Patxik bere alda­rri­ka­pe­nak hela­ra­zi dizkigu

Ohar honen bidez jaki­na­ra­zi nahi dugu Patxi Ruiz eus­kal pre­so poli­ti­koak bere alda­rri­ka­pe­nak hela­ra­zi diz­ki­gu­la, eta hona­koak dira: 
  1. Urte haue­tan zehar pai­ra­tu duen tra­tua eta, bere­zi­ki, Mur­cia II-ko kar­tze­lan jaso due­na kon­tu­tan izan­da, Patxik kar­tze­lak egoe­ra hone­tan duen ardu­ra asu­mitzea eta bere inte­gri­ta­te fisi­koa­ren segur­ta­su­na ber­matzea exijitzen du. 
  2. Zuzen­da­riak, medi­kuak eta hain­bat kar­tze­la­riek pre­soe­ki­ko duten jarre­ra salatzea eta ber­tan behe­ra uztea, hau da, mehatxu, jipoien eta irai­nen bukaera. 
  3. Argi uzten du bere borro­ka poli­ti­koa dela eta bera bizi­rik ate­ratze­ko bal­din­tza gisa, Eus­kal Herri­ra lekual­da deza­ten exijitzen du, eta bera­re­kin bate­ra gai­non­tze­ko eus­kal pre­so poli­ti­ko guz­tiak ere. 
  4. Horre­taz gain, bes­te anto­la­kun­de batzue­ta­ko pre­so poli­ti­koak, Eus­kal Herri­koak ez dire­nak, euren bizi­to­kie­ta­ra era­ma­tea ere eskatzen du. 
  5. Amaitze­ko Patxik bere mai­ta­sun guz­tia adie­ra­zi nahi die zutik dirau­ten borro­ka­la­riei, bai­ta borro­ka­ra era­man zituz­ten prin­tzi­pio eta idea­lak tin­ko man­ten­tzen ari diren EPPK‑o horiei ere. 
  6. Alda­rri­ka­pen haue­kin bate­ra, Patxik besar­ka­da estua eta bere eske­rrik beroe­na hela­ra­zi nahi die Eus­kal Herria astin­du eta babe­sa era­kutsi dio­ten per­tso­na guztiei. 

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!

GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!

GORA EUSKAL HERRIA INTERNAZIONALISTA!

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 21a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *