Ger­ni­ka­ko Topa­ke­ta Antifaxistak

Boltxe koletk­ti­boa gehi­tu da Aska­ta­sun Hai­zea, Bul­tza kolek­ti­boa eta Aska­pe­na­re­kin Ger­ni­kan apri­la­ren 22an buru­tu­ko diren topa­ke­ta anti­fa­xis­te­kin. Ani­ma­tu par­te hartzera!!

📌Ger­ni­kan topa­ke­ta Anti­fa­xis­ta anto­la­tu dute. Faxis­moa, faxis­ti­za­zio pro­ze­sua, nola aurre egin… buruz­ko ezta­ba­di­da ema­tea du helburu.

🔊 Anto­latzai­leek , Ger­ni­ka Anti­fa­xis­moa­ren sin­bo­lo gisa alda­rri­katzen dute. Ger­ni­ka garai­leen bakea­ri eta injus­ti­zia sozia­la­ren oina­rri­ru­ta­ko bake bur­ge­sa­ri lotzen dute­la salatzen dute. Bote­rea eta bere poli­ti­ka­riek sarri­tan ins­tru­men­ta­li­za­tu dute bere esan nahia, Eus­kal disi­den­tzia­ren aur­ka egi­te­ko, edo azke­na eta oso min­ga­rria izan zena, Ukra­nia­ko erre­ji­men neo­na­zia­ren pre­si­den­teak, Ger­ni­ka­ren ize­na era­bi­li iza­na, biak pare­ka­tuz. Ukra­nia­ko arma­dak, mer­tze­na­rioak era­bil­tzen dituz­ten sin­bo­lo berak izan ziren Ger­ni­ka sun­tsi­tu zituztenak

👉 Anto­latzai­leek par­te har­tze­ra ani­matzen dute, eskatzen dute aurre­tik kopu­rua ema­tea asko lagun­du­ko lukee­la anto­la­kun­tza­ri.
Kon­tak­tua. Anto­latzai­leei edo 👇
gernikatopaketaantifaxistak@​gmail.​com

📰 Topa­ke­ten egu­nean Astra aurrean eta egun osoan zehar Herri Eki­me­ne­ko infor­ma­zio pane­lak egon­go dira ikus­gai, bai­ta infor­ma­zioa bana­tu­ko da.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *