes y sim­pa­ti­zan­tes que su pro­yec­to es cons­truir el movi­mien­to des­de la base, y cons­ta­tó que cada año con­si­gue reu­nir más gen­te y cons­truir un pro­yec­to más sóli­do de los Paï­sos Catalanes.

Des­de la tari­ma, Xevi Safont cri­ti­có las nue­vas for­ma­cio­nes inde­pen­den­tis­ta que en su pro­gra­ma tie­nen úni­ca­men­te la inde­pen­den­cia como obje­ti­vo y que ase­gu­ran que la eman­ci­pa­ción suce­de­rá en cua­tro días: «No se pue­de hacer un brin­dis al sol dicien­do que el año que vie­ne ten­dre­mos la inde­pen­den­cia, ni tam­po­co se pue­de des­nu­dar el dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta de con­te­ni­do polí­ti­co». Ade­más, lamen­tó que los líde­res de estas for­ma­cio­nes «se pelean des­de su ego por buta­cas en el Parlamento».

Ade­más, Joan Sebas­tià Colo­mer recor­dó que la pró­xi­ma cita movi­li­za­do­ra para dete­ner los recor­tes que está sufrien­do en todos los ámbi­tos la pobla­ción cata­la­na es la huel­ga gene­ral con­vo­ca­da el 29 de septiembre.

www​.lac​cent​.cat – Fotos: IMC Barcelona

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *