Auzoan bizi nahi dugu­la­ko, hotel gehia­go­rik ez! | Nues­tros barrios y nues­tras vidas no están en venta!

[wpdm_​package id=“100913”]

[EUS]

Bil­bo gero eta hiri bizi­gaitza­goa da, mer­ka­ta­ritza zen­troa diru­dien hiria, turis­ta-kon­tsu­mitzai­lea­ren behar eta intere­sei begi­ra erai­ki­ta­ko hiria. Hau egu­ne­ro antze­man dai­te­ke gure auzoe­tan: luxuz­ko hotel berriak eta komer­tzio kon­kre­tu batzuen mono­kul­ti­boa – turis­ti­fi­ka­zioa­ren sin­to­ma – ; haien burua ixte­ra behar­tu­ta ikus­ten duten komer­tzio txi­kiak eta haien auzoe­ta­tik alde egi­te­ra derri­gor­tu­ta­ko biz­tan­le his­to­ri­koak –gen­tri­fi­ka­zioa­ren sin­to­ma – ; espa­zio publi­koa­ren mer­kan­ti­li­za­zio gero eta bor­titza­goa, etab.

Alde Zaha­rra aipa­tu­ta­ko guz­ti honen adi­bi­de argia da. Azken urteo­tan gure auzoa jasa­ten ari den eral­da­ke­ta –edo gain­behe­ra– auzo­ki­de gehie­nok, eta des­ja­be­tue­nek batez ere, gure egu­ne­ro­ko­ta­su­nean era argian antze­man ahal izan dugu. PNV‑k ins­ti­tu­zioe­ta­tik enpre­sa pri­ba­tu kon­kre­tu batzue­kin elkar­la­nean bul­tza­tu duen Eus­ka­di-Bas­que Country estra­te­gia­ren bik­ti­ma ari gara iza­ten. Haien turis­mo-estra­te­gia­ren bik­ti­ma ari gara iza­ten. Hotel gero eta uga­ria­goek, Airbnb‑k, etab.ek auzo­ko alo­kai­ruen igoe­ra ito­ga­rria era­gin, eta alde egi­te­ra behar­tzen gai­tuz­te; fran­ki­zia mul­ti­na­zio­na­len inba­sioa, beti­ko komer­tzioak –hur­bi­lak, kali­ta­tez­koak, giza­tia­rrak– ixte­ra behar­tu, eta kon­tsu­mo ere­du kon­kre­tu bat inpo­satzen ari da (inper­tso­na­la, gares­tia­goa eta urru­ne­koa); gure auzoak musei­zatze­ko nahiak, hauen bai­tan ema­ten diren nor­ta­sun anitzak homo­ge­nei­za­tu, eta nor­ta­sun bakar hori mer­ka­ta­ritza intere­sei begi­ra jar­tzea era­gi­ten du. Gai­ne­ra, turis­moa ardatz duen ere­du eko­no­mi­ko hau lan­gi­leok pre­ka­rie­ta­te­ra kon­de­natzen gai­tu (lan ten­po­ra­la, asko­tan kon­tra­tu­rik gabe­koa, makro-eben­tue­ki­ko depen­den­tea, etab.).

Uhol­de laz­ga­rri honen azken adi­bi­dea aurrean dugun hote­la da. Jada turis­taz, pisu turis­ti­koz, mul­ti­na­zio­na­lez, fran­ki­ziaz edo­ta hote­lez satu­ra­tu­ta dagoen auzo hone­tan bes­te hotel bat bai­men­du dute. Alde Zaha­rrean hila­be­te gutxi­tan zabal­du duten biga­rren luxuz­ko hote­la; honek supo­satzen due­na­re­kin. Luxuz­ko hotel honen ingu­ruan luxuz­ko kon­tsu­moa eskai­ni­ko duten mul­ti­na­zio­na­lak heda­tu­ko dira, orain­dik bizi­rau­ten duten komer­tzio txi­kiak des­ager­tze­ra kon­de­na­tu, eta Alde Zaha­rra jasa­ten ari den gen­tri­fi­ka­zio pro­ze­sua orain­dik gehia­go larria­go­tuz. Eta gutxi balitz, hotel honen jato­rria ez da edo­zein: Kate israel­dar bat da. Gure Bil­bo berrian, dirua bal­din bada­kar, edo­zei­nek dau­ka lekua. Ber­din du pales­ti­nar herria­ren geno­zi­dioan oina­rri­tu­ta dagoen Esta­tu arra­zis­ta bate­koa iza­tea. Ber­din du giza esku­bi­deak eten­ga­be urra­tu eta nazioar­te­ko lege­dia behin eta berri­ro apur­tzen duen apartheid-Esta­tu­koa iza­tea. Haien ere­dua­ri, haien nego­zioa­ri, ondo bada­tor­kio, ez dau­ka­te ara­zo­rik Isrel­go Esta­tu sio­nis­ta­ren zuri­ke­tan lagun­tze­ko. Ez da kasua­li­ta­tea, gure auzoe­ta­tik kan­po­ratzen ari gai­tuz­ten NYX Hote­les edo Airbnb beza­la­ko enpre­sak, pales­ti­na­rrak haien lurre­ta­tik botatzen ari diren ber­di­nak izatea.

Ez al da nahi­koa? Ez al dago gure auzoa jada masi­fi­ka­tue­gia? Bene­tan uste al dute haien hiri ere­dua auzo­ki­deon ongi­za­tea­re­kin bate­ra­ga­rria dela? Denak balio al du nego­zioa­ren mesedetan?

Auzo­ki­deok argi dau­ka­gu ezetz. Gure auzoe­ta­tik expro­pia­tuak iza­ten ari gara; eta hone­kin, bai­ta gure bizitze­ta­tik ere. Bai­na bagau­de orain­dik gure auzoan erre­sis­ti­ze­ko apus­tua egi­ten dugu­nok; auzo­ki­deon interes eta beha­rren ara­be­ra­ko –ez kapi­ta­la­ren intere­sen ara­be­ra­ko– Alde Zahar bat alda­rri­katzen dugu­nok, eta hauen ara­be­ra­ko auzo bat erai­kitzen jarrai­tu­ko dugu­nok. Horre­ga­tik argi utzi nahi dio­gu Bil­bo­ko Uda­la­ri eta gai­ne­ra­ko erakundeei:

Ez gau­de prest zuen intere­sen aurrean makur­tze­ko! Koko­te­raino gau­de gur egu­ne­ro­ko­ta­sun gero eta kru­de­la­go hone­taz! neka­tu­ta gau­de gure bizi mai­la­ren gares­titze eten­ga­beaz! Naz­ka­tu­ta gau­de turis­moa­ren masifikazioaz!

GURE AUZOAK, GURE BIZITZAK, EZ DAUDE SALGAI!

AUZOAN BIZI NAHI DUGULAKO, HOTEL GEHIAGORIK EZ!

[ES]

Bil­bo es una ciu­dad cada vez más hos­til; una ciu­dad que pare­ce un cen­tro comer­cial des­ti­na­do a suplir las deman­das e intere­ses de turis­tas y con­su­mi­do­res. Esto lo vemos todos los días en nues­tros barrios: nue­vos hote­les de lujo y el mono­cul­ti­vo de cier­tos comer­cios ‑sín­to­ma de la turis­ti­fi­ca­ción-; peque­ño comer­cio que se ve obli­ga­do a bajar las per­sia­nas y veci­nas de toda la vida que tie­nen que aban­do­nar sus barrios por­que no pue­den pagar los alqui­le­res ‑sín­to­ma de la gen­tri­fi­ca­ción-; la mer­can­ti­li­za­ción del espa­cio públi­co es cada vez más fre­cuen­te, etcétera.

Alde Zaha­rra es un ejem­plo cla­ro de todo ello. La mayo­ría de las veci­nas, y sobre todo las des­po­seí­das, esta­mos sufrien­do la trans­for­ma­ción –o deca­den­cia- que está sufrien­do nues­tro barrio duran­te los últi­mos años. Esta­mos sien­do víc­ti­mas de la estra­te­gia Eus­ka­di-Bas­que Country que están impul­san­do las ins­ti­tu­cio­nes en cola­bo­ra­ción con el capi­tal pri­va­do. El aumen­to de hote­les, pisos turís­ti­cos, «hos­tels» y demás están pro­vo­can­do la subi­da de los pre­cios de los alqui­le­res, obli­gan­do a los veci­nos a aban­do­nar nues­tro barrio; la inva­sión de fran­qui­cias y mul­ti­na­cio­na­les está expul­san­do el peque­ño comer­cio de toda la vida; ade­más, este mode­lo eco­nó­mi­co basa­do en el turis­mo está con­de­nan­do a las tra­ba­ja­do­ras a la pre­ca­rie­dad (tra­ba­jos tem­po­ra­les, muchas veces sin con­tra­to, depen­dien­te de los macro-even­tos, etc.).

El últi­mo ejem­plo de lo ante­rior­men­te dicho es el hotel que tene­mos fren­te a noso­tras, el segun­do hotel de lujo que han abier­to en pocos meses en el Cas­co Vie­jo, con todo lo que esto supo­ne: alre­de­dor de este hotel de lujo se van a pro­pa­gar mul­ti­na­cio­na­les que ofre­ce­rán un con­su­mo de lujo, con­de­nan­do al peque­ño comer­cio que aún sobre­vi­ve y agra­van­do el pro­ce­so de gen­tri­fi­ca­ción que está sufrien­do Alde Zaha­rra. Por si esto fue­ra poco, el hotel per­te­ne­ce a una cade­na israe­lí. Cual­quie­ra que trai­ga dine­ro cabe en el nue­vo Bil­bao, da igual que pro­ven­ga de un Esta­do racis­ta basa­do en el geno­ci­dio del pue­blo pales­tino. No es casua­li­dad que los Hote­les NYX o las empre­sas como Airbnb sean las mis­mas que expul­san a los pales­ti­nos de sus tierras.

No es sufi­cien­te? Nues­tro barrio no está lo bas­tan­te masi­fi­ca­do? De ver­dad creen que su mode­lo de ciu­dad es com­pa­ti­ble con el bien­es­tar de las veci­nas? Es váli­do todo aque­llo que bene­fi­cie al negocio?

Las veci­nas tene­mos cla­ro que no. Esta­mos sien­do expro­pia­das de nues­tros barrios y de nues­tras vidas. Pero toda­vía hay quien apues­ta por resis­tir en nues­tro barrio, quien rei­vin­di­ca un Cas­co Vie­jo que vele por el bien­es­tar de sus veci­nos y no por el del capi­tal. Por todo ello que­re­mos dejar cla­ro al Ayun­ta­mien­to de Bil­bao y demás ins­ti­tu­cio­nes no esta­mos dis­pues­tas a aga­char­nos fren­te a vues­tros intereses.

NUESTROS BARRIOS Y NUESTRAS VIDAS NO ESTÁN EN VENTA!

AUZOAN BIZI NAHI DUGULAKO, HOTEL GEHIAGORIK EZ!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *