Selek­ti­bi­ta­tea­ri ez!

[wpdm_​package id=“101358”]

Bada­tor Selek­ti­bi­ta­tea, ikas­leon bizitza bal­din­tzatzen duen eta gure etor­ki­zu­na­ren nola­ko­ta­su­na jokoan jar­tzen duen fro­ga. Neur­tu ezin diren ezi­ne­gon, estres eta buruhaus­teak sor­tzen diz­ki­gun azter­ke­tal­di naz­ka­ga­rria. Amaitze­ko gogoa­re­kin has­ten ditu­gun hiru egun hauek geroz eta ger­tua­go dau­de ‑ekai­nak 4,5, 6 eta 7‑, eta egu­nak pasa aha­la urdu­ri­ta­su­na ere geroz eta naba­ria­goa da. Guz­tia­ren gai­ne­tik beraz, gure ani­mo eta babe­sik ger­tu­koe­na hela­ra­zi nahi dizue­gu azter­ke­ta hauek egin­go ditu­zue­noi, eutsi horri! Bide batez, ani­moak ere Ipar Eus­kal Herri­ko ikas­leei, ekai­na­ren 17tik 24ra izan­go duten Baxoa frogarako.

Biga­rren mai­la­ko hez­kun­tza­ren azken fro­ga da Selek­ti­bi­ta­tea. Ordu­rar­te­ko ikas­ke­ta pro­ze­su guz­tia auzi­tan jarri eta eba­lua­tua iza­te­ko azter­ke­tal­dia da. Selek­ti­bi­ta­tea­ren bidez, Biga­rren Hez­kun­tza pro­ze­suak, ikas­le ere­du jakin bat eratze­ko bete duen fun­tzioa balo­ratzen da. Hau da, ea azken bi urtee­tan, ikas­leak zen­ba­te­raino bar­ne­ra­tu duen hez­kun­tza pro­ze­suak eza­rri­ta­ko ikas­ke­ta dis­zi­pli­na. Hau, ira­katsi­ta­ko edu­kia memo­ri­zatze­ko gai­ta­su­na­ren ara­be­ra balo­ratzen du selektibitateak.

Bes­tal­de, eta hone­kin lotu­ta, ikas­ke­ta dis­zi­pli­na hau ego­kien bar­ne­ra­tu due­nak ‑edu­kia modu jarrai­tu batean hobe­toen memo­ri­za­tu due­nak- sozial­ki mai­la one­ra iris­te­ko gai­ta­su­na izan­go du. Izan ere, selek­ti­bi­ta­teak ikas­ke­ta dis­zi­pli­na hau balo­ratzea­re­kin, fil­tro sozia­la iza­tea­ren fun­tzioa betetzen du. Hau da, ikas­leak sozial­ki mai­la batean edo bes­tean kokatzea­ren fun­tzioa betetzen du, batez ere nota bidez. Izan ere, Biga­rren Hez­kun­tzak betetzen duen Fil­tro Sozial fun­tzioa­ren azken pau­sua da Selek­ti­bi­ta­tea. Ikas­ke­ta dis­zi­pli­na hau azken urtee­tan hobe­ren bar­ne­ra­tu dute­nak, ikas­ke­ta pro­ze­su jakin batzue­ta­ra izan­go dute sar­bi­dea. Esta­tus sozial altua dute­nak, nota gehien dute­nen­tzat, ikas­ke­ta dis­zi­pli­na hobe­kien bar­ne­ra­tua dute­nen­tzat ‑horre­ga­tik fil­tro sozia­la iza­tea­ren funtzioa‑, gero­ra sol­da­ta altua izan­go dute­nez, posi­zio sozial altua­goa izan­go dutelako.

Ikas­ke­ta dis­zi­pli­na balo­ra­tu eta honen mai­la­ke­ta sozial bat egi­tea­re­kin bate­ra, ezin dio­gu garran­tzia ken­du edu­kia­ri. Hau da, Selek­ti­bi­ta­tea­ren bitar­tez, Espai­niar Esta­tua kon­tro­latzen duen bur­ge­siak ideo­lo­gi­za­zio­ra­ko dau­kan gai­ta­su­na­ri. Espai­niar esta­tu­ko biga­rren batxi­ller­go­ko ikas­le guz­tiek ia mate­ria ber­be­ra irens­te­ko gai­ta­su­na du bur­ge­siak, honek supo­satzen duen homo­ge­ni­za­zio eta ideo­lo­gi­za­zio gai­ta­sun han­dia­re­kin. Miloi­ka ikas­lek, zehatz-mehatz jakin­go bai­tu­te kome­ni zaien ikus­ke­ra his­to­ri­ko, filo­so­fi­ko eta eko­no­mi­koa, bes­teak bes­te. Gober­nuan dagoen alder­dia­ren interes par­ti­dis­ten ara­be­ra, mol­da­ga­rria da edu­kia. Esa­te­ra­ko, batzuk erli­jioa indar­tu­ko dute filo­so­fia ordez, bes­te­ren batek hiz­kun­tza batzuk bes­te batek baino gehia­go gutxietxi­ko ditu ‑balio gutxia­go ema­nez azken notan-. Guz­tiek jarrai­tu­ko dute patroi kapi­ta­lis­ta ber­be­ra ordea. Mol­da­ke­ta edo des­ber­din­ta­sun hauek ezin ditu­gu inolaz ere gutxietsi, era­gin han­dia bai­tu­te langileriarengan.

Labur­bil­duz, kapi­ta­lis­moak erre­pro­du­zi­tu eta indar­tze­ko hel­bu­rua due­la­ko ‑honek bere bai­tan dakar­tzan zapal­kun­tza guz­tie­kin- eta lan­gi­leon­gan, era­gi­ten duen sufri­men­du, estres, depre­sio, min eta ezi­ne­gon guz­tia­ga­tik, Selek­ti­bi­ta­tea­ri ez! esan­go dio­gu Ekai­na­ren 4ean Iru­ñean, eta Ekai­na­ren 5ean Gas­tei­ze­ko, Donos­tia­ko, Leioa­ko eta Bil­bo­ko uni­ber­tsi­ta­tee­tan. Eus­kal lan­gi­le kla­sea­ren beha­rrei eran­tzun­go dien hez­kun­tza erai­kitzen jarrai­tu­ko dugu, Eus­kal Esko­la Nazio­na­la erai­kitzen jarrai­tu­ko dugu. Ikas­leok eta hez­kun­tza­ko lan­gi­le mugi­men­duak, eba­lua­zioan kon­trol kuo­tak han­ditze­ko borro­kan jarrai­tu­ko dugu.

Amaitze­ko, deial­di bere­zia egin nahi die­gu Selek­ti­bi­ta­tea egin­go duten ikas­leei. Izan ere, batez ere aur­ten fro­ga­tu den beza­la, orain­dik bada itxa­ro­pe­na iza­te­ko adi­na arra­zoi. Nahiz eta egoe­ra latzak ira­gar­tzen diz­ki­gun etor­ki­zu­nak, Ori­xek, Euna­tek, 12.2 aldatzea­ren alde­ko borro­kak eta Eus­kal Herri­ko hamai­ka txo­ko­ta­ko mugi­men­duak era­kutsi digu, anto­la­kun­tzak eta borro­kak mere­zi due­la. Ikas bal­din­tzak hobetzea­ren eta hez­kun­tza ere­du pro­pioa erai­kitzea­ren alde­ko ikas­le eta lan­gi­le mugi­men­dua martxan dago. Zure zain gau­de, dato­rren ikas­tur­tean iku­si­ko dugu elkar.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *