“En mi auto­bús no va a subir nin­gún catalán”

El pro­gra­ma El Món a RAC1 con­duït per Jor­di Bas­té s’ha fet res­sò d’un nou cas de cata­la­no­fò­bia, en aquest cas con­tra un grup d’es­co­lars de Giro­na. Una oient de Giro­na es va posar en con­tac­te amb RAC1 per denun­ciar que el seu nét de 13 anys va des­plaçar-se fins a Múr­cia jun­ta­ment amb els seus com­panys per dur a ter­me unes cur­ses d’o­rien­ta­ció, en el marc d’uns jocs esco­lars. Al tor­nar cap a casa, el con­duc­tor de l’au­to­bús es va negar a fer-ho al·legant que “en mi auto­bús no va a subir nin­gún cata­lán”, tot i trac­tar-se d’un grup de nens.

Els ado­les­cents de 13 anys van haver d’es­pe­rar més de dues hores abans que algú de la matei­xa empre­sa es dig­nés a trans­por­tar-los fins a casa seva. Crònica.cat s’ha posat en con­tac­te amb els res­pon­sa­bles de l’em­pre­sa d’au­to­cars, però no han vol­gut con­tes­tar si el con­duc­tor en qües­tió havia rebut algun tipus de san­ció per la seva con­duc­ta xenòfoba.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *