Igno­ran­cia consentida

Cuan­do des­co­no­ce­mos una reali­dad, por muy bru­tal que sea, pare­ce que de algu­na mane­ra esta­mos exen­tos de res­pon­sa­bi­li­da­des para con ella. Pero cuan­do no es una úni­ca reali­dad sino una con­ti­nua cas­ca­da de horren­dos acon­te­ci­mien­tos, la cosa cam­bia. ¿Cómo expli­ca­mos que nos ente­ra­mos tan solo de lo que el capi­tal desea? Y qué casua­li­dad que esa […]

Bil­bao anti­fa­xis­ta /​Bil­bao antifascista

[EUS] Vox alder­di ultra­es­kuin­dar espai­no­la­ren miti­na­ren aurrean pro­tes­tatzea­ga­tik zipaioek Bil­bon anti­fa­xis­ten aur­ka aurre­ra era­man­da­ko bio­len­tzia­ren eta prak­ti­ka­tu­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere gaitzes­pen irmoa adie­ra­zi nahi du era­so hone­ki­ko. Bes­tal­de, mani­fes­ta­rien duin­ta­su­nez­ko jarre­ra txa­lo­tu eta atxi­lo­tu­ta­koei zein gai­non­tze­ko kal­te­tu­ta­koei gure elkar­ta­su­na eta babes osoa adie­ra­zi nahi die­gu. Faxis­moa ez da aukera […]

Comu­ni­cat d’Endavant

[CAT] La sen­tèn­cia del Pro­cés ha estat el deto­nant d’un esclat impres­sio­nant de mobi­litza­cions popu­lars arreu dels Paï­sos Cata­lans. La repres­sió vis­cu­da des de 2017, jun­ta­ment amb la cons­ta­ta­ció que les auto­no­mies són una fic­ció i que la demo­crà­cia a l’estat espan­yol és un mirat­ge que ama­ga un joc on el poder sem­pre guan­ya, han tret desenes […]