Mili­tan­tes do sin­di­ca­lis­mo nacio­na­lis­ta criam umha nova orga­ni­zaçom polí­ti­ca – Dia­rio Liberdade

210710_fronte_obreira_galega_bng

Reco­llen­do do patri­mo­nio común aque­las ideas for­za máis reve­la­do­ras da nosa razón de ser como orga­ni­za­ción polí­ti­ca, expli­ci­ta­mos como obxe­ti­vos da Fron­te Obrei­ra Gale­ga os seguintes:

A mello­ra pro­gre­si­va xeral, indi­vi­dual e colec­ti­va dos intere­ses das tra­ba­lla­do­ras e tra­ba­lla­do­res, da pro­pia orga­ni­za­ción e do con­xun­to­da socie­da­de gale­ga, das con­di­cións labo­rais e da cali­da­de de vida.

  • A pro­fun­di­za­ción demo­crá­ti­ca e social cons­tan­te cara a ache­gar­nos a unha socie­da­de máis xus­ta e máis huma­na, sen explo­ta­ción eco­nó­mi­ca nin opre­sión polí­ti­ca, cal­que­ra que sexan as for­mas en que esta se mani­fies­te. Por eso pre­ten­de­mos a supera­ción do sis­te­ma capi­ta­lis­ta e a cons­truc­ción do socialismo.

  • O pleno exer­ci­cio de tódo­los derei­tos huma­nos, indi­vi­duais e sociais, sen dis­cri­mi­na­cións, incluí­do o da Auto­de­ter­mi­na­ción.

  • Pro­mo­ver­nos o máxi­mo res­pec­to á dig­ni­da­de huma­na, a paz, a demo­cra­cia, a xus­ti­za social e a igual­da­de, a apli­ca­ción da Decla­ra­ción Uni­ver­sal dos Derei­tos Huma­nos atra­ve­so da acción colec­ti­va da cla­se tra­ba­lla­do­ra. Fomen­tar­mos a soli­da­rie­da­de inter­na­cio­nal, o bo enten­de­men­to e a boa von­ta­de uni­ver­sais, o anti­mi­li­ta­ris­mo, a solu­ción paci­fi­ca dos con­flic­tos, o des­ar­ma­men­to e a recon­ver­sión da indus­tria mili­tar en civil, así como unha nova orde inter­na­cio­nal xusta.
  • Esi­xir­mos a uti­li­za­ción pací­fi­ca, racio­nal e ao ser­vi­zo da toda a huma­ni­da­de dos avan­ces cien­ti­fi­cos e tec­no­ló­xi­cos, e impul­sar­mos mode­los pro­duc­ti­vos ener­xé­ti­cos fun­da­men­ta­dos ecoloxicamente.
  • Loi­tar­mos con­tra toda for­ma de racis­mo, xeno­fo­bia, ou pre­xui­zo e dis­cri­mi­na­ción na socie­da­de en razón de sexo, esta­do civil, enfer­mi­da­de, ida­de, lin­gua, reli­xión, opi­nión polí­ti­ca, opción social, sexual, posi­ción social ou eco­nó­mi­ca, ori­xe étni­ca, nacio­nal ou cultural.
  • Impul­sar­mos a par­ti­ci­pa­ción socio polí­ti­ca e a inser­ción labo­ral e pro­fe­sio­nal das mulle­res e moci­da­de na socie­da­de, ase­gu­ran­do a igual­da­de de opor­tu­ni­da­des ea ausen­cia de discriminación.
  • Fomen­tar­mos a orga­ni­za­ción e a soli­da­rie­da­de e o apoio mutuo como meca­nis­mo de defen­sa dos intere­ses da cla­se obreira.
  • Pro­mo­ver­mos as estruc­tu­ras e accións nece­sa­rias para a ple­na inte­gra­ción na socie­da­de dos gru­pos máis des­fa­vo­re­ci­dos, co obxe­to de eli­mi­nar­mos as bol­sas de extre­ma pobre­za e mar­xi­na­li­da­de, com­ba­ten­do as cau­sas que as producen.
  • Pular­mos pola com­ple­ta nor­ma­li­za­ción lin­güis­ti­ca do idio­ma pro­pio de Galiza.

Prin­ci­pios Programaticos

LOITA de cla­se: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga é unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca que afir­ma, día a día, o seu carác­ter de cla­se, adop­tan­do as deci­sións que en cada momen­to con­si­de­ra, para mellor defen­der os intere­ses inme­dia­tos e xerais da cla­se tra­ba­lla­do­ra gale­ga na pers­pec­ti­va da trans­for­ma­ción social.

Nacio­na­lis­mo: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga defi­ne­se como unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca nacio­na­lis­ta por­que Gali­za é unha nación sen sobe­ra­nía polí­ti­ca, ao ser­vi­zo dos intere­ses alleos, sub­me­ti­da e depen­den­te eco­nó­mi­ca, polí­ti­ca e cul­tu­ral­men­te. A pro­cu­ra da nosa sobe­ra­nía e o exer­ci­cio do derei­to de auto­de­ter­mi­na­ción son para nós irre­nun­ciá­beis. Des­de a nosa inde­pen­den­cia e auto­no­mía, recla­má­mo­nos par­te do move­men­to nacio­na­lis­ta galego.

Auto­or­ga­ni­za­ción: Enten­den­do que nin­gún dos prin­ci­pais pro­ble­mas de Gali­za se pode resol­ver favo­ra­ble­men­te aos intere­ses do noso pobo se este non toma cons­cien­cia da súa iden­ti­da­de e tra­du­ce esa cons­cien­cia en orga­ni­za­cións pro­pias e sobe­ra­nas, a Fron­te Obrei­ra Gale­ga é expre­sión da auto­or­ga­ni­za­ción da cla­se obrei­ra galega.

Soli­da­rie­da­de e inter­na­cio­na­lis­mo: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga, atra­ver­so do seu tra­ba­llo en diver­sas orga­ni­za­cións e a tra­ver­so de si mes­ma, garan­te a unión e soli­da­rie­da­de da cla­se tra­ba­lla­do­ra con inde­pen­den­cia do sec­tor en que ocu­pen as súas acti­vi­da­des, do terri­to­rio onde vivan ou das dife­ren­cias e atran­cos que podan exis­tir. Así mes­mo, esta­mos ven­ce­lla­dos á loi­ta común dos tra­ba­lla­do­res e das tra­ba­lla­do­ras do mun­do pola súa com­ple­ta eman­ci­pa­ción e ás dos pobos que loi­tan pola súa libe­ra­ción nacional.

Demo­cra­cia e par­ti­ci­pa­ción: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga enten­de a demo­cra­cia como valor uni­ver­sal. Garan­te a igual­da­de de derei­tos da súa afi­lia­ción, ase­gu­ra o fun­cio­na­men­to demo­crá­ti­co de todos os seus órga­nos de direc­ción e eli­xe todos os seus car­gos demo­cra­ti­ca­men­te. Fomen­ta a par­ti­ci­pa­ción e as asem­bleas de afi­lia­dos e afi­lia­das, así como as dos tra­ba­lla­do­res e tra­ba­lla­do­ras, como méto­do para evi­tar o indi­vi­dua­lis­mo, o cor­po­ra­ti­vis­mo e a buro­cra­cia, e como unha manei­ra de faci­li­tar a cores­pon­sa­bi­li­da­de nos deba­tes e na toma de decisións.

Inde­pen­den­cia: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga é inde­pen­dien­te e sobe­ra­na na toma de deci­sións. Auto­go­ver­na­se e non está suxei­ta a con­trol de nin­gún gru­po de poder eco­nó­mi­co, ideo­ló­xi­co ou relixioso.

Plu­ra­lis­mo: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga é unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca de esquer­das e plu­ral, res­pe­ta e fai res­pe­tar a liber­da­de inter­na e a diver­si­da­de de opi­nións polí­ti­cas tan­to indi­vi­duais como colec­ti­vas, garan­te a liber­da­de de expre­sión e pen­sa­men­to sen res­tric­cións de nin­gunha cla­se, e cum­pre e fai cum­prir os esta­tu­tos dos que libre e volun­ta­ria­men­te se dota.

Trans­for­ma­ción: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga e unha orga­ni­za­ción polí­ti­ca trans­for­ma­do­ra. Para mellor defen­der e facer reali­da­de os seus obxe­ti­vos, par­ti­ci­pa na vida socio­po­lí­ti­ca e fomen­ta, así mes­mo, a par­ti­ci­pa­ción máis acti­va da súa afiliación.

Uni­da­de: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga per­se­gue a máis com­ple­ta uni­da­de da cla­se tra­ba­lla­do­ra gale­ga. Así mes­mo, pro­pi­cia­rá a máis ampla e posi­ble uni­da­de de acción polí­ti­ca, social e sin­di­cal para aca­dar os obxe­ti­vos fixados.

Nor­ma­li­za­ción: A Fron­te Obrei­ra Gale­ga expre­sa­se en gale­go, o cal defen­de como úni­co idio­ma ofi­cial de Gali­za, abo­gan­do polo seu uso en todas as situa­cións da vida cotiá.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *