Iñaki Gil de San Vicente

Doce apuntes sobre marxismo (VI de XII)

Hace­mos la entre­ga VI de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. En esta sex­ta entre­ga vere­mos la apa­ri­ción de tér­mi­nos como «mar­xis­ta» y «mar­xis­mo», y la dia­léc­ti­ca, en cuan­to tal, y de cómo se desa­rro­lla en la crí­ti­ca de la eco­no­mía polí­ti­ca capi­ta­lis­ta. Aun­que toda­vía en 1917

Iñaki Gil de San Vicente

Doce apuntes sobre marxismo (V de XII)

Hace­mos la entre­ga V de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos la Segun­da Inter­na­cio­nal. Aun­que en la VII entre­ga nos exten­de­re­mos con deta­lle en el refor­mis­mo y en sus expre­sio­nes actua­les múl­ti­ples, ade­lan­ta­mos aho­ra algu­nas carac­te­rís­ti­cas bási­cas. Recor­da­mos que la VI

Iñaki Gil de San Vicente

Doce apuntes sobre marxismo (IV de XII)

Hace­mos la entre­ga IV de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos el perío­do que va de 1871, con las lec­cio­nes de la Comu­na, has­ta la fun­da­ción de la Segun­da Inter­na­cio­nal en 1889. En la V tra­ta­re­mos las cons­tan­tes del refor­mis­mo,

Aurrerantz

[Aurrerantz 10] Normalizazioaren itxurazko garaipena /​El triunfo, aparente, de la normalización

[EUS] Hego Eus­kal Herrian izan­da­ko lau hau­tes­kun­deek, api­ri­la­ren 28an eta maiatza­ren 26an, baiez­tatzen dute, ezer baino lehen, 2006an Anoe­ta­ko mitin batean ezker aber­tza­lea­ren sek­to­re batek proiek­ta­tu­ta­ko «nor­ma­li­za­zio sozia­la­ren» estra­te­gia­ren garai­pe­na, «gataz­ka kalee­ta­tik ate­ratzea nego­zia­zio mahai­ra era­ma­te­ko» zioen hura esan zenean. Hori bai, garai­le ate­ra dena ez da herri lan­gi­lea izan,

Doce apuntes sobre marxismo (III de XII)

Hace­mos la entre­ga III de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos el perío­do que va de 1848 a 1871. Avi­sa­mos que en la IV tra­ta­re­mos del perío­do que va de la Comu­na de 1871 has­ta la Segun­da Inter­na­cio­nal de 1889.

Aurrerantz

Herri poterea /​Poder popular

[EUS] Egun­go hau­tes­kun­de fasea buka­tu­ta­koan, maiatza­ren 26an, Pers­pec­ti­vasen bil­du­ta­ko ana­li­si sai­lak, zei­na­ren lehe­nen­go alea argi­ta­ra­tu zen, jarrai­tu­ko du, biga­rren alean ziklo honen balo­ra­zio bat jaso­ko due­la­rik. Orain­goan, eske­ma itxu­ra­ko ekar­pen txi­ki hone­kin, Eus­kal Herri­ko pro­ze­su iraul­tzai­lea­ren barruan ezta­bai­da estra­te­gi­koa izan den herri-bote­­rea­­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da era­gin nahi dugu. Prin­tzi­pio oro­ko­rrak Herri-bote­­rea

Kolitza

Ikasle borroka, antolakuntza eta estrategia sozialista /​Lucha estudiantil,organización y estrategia socialista

[EUS] «Lan umil, isil, eta era­gin­ko­rra­ren mili­tan­tzia kul­tu­ran egon­kor­tzen ari gara. Izan ere, ikas­le­ria­ren eta pro­le­tal­goa­ren bizitze­tan ekar­pen garran­tzitsuak egi­te­ko gai­ta­su­na duen ikas­le anto­la­kun­de sozia­lis­ta iza­tea da hel­bu­rua. Hauek dira emaitza onak eta hau da bidea.» Manex Gurrutxa­ga, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko kidea. Anto­la­kun­dea­ren VII. Kon­gre­suan egi­ni­ko hitzar­tzea Aurre­ko astean pro­le­tal­goa­ren intere­se­ta­ra­ko

Iñaki Gil de San Vicente

Doce apuntes sobre marxismo, II. Socialismo y comunismo utópicos

Avi­sá­ba­mos en la entre­ga I de comien­zos de abril de 2019 de esta serie que la segun­da tra­ta­ría sobre el socia­lis­mo utó­pi­co, has­ta la revo­lu­ción de 1848 y la publi­ca­ción del Mani­fies­to del Par­ti­do Comu­nis­ta. O sea, lo que pode­mos defi­nir como la fase en la que el socia­lis­mo utó­pi­co entra en ago­ta­mien­to,

Boltxe

Por una patria socialista, por un Primero de Mayo revolucionario

De la mis­ma mane­ra que el calen­da­rio, capri­cho­so, este 2019, ha situa­do cer­ca, con ape­nas una sema­na de dife­ren­cia entre el Abe­rri Egu­na y el Pri­me­ro de Mayo, Txa­bi situó de la mis­ma mane­ra estas dos fechas. Las pala­bras del bil­baíno no deja­ban lugar a la duda. Inde­pen­den­tzia y sozia­lis­mo son las dos

Ikasle Abertzaleak Ikasle Abertzaleak

Ikasle Abertzaleak VII kongresuaren amaiera ekitaldia ospatu du euskal eskola nazionala eta euskal estatu sozialistaren aldeko apostua berretsiz /​Ikasle Abertzaleak ha celebrado el acto de conclusión de su VII congreso renovando su apuesta por una escuela nacional vasco y un estado socialista vasco

Ber­tan ira­ku­rri­ta­ko adie­raz­pe­na­ren labur­pe­na eta bideoa: [EUS] [ES] [Bideoa] [EUS] Zorio­nak gaur Berrio­zar­ko Musi­ka Esko­la gai­nez­ka bete duzuen guz­tioi! Zorio­nak, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­tzia guz­tia­ri #VII­Kon­gre­sua posi­ble egi­tea­ga­tik. Bai­na ez soi­lik posi­ble egi­tea­ga­tik. Era­kutsi­ta­ko kon­pro­me­zu, inpli­ka­zio, boron­da­te, deter­mi­na­zio eta lan gai­ta­su­na­ga­tik! 7 hila­be­te­ko ezta­bai­da dina­mi­ka izan Kon­gre­su pro­ze­sua. Mili­tan­tzia­ren %83ak har­tu