Koro­na­bi­ru­sa, kar­tze­la eta erre­pre­sio sozia­la

Agi­ri honen bitar­tez Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak koro­na­bi­ru­sak kar­tze­le­tan zein kalean era­gin­da­ko egoe­ra erre­pre­si­boen ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta pla­za­ratzea dau­ka hel­bu­ru. Bi zati­tan bana­tu­ko dugu ira­kur­ke­ta hau, jakin­da biak estu lotu­rik dau­de­la: kar­tze­la eta kalea.

Kar­tze­la.

Ohi­koa den moduan, kasu hone­tan ere kar­tze­la barruan dau­den per­tso­nak are eta egoe­ra oke­rra­goan dau­de edo­zein zail­ta­su­na­ren aurrean. Mun­du­tik nahi­ko iso­la­tu­ta dau­de egu­ne­ro­koan, eta eza­rri­ta­ko neu­rrie­kin iso­la­tua­go dau­de orain eta, ondo­rioz, babes­ga­be­ta­sun egoe­ra han­dia­go batean. Bai Espai­niar zein Fran­tziar Esta­tue­tan bisi­tak debe­ka­tu dituz­te.

Espai­niar Esta­tu­ko kar­tze­le­tan dau­den pre­soei (BOE, martxoa­ren 15eko INT/​227/​2020) dei gehia­go onar­tu diz­kie­te tele­fo­noz kon­tak­tua man­ten­du deza­ten, bai­na bes­te­tik abo­ka­tuen bisi­tak ber­tan behe­ra utzi dituz­te, haue­ki­ko komu­ni­ka­zioak dei tele­fo­ni­koe­ta­ra murriz­tuz, pre­soa­ri honek dakar­kion babes­ga­be­ta­su­na­re­kin. Kar­tze­lak, berez, nahi­ko leku ilu­nak dira pre­soen­ga­na­ko gehie­gi­ke­riak aurre­ra era­ma­te­ko orduan, eta egoe­ra honek pre­soen kon­tra­ko era­soei erraz­ta­sun bat gehia­go ema­ten dio. Egun­ka­ri­rik ezin­go dute jaso eta pos­ta, oro har, motel­du­ta dago Correos-en egoe­ra­ga­tik. Arro­pa pake­te­rik ezin dute jaso.

Fran­tziar Esta­tu­ko kar­tze­le­tan dau­den pre­soei dago­kie­nez, 20 euro kar­ga­tu­ko diz­kie­te tele­fo­noan martxoan, eta 40 api­ri­lean, etxe­koe­kin kon­tak­tua izan deza­ke­te­la ber­matze­ko. Era berean tele­bis­ten alo­kai­rua doa­ne­koa izan­go da tar­te hone­tan. Asis­ten­tzia juri­di­koa­ri dago­kio­nez, ordea, abo­ka­tuak kar­tze­la­ra joan ahal­ko lira­te­ke soi­lik larri­ta­sun han­di­ko kasue­tan, nahiz eta ez den zehaz­ten zein­tzuk diren kasu horiek. La Pos­te-ek ez du ber­matzen gutu­nak hela­raz­tea eta egun­ka­ri­rik ere ez dute jaso­ko. Arro­pa pake­te­rik ezin dute jaso.

Ikus­ten dugu­nez, bai Espai­nia­ko zein Fran­tzia­ko kar­tze­le­tan asis­ten­tzia esku­bi­dea ukatzen ari zaiz­kie pre­soei, juri­di­koa zein medi­koa. Ezin­bes­te­koak diren bes­te sek­to­re batzuk martxan man­ten­tzen dituz­ten bitar­tean, pre­soei oina­rriz­koe­na ukatzen ari zaiz­kie berriz ere. Segur­ta­su­na­ren aitza­kia­pean, esku­bi­deen anu­la­zioa gau­zatzen ari dira. Azpi­ma­rra­ga­rria da Sevi­lla II kar­tze­la­ko kasua, non hila­be­teak diren medi­ku­rik ez dute­la. Bere lekuan boti­kak ema­ten diz­kien eri­zain bat doa.

Bes­te alde bate­tik, fran­tziar eta espai­niar kar­tze­lak masi­fi­ka­tu­ta dau­de, eta batzuen zein bes­teen lege­dia­ren ara­be­ra ez da bate­re zai­la pre­so bukatzea. Bes­te garai batean isun bate­kin zigor­tzen zituz­ten kasu asko, kar­tze­laz zigor­tzen dituz­te gaur. Alar­ma Egoe­ra dekre­ta­tu duten arren, inon­go momen­tuan ez dute plan­te­atu pre­so eriak, adin­duak, pre­ben­ti­boak eta kon­de­nak betetzear dituz­te­nak etxe­ra bidal­tzea. Ez dute plan­te­atu indul­tu­rik ema­tea, kri­si honen aurrean inoren osa­su­na ez dute­la lehe­nes­ten era­kutsiz. Lehen­ta­su­na zigor­tzea da.

Egoe­ra hone­tan gogo­ra­ra­zi behar dugu kar­tze­la barruan ditu­gun bur­ki­deak aska­ta­su­na­ren alde borro­ka egi­tea­ga­tik dau­de­la pre­so. Sal­bues­pen Egoe­ra hone­tan ere haien balo­reak, borro­ka eta amnis­tia osoa defen­datzea dago­ki­gu. Inoiz baino iso­la­tua­go man­ten­tzen dituz­ten hone­tan, aha­le­gin­du gai­te­zen haien ere­dua aha­lik eta gehien zabal­tzen, haien aska­ta­su­na alda­rri­katzen eta ondo­rio gisa kar­tze­la izan zuen haien borro­ka indar­tzen.

Kalea.

Kalea dio­gu, bai­na bene­tan kalea ere lapur­tu digu­te. Larrial­di sani­ta­rio baten aitza­kia­pean gure esku­bi­de guz­tiak lur­pe­ra­tu dituz­te. Etxean kon­fi­na­tu­ta gauz­ka­te edo lane­ra segur­ta­sun neu­rri­rik gabe joa­ten behar­tzen gai­tuz­te. Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren esen­tzia basa­tia age­rian gel­ditzen da. Ez da giza­te­ria babes­te­ko gai, eta ez hori baka­rrik, bai­zik eta sis­te­ma hori dela giza­te­ria gal­bi­de­ra dara­ma­na. Jen­dea bitar­te­ko medi­koen fal­ta­ga­tik hil­tzen ari da ospi­ta­lee­tan, pan­de­mia neu­tra­li­zatze­ko inola­ko gai­ta­su­nik ez dute era­kutsi mun­du­ko esta­tu kapi­ta­lis­tek, bai­na bai ordea erre­pre­sio maki­na­ria osoa neu­rri­ga­be era­bil­tze­ko.

Arma­dak kale­ra ate­ra eta Eus­kal Herria, muga fal­tsuez bitan zatitzeaz gain, mili­tar­ki oku­pa­tu dute. Oku­pa­zio inda­rrak Eus­kal Herrian aspal­di dau­den arren, indar era­kus­tal­dia egi­ten ari dira orain. Ger­ni­ka­ko Esta­tu­tua­ren eta Nafa­rroa­ko Foru Hobe­kun­tza­ren iru­zu­rrak age­rian gel­di­tu dira, izan ere Hego Eus­kal Herri­ko ins­ti­tu­zio admi­nis­tra­ti­bo guz­tiak Espai­nia­ko Gober­nua­ren men­pe dau­de­la ebi­den­tzian gel­di­tu bai­ta.

Kez­kaz ikus­ten dugu zelan shock eta bel­du­rra­ren dok­tri­na balia­tu­ta per­tso­na zibi­lak poli­zia­ren sala­ta­ri bihur­tzen dituz­ten, zelan auzo­ki­deek, lan­gi­leek, elkar zela­tatzen eta kon­tro­latzen duten, eta zelan oli­gar­kiak ondo neur­tu­ta­ko pano­ra­ma labo­ral, eko­no­mi­ko eta sozial gor­din honen aurrean erru­du­nei etor­ki­zu­ne­ko bal­din­tzak era­ba­kitze­ko auke­ra ema­ten die­ten inola­ko kon­tra­ja­rre­ra­rik gabe.

Poli­zia, bitar­tean, txe­ke zuria jaso du erre­pre­sioa apli­katze­ko. Kon­trol, isun eta atxi­lo­ke­tez gain, gehie­gi­ke­rien adi­bi­de ezber­di­nak iku­si ahal izan ditu­gu Eus­kal Herri­ko pun­tu ezber­di­ne­tan. Ez da zer­bait berria eta Sal­bues­pen Egoe­ra eza­rri aurre­tik, Por­tu­ga­le­te­ko Udal­tzain­goak bi per­tso­na tiro­ka­tu eta erail zituen Bara­kal­do­ko Erre­katxo auzoan autoz egin­da­ko jarrai­pen poli­zial bati bukae­ra ema­te­ko. Orain, bai­na, gus­tu­ra dabil­tza kolo­re guz­tie­ta­ko poli­ziak legea haiek dire­la fro­ga­tu nahian.

Gizar­te sumi­soa, akri­ti­koa, indar­tsua­re­kin otza­na eta ahu­la­re­kin oldar­ko­rra sor­tze­ko bitar­te­koa iza­ten ari da Sal­bues­pen Egoe­ra hau. Anto­la­kun­tza poli­ti­ko­ra­ko eta adie­raz­pen esku­bi­deak ber­tan behe­ra utzi dituz­te. Horren ordez pen­tsa­men­du una­ni­me liki­doa sor­tu dute mikro­bio baten aur­ka, honek arra­zoitze­ko gai­ta­su­na balu beza­la: “denok koro­na­bi­ru­sa­ren aur­ka”. Modu hone­tan, kla­se sozia­lik gabe­ko egoe­ra bat aur­kez­ten digu­te, hain zuzen ere, kon­fi­na­men­dua buka­tu eta gero ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta berria­ren aurrean kla­se-elkar­ta­su­na eta kla­se-borro­ka des­age­rra­raz­te­ko.

Egoe­ra larri hone­tan ere, eta horre­xe­ga­tik batez ere, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak anto­la­kun­tza eta borro­ka­ra­ko deia egi­ten jarrai­tu­ko du.

Eus­kal Herria, 2020ko martxoa­ren 21a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *