“En mi auto­bús no va a subir nin­gún catalán”

El pro­gra­ma El Món a RAC1 con­duït per Jor­di Bas­té s’ha fet res­sò d’un nou cas de cata­la­no­fò­bia, en aquest cas con­tra un grup d’es­co­lars de Giro­na. Una oient de Giro­na es va posar en con­tac­te amb RAC1 per denun­ciar que el seu nét de 13 anys va des­plaçar-se fins a Múr­cia jun­ta­ment amb els seus com­panys per dur a ter­me unes cur­ses d’o­rien­ta­ció, en el marc d’uns jocs esco­lars. Al tor­nar cap a casa, el con­duc­tor de l’au­to­bús es va negar a fer-ho al·legant que “en mi auto­bús no va a subir nin­gún cata­lán”, tot i trac­tar-se d’un grup de nens.

Els ado­les­cents de 13 anys van haver d’es­pe­rar més de dues hores abans que algú de la matei­xa empre­sa es dig­nés a trans­por­tar-los fins a casa seva. Crònica.cat s’ha posat en con­tac­te amb els res­pon­sa­bles de l’em­pre­sa d’au­to­cars, però no han vol­gut con­tes­tar si el con­duc­tor en qües­tió havia rebut algun tipus de san­ció per la seva con­duc­ta xenòfoba.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *