Pobre­zia, giza esku­bi­deen ingu­ru­ko ara­zoa | BERRI OTXOAK

1948ko aben­dua­ren 10ean, Nazio Batuen Batzar Nagu­siak Giza Esku­bi­deen Dekla­ra­zio Uni­ber­tsa­la onar­tu zuen. 72 urte geroa­go, orain­dik gogo­ra­tu behar da pobre­zian eta gizar­te-baz­ter­ke­rian bizi diren mili­oi­ka per­tso­nak giza esku­bi­deen urra­ke­ta uga­ri jasa­ten dituztela.

Pobre­zia­re­kin amaitzeak eta giza esku­bi­deak erres­pe­tatzeak era­kun­de publi­koen kon­pro­mi­so argia eskatzen dute, eta are gehia­go COVID-19k era­gin­da­ko osa­sun-alar­ma­ren ondo­rioz sor­tu­ta­ko kri­sia­ren egun­go egoe­ran; izan ere, horrek are gehia­go age­rian utzi ditu lehen­dik hau­te­ma­ten ari ginen pobre­zia­ren eta gizar­te-baz­ter­ke­ta­ren ara­zoak, eta bes­te ara­zo berri batzuk ager­tu ditu. 2018ko Pobre­zia­ren eta Gizar­te-Ezber­din­ta­su­nen Inkes­tan (PGEI) adie­ra­zi zuen:

·Ema­ku­meek jasotzen zituz­ten bene­ta­ko pobre­zia-kasuen erdiak baino gehia­go, eta ema­ku­meak buru zituz­ten gura­so baka­rre­ko fami­liek pobre­zia­ren % 30 jasotzen zuten.

·172.307 per­tso­na bizi ziren hilean 541,27 euro baino gutxia­go­re­kin (biz­tan­le­ria­ren % 8); aldiz, 4 per­tso­na­tik 1 hilean 811,90 euro baino gutxia­go­re­kin bizi zen Eus­ka­din (484.571 per­tso­na, biz­tan­le­ria­ren % 22,4).

·2.000 lagu­nek ez zuten etxerik.

Egun­go egoe­rak adie­raz­ten digu pobre­zia-mai­la eta des­ber­din­ta­sun sozial horiek area­go­tu egin­go dire­la eta, ziu­rre­nik, gain­di­tu egin­go dituz­te­la 2008ko kri­sia­ren mailak.

Era­kun­de sinatzai­leok aur­kez­ten dugun eta eus­kal alder­di poli­ti­koei eta era­kun­deei hela­ra­zi­ko die­gun doku­men­tuan, gure ustez, pobre­zia­ren aur­ka borro­katze­ko poli­ti­ka bat lor­tze­ko kon­tuan har­tu behar diren pro­po­sa­men batzuei erre­pa­ratzen die­gu. Poli­ti­ka horrek nabar­men murriz­tu­ko ditu Eus­ka­di­ko des­ber­din­ta­sun-mai­lak; gizar­te-babe­se­ko sis­te­ma indar­tu, hobe­tu eta egu­ne­ratze­ko, per­tso­na guz­tien eta, bere­zi­ki, pobre­zia eta baz­ter­ke­ta egoe­ran dau­den per­tso­nen esku­bi­deak bermatzeko.

Pobre­zia­ren aur­ka borro­katze­ko sis­te­ma bat nahi dugu, PREBENTZIOAN oina­rri­tua eta pobre­zia eta gizar­te-baz­ter­ke­ta jasa­ten duten edo jasan duten per­tso­nen iritzia kon­tuan har­tu­ko due­na; herri­tar guz­tien esku­bi­deak ber­ma­tu­ko ditue­na, bai­ta ema­ku­mee­nak, hau­rre­nak eta nera­bee­nak ere, eta, horre­ta­ra­ko, beha­rrez­koa da:

-Gizar­te-babe­se­ko sis­te­ma sen­doa eta behin-behi­ne­ko­ta­su­ne­ta­ra­ko pres­ta­tua lor­tze­ko lan egi­tea, krisiak/​larrialdiak kon­tuan har­tu­ko ditue­na bere disei­nua­ren eta plan­gin­tza­ren barruan.

-Lehen­dik zegoen, bai­na area­go­tu egi­ten da, eten digi­ta­la­ri aurre egi­tea, des­ber­din­ta­sun berriak eta han­dia­goak sor­tzen ditue­la­ko. Ezin­bes­te­koa da gizar­te-zer­bitzue­tan aurrez aurre­ko arre­ta berriz ema­tea, ber­din­ta­su­na bermatzeko.

-Eus­kal poli­ti­ka guz­tiak koor­di­natzea, per­tso­na guz­tiek esku­bi­de sozia­lak izan­go dituz­te­la ber­matze­ko (diru-sarre­ren ber­mea, fis­ka­lak, etxe­bi­zitza, enple­gu inklu­si­boa, hau­rrak eta fami­lia, gizar­te-zer­bitzuak, kontziliazioa).

-Eus­ka­dik gizar­te-zer­bitzuak azter­tu, eba­lua­tu eta azken urtee­tan eta azken aldian lor­tu­ta­ko emaitze­ta­tik BIR-pen­tsa­tu behar ditu.

-Etxe­bi­zitza-ara­zoa­ri urgen­tzia­tik aurre egi­teaz gain, babes espe­zi­fi­ko­ko meka­nis­moe­tan pen­tsa­tu behar da, etxe­bi­zitza gal­tze­ko arris­ku edo egoe­ren kasuan, eta bizi­le­ku-irten­bi­de ego­kia ber­ma­tu behar zaie etxe­ga­betze-pro­ze­sue­tan, kalean edo azpietxe­bi­zitza egoe­ran duten per­tso­nei eta familiei.

-Era­kun­deen arte­ko koor­di­na­zio era­gin­ko­rra, Eus­ka­din etxe­ga­be­ta­su­na des­age­rra­raz­te­ko estra­te­gia balia­tu­ko due­na, pan­de­miak jada etxe­rik gabe zeu­den biz­tan­leen­gan eta osa­sun-kri­sia amai­tu­ta­koan eto­rri­ko diren egoe­ra guz­tie­tan era­gi­ten dituen ondo­rioak arin­tze­ko neu­rrien kata­li­zatzai­le gisa.

-Diru-sarre­rak ber­matze­ko erren­ta-poli­ti­ka bat, Eus­ka­din pobre­zia amai­tu­ko due­na, eta gutxie­ne­ko erren­ten sis­te­ma inte­gra­tu eta osa­ga­rri bat pla­ni­fi­katzea, behar duten per­tso­na guz­tien­tzat irisgarria.

-Eus­ka­din gizar­te­ratze-sis­te­ma bene­tan garatzea, lane­ko­tik kan­po gizar­te­ratze­ko estra­te­giak dituz­ten per­tso­nak sus­tatze­ko eta zain­tza-lanak mere­zi duen garran­tzia emateko.

-Gizar­tea apo­ro­fo­bia­ren aur­ka­ko borro­ka­ren garran­tziaz sen­tsi­bi­li­zatze­ko kan­pai­nak hastea.

KOLEKTIBO SOZIALAK:
Argi­lan-ESK, Argi­tan (Argi­tan Ema­ku­meen­tza­ko Ahol­ku Etxea), Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­ras de Hogar de Biz­kaia – Etxe Lan­gi­leen Elkar­tea (ATH-ELE), Berri-Otxoak (Bara­kal­do), Danok Lan (Gal­da­kao), Ema­ku­me Migra­tu Femi­nis­tak – SOCIOSANITARIAS, Muje­res en la Diver­si­dad – Ema­ku­meak Aniz­ta­su­nean, Muje­res del mun­do «Babel» – Mun­du­ko ema­ku­meak, Por­tu­ga­le­te­ko Esku­bi­de Sozia­len Bule­goa, PAH Kale­ratze­rik EZ-PAH Biz­kaia, San­tur­tzi­ko Esku­bi­de Sozia­len Bule­goa, Ongi Eto­rri Erre­fu­xia­tuak, Biz­kai­ko SOS Arraz­kae­ria, Tra­ba­ja­do­ras no domes­ti­ca­das – Etxe­ko­tu gabe­ko ema­ku­me lan­gi­leak , La Posa­da de los Abra­zos – BESARKATUZ, Iskanbila.

SINDIKATUAK:
CCOO, UGT, LSB-USO, STEILAS, ESK, CGT-LKN y CNT.

HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREAK:
EAPN EUSKADI – Pobre­zia eta Giza Baz­ter­ke­ta­ren Aur­ka­ko Euro­par Sarea Eus­ka­din
GIZATEA- Gizar­te­ratze­ko eta lane­ratze­ko Eus­ka­di­ko Enpre­sen Elkar­tea
GIZARDATZ, Biz­kai­ko gizar­te eki­me­ne­ko eta esku har­tze­ko enti­ta­teen elkar­tea
HIREKIN, Eus­ka­di­ko gizar­te eki­me­ne­ko eta esku har­tze­ko enti­ta­teen elkar­tea
REAS Eus­ka­di – Eko­no­mia alter­na­ti­vo eta soli­da­rioen sarea
Eus­ka­di­ko Finan­tza Eti­koak
ASTIALDI SAREA – Eus­kal Herri­ko gizar­te esku har­tze­ko eta astial­di hezitzai­le­ra­ko era­kun­deen sarea.

BILBOKO AUZO-ELKARTEEN FEDERAZIOA.

BIGITE ELKARTEA – Biz­kai­ko Gizar­te Lagun­tzai­le eta Ani­matzai­le Sozio Kul­tu­ren Elkar­tea)
GHEE – Gizar­te Hezitzai­leen Eus­ka­di­ko Elkargoa

BIZKAIKO PENTSIODUNEN MUGIMENDUAREN PARTE-HARTZEAREKIN


10 DE DICIEMBRE.
LA POBREZA y LA EXCLUSIÓN: UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS.

El 10 de diciem­bre de 1948, la Asam­blea Gene­ral de las Nacio­nes Uni­das adop­tó la Decla­ra­ción Uni­ver­sal de los Dere­chos Huma­nos. 72 años des­pués, aún es nece­sa­rio recor­dar que millo­nes de per­so­nas que viven en situa­ción de pobre­za y exclu­sión social se ven afec­ta­das por nume­ro­sas vio­la­cio­nes de dere­chos humanos.

Aca­bar con la pobre­za y res­pe­tar los dere­chos huma­nos exi­ge un com­pro­mi­so cla­ro por par­te de las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas y más en el con­tex­to actual de cri­sis sobre­ve­ni­da por la alar­ma sani­ta­ria debi­da al COVID-19, que ha pues­to aún más de mani­fies­to las pro­ble­má­ti­cas de pobre­za y exclu­sión social que ya venía­mos detec­tan­do y ha hecho apa­re­cer otras nue­vas. Ya en la Encues­ta de Pobre­za y Des­igual­da­des Socia­les de Eus­ka­di de 2018, encontrábamos:

-Que eran las muje­res las que reco­gían más de la mitad de los casos de pobre­za real y que las fami­lias mono­pa­ren­ta­les enca­be­za­das por muje­res reco­gían un 30% de la pobreza.

-172.307 per­so­nas en Eus­ka­di vivían con menos de 541,27 euros al mes (el 8% de la pobla­ción); mien­tras que más de 1 de cada 4 per­so­nas en Eus­ka­di vivía con menos de 811,90 euros al mes (484.571 per­so­nas, el 22,4% de la población).

-2.000 per­so­nas no tenían hogar.

La actual situa­ción nos indi­ca que estos nive­les de pobre­za y des­igual­da­des socia­les van a aumen­tar y, pro­ba­ble­men­te, supe­rar los nive­les de la cri­sis del 2008.

En el docu­men­to que pre­sen­ta­mos las orga­ni­za­cio­nes fir­man­tes y que hare­mos lle­gar a los par­ti­dos polí­ti­cos e ins­ti­tu­cio­nes vas­cas nos cen­tra­mos en una serie de pro­pues­tas que, cree­mos, deben ser teni­das en cuen­ta para con­se­guir una polí­ti­ca de lucha con­tra la pobre­za que reduz­ca sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te los nive­les de des­igual­dad en Eus­ka­di, y que refuer­cen, mejo­ren y actua­li­cen el sis­te­ma de pro­tec­ción social y el acce­so a dere­chos de todas las per­so­nas y, espe­cial­men­te, de aque­llas que se encuen­tran en mayor situa­ción de pobre­za y exclu­sión social.

Que­re­mos un sis­te­ma de lucha con­tra la pobre­za basa­do en la PREVENCIÓN y que ten­ga en cuen­ta la opi­nión de las per­so­nas que sufren o han sufri­do pobre­za y exclu­sión social; que garan­ti­ce los dere­chos de toda la pobla­ción, tam­bién de las muje­res, la infan­cia y la ado­les­cen­cia y, para ello, es necesario:

-Tra­ba­jar para con­se­guir un sis­te­ma de pro­tec­ción social fuer­te y pre­pa­ra­do para las even­tua­li­da­des, que con­tem­ple las crisis/​urgencias den­tro de su dise­ño y planificación.

-Hacer fren­te a la bre­cha digi­tal que ya exis­tía, pero que se agran­da y pro­du­ce nue­vas y mayo­res des­igual­da­des. Es impres­cin­di­ble reto­mar la aten­ción pre­sen­cial en los ser­vi­cios socia­les para garan­ti­zar la igualdad.

-Vin­cu­lar y coor­di­nar todas las polí­ti­cas para garan­ti­zar el acce­so a todas las per­so­nas a dere­chos socia­les (polí­ti­cas de garan­tía de ingre­sos, fis­ca­les, vivien­da, empleo inclu­si­vo, infan­cia y fami­lia, ser­vi­cios socia­les, conciliación…)

-Re-pen­sar los ser­vi­cios socia­les des­de el aná­li­sis, la eva­lua­ción y los resul­ta­dos obte­ni­dos en los últi­mos años y en el últi­mo periodo.

-Hacer fren­te a la pro­ble­má­ti­ca de vivien­da NO sola­men­te des­de urgen­cia, sino que debe pen­sar­se en meca­nis­mos de pro­tec­ción espe­cí­fi­ca en el caso de situa­ción o ries­go de pér­di­da de vivien­da, así como garan­ti­zar una solu­ción habi­ta­cio­nal ade­cua­da a per­so­nas y fami­lias que se encuen­tren en pro­ce­sos de desahu­cio o lan­za­mien­to de su vivien­da habi­tual, en situa­ción de calle o en infraviviendas.

-Coor­di­na­ción inter­ins­ti­tu­cio­nal efec­ti­va que apro­ve­che la estra­te­gia glo­bal para erra­di­car el sinho­ga­ris­mo en Eus­ka­di, como cata­li­za­dor de medi­das para paliar los efec­tos que la pan­de­mia está pro­vo­can­do sobre la pobla­ción que ya se encon­tra­ba sin hogar y tam­bién de todas las situa­cio­nes que ven­drán una vez fina­li­za­da la cri­sis sanitaria.

-Tra­ba­jar para con­se­guir una polí­ti­ca de ren­ta de garan­tía de ingre­sos que aca­be con la pobre­za; así como para la pla­ni­fi­ca­ción de un sis­te­ma inte­gra­do y com­ple­men­ta­rio de ren­tas míni­mas que sean acce­si­bles a todas las per­so­nas que lo necesiten.

-El desa­rro­llo efec­ti­vo del sis­te­ma de inclu­sión social en Eus­ka­di, que ten­ga por obje­to la pro­mo­ción de las per­so­nas, inclu­yen­do estra­te­gias de inclu­sión social al mar­gen de lo labo­ral y ofre­cien­do la impor­tan­cia que mere­ce al tra­ba­jo de cuidados.

-Ini­ciar cam­pa­ñas de sen­si­bi­li­za­ción social sobre la impor­tan­cia de la lucha con­tra la aporofobia.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *