A FPG dian­te das deten­cions en Eus­kal Herria

A FPG que­re amo­sar a súa repul­sa e indig­na­ción dian­te das deten­cións dos diri­xen­tes polí­ti­cos aber­tza­les acon­te­ci­das o pasa­do día 13 de outu­bro por orde do xuíz Gar­zón. Ao mes­mo tem­po soli­da­ri­za­se cos e coas deti­das e recla­ma a pos­ta inme­dia­ta en liber­da­de dos que aín­da per­ma­ne­cen na cadea.
Ora ben, non debe­mos esque­cer que des­ta vez os apa­re­llos repre­si­vos do Esta­do pega­ron un sal­to cua­li­ta­ti­vo que revis­te de maior gra­vi­da­de se cadra os fei­tos: a ocu­pa­ción de locais da Cen­tral Sin­di­cal LAB, o que supón unha irrup­ción fas­cis­ta nas diná­mi­cas da vida sin­di­cal e auto­or­ga­ni­za­ti­va da cla­se obrei­ra bas­ca, e un inten­to de cri­mi­na­li­za­ción do sin­di­ca­lis­mo nacio­nal e de cla­se basco.
Non pode pasar des­aper­ci­bi­do o novo inten­to do Esta­do espa­ñol por evi­tar unha reso­lu­ción polí­ti­ca do con­fli­to bas­co. Así, pare­ce cla­ro que as e os deti­dos son acu­sa­dos de pre­ten­der facer polí­ti­ca a tra­vés da con­for­ma­ción dun novo pro­xec­to que tiña a inten­ción de lan­zar unha nova ofer­ta polí­ti­ca para ten­tar che­gar a unha reso­lu­ción posi­ti­va do conflito.
A res­pos­ta do goberno do PSOE (ani­ma­do pola “sede de san­gue” do PP), xa anun­cia­da meses atrás por Rubal­ca­ba, é a deten­ción dunha pre­sun­ta nova direc­ción polí­ti­ca da esquer­da aber­tza­le. Opción polí­ti­ca prohi­bi­da e per­se­gui­da no mal cha­ma­do Esta­do de Derei­to Espa­ñol, que per­si­gue e enca­dea “cida­dáns” que fan polí­ti­ca, que orga­ni­zan par­ti­dos polí­ti­cos, orga­ni­za­cións xuve­nís, cul­tu­rais, sin­di­cais ou de cal­que­ra signo, e que están con­de­na­dos de ante­mán a súa ile­ga­li­za­ción e prohibición.
A nosa soli­da­rie­da­de inter­na­cio­na­lis­ta está da ban­da de tod@s elas/​es. A FPG non pode per­ma­ne­cer silen­te, por iso des­de o noso Par­ti­do esi­xi­mos a inme­dia­ta pos­ta en liber­da­de sen car­gos dos deti­dos e deti­das e por iso esi­xi­mos nova­men­te o fin do Esta­do de Excep­ción en Eus­kal Herria.
Liber­da­de incon­di­cio­nal para os detidos!
Gora Eus­kal Herria Askatuta!
Viva Gali­za Ceibe!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *