Comu­ni­cat arran de les últi­mes iden­ti­fi­ca­cions i segui­ments poli­cials a Cas­te­lló (Enda­vant)

L’as­sem­blea de la Pla­na denun­cia recents casos d’i­den­ti­fi­ca­cions i segui­ments de mili­tants dels movi­ments socials, així com de tre­ba­lla­dors imm­mi­grants i, en con­cert, l’as­set­ja­ment a un com­pany de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta el 19 de gener passat.

En els dos últims mesos s’es­tan pro­duint mol­tes iden­ti­fi­ca­cions i segui­ments poli­cials a mili­tants de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i dels movi­ments socials de Cas­te­lló amb una cla­ra inten­ció inti­mi­da­tò­ria i de con­trol social.

A ban­da de molts altres casos, recent­ment un mem­bre de l’EI denun­cia que el pas­sat dimarts 19 de gener eixia d’u­na ofi­ci­na del Ser­vef (Ser­vei valen­cià d’o­cu­pa­ció i for­ma­ció), on tenia una cita prè­via i l’es­ta­ven espe­rant una patru­lla amb 2 agents de la poli­cia espan­yo­la uni­for­mats. Només eixir els poli­cies “nacio­nals” es van col·locar enmig del carrer Ramon Llull can­to­na­da amb el carrer Herre­ros, inter­rom­pent el tràn­sit, i el van atu­rar arbi­trà­ria­ment, espe­rant-lo cla­ra­ment en una acció que parei­xia prè­via­ment assa­ja­da. Li van dema­nar el DNI, i l’a­dreça on viu (doncs al DNI en té una altra). El van regis­trar i li van tro­bat uns papers de l’a­tur on apa­rei­xia la seua adreça. Va estar 20 minuts retin­gut men­tre par­la­ven per telè­fon per com­pro­var les seues dades i s’as­se­gu­ra­ren que que­da­va tot apun­tat a una lli­bre­ta (nom i cog­noms, dni i adreça). Tam­bé li han pre­gun­tat si havia estat mai detin­gut, on vivia abans i el motiu de la seua estàn­cia a Cas­te­lló. A part d’açò, han anat iden­ti­fi­cant immi­grants, no esco­llits alea­tò­ria­ment sinó pel seu color de pell. Amb tot, el trac­te rebut en tot moment va ser correcte.

Cal denun­ciar que aquests fets mos­tren que amb l’ac­tual cri­si eco­nò­mi­ca que asso­la els Paï­sos Cata­lans, el govern de Zapa­te­ro només té una recep­ta: repri­mir la dis­si­dèn­cia i la pobre­sa. Ens volen a tots callats a casa i ara que els immi­grants ja no els són útils, els volen treu­re il·legalment els pocs drets que tenen, amb la col·laboració dels ser­veis públics de tre­ball com el Ser­vef o dels ajun­ta­ments, tal i com pro­po­sa­va l’A­jun­ta­ment de Vic amb una nova nor­ma­ti­va d’em­pa­dro­na­ment més restrictiva.

Des de l’as­sem­blea d’En­da­vant de la Pla­na no ens dei­xa­rem inti­mi­dar i con­ti­nua­rem llui­tant con­tra la cri­si i l’o­cu­pa­ció espanyola.

Prou repres­sió, fora les for­ces d’o­cu­pa­ció espanyoles!

8 de febrer de 2010

Assem­blea d’En­da­vant de la Plana

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *