Auzoan bizi nahi dugu­la­ko, hotel gehia­go­rik ez! | Nues­tros barrios y nues­tras vidas no están en venta!

[wpdm_​package id=“100913”]

[EUS]

Bil­bo gero eta hiri bizi­gaitza­goa da, mer­ka­ta­ritza zen­troa diru­dien hiria, turis­ta-kon­tsu­mitzai­lea­ren behar eta intere­sei begi­ra erai­ki­ta­ko hiria. Hau egu­ne­ro antze­man dai­te­ke gure auzoe­tan: luxuz­ko hotel berriak eta komer­tzio kon­kre­tu batzuen mono­kul­ti­boa – turis­ti­fi­ka­zioa­ren sin­to­ma – ; haien burua ixte­ra behar­tu­ta ikus­ten duten komer­tzio txi­kiak eta haien auzoe­ta­tik alde egi­te­ra derri­gor­tu­ta­ko biz­tan­le his­to­ri­koak –gen­tri­fi­ka­zioa­ren sin­to­ma – ; espa­zio publi­koa­ren mer­kan­ti­li­za­zio gero eta bor­titza­goa, etab.

Alde Zaha­rra aipa­tu­ta­ko guz­ti honen adi­bi­de argia da. Azken urteo­tan gure auzoa jasa­ten ari den eral­da­ke­ta –edo gain­behe­ra– auzo­ki­de gehie­nok, eta des­ja­be­tue­nek batez ere, gure egu­ne­ro­ko­ta­su­nean era argian antze­man ahal izan dugu. PNV‑k ins­ti­tu­zioe­ta­tik enpre­sa pri­ba­tu kon­kre­tu batzue­kin elkar­la­nean bul­tza­tu duen Eus­ka­di-Bas­que Country estra­te­gia­ren bik­ti­ma ari gara iza­ten. Haien turis­mo-estra­te­gia­ren bik­ti­ma ari gara iza­ten. Hotel gero eta uga­ria­goek, Airbnb‑k, etab.ek auzo­ko alo­kai­ruen igoe­ra ito­ga­rria era­gin, eta alde egi­te­ra behar­tzen gai­tuz­te; fran­ki­zia mul­ti­na­zio­na­len inba­sioa, beti­ko komer­tzioak –hur­bi­lak, kali­ta­tez­koak, giza­tia­rrak– ixte­ra behar­tu, eta kon­tsu­mo ere­du kon­kre­tu bat inpo­satzen ari da (inper­tso­na­la, gares­tia­goa eta urru­ne­koa); gure auzoak musei­zatze­ko nahiak, hauen bai­tan ema­ten diren nor­ta­sun anitzak homo­ge­nei­za­tu, eta nor­ta­sun bakar hori mer­ka­ta­ritza intere­sei begi­ra jar­tzea era­gi­ten du. Gai­ne­ra, turis­moa ardatz duen ere­du eko­no­mi­ko hau lan­gi­leok pre­ka­rie­ta­te­ra kon­de­natzen gai­tu (lan ten­po­ra­la, asko­tan kon­tra­tu­rik gabe­koa, makro-eben­tue­ki­ko depen­den­tea, etab.).

Uhol­de laz­ga­rri honen azken adi­bi­dea aurrean dugun hote­la da. Jada turis­taz, pisu turis­ti­koz, mul­ti­na­zio­na­lez, fran­ki­ziaz edo­ta hote­lez satu­ra­tu­ta dagoen auzo hone­tan bes­te hotel bat bai­men­du dute. Alde Zaha­rrean hila­be­te gutxi­tan zabal­du duten biga­rren luxuz­ko hote­la; honek supo­satzen due­na­re­kin. Luxuz­ko hotel honen ingu­ruan luxuz­ko kon­tsu­moa eskai­ni­ko duten mul­ti­na­zio­na­lak heda­tu­ko dira, orain­dik bizi­rau­ten duten komer­tzio txi­kiak des­ager­tze­ra kon­de­na­tu, eta Alde Zaha­rra jasa­ten ari den gen­tri­fi­ka­zio pro­ze­sua orain­dik gehia­go larria­go­tuz. Eta gutxi balitz, hotel honen jato­rria ez da edo­zein: Kate israel­dar bat da. Gure Bil­bo berrian, dirua bal­din bada­kar, edo­zei­nek dau­ka lekua. Ber­din du pales­ti­nar herria­ren geno­zi­dioan oina­rri­tu­ta dagoen Esta­tu arra­zis­ta bate­koa iza­tea. Ber­din du giza esku­bi­deak eten­ga­be urra­tu eta nazioar­te­ko lege­dia behin eta berri­ro apur­tzen duen apartheid-Esta­tu­koa iza­tea. Haien ere­dua­ri, haien nego­zioa­ri, ondo bada­tor­kio, ez dau­ka­te ara­zo­rik Isrel­go Esta­tu sio­nis­ta­ren zuri­ke­tan lagun­tze­ko. Ez da kasua­li­ta­tea, gure auzoe­ta­tik kan­po­ratzen ari gai­tuz­ten NYX Hote­les edo Airbnb beza­la­ko enpre­sak, pales­ti­na­rrak haien lurre­ta­tik botatzen ari diren ber­di­nak izatea.

Ez al da nahi­koa? Ez al dago gure auzoa jada masi­fi­ka­tue­gia? Bene­tan uste al dute haien hiri ere­dua auzo­ki­deon ongi­za­tea­re­kin bate­ra­ga­rria dela? Denak balio al du nego­zioa­ren mesedetan?

Auzo­ki­deok argi dau­ka­gu ezetz. Gure auzoe­ta­tik expro­pia­tuak iza­ten ari gara; eta hone­kin, bai­ta gure bizitze­ta­tik ere. Bai­na bagau­de orain­dik gure auzoan erre­sis­ti­ze­ko apus­tua egi­ten dugu­nok; auzo­ki­deon interes eta beha­rren ara­be­ra­ko –ez kapi­ta­la­ren intere­sen ara­be­ra­ko– Alde Zahar bat alda­rri­katzen dugu­nok, eta hauen ara­be­ra­ko auzo bat erai­kitzen jarrai­tu­ko dugu­nok. Horre­ga­tik argi utzi nahi dio­gu Bil­bo­ko Uda­la­ri eta gai­ne­ra­ko erakundeei:

Ez gau­de prest zuen intere­sen aurrean makur­tze­ko! Koko­te­raino gau­de gur egu­ne­ro­ko­ta­sun gero eta kru­de­la­go hone­taz! neka­tu­ta gau­de gure bizi mai­la­ren gares­titze eten­ga­beaz! Naz­ka­tu­ta gau­de turis­moa­ren masifikazioaz!

GURE AUZOAK, GURE BIZITZAK, EZ DAUDE SALGAI!

AUZOAN BIZI NAHI DUGULAKO, HOTEL GEHIAGORIK EZ!

[ES]

Bil­bo es una ciu­dad cada vez más hos­til; una ciu­dad que pare­ce un cen­tro comer­cial des­ti­na­do a suplir las deman­das e intere­ses de turis­tas y con­su­mi­do­res. Esto lo vemos todos los días en nues­tros barrios: nue­vos hote­les de lujo y el mono­cul­ti­vo de cier­tos comer­cios ‑sín­to­ma de la turis­ti­fi­ca­ción-; peque­ño comer­cio que se ve obli­ga­do a bajar las per­sia­nas y veci­nas de toda la vida que tie­nen que aban­do­nar sus barrios por­que no pue­den pagar los alqui­le­res ‑sín­to­ma de la gen­tri­fi­ca­ción-; la mer­can­ti­li­za­ción del espa­cio públi­co es cada vez más fre­cuen­te, etcétera.

Alde Zaha­rra es un ejem­plo cla­ro de todo ello. La mayo­ría de las veci­nas, y sobre todo las des­po­seí­das, esta­mos sufrien­do la trans­for­ma­ción –o deca­den­cia- que está sufrien­do nues­tro barrio duran­te los últi­mos años. Esta­mos sien­do víc­ti­mas de la estra­te­gia Eus­ka­di-Bas­que Country que están impul­san­do las ins­ti­tu­cio­nes en cola­bo­ra­ción con el capi­tal pri­va­do. El aumen­to de hote­les, pisos turís­ti­cos, «hos­tels» y demás están pro­vo­can­do la subi­da de los pre­cios de los alqui­le­res, obli­gan­do a los veci­nos a aban­do­nar nues­tro barrio; la inva­sión de fran­qui­cias y mul­ti­na­cio­na­les está expul­san­do el peque­ño comer­cio de toda la vida; ade­más, este mode­lo eco­nó­mi­co basa­do en el turis­mo está con­de­nan­do a las tra­ba­ja­do­ras a la pre­ca­rie­dad (tra­ba­jos tem­po­ra­les, muchas veces sin con­tra­to, depen­dien­te de los macro-even­tos, etc.).

El últi­mo ejem­plo de lo ante­rior­men­te dicho es el hotel que tene­mos fren­te a noso­tras, el segun­do hotel de lujo que han abier­to en pocos meses en el Cas­co Vie­jo, con todo lo que esto supo­ne: alre­de­dor de este hotel de lujo se van a pro­pa­gar mul­ti­na­cio­na­les que ofre­ce­rán un con­su­mo de lujo, con­de­nan­do al peque­ño comer­cio que aún sobre­vi­ve y agra­van­do el pro­ce­so de gen­tri­fi­ca­ción que está sufrien­do Alde Zaha­rra. Por si esto fue­ra poco, el hotel per­te­ne­ce a una cade­na israe­lí. Cual­quie­ra que trai­ga dine­ro cabe en el nue­vo Bil­bao, da igual que pro­ven­ga de un Esta­do racis­ta basa­do en el geno­ci­dio del pue­blo pales­tino. No es casua­li­dad que los Hote­les NYX o las empre­sas como Airbnb sean las mis­mas que expul­san a los pales­ti­nos de sus tierras.

No es sufi­cien­te? Nues­tro barrio no está lo bas­tan­te masi­fi­ca­do? De ver­dad creen que su mode­lo de ciu­dad es com­pa­ti­ble con el bien­es­tar de las veci­nas? Es váli­do todo aque­llo que bene­fi­cie al negocio?

Las veci­nas tene­mos cla­ro que no. Esta­mos sien­do expro­pia­das de nues­tros barrios y de nues­tras vidas. Pero toda­vía hay quien apues­ta por resis­tir en nues­tro barrio, quien rei­vin­di­ca un Cas­co Vie­jo que vele por el bien­es­tar de sus veci­nos y no por el del capi­tal. Por todo ello que­re­mos dejar cla­ro al Ayun­ta­mien­to de Bil­bao y demás ins­ti­tu­cio­nes no esta­mos dis­pues­tas a aga­char­nos fren­te a vues­tros intereses.

NUESTROS BARRIOS Y NUESTRAS VIDAS NO ESTÁN EN VENTA!

AUZOAN BIZI NAHI DUGULAKO, HOTEL GEHIAGORIK EZ!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.