[Fotos] 7.000 mani­fes­tan­tes en Bar­ce­lo­na: Soli­dez de la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta duran­te la Dia­da!- L Accent

[Cat]

Aques­ta demos­tra­ció de soli­de­sa i força coin­ci­dia amb la pug­na pel vot inde­pen­den­tis­ta que van esce­ni­fi­car ahir les tres for­ma­cions que es pre­sen­ten a les elec­cions del 28 de novem­bre (ERC, Soli­da­ri­tat Cata­la­na i Reagru­pa­ment) i que tam­bé van ser a la mani­fes­ta­ció de la tarda.

La mar­xa de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta l’o­bria una pan­car­ta amb les sigles de totes les orga­nitza­cions con­vo­cants (la CUP, Enda­vant, la CAJEI, Mau­lets i el SEPC) i el lema «Davant les reta­lla­des socials i nacio­nals: inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me, Paï­sos Catalans».

Els milers de per­so­nes que van mani­fes­tar-se amb l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta van recó­rrer, com és tra­di­ció, la ron­da de Sant Pere fins a l’arc de Triomf i des­prés van tom­bar cap al pas­seig del Born, on es va cele­brar l’ac­te polític.

Xevi Safont i Joan Sebas­tià Colo­mer van par­lar en repre­sen­ta­ció de les orga­nitza­cions con­vo­cants al final de la manifestació.

Des de l’es­ce­na­ri on aca­ba­va la mani­fes­ta­ció d’a­quest movi­ment polí­tic, Joan Sebas­tià Colo­mer i Xevi Safont (regi­dor de la CUP de Mata­ró), en nom de totes les orga­nitza­cions con­vo­cants, van emplaçar els qui escol­ta­ven que l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta té mol­ta fei­na aquest curs, i van traçar les prio­ri­tats: la mobi­litza­ció al carrer per atu­rar les reta­lla­des socials i nacio­nals, que la clas­se tre­ba­lla­do­ra cata­la­na faci seu el dis­curs inde­pen­den­tis­ta i poten­ciar la CUP arreu dels Paï­sos Catalans.

La mar­ca elec­to­ral de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta, la CUP, va deci­dir en assem­blea fa més d’un any no pre­sen­tar-se a les elec­cions auto­nò­mi­ques d’a­ques­ta tar­dor. El motiu és que prio­ritzen refo­rçar la base muni­ci­pa­lis­ta d’a­ques­tes can­di­da­tu­res de cara a les elec­cions muni­ci­pals de la pri­ma­ve­ra del 2011 per tal de plan­te­jar-se salts superiors més enda­vant amb una major soli­de­sa i quan el pro­jec­te tin­gui un major abast nacio­nal. Això sign­fi­ca que, men­tre les tres for­ma­cions inde­pen­den­tis­tes que es pre­sen­ten als comi­cis del novem­bre pug­na­ven ahir per atrau­re elec­tors, l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta es va cen­trar en recor­dar als seus mili­tants i sim­pa­titzants que el seu pro­jec­te és cons­truir el movi­ment des de la base, i va cons­ta­tar que cada any acon­se­gueix aple­gar més gent i bas­tir un pro­jec­te més sòlid arreu dels Paï­sos Catalans.

Els mani­fes­tants can­ten els Sega­dors en aca­bar la mani­fes­ta­ció de l’Es­que­rra Independentista.

Des de la tari­ma, Xevi Safont va cri­ti­car les noves for­ma­cions inde­pen­den­tis­ta que en el seu pro­gra­ma tenen úni­ca­ment la inde­pen­dèn­cia com a objec­tiu i que asse­gu­ren que l’e­man­ci­pa­ció suc­cei­rà en qua­tre dies: «No es pot fer un brin­dis al sol dient que l’any que ve tin­drem la inde­pen­dèn­cia, ni tam­poc es pot des­pu­llar el dis­curs inde­pen­den­tis­ta de con­tin­gut polí­tic». A més, va lamen­tar que els líders d’a­ques­tes for­ma­cions «es bara­llen des del seu ego per buta­ques al Parlament».

A més, Joan Sebas­tià Colo­mer va recor­dar que la pro­pe­ra cita mobi­litza­do­ra per atu­rar les reta­lla­des que està patint en tots els àmbits la pobla­ció cata­la­na és la vaga gene­ral con­vo­ca­da el 29 de setembre.


[Cast]

Esta demos­tra­ción de soli­dez y fuer­za coin­ci­día con la pug­na por el voto inde­pen­den­tis­ta de las tres for­ma­cio­nes que se pre­sen­tan a las elec­cio­nes del 28 de noviem­bre (ERC, Soli­da­ri­dad Cata­la­na y Reagru­pa­ment) y que tam­bién fue­ron a la mani­fes­ta­ción de la tarde.

La mar­cha de la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta la abría una pan­car­ta con las siglas de todas las orga­ni­za­cio­nes con­vo­can­tes (la CUP, Ade­lan­te, la CAJEI, Mau­lets y el SEPC) y el lema «Ante los recor­tes socia­les y nacio­na­les: inde­pen­den­cia, socia­lis­mo, Paí­ses Catalanes».

Las miles de per­so­nas que se mani­fes­ta­ron con la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta reco­rrie­ron, como es tra­di­ción, la ron­da de Sant Pere has­ta el arco de Triun­fo y lue­go se diri­gie­ron hacia el paseo del Born, don­de se cele­bró el acto político.

Des­de el esce­na­rio don­de ter­mi­na­ba la mani­fes­ta­ción de este movi­mien­to polí­ti­co, Joan Sebas­tià Colo­mer y Xevi Safont (con­ce­jal de la CUP de Mata­ró), en nom­bre de todas las orga­ni­za­cio­nes con­vo­can­tes, empla­za­ron a los que escu­cha­ban que la izquier­da inde­pen­den­tis­ta tie­ne mucha tra­ba­jo en este cur­so. Y tra­za­ron las prio­ri­da­des: la movi­li­za­ción en la calle para parar los recor­tes socia­les y nacio­na­les, que la cla­se tra­ba­ja­do­ra cata­la­na haga suyo el dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta y poten­ciar la CUP en los Paï­sos Catalanes.

La mar­ca elec­to­ral de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta, la CUP, deci­dió en asam­blea hace más de un año no pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas de este oto­ño. El moti­vo es que prio­ri­zan refor­zar la base muni­ci­pa­lis­ta de estas can­di­da­tu­ras de cara a las elec­cio­nes muni­ci­pa­les de la pri­ma­ve­ra de 2011 para plan­tear­se sal­tos supe­rio­res más ade­lan­te con una mayor soli­dez y cuan­do el pro­yec­to ten­ga un mayor alcan­ce nacional.

Esto sig­ni­fi­ca que, mien­tras las tres for­ma­cio­nes inde­pen­den­tis­tas que se pre­sen­tan a los comi­cios de noviem­bre pug­na­ban ayer por atraer elec­to­res, la izquier­da inde­pen­den­tis­ta se cen­tró en recor­dar a sus mili­tan­tes y sim­pa­ti­zan­tes que su pro­yec­to es cons­truir el movi­mien­to des­de la base, y cons­ta­tó que cada año con­si­gue reu­nir más gen­te y cons­truir un pro­yec­to más sóli­do de los Paï­sos Catalanes.

Des­de la tari­ma, Xevi Safont cri­ti­có las nue­vas for­ma­cio­nes inde­pen­den­tis­ta que en su pro­gra­ma tie­nen úni­ca­men­te la inde­pen­den­cia como obje­ti­vo y que ase­gu­ran que la eman­ci­pa­ción suce­de­rá en cua­tro días: «No se pue­de hacer un brin­dis al sol dicien­do que el año que vie­ne ten­dre­mos la inde­pen­den­cia, ni tam­po­co se pue­de des­nu­dar el dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta de con­te­ni­do polí­ti­co». Ade­más, lamen­tó que los líde­res de estas for­ma­cio­nes «se pelean des­de su ego por buta­cas en el Parlamento».

Ade­más, Joan Sebas­tià Colo­mer recor­dó que la pró­xi­ma cita movi­li­za­do­ra para dete­ner los recor­tes que está sufrien­do en todos los ámbi­tos la pobla­ción cata­la­na es la huel­ga gene­ral con­vo­ca­da el 29 de septiembre.

www​.lac​cent​.cat – Fotos: IMC Barcelona

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *