Mili­tan­tes do sin­di­ca­lis­mo nacio­na­lis­ta criam umha nova orga­ni­zaçom polí­ti­ca – Dia­rio Liberdade

210710_fronte_obreira_galega_bng

Reco­llen­do do patri­mo­nio común aque­las ideas for­za máis reve­la­do­ras da nosa razón de ser como orga­ni­za­ción polí­ti­ca, expli­ci­ta­mos como obxe­ti­vos da Fron­te Obrei­ra Gale­ga os seguintes:

A mello­ra pro­gre­si­va xeral, indi­vi­dual e colec­ti­va dos intere­ses das tra­ba­lla­do­ras e tra­ba­lla­do­res, da pro­pia orga­ni­za­ción e do con­xun­to­da socie­da­de gale­ga, das con­di­cións labo­rais e da cali­da­de de vida.

  • A pro­fun­di­za­ción demo­crá­ti­ca e social cons­tan­te cara a ache­gar­nos a unha socie­da­de máis xus­ta e máis huma­na, sen explo­ta­ción eco­nó­mi­ca nin opre­sión polí­ti­ca, cal­que­ra que sexan as for­mas en que esta se mani­fies­te. Por eso pre­ten­de­mos a supera­ción do sis­te­ma capi­ta­lis­ta e a cons­truc­ción do socialismo.

  • O pleno exer­ci­cio de tódo­los derei­tos huma­nos, indi­vi­duais e sociais, sen dis­cri­mi­na­cións, incluí­do o da Auto­de­ter­mi­na­ción.

  • Pro­mo­ver­nos o máxi­mo res­pec­to á dig­ni­da­de huma­na, a paz, a demo­cra­cia, a xus­ti­za social e a igual­da­de, a apli­ca­ción da Decla­ra­ción Uni­ver­sal dos Derei­tos Huma­nos atra­ve­so da acción colec­ti­va da cla­se tra­ba­lla­do­ra. Fomen­tar­mos a soli­da­rie­da­de inter­na­cio­nal, o bo enten­de­men­to e a boa von­ta­de uni­ver­sais, o anti­mi­li­ta­ris­mo, a solu­ción paci­fi­ca dos con­flic­tos, o des­ar­ma­men­to e a recon­ver­sión da indus­tria mili­tar en civil, así como unha nova orde inter­na­cio­nal xusta.
  • Esi­xir­mos a uti­li­za­ción pací­fi­ca, racio­nal e ao ser­vi­zo da toda a huma­ni­da­de dos avan­ces cien­ti­fi­cos e tec­no­ló­xi­cos, e impul­sar­mos mode­los pro­duc­ti­vos ener­xé­ti­cos fun­da­men­ta­dos ecoloxicamente.
  • Loi­tar­mos con­tra toda for­ma de racis­mo, xeno­fo­bia, ou pre­xui­zo e dis­cri­mi­na­ción na socie­da­de en razón de sexo, esta­do civil, enfer­mi­da­de, ida­de, lin­gua, reli­xión, opi­nión polí­ti­ca, opción social, sexual, posi­ción social ou eco­nó­mi­ca, ori­xe étni­ca, nacio­nal ou cultural.
  • Impul­sar­mos a par­ti­ci­pa­ción socio polí­ti­ca e a inser­ción labo­ral e pro­fe­sio­nal das mulle­res e moci­da­de na socie­da­de, ase­gu­ran­do a igual­da­de de opor­tu­ni­da­des ea ausen­cia de discriminación.
  • Fomen­tar­mos a orga­ni­za­ción e a soli­da­rie­da­de e o apoio mutuo como meca­nis­mo de defen­sa dos intere­ses da cla­se obreira.
  • Pro­mo­ver­mos as estruc­tu­ras e accións nece­sa­rias para a ple­na inte­gra­ción na socie­da­de dos gru­pos máis des­fa­vo­re­ci­dos, co obxe­to de eli­mi­nar­mos as bol­sas de extre­ma pobre­za e mar­xi­na­li­da­de, com­ba­ten­do as cau­sas que as producen.
  • Pular­mos pola com­ple­ta nor­ma­li­za­ción lin­güis­ti­ca do idio­ma pro­pio de Galiza.

Prin­ci­pios Programaticos

LOITA de cla­se: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga é unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca que afir­ma, día a día, o seu carác­ter de cla­se, adop­tan­do as deci­sións que en cada momen­to con­si­de­ra, para mellor defen­der os intere­ses inme­dia­tos e xerais da cla­se tra­ba­lla­do­ra gale­ga na pers­pec­ti­va da trans­for­ma­ción social.

Nacio­na­lis­mo: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga defi­ne­se como unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca nacio­na­lis­ta por­que Gali­za é unha nación sen sobe­ra­nía polí­ti­ca, ao ser­vi­zo dos intere­ses alleos, sub­me­ti­da e depen­den­te eco­nó­mi­ca, polí­ti­ca e cul­tu­ral­men­te. A pro­cu­ra da nosa sobe­ra­nía e o exer­ci­cio do derei­to de auto­de­ter­mi­na­ción son para nós irre­nun­ciá­beis. Des­de a nosa inde­pen­den­cia e auto­no­mía, recla­má­mo­nos par­te do move­men­to nacio­na­lis­ta galego.

Auto­or­ga­ni­za­ción: Enten­den­do que nin­gún dos prin­ci­pais pro­ble­mas de Gali­za se pode resol­ver favo­ra­ble­men­te aos intere­ses do noso pobo se este non toma cons­cien­cia da súa iden­ti­da­de e tra­du­ce esa cons­cien­cia en orga­ni­za­cións pro­pias e sobe­ra­nas, a Fron­te Obrei­ra Gale­ga é expre­sión da auto­or­ga­ni­za­ción da cla­se obrei­ra galega.

Soli­da­rie­da­de e inter­na­cio­na­lis­mo: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga, atra­ver­so do seu tra­ba­llo en diver­sas orga­ni­za­cións e a tra­ver­so de si mes­ma, garan­te a unión e soli­da­rie­da­de da cla­se tra­ba­lla­do­ra con inde­pen­den­cia do sec­tor en que ocu­pen as súas acti­vi­da­des, do terri­to­rio onde vivan ou das dife­ren­cias e atran­cos que podan exis­tir. Así mes­mo, esta­mos ven­ce­lla­dos á loi­ta común dos tra­ba­lla­do­res e das tra­ba­lla­do­ras do mun­do pola súa com­ple­ta eman­ci­pa­ción e ás dos pobos que loi­tan pola súa libe­ra­ción nacional.

Demo­cra­cia e par­ti­ci­pa­ción: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga enten­de a demo­cra­cia como valor uni­ver­sal. Garan­te a igual­da­de de derei­tos da súa afi­lia­ción, ase­gu­ra o fun­cio­na­men­to demo­crá­ti­co de todos os seus órga­nos de direc­ción e eli­xe todos os seus car­gos demo­cra­ti­ca­men­te. Fomen­ta a par­ti­ci­pa­ción e as asem­bleas de afi­lia­dos e afi­lia­das, así como as dos tra­ba­lla­do­res e tra­ba­lla­do­ras, como méto­do para evi­tar o indi­vi­dua­lis­mo, o cor­po­ra­ti­vis­mo e a buro­cra­cia, e como unha manei­ra de faci­li­tar a cores­pon­sa­bi­li­da­de nos deba­tes e na toma de decisións.

Inde­pen­den­cia: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga é inde­pen­dien­te e sobe­ra­na na toma de deci­sións. Auto­go­ver­na­se e non está suxei­ta a con­trol de nin­gún gru­po de poder eco­nó­mi­co, ideo­ló­xi­co ou relixioso.

Plu­ra­lis­mo: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga é unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca de esquer­das e plu­ral, res­pe­ta e fai res­pe­tar a liber­da­de inter­na e a diver­si­da­de de opi­nións polí­ti­cas tan­to indi­vi­duais como colec­ti­vas, garan­te a liber­da­de de expre­sión e pen­sa­men­to sen res­tric­cións de nin­gunha cla­se, e cum­pre e fai cum­prir os esta­tu­tos dos que libre e volun­ta­ria­men­te se dota.

Trans­for­ma­ción: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga e unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca trans­for­ma­do­ra. Para mellor defen­der e facer reali­da­de os seus obxe­ti­vos, par­ti­ci­pa na vida socio­po­lí­ti­ca e fomen­ta, así mes­mo, a par­ti­ci­pa­ción máis acti­va da súa afiliación.

Uni­da­de: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga per­se­gue a máis com­ple­ta uni­da­de da cla­se tra­ba­lla­do­ra gale­ga. Así mes­mo, pro­pi­cia­rá a máis ampla e posi­ble uni­da­de de acción polí­ti­ca, social e sin­di­cal para aca­dar os obxe­ti­vos fixados.

Nor­ma­li­za­ción: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga expre­sa­se en gale­go, o cal defen­de como úni­co idio­ma ofi­cial de Gali­za, abo­gan­do polo seu uso en todas as situa­cións da vida cotiá.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *