Patxik bere alda­rri­ka­pe­nak hela­ra­zi diz­ki­gu

Ohar honen bidez jaki­na­ra­zi nahi dugu Patxi Ruiz eus­kal pre­so poli­ti­koak bere alda­rri­ka­pe­nak hela­ra­zi diz­ki­gu­la, eta hona­koak dira:
  1. Urte haue­tan zehar pai­ra­tu duen tra­tua eta, bere­zi­ki, Mur­cia II-ko kar­tze­lan jaso due­na kon­tu­tan izan­da, Patxik kar­tze­lak egoe­ra hone­tan duen ardu­ra asu­mitzea eta bere inte­gri­ta­te fisi­koa­ren segur­ta­su­na ber­matzea exijitzen du.
  2. Zuzen­da­riak, medi­kuak eta hain­bat kar­tze­la­riek pre­soe­ki­ko duten jarre­ra salatzea eta ber­tan behe­ra uztea, hau da, mehatxu, jipoien eta irai­nen bukae­ra.
  3. Argi uzten du bere borro­ka poli­ti­koa dela eta bera bizi­rik ate­ratze­ko bal­din­tza gisa, Eus­kal Herri­ra lekual­da deza­ten exijitzen du, eta bera­re­kin bate­ra gai­non­tze­ko eus­kal pre­so poli­ti­ko guz­tiak ere.
  4. Horre­taz gain, bes­te anto­la­kun­de batzue­ta­ko pre­so poli­ti­koak, Eus­kal Herri­koak ez dire­nak, euren bizi­to­kie­ta­ra era­ma­tea ere eskatzen du.
  5. Amaitze­ko Patxik bere mai­ta­sun guz­tia adie­ra­zi nahi die zutik dirau­ten borro­ka­la­riei, bai­ta borro­ka­ra era­man zituz­ten prin­tzi­pio eta idea­lak tin­ko man­ten­tzen ari diren EPPK-o horiei ere.
  6. Alda­rri­ka­pen haue­kin bate­ra, Patxik besar­ka­da estua eta bere eske­rrik beroe­na hela­ra­zi nahi die Eus­kal Herria astin­du eta babe­sa era­kutsi dio­ten per­tso­na guz­tiei.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!

GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!

GORA EUSKAL HERRIA INTERNAZIONALISTA!

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 21a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: